Hiệu quả tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh hải dương

85 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 14:16

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ ĐỨC BÌNH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ ĐỨC BÌNH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VÂN ANH XÁC NHẬN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN THỊ VÂN ANH XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn thạc sỹ với đề tài „„Hiệu tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương‟‟ kết trình học tập nghiên cứu riêng em Các số liệu, tài liệu sử dụng luận văn hồn tồn đƣợc thu thập ban đầu trích dẫn từ nguồn tin cậy, bảo đảm tính xác, rõ ràng; việc xử lý, phân tích đánh giá số liệu đƣợc thực cách trung thực, khách quan LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến q thầy Khoa Tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến TS Trần Thị Vân Anh, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ kiến thức, phƣơng pháp nghiên cứu, phƣơng pháp trình bày để em hồn thiện nội dung hình thức luận văn Cuối cùng, em xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ em suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài luận văn Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHUƠNG 1TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận hiệu tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân .9 1.2.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 10 1.2.3 Vai trò tín dụng cá nhân kinh tế 12 1.2.4 Phân loại sản phẩm tín dụng cá nhân 15 1.2.5.Hiệu tín dụng khách hàng cá nhân 21 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 27 1.2.7 Sự cần thiết nâng cao hiệu tín dụng khách hàng cá nhân NHTM 31 CHƢƠNG 2PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Thiết kếquy trình viết luâṇ văn .34 2.1.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 34 2.1.2 Xây dựng khung lý thuyết 34 2.1.3 Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu, tiến hành thu thập phân tích thơng tin 34 2.1.4 Trình bày kết nghiên cứu .34 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phƣơng pháp luâṇ chung 35 2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 35 CHƢƠNG 3THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƢƠNG 40 3.1 Khái quát VCB Hải Dƣơng 40 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 40 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 42 3.1.4 Hoạt động kinh doanh VCB Hải Dƣơng .43 3.2 Thực trạng hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân VCB Hải Dƣơng 47 3.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động tín dụng Khách hàng cá nhân 47 3.2.2 Phân tích hiệu cho vay Khách hàng cá nhân 47 3.3 Đánh giá hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân VCB Hải Dƣơng 56 3.3.1 Kết đạt đƣợc 56 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 58 CHƢƠNG 4GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƢƠNG 61 4.1 Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu tín dụng VCB Hải Dƣơng 61 4.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh VCB 61 4.1.2 Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân .64 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân VCB Hải Dƣơng 65 4.2.1 Tập trung phát triển tín dụng Khách hàng cá nhân an toàn, hiệu 65 4.2.2 Tăng cƣờng công tác xử lý nợ hạn 66 4.2.3.Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng nội 66 4.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán khách hàng 67 4.2.5 Điều chỉnh mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng hợp lý .69 4.2.6 Đẩy mạnh quảng cáo hình ảnh, giới thiệu sản phẩm chăm sóc khách hàng 69 4.3 Một số kiến nghị 70 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành liên quan 70 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 71 4.3.3 Kiến nghị với VCB 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp CBTD Cán tín dụng CK Chứng khốn CVTD Cho vay tiêu dùng GTCG Giấy tờ có giá LN Lợi nhuận LNR Lợi nhuận ròng NHTM Ngân hàng thƣơng mại 10 NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 11 NHTW Ngân hàng Trung ƣơng 12 TCKT Tổ chức kinh tế 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TL Tỷ lệ 15 TSBĐ Tài sản bảo đảm VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam VHĐ Vốn huy động 16 17 i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn cho vay VCB Hải Dƣơng giai đoạn 44 Bảng 3.3 Tình hình dƣ nợ theo loại hình khách hàng VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 48 Bảng 3.4 Dƣ nợ cho vay khối khách hàng cá nhân theo hình thức đảm bảo VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 50 Bảng 3.5 Tình hình nợ hạn cho vay khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 52 Bảng 3.6 Nợ xấu cho vay khối khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 54 Bảng 3.7 Thu nhập từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 55 ii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Vietcombank chi nhánh Hải Dƣơng 41 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 48 iii CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐIVỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH HẢI DƢƠNG 4.1 Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu tín dụng VCB Hải Dƣơng 4.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh VCB - Tầm nhìn đến năm 2020: Trở thành ngân hàng số 01 Việt Nam, 100 ngân hàng lớn khu vực Châu Á, 300 tập đồn tài ngân hàng lớn giới đƣợc quản trị theo thông lệ quốc tế tốt Giai đoạn tiếp theo, sau năm 2020 VCB định hƣớng tiếp tục trì vị khu vực quốc tế - Các mục tiêu chiến lƣợc đến năm 2020: VCB xác định 06 mục tiêu chiến lƣợc gồm: + Số 01 bán lẻ Top bán buôn; + Ngân hàng có quy mơ lợi nhuận lớn hiệu suất sinh lời cao, ROE 12-15%); + Ngân hàng đứng đầu mức độ hài lòng khách hàng; + Ngân hàng có chất lƣợng nguồn nhân tốt nhất; + Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất; + Ngân hàng đứng đầu chuyển đổi ngân hàng số - Các tiêu hoạt động kinh doanh đến năm 2020: Tốc độ tăng trƣởng bình quân tiêu chính: Tổng tài sản, 12% huy động vốn, 14% tín dụng, 16% vốn chủ sở hữu, 17% lợi nhuận trƣớc thuế, 12%) - Định hƣớng cấu lại đến 2020: Để thực hóa tầm nhìn mục tiêu chiến lƣợc nêu trên, VCB tập trung vào số định hƣớng lớn nhƣ sau: + Số bán lẻ Top bán buôn: Củng cố hoạt động bán buôn, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, làm sở cho phát triển bền vững Duy trì mở rộng thị trƣờng có nƣớc chọn lọc phát triển thị trƣờng nƣớc ngồi + Ngân hàng có quy mơ lợi nhuận lớn hiệu suất sinh lời cao: Tối ƣu hóa tỷ 61 lệ chi phí hoạt động/thu nhập, nâng cao hiệu quản lý chi phí hoạt động, tăng quy mô chuyển dịch cấu thu nhập cao bền vững Đảm bảo số an toàn theo quy định NHNN mục tiêu VCB Nâng cao hiệu hoạt động đầu tƣ hiệu công ty + Ngân hàng đứng đầu mức độ hài lòng khách hàng:Trung tâm trải nghiệm với khách hàng, tăng số lƣợng doanh số từ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến, dựa tảng công nghệ đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng + Ngân hàng đứng đầu chất lƣợng nguồn nhân lực: Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực thơng qua sách tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục cải cách chế đánh giá hiệu quả, chi trả thu nhập, tiền lƣơng; tăng cƣờng gắn bó hiệu tiến + Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất: Quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế khơng ngừng nâng cao văn hóa quản trị rủi ro + Ngân hàng đứng đầu chuyển đổi ngân hàng số: Xây dựng kiến trúc công nghệ đại, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, lĩnh vực dịch vụ ngân hàng số yêu cầu dự án chuyển đổi nâng cao lực cạnh tranh; chuyển đổi mạnh mẽ sang ngân hàng số, digital banking) Định hƣớng phát triển xây dựng giải pháp tăng trƣởng quy mô hiệu kinh doanh; nâng cao lực tài chính, xử lý nợ xấu đảm bảo tỷ lệ bảo đảm an toàn; nâng cao lực quản trị điều hành lộ trình thực Với phƣơng châm “Đồn kết, động, sáng tạo, thi đua thực thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020”, VCB Hải Dƣơng đề phƣơng hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới là: Nâng cao lực tài lực cạnh tranh; lấy hiệu kinh tế làm mục tiêu hàng đầu, tăng trƣởng bền vững mục tiêu xuyên suốt Phấn đấu đạt vƣợt tiêu thi đua VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2015-2020 nhƣ sau: 1/ Huy động vốn thị trƣờng thị trƣờng tăng bình quân 20%/năm 62 2/ Dƣ nợ tín dụng tăng bình qn 15%/năm 3/ Nợ xấu đƣợc khống chế mức 3% tổng dƣ nợ 4/ Thị phần toán quốc tế địa bàn tối thiểu mức 20% 5/ Thị phần thẻ địa bàn tối thiểu mức 40% 6/ Lợi nhuận hàng năm tăng trƣởng bình quân 15%/năm Để đạt đƣợc mục tiêu trên, VCB Hải Dƣơng cần tập trung thực số nhiệm vụ chủ yếu sau: + Tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn, coi huy động vốn nhiệm vụ quan trọng giai đoạn với mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm tăng trƣởng nguồn vốn Đặc biệt quan tâm tới giải pháp để tăng tỷ trọng huy động vốn trung dài hạn nhằm mở rộng đầu tƣ đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn + Tiếp tục phát triển, mở rộng tín dụng nói chung tín dụng Khách hàng cá nhân hợp lý, bền vững, an toàn hiệu Đặc biệt trọng đến quản lý rủi ro, nâng cao chất lƣợng thẩm định phƣơng án, dự án vay vốn; tuân thủ quy trình nghiệp vụ tín dụng, đảm bảo chất lƣợng tín dụng, tích cực xử lý khoản nợ xấu, nợ có vấn đề Đảm bảo quản trị trì tiêu tài chính, tỷ lệ an tồn cách minh bạch, cơng khai theo chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt + Tăng tính cạnh tranh sản phẩm dành cho khối khách hàng bán lẻ, đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, mở rộng mạng lƣới bán lẻ phát triển thị trƣờng mới, mở rộng toán kênh ngân hàng điện tử, internet, mobile, thẻ Giới thiệu sản phẩm dịch vụ quảng bá hình ảnh, thƣơng hiệu VCB Hải Dƣơng đến với cơng chúng thông quan phƣơng tiện thông tin đại chúng + Tiếp tục mở rộng phát triển mạng lƣới phòng giao dịch Đồng thời, phát triển đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có tính sáng tạo, động có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng tốt đƣợc yêu cầu đổi Nâng cao chất lƣợng phục vụ, làm tốt công tác khách hàng nhằm bổ trợ cho tất hoạt động Giữ gìn phát huy sắc “Văn hóa Vietcombank” + Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh 63 4.1.2 Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân Nghị Trung ƣơng khóa IX "Về tiếp tục đổi chế, sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tƣ nhân", kinh tế tƣ nhân nƣớc ta không ngừng phát triển, đóng góp ngày lớn vào nghiệp đổi phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Do việc phát triển gắn liền với hiệu kinh doanh khách hàng cá nhân nằm khu vực kinh tế tƣ nhân vấn đề đƣợc Đảng Nhà nƣớc coi trọng nhiệm vụ trọng tâm chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội Các Khách hàng cá nhân ngày có vai trò quan trọng trở thành động lực tăng trƣởng cho kinh tế, đặc biệt Việt Nam bƣớc vào hội nhập quốc tế từ kinh tế chƣa phát triển VCB Hải Dƣơng đƣa quan điểm cụ thể nâng cao hiệu tín dụng, tập trung chủ yếu cho vay) với khách hàng cá nhân để định hƣớng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngày hiệu năm tới là: Thứ nhất, nâng cao hiệu tín dụng đơi với mở rộng tín dụng cho Khách hàng cá nhân Hiện nay, tỷ trọng dƣ nợ tín dụng Khách hàng cá nhân thấp so với tổng dƣ nợ tín dụng Vì vậy, để đảm bảo tăng trƣởng dƣ nợ khách hàng cá nhân bền vững an toàn thời gian tới cần cấu lại tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp theo hƣớng giữ vững ổn định khách hàng doanh nghiệp, tăng cƣờng hiệu nhƣ dịch chuyển xu hƣớng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Đây quan điểm đắn Ban giám đốc VCB Hải Dƣơng, giúp tăng dƣ nợ tín dụng với Khách hàng cá nhân mà đảm bảo phân tán rủi ro cho khoản vay Thứ hai,nâng cao hiệu tín dụng khách hàng cá nhân gắn liền với việc bán chéo sản phẩm bán lẻ Xác định rõ đối tƣợng khách hàng cá nhân sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ gia tăng kèm nhƣ SMS banking, Internet banking, bảo hiểm tín dụng… Thứ ba, nâng cao hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân gắn liền với việc mở rộng nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng Nếu VCB Hải Dƣơng trọng vào việc nâng cao hiệu tín dụng với Khách hàng cá nhân mà không trọng, quan 64 tâm đến việc mở rộng nâng cao chất lƣợng dịch vụ khác ngân hàng xét tổng thể hoạt động ngân hàng khơng hiệu Vì nhƣ có hoạt động tín dụng với Khách hàng cá nhân đƣợc trọng dịch vụ khác ngân hàng nhƣ chuyển tiền, toán, bảo lãnh, chiết khấu, phát hành thƣ tín dụng, thẻ… khơng đƣợc trọng, mà dịch vụ đem lại nhiều lợi ích nguồn thu cho ngân hàng Do đó, cần phải nâng cao hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân đôi với việc mở rộng nâng cao chất lƣợng dịch vụ khác ngân hàng, nhằm thu lại lợi ích cao cho ngân hàng, giúp ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ kết kinh doanh 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân VCB Hải Dƣơng Hiện nay, Khách hàng cá nhân đƣợc đánh giá phận động, hoạt động có hiệu kinh tế Mức độ đóng góp Khách hàng cá nhân cho kinh tế ngày lớn Các Khách hàng cá nhân trở thành phận quan trọng đóng góp đáng kể vào phát triển tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Đây thị trƣờng tiềm ngân hàng thƣơng mại Vì Ban lãnh đạo VCB Hải Dƣơng xác định mở rộng hoạt động nâng cao hiệu tín dụng Khách hàng cá nhân cần thiết yếu tố đóng góp lớn hoạt động kinh doanh VCB Hải Dƣơng Để làm đƣợc tốt điều này, thời gian tới VCB Hải Dƣơng cần thực giải pháp sau: 4.2.1 Tập trung phát triển tín dụng Khách hàng cá nhân an toàn, hiệu - Nâng cao cấu cho vay nhóm khách hàng cá nhân:Một nguyên nhân ảnh hƣởng tới hiệu hoạt động tín dụng Khách hàng cá nhân VCB Hải Dƣơng giai đoạn 2014-2016 nhƣ phân tích tỷ trọng dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân thấp so với tổng dƣ nợ so với khối khách hàng doanh nghiệp Trong việc tập trung phát triển khách hàng cá nhân giúp cho ngân hàng chia sẻ rủi ro nhiều hơn, nâng cao lợi nhuận bien so với khách hàng doanh nghiệp - Nới lỏng định cho vay cá nhân vay tiêu dùng khơng có bảo 65 đảm tài sản: Hiện cho vay bảo đảm tài sản phục vụ cho mục đích tiêu dùng cá nhân hình thức cho vay có lãi suất cao nhất, mang lại hiệu cho vay cao so với hình thức cho vay có tài sản bảo đảm Tuy nhiên, vị rủi ro VCB Hải Dƣơng loại hình cho vay cao chƣa phát triển đƣợc nhóm khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng Với lợi ngân hàng cung cấp dịch vụ chi trả lƣơng tới 40% thị phần khu công nghiệp ngân hàng có lãng phí nguồn tài nguyên dồi mang lại hiệu kinh tế cao 4.2.2 Tăng cƣờng công tác xử lý nợ hạn Mặc dù tỷ lệ nợ hạn với Khách hàng cá nhân VCB Hải Dƣơng mức tƣơng đối thấp, nhƣng ngân hàng phải đặc biệt quan tâm khống chế tỷ lệ mức thấp nhằm tăng tính cạnh tranh so với ngân hàng khác giúp cho tài ngân hàng bớt gánh nặng trích lập dự phòng rủi ro Một số giải pháp hạn chế nợ hạn mà VCB Hải Dƣơng áp dụng: Thứ nhất, xây dựng lộ trình để giảm dần dƣ nợ số khách hàng thuộc nhóm nợ q hạn, có tình hình tài khó khăn khách hàng có khả phát sinh nợ xấu Thứ hai, thƣờng xuyên làm việc trực tiếp với khách hàng để thu xếp kế hoạch toán nợ hạn Trong trƣờng hợp cần thiết, VCB Hải Dƣơng tiến hành thủ tục siết nợ, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ khởi kiện án kinh tế Thứ ba, tìm kiếm khách hàng để mua lại tài sản khoản nợ khách hàng cũ với thời hạn vay dài Đƣơng nhiên khách hàng phải có tiềm lực tài tốt khách hàng cũ Thứ tư, miễn giảm phần lãi vay cho khách hàng Đây hình thức giảm giá trị khoản nợ phải trả cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khách hàng toán dứt điểm khoản nợ hạn 4.2.3.Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng nội Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tồn hồ sơ tín dụng cơng việc quan trọng để đảm bảo chất lƣợng, hiệu hoạt động tín dụng Thơng qua q trình kiểm tra, kiểm sốt ngân hàng đánh giá đƣợc mức độ tín nhiệm khách hàng nhƣ 66 mức độ rủi ro xảy khoản vay Công việc quan trọng cần thiết trình kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng theo thời gian xuất nhiều khó khăn định Tuy nhiên, công tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng VCB Hải Dƣơng hạn chế Vì vậy, thời gian tới VCB Hải Dƣơng cần tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng theo hƣớng nhƣ sau: + Bộ phận giám sát tuân thủ cần phải thƣờng xuyên kiểm tra để kịp thời phát đƣa ý kiến đề xuất có tiếp tục cho vay hay tiến hành thu hồi vốn trƣớc hạn nhằm đảm bảo an toàn vốn ngân hàng Việc kiểm tra cần đƣợc thực theo hai hƣớng định kỳ đột xuất để đảm bảo tính hiệu quả, xác cơng tác kiểm tra Ví dụ, phận giám sát tn thủ đột xuất kiểm tra hàng cầm cố kho với vay có tài sản cầm cố hình thành từ vốn vay phát kịp thời trƣờng hợp khách hàng khơng thực hợp đồng tín dụng + Việc kiểm tra, kiểm sốt tín dụng khơng nên dừng lại việc rà soát lại hồ sơ tín dụng mà phải theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế khách hàng nhằm phát kịp thời khó khăn khách hàng phát sai sót việc thực quy trình tín dụng với Khách hàng cá nhân cán khách hàng 4.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán khách hàng Trong giai đoạn 2014-2016, ngân hàng có phát sinh thêm khoản nợ hạn nợ xấu, nguyên nhân chất lƣợng cán khách hàng thiếu kinh nghiệm, trình độ chun mơn nghiệp vụ yếu Vì vậy, việc bồi dƣỡng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán khách hàng với điều kiện nhƣ trình độ học vấn, lực, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với yêu cầu công việc nhiệm vụ cần thiết Để đáp ứng đƣợc yêu cầu này, VCB Hải Dƣơng cần tập trung vào số vấn đề sau: Thứ nhất, khâu tuyển dụng cán khách hàng cần phải đƣợc thực nghiêm túc để lựa chọn đƣợc cán vừa có lực chun mơn vừa có phẩm chất đạo đức tốt Việc tuyển dụng phải đƣợc tiến hành công khai, qua nhiều vòng tuyển chọn Có nhƣ đáp ứng tốt đƣợc yêu cầu cao cán khách hàng 67 Thứ hai, phân cơng, bố trí cán cách khoa học Hiện nay, công tác phân công cán khách hàng theo dõi quản lý khách hàng có quan hệ tín dụng VCB Hải Dƣơng theo kiểu đa năng, không chuyên sâu vào ngành hay lĩnh vực cụ thể nên cán tín dụng khơng có nhiều kiến thức chuyên ngành hẹp Do ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định trƣớc cho vay Để khắc phục hạn chế này, VCB Hải Dƣơng cần xếp cán khách hàng theo hƣớng chuyên sâu theo lĩnh vực, phù hợp với lực, chuyên môn ngƣời Trên sở đánh giá lực cán khách hàng, VCB Hải Dƣơng nên tiến hành phân loại đội ngũ cán nhân viên theo trình độ loại nghiệp vụ cụ thể để đào tạo đối tƣợng, tính chất cơng việc Điều giúp cán khách hàng phát huy cách tối đa hiểu biết mình, có kiến thức sâu rộng chuyên ngành để đáp ứng tốt u cầu khắt khe cơng tác thẩm định tín dụng Thứ ba, tiến hành đào tạo cán khách hàng cách liên tục Đào tạo đào tạo lại cán khách hàng công tác cần đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, liên tục Công tác thẩm định tín dụng cơng việc đòi hỏi ngƣời cán thực nghiệp vụ chuyên mơn phải có kiến thức tổng hợp Ngồi ra, phải thƣờng xuyên cập nhật thay đổi quy trình, nội dung phƣơng pháp thẩm định tín dụng; thay đổi sách vĩ mô Nhà nƣớc, xu hƣớng phát triển ngành, thị trƣờng Công tác đào tạo cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên dƣới nhiều hình thức nhƣ: tổ chức khoá đào tạo lại kiến thức cho cán khách hàng, tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ cho cán mới, tổ chức buổi hội thảo cơng tác thẩm định tín dụng Về lâu dài VCB Hải Dƣơng phối hợp với trung tâm đào tạo nƣớc để gửi cán học chuyên môn, ngoại ngữ nghiệp vụ chuyên sâu khác Đồng thời, VCB Hải Dƣơng nên tổ chức kiểm tra trình độ nghiệp vụ cán hàng năm nhằm tạo động lực cho cán phải thƣờng xuyên trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ Nhờ ngày nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán khách hàng Thứ tư, tăng cường sách đãi ngộ cán khách hàng VCB Hải Dƣơng nên quy định cụ thể rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn cán khách hàng, quyền lợi phải liền với trách nhiệm khuyến khích tinh 68 thần làm việc cán khách hàng Quy trình tín dụng VCB qui định rõ trách nhiệm cán khách hàng lớn, cần phải xem xét quyền lợi tƣơng xứng để giảm thiểu rủi ro đạo đức VCB Hải Dƣơng cần có sách lƣơng ƣu đãi cán khách hàng so với vị trí cơng việc khác để tránh tƣợng “chảy máu chất xám” giúp cán khách hàng yên tâm cống hiến hết lực, trí tuệ cho ngân hàng 4.2.5.Điều chỉnh mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng hợp lý Nhƣ phân tích trên, theo mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng VCB Hải Dƣơng cán khách hàng đảm nhiệm nhiều công việc Do mức độ thực nghiệp vụ theo quy trình tín dụng khơng đƣợc chun sâu Đây nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động tín dụng ngân hàng dẫn đến hiệu tín dụng với Khách hàng cá nhân ngân hàng chƣa cao Do vậy, để khắc phục tình trạng VCB Hải Dƣơng nên tổ chức lại mô hình thực hoạt động tín dụng theo hƣớng chun mơn hố mảng nghiệp vụ cụ thể Trong giai đoạn tới, VCB Hải Dƣơng tách mảng nghiệp vụ giải ngân, quản lý nợ, thu nợ để phận khác đảm nghiệm phòng Khách hàng chuyên trách cơng tác thẩm định tín dụng Hiện nay, số chi nhánh hệ thống VCB ngồi phòng Khách hàng thực nghiệp vụ tín dụng có phòng Quản lý nợ thực cơng tác theo dõi, xử lý nợ riêng VCB Hải Dƣơng áp dụng mơ hình tổ chức cho hoạt động tín dụng 4.2.6 Đẩy mạnh quảng cáo hình ảnh, giới thiệu sản phẩm chăm sóc khách hàng Trong thời gian vừa qua, Vietcombank Hải Dƣơng chủ động phối hợp hợp tác với đơn vị phát địa phƣơng nhƣ Đài truyền hình Hải Dƣơng, đài phát tỉnh Hải Dƣơng nhằm mục đích đƣa hình ảnh Vietcombank tiếp cận đƣợc tối đa với khách hàng Với mạng lƣới phủ khắp huyện thị địa bàn tỉnh Hải Dƣơng, bƣớc đầu hình ảnh Ngân hàng đƣợc khách hàng biết đến ủng hộ Tuy nhiên, Ngân hàng cần ý tới việc xây dựng hình ảnh phƣơng thức chăm sóc khách hàng hợp lý, có nhƣ hình ảnh ngân hàng đẹp đƣợc nhiều khách hàng nhớ đến 69 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành liên quan Ngành ngân hàng ngành mũi nhọn, có vai trò lớn phát triển kinh tế đất nƣớc, đặc biệt ngành ẩn chứa nhiều rủi ro liên quan đến hệ thống tài tiền tệ, ảnh hƣởng đến phát triển an toàn ổn định quốc gia Do vậy, lĩnh vực ngân hàng chịu giám sát quản lý chặt chẽ Chính phủ Chính mà tồn phát triển NHTM không nỗ lực thân ngân hàng mà phụ thuộc nhiều vào điều hành sách vĩ mơ Chính phủ nhƣ Bộ, ngành liên quan Tuy Chính phủ có nhiều sách chế hỗ trợ Khách hàng cá nhân phát triển, nhƣng nhiều bất cập cần phải tiếp tục đổi sách để phù hợp với thực tế hiệu hơn, cụ thể: - Hồn thiện hệ thống pháp luật, tạo mơi trường sách ổn định Hệ thống luật pháp mơi trƣờng kinh doanh nƣớc ta bƣớc đƣợc hồn thiện Các sách kinh tế vĩ mơ có chuyển biến tích cực theo hƣớng lành mạnh hóa thị trƣờng tín dụng song chƣa thực thúc đẩy mối quan hệ ngân hàng với Khách hàng cá nhân Đối tƣợng tiếp cận đƣợc khoản tín dụng đƣợc hƣởng sách ƣu đãi tín dụng ngân hàng tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng doanh nghiệp Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng nâng cao hiệu tín dụng với Khách hàng cá nhân, Chính phủ cần sớm ban hành sửa đổi văn pháp lý cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho đối tƣợng khách hàng cá nhân - Hồn thiện sách trợ giúp phát triển Khách hàng cá nhân Các Khách hàng cá nhânhiện có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tiêu dùng chƣa đƣợc hỗ trợ nhiều mặt sách Trong điều kiện có cá nhân kinh doanh phát triển thủy sản, Theo nghị định số 67/2014/NĐCP ngày 07/07/2014.nông nghiệp nông thôn, Theo nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 công nghiệp hỗ trợ, Theo định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015).Do để hỗ trợ khách hàng cá nhân phát triển, làm tảng cho 70 hình thành doanh nghiệp sau phủ cần có nhiều sách để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân, ngồi có sách ƣu đãi với cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng, nhờ kích cầu tiêu dùng dân + Về việc đăng ký chấp: Hiện văn phòng đăng ký chấp quyền sử dụng đất đơn vị khác chƣa có đồng thời gian đăng ký chấp, có đơn vị sau đăng ký để nhận đƣợc kết sau ngày kể từ nộp hồ sơ, nhiều thời gian khách hàng, u cầu đính cƣớc cơng dân khách hàng lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khách hàng đổi từ chứng minh thƣ nhân dân sang cƣớc công dân có khác biệt văn phòng Do phủ cần có hƣớng dẫn văn phòng thực thi cách thống để tạo điều kiện xử lý hồ sơ nhanh cho khách hàng Mặc khác, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng với Khách hàng cá nhân nhƣ: Thứ nhất, chuẩn hóa thống quy đinh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản hoàn thiện văn hƣớng dẫn giao dịch bảo đảm nhằm giúp cá nhân ngân hàng thuận lợi việc hoàn thiện thủ tục cần thiết cho vay Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng đƣợc quyền chủ động việc xử lý, phát mại tài sản chấp, cầm cố để việc thu hồi nợ đƣợc kịp thời, giảm bớt chi phí khơng cần thiết q trình xử lý nợ 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHNN quan chủ quản, trực tiếp hƣớng dẫn hoạt động nhƣ kiểm soát NHTM Vì vậy, định NHNN có ảnh hƣởng trực tiếp gián tiếp đến đối tƣợng tham gia thị trƣờng tài tiền tệ Để cho hoạt động tín dụng NHTM đƣợc an tồn, hiệu quả, luận văn đƣa số kiến nghị sau: - Sửa đổi xây dựng văn hướng dẫn luật mới, đảm bảo hành lang pháp lý ổn định cho NHTM hoạt động 71 Việc ban hành hệ thống văn phải tạo hành lang pháp lý thơng thống, đồng linh hoạt, đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày cao kinh tế thị trƣờng Thời gian tới NHNN cần rà sốt lại văn ban hành làm cản trở hoạt động NHTM không phù hợp với thực tế để sửa đổi kịp thời - Sử dụng cơng cụ sách tiền tệ hiệu quả, linh hoạt đảm bảo hoạt động NHTM an toàn hiệu NHNN cần chủ động xây dựng hoạch định sách tiền tệ giai đoạn dài hạn để NHTM có sở xây dựng sách cho phù hợp Đồng thời, NHNN cần dự báo trƣớc có biện pháp đề phòng xảy tình điều hành sách tiền tệ, tránh tình trạng sử dụng mệnh lệnh hành điều hành làm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh NHTM - Tăng cường công tác tra, kiểm soát NHTM để đảm bảo hoạt động an toàn hiệu Hiện nay, hoạt động tra, giám sát NHNN chƣa thực giúp ích cho NHTM việc rà sốt lại tình hình hoạt động mình, có sai phạm khơng đƣợc tra NHNN cảnh báo sớm để có biện pháp ngăn chặn từ đầu, dẫn đến hậu đáng tiếc Do vậy, NHNN cần tăng cƣờng công tác tra, kiểm soát NHTM thƣờng xuyên nhằm chấn chỉnh kịp thời sai sót, tạo thống quản lý bình đẳng cạnh tranh, phòng ngừa tổn thất Qua đảm bảo nguồn thơng tin NHNN đƣợc xác kịp thời, giúp nâng cao hiệu giám sát hoạt động NHTM - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng, CIC) đƣợc thành lập theo Nghị định số 88/NĐ-CP Quyết định số 68/1999/QĐ-NH, có Chi nhánh NHNN tỉnh thành phố, làm nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn Thông tin từ CIC có vai trò quan trọng việc định cấp tín dụng NHTM Do đó, việc hoạt động hiệu CIC yếu tố quan trọng định thành công hoạt động tín dụng NHTM Tuy nhiên, từ thành lập đến nay, 72 vai trò hiệu hoạt động CIC nhiều bất cập Thơng tin mà CIC cung cấp chƣa đầy đủ, kịp thời, không đáp ứng đƣợc nhu cầu NHTM số lƣợng chất lƣợng thông tin Đây nguyên nhân khơng nhỏ ảnh hƣởng đến hiệu tín dụng Do vậy, thời gian tới NHNN cần hoàn thiện hiệu hoạt động CIC, đảm bảo thông tin cung cấp cho NHTM xác, đầy đủ, kịp thời 4.3.3 Kiến nghị với VCB VCB quan quản lý trực tiếp VCB Hải Dƣơng Các quy định, quy chế, văn hƣớng dẫn VCB có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống VCB - Xây dựng sở liệu thông tin ngành đại hóa cơng nghệ VCB cần xây dựng hệ thống cở liệu cập nhật thƣờng xuyên ngành, lĩnh vực quan trọng kinh tế nhằm cung cấp th ông tin cho Chi nhánh hoạt động tín dụng Việc xây dựng hệ thống sở liệu nhƣ đòi hỏi tốn nhiều thời gian, chi phí nhân Vì vậy, VCB cần sớm có định hƣớng tổ chức triển khai thực Bên cạnh đó, cần có phần mềm chun dụng phục vụ cơng tác thẩm định tín dụng, chƣơng trình phần mềm công nghệ giúp cán khách hàng truy vấn thông tin cách nhanh chóng, hiệu quả, đầy đủ hơn, rút ngắn thời gian thẩm định nâng cao chất lƣợng, hiệu tín dụng; - Sửa đổi hồn thiện quy trình tín dụng Khách hàng cá nhân Hiện nay, quy trình cấp tín dụng cho Khách hàng cá nhân đƣợc thực đƣợc đánh giá khoa học chặt chẽ Tuy vậy, có số bƣớc công việc chƣa thật phù hợp với thực tế, nhƣ việc phải lập nhiều báo cáo thẩm định thông báo tác nghiệp cho bƣớc thu thập thơng tin khách hàng, lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, phê duyệt giải ngân Các bƣớc công việc nên đƣợc sửa đổi theo hƣớng đơn giản hoá nhƣ rút ngắn số nội dung thẩm định, giảm bớt thông báo tác nghiệp nhằm rút ngắn thời gian giải hồ sơ vay VCB cần khẩn trƣơng sửa đổi, hồn thiện quy trình cho phù hợp để đảm bảo hoạt động cho vay với Khách hàng cá nhân Chi nhánh hệ thống VCB đƣợc thông suốt hiệu hơn; Tạo chế để Chi nhánh chủ động việc lựa chọn dịch vụ, nhu cầu cần 73 tài trợ; Cùng với Chi nhánh xây dựng cải tiến quy trình cho vay phù hợp, nhanh gọn, thuận lợi, điều chỉnh điều kiện cho vay sách tín dụng theo hƣớng mềm dẻo, linh hoạt đối tƣợng khách hàng cá nhân; Có sách hỗ trợ mặt tài để Chi nhánh tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất, kỹ thuật đại, hoạt động giới thiệu hình ảnh quảng bá thƣơng hiệu nhƣ sản phẩm; Tăng cƣờng thực chƣơng trình quảng cáo, tài trợ cho kiện để thƣơng hiệu Vietcombank trở nên gần gũi quen thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh thu hút đƣợc nhiều khách hàng, qua thúc đẩy động lực nâng cao hiệu cho vay khách hàng cá nhân chi nhánh; Tăng cƣờng hỗ trợ Chi nhánh việc đào tạo, nâng cao lực chuyên môn cán bộ, nhân viên Chi nhánh; Tăng cƣờng công tác kiểm tra để đảm bảo việc nâng cao hiệu cho vay Chi nhánh phải gắn liền với đảm bảo an toàn cho hoạt động Chi nhánh toàn hệ thống 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc, 2008.Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Hồ Chí Minh Hồ Diệu, 2001 “ Giáo trình Tín dụng Ngân hàng” NXB Thống kê Phan Thị Thu Hà, 2007.Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Hồng, 2014 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam điều kiện cạnh tranh thị trường vốn Việt Nam Luận án tiến sỹ Học viện Tài Nguyễn Minh Kiều, 2007.Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Chính, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều, 2008.Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê, Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nam, Vƣơng Trọng Nghĩa , 2000 Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Quốc hội nƣớc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII , “Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010” Nguyễn Văn Tiến, 2009 Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Tiến, 2011 Giáo trình Tài tiền tệ ngân hàng Hà Nội : Nhà xuất thống kê 11 Lê Văn Tề, 2007 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hồ Chí Minh 12 Trần Nguyệt Bích Vân, 2013 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Cần Thơ Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế 13 Vietcombank Hải Dƣơng, 2014 – 2016 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Hải Dƣơng 14 Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng, 1998 “Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng” 75 ... động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hải Dƣơng - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vaykhách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, Chi nhánh. .. 1.2.5 .Hiệu tín dụng khách hàng cá nhân 21 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại 27 1.2.7 Sự cần thiết nâng cao hiệu tín dụng khách hàng cá. .. luận hiệu tín dụngkhách hàng cá nhân hoạt động Ngân hàng thương mại Chương 2: Phương phápnghiên cứu Chương 3: Thực trạng hiêụ tín dụng đối vớikhách hàng cá nhântại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh hải dương , Hiệu quả tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh hải dương