Quy trinh (kem theo day du cac mau) kiem diem danh gia xep loai to chuc dangdang vien nam 2019

17 125 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 16:27

3. Quy trình thực hiện điểm,đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượngCăn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu. Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở. Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.4. Trách nhiệm, thẩm quyền Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên. Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.5. Xếp loại chất lượnga) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.c) Hoàn thành nhiệm vụ Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.d) Không hoàn thành nhiệm vụLà đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: Quy trình nội dung Quy định (Kèm theo đầy đủ Mẫu) kiểm điểm,đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên tập thể, cá nhân cán lãnh đạo, quản lý cấp năm 2019 I Nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại - Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình; đồn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, tồn diện; cơng bằng, cơng khai, minh bạch; thẩm quyền, trách nhiệm - Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông hệ thống trị từ Trung ương đến sở - Lấy phẩm chất trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu công việc làm thước đo chủ yếu đánh giá, xếp loại năm - Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết hoạt động, hiệu công tác địa phương, tổ chức, quan, đơn vị II Căn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại - Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cá nhân - Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc tập thể; quy định việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định Đảng, pháp luật Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc cá nhân - Chương trình, kế hoạch cơng tác, tiêu, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt năm - Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm cá nhân - Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác đặc thù giới III Hướng dẫn kiểm điểm Thứ nhất, nội dung kiểm điểm a) Các tập thể lãnh đạo, quản lý - Tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ; Ban Chấp hành đảng bộ, chi sở Chi uỷ (nếu có), chi trực thuộc Đảng uỷ sở - Tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân; Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện xã, thị trấn - Tập thể Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, xã, thị trấn; ban thường vụ đồn thể trị - xã hội cấp huyện ban chấp hành xã, thị trấn - Tập thể lãnh đạo quản lý: Hội Chữ thập đỏ huyện xã, thị trấn b) Kiểm điểm đảng viên - Về tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc: + Tư tưởng trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; việc học tập nghị quyết, thị, tham gia đợt sinh hoạt trị để nâng cao lĩnh trị, nhân sinh quan cách mạng + Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu người đảng viên quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm đấu tranh với biểu quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, quan, đơn vị giữ gìn đồn kết nội + Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công tổ chức; thực quy định điều đảng viên không làm nội quy, quy chế địa phương, quan, đơn vị; nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương đảng viên; gương mẫu thực nghĩa vụ công dân thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy sở nơi cư trú + Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, liệt thực nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp + Liên hệ 27 biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội - Về thực chức trách, nhiệm vụ: + Việc thực nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn trách nhiệm chức vụ cơng tác (đảng, quyền, đoàn thể) theo quy định + Kết thực tiêu, nhiệm vụ giao năm lượng hóa sản phẩm cụ thể + Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm lĩnh vực, địa phương, tổ chức, quan, đơn vị phụ trách - Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm - Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước - Những vấn đề gợi ý kiểm điểm (nếu có) Đối với đảng viên công chức, viên chức người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần sâu làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu thực nhiệm vụ giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân c) Kiểm điểm cán lãnh đạo, quản lý Ngoài nội dung nêu khoản a) đây, phải kiểm điểm sâu sắc nội dung sau: - Kết lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm cá nhân tham gia tập thể lãnh đạo tổ chức thực nhiệm vụ trị công tác tổ chức, cán địa phương, quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ cơng tâm, khách quan; việc quy tụ, đồn kết nội tín nhiệm cán bộ, đảng viên, quần chúng - Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hội, vụ lợi Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động Trách nhiệm nêu gương theo quy định Trung ương cấp ủy cấp Thứ 2: Chuẩn bị kiểm điểm a) Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo quan, đơn vị trực tiếp đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể theo Mẫu 01 lấy ý kiến đóng góp tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định cấp có thẩm quyền Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm 03 ngày làm việc 4 - Mỗi cá nhân làm tự kiểm điểm theo Mẫu 02 b) Gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân - Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng, quan, đơn vị trực thuộc Trung ương cán thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cấp ủy, tổ chức đảng gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý (nếu cần) - Ban tổ chức cấp ủy quan tham mưu công tác tổ chức, cán có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quan có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền tập thể, cá nhân cần gợi ý nội dung kiểm điểm Thứ Tổ chức kiểm điểm - Kiểm điểm đảng viên tập thể, cá nhân cán lãnh đạo, quản lý năm tiến hành vào dịp cuối năm Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó thành viên sau Cấp ủy, tổ chức đảng thực kiểm điểm sau tập thể lãnh đạo, quản lý quyền, chun mơn, đồn thể hồn thành kiểm điểm Những chi có tổ đảng kiểm điểm đảng viên tổ đảng, sau tổ đảng báo cáo kết với chi - Người đứng đầu người ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể; thành viên tập thể tham gia góp ý làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân ưu, khuyết điểm tập thể Người đứng đầu tổng hợp, kết luận nội dung tiếp thu để hồn thiện báo cáo - Cá nhân trình bày tự kiểm điểm; thành viên tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận ưu, khuyết điểm cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện tự kiểm điểm Khi kiểm điểm người đứng đầu phân cơng đồng chí cấp phó chủ trì Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nơi thực kiểm điểm sâu chức trách, nhiệm vụ giao nơi đó, chi tập trung kiểm điểm việc thực nhiệm vụ đảng viên - Cấp ủy cấp xây dựng kế hoạch, lập đồn cơng tác dự, đạo kiểm điểm nơi có gợi ý kiểm điểm phân công cấp ủy viên, cán ban tham mưu, giúp việc cấp ủy dự, đạo tổng hợp kết kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp báo cáo cấp ủy - Thời gian tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tối thiểu từ 02 đến 03 ngày, nơi Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm tối thiểu từ 03 đến 04 ngày Đảng đoàn, ban cán đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc Trung ương tối thiểu từ 01 đến 02 ngày, nơi Bộ Chính trị, Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm tối thiểu từ 02 đến 03 ngày Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định thời gian kiểm điểm tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý Thứ tư: trình tự kiểm điểm Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm chi trước, tập thể lãnh đạo, quản lý sau IV Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng Tiêu chí đánh giá Đối tượng Đảng viên toàn Đảng (trừ đảng viên miễn công tác sinh hoạt, đảng viên bị đình sinh hoạt đảng) Đối với cấp ủy viên bị đình sinh hoạt cấp ủy phải đánh giá, xếp loại chất lượng Khung tiêu chí đánh giá a) Về tư tưởng trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc - Tư tưởng trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; việc học tập nghị quyết, thị, tham gia đợt sinh hoạt trị để nâng cao lĩnh trị, nhân sinh quan cách mạng - Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu người đảng viên quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm đấu tranh với biểu quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, quan, đơn vị giữ gìn đồn kết nội - Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công tổ chức; thực quy định điều đảng viên không làm nội quy, quy chế địa phương, quan, đơn vị; ngun tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực nghĩa vụ công dân thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương đảng viên - Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, liệt thực nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp - Kết đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cá nhân (nếu có) b) Về kết thực chức trách, nhiệm vụ giao - Việc thực chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, quyền, đồn thể) - Kết thực tiêu, nhiệm vụ giao năm lượng hóa sản phẩm Đối với đảng viên cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu thực tiêu, nhiệm vụ giao năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân - Kết đánh giá, xếp loại tổ chức, quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có) c) Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm d) Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước đ) Kết kiểm điểm theo gợi ý cấp có thẩm quyền (nếu có) Khung tiêu chuẩn mức chất lượng a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Là đảng viên thực tiêu biểu lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, đầu đổi sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích bật công tác đảng viên khác học tập, noi theo - Các tiêu chí kết thực nhiệm vụ trị giao đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; tiêu chí lại đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên - Đảng viên cán bộ, công chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ” Cấp có thẩm quyền xem xét, định số lượng đảng viên xếp loại “Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ” khơng vượt q 20% số đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tổ chức sở đảng b) Hồn thành tốt nhiệm vụ - Các tiêu chí kết thực nhiệm vụ trị giao đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; tiêu chí lại đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên - Đảng viên cán bộ, công chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, cơng chức, viên chức “Hồn thành tốt nhiệm vụ” trở lên c) Hoàn thành nhiệm vụ - Các tiêu chí đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên - Đảng viên cán bộ, cơng chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên d) Khơng hồn thành nhiệm vụ Là đảng viên khơng đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” thuộc trường hợp sau: - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - Chỉ hồn thành 50% tiêu, nhiệm vụ giao năm - Đảng viên cán bộ, công chức, viên chức xếp loại mức “Khơng hồn thành nhiệm vụ” - Đảng viên bị thi hành kỷ luật năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật tính lần xếp loại) Quy trình thực Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng Căn tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng quy định cụ thể cho đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho tiêu chí đánh giá cụ thể) xem xét, tự nhận mức chất lượng Mẫu 02; báo cáo trước chi họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đảng viên - Chi ủy (bí thư chi nơi khơng có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại đảng viên; ý kiến nhận xét chi ủy, đảng ủy sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại đảng viên Chi tiến hành thảo luận mức xếp loại chi ủy (bí thư chi nơi khơng có chi ủy) đề xuất trước tiến hành bỏ phiếu - Chi ủy (bí thư chi nơi khơng có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đảng viên chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đảng viên để báo cáo đảng ủy sở 8 - Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo chi trực thuộc để đảng ủy sở xem xét định xếp loại chất lượng đảng viên Đối với chi sở chi định xếp loại chất lượng đảng viên Trách nhiệm, thẩm quyền - Đảng ủy sở, chi sở chủ trì tổ chức thực xem xét, định mức xếp loại chất lượng đảng viên - Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng Xếp loại chất lượng a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Là đảng viên thực tiêu biểu lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, ln đầu đổi sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích bật công tác đảng viên khác học tập, noi theo - Các tiêu chí kết thực nhiệm vụ trị giao đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; tiêu chí lại đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên - Đảng viên cán bộ, công chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ” Cấp có thẩm quyền xem xét, định số lượng đảng viên xếp loại “Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ” khơng vượt 20% số đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” tổ chức sở đảng b) Hồn thành tốt nhiệm vụ - Các tiêu chí kết thực nhiệm vụ trị giao đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; tiêu chí lại đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên - Đảng viên cán bộ, công chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, cơng chức, viên chức “Hồn thành tốt nhiệm vụ” trở lên c) Hoàn thành nhiệm vụ - Các tiêu chí đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên - Đảng viên cán bộ, cơng chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên d) Khơng hồn thành nhiệm vụ Là đảng viên khơng đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” thuộc trường hợp sau: - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - Chỉ hồn thành 50% tiêu, nhiệm vụ giao năm - Đảng viên cán bộ, công chức, viên chức xếp loại mức “Khơng hồn thành nhiệm vụ” - Đảng viên bị thi hành kỷ luật năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật tính lần xếp loại) Mẫu 01-HD KĐ.ĐG2019 ĐẢNG BỘ (Tập thể kiểm điểm) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày .tháng năm 2019 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ Năm Căn kết lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ trị địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể kiểm điểm với nội dung chủ yếu sau: I- Ưu điểm, kết đạt 10 Việc quán triệt, tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, thị, định, kết luận cấp trên; xây dựng tổ chức thực chương trình, kế hoạch cơng tác tập thể Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém Công tác lãnh đạo, đạo mặt công tác địa phương, quan, đơn vị năm; kết thực tiêu, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt năm Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém Việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ quy định, quy chế làm việc Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơng tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém Kết lãnh đạo, đạo, thực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thi đua, khen thưởng Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém II- Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân - Hạn chế, khuyết điểm (theo 05 nội dung nêu trên) - Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm III- Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước Kiểm điểm rõ hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan Tự đánh giá cấp độ thực hiện: 11 □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém IV- Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm (nếu có) Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân vấn đề gợi ý kiểm điểm V- Trách nhiệm tập thể, cá nhân Về hạn chế, khuyết điểm thực nhiệm vụ trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi phương thức lãnh đạo; biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết xử lý sai phạm tập thể, cá nhân VI- Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm VII- Đề nghị xếp loại mức chất lượng □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ □ Hoàn thành nhiệm vụ □ Khơng hồn thành nhiệm vụ T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Mẫu 02-HDKĐ.ĐG2019 ĐẢNG BỘ Chi bộ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày tháng năm 2019 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm - Họ tên: Ngày sinh: - Chức vụ Đảng: - Chức vụ quyền: 12 - Chức vụ đoàn thể: - Đơn vị công tác: - Chi I- Ưu điểm, kết đạt Về tư tưởng trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng trị - Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Về ý thức tổ chức kỷ luật - Về tác phong, lề lối làm việc - Việc đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” cá nhân (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện) Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Việc thực chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, quyền, đồn thể) - Kết thực tiêu, nhiệm vụ giao năm - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm lĩnh vực, địa phương, tổ chức, quan, đơn vị phụ trách Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm II- Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên) Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm III- Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước Kiểm điểm rõ hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm cá nhân 13 Tự đánh giá cấp độ thực hiện: □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém IV- Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm (nếu có) Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm cá nhân vấn đề gợi ý kiểm điểm V- Làm rõ trách nhiệm cá nhân hạn chế, khuyết điểm tập thể (nếu có) VI- Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm VII- Tự nhận mức xếp loại chất lượng Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ □ Hoàn thành nhiệm vụ □ Khơng hồn thành nhiệm vụ Xếp loại đảng viên: □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ □ Hoàn thành nhiệm vụ □ Khơng hồn thành nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 14 (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá chi uỷ: - Chi đề xuất xếp loại mức chất lượng: T/M CHI UỶ (CHI BỘ) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên) Mẫu 04 HDKĐĐG 2019 ĐẢNG BỘ ……… ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …………ngày…….tháng…….năm 2019 * MẪU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP TT TÊN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẢNG, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỰ ĐÁNH GIÁ CHỦ THỂ THAM GIA ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CẤP ỦY CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤ LƯỢNG GHI CHÚ 15 HTXS HTT HT KHT HTXS HTT HT KHT HTXS HTT HT K H T vd:Đảng (chi bộ) Ban Chấp hành đảng (chi bộ) chi trực thuộc, Ban Chấp hành chi Mẫu 03 HDKĐĐG 2019 ĐẢNG BÔ …… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…… …………… , ngày tháng năm 2019 * TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN TT Họ tên đảng viên Chức vụ, sinh hoạt chi Đảng viên tự đánh giá, xếp loại Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức (Nếu CC, VC Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đánh giá Chi ủy, đảng ủy nơi đảng viên cư trú đánh giá Chi đánh giá, xếp loại Đảng ủy đánh giá, xếp loại Ghi 16 01 02 03 04 05 ………… ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ……… , Ngày….tháng… 2019 MẪU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ………… CHỦ THỂ THAM GIA ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT MỨC XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỰ ĐÁNH GIÁ S T T TÊN ĐƠN VỊ Hoàn thành Xuất sắc NV Hoàn thành tốt NV Hoàn thành nhiệm vụ Khơng hồn thành nhiệm vụ Hồ n thàn h Xuấ t sắc NV Hoà n thàn h tốt NV Hồn thành nhiệ m vụ Khơn g hồn thành nhiệ m vụ CẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG Hoàn thàn h Xuất sắc NV Hoàn thành tốt NV Ho àn nh nhi ệm vụ Khơn g hồn thành nhiệm vụ GHI CHÚ 17 Phụ chú: Mẫu tổng hợp chung vận dụng cho việc tự đánh giá, lấy ý kiến chủ thể cấp có thẩm quyền xem xét đánh giá, xếp loại tổ chức đảng; tập thể lãnh đạo, quản lý tập thể lãnh đạo quan tham mưu giúp việc cấp ủy ... bình □ Kém Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Việc thực chức trách, quy n hạn theo quy định (đảng, quy n, đồn thể) - Kết thực tiêu, nhiệm vụ giao năm - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết... 02-HDKĐ.ĐG2019 ĐẢNG BỘ Chi bộ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , ngày tháng năm 2019 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm - Họ tên: Ngày sinh: - Chức vụ Đảng: - Chức vụ quy n: 12 - Chức vụ đồn thể: -. .. bình □ Kém II- Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân - Hạn chế, khuyết điểm (theo 05 nội dung nêu trên) - Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm III- Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quy n kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trinh (kem theo day du cac mau) kiem diem danh gia xep loai to chuc dangdang vien nam 2019, Quy trinh (kem theo day du cac mau) kiem diem danh gia xep loai to chuc dangdang vien nam 2019, I. Nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

Từ khóa liên quan