ÁP DỤNG HÌNH PHẠT đối với NGƯỜI dưới 18 TUỔI PHẠM tội từ THỰC TIỄN tòa án NHÂN dân TỈNH BÌNH DƯƠNG

86 6 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 07:51

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MINH THẢO ÁP DỤNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TỪ THỰC TIỄN TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MINH THẢO ÁP DỤNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: Luật Hình sự Tốngtụhình sự Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH TIẾN VIỆT Hà Nội, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương” công trình nghiên cứu khoa học thân thực sự hướng dẫn khoa học PGS.TS Trịnh Tiến Việt Các nội dung nghiên cứu kết luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Trong trình nghiên cứu, luận văn có kế thừa quan điểm, ý kiến khoa học nhà nghiên cứu thực vấn đề tư pháp người chưa thành niên (người 18 tuổi) thông tin sử dụng đến thể cách trung thực, có trích dẫn nguồn đầy đủ luận văn Học viên Trần Minh Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm, đặc điểm, nội dung ý nghĩa áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội 1.2 Quy định pháp luật hình sự Việt Nam hành áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội 17 1.3 Các yếu tố tác động đến áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội 35 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 40 2.1 Khái quát tình hình áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 40 2.2 Thực trạng áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 44 2.3 Kết áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội, vướng mắc, bất cập nguyên nhân 58 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 67 3.1 Hoàn thiện quy định Bộ luật hình sự năm 2015 hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội 67 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân tỉnh Bình Dương 69 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình sự MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, tình hình người 18 tuổi phạm tội ngày tăng không mặt sớ lượng mà tính chất vụ án ngày nghiêm trọng Việc xử lý người 18 tuổi phạm tội việc phức tạp người 18 tuổi khả nhận thức pháp luật hạn chế, hành vi họ thường mang tính bộc phát bị lơi kéo bị kích động, họ chưa đủ khả làm chủ hành động mình Hơn nữa, họ tương lai dài phía trước Do đó, khơng thể áp dụng biện pháp xử lý người 18 tuổi phạm tội giống với người thành niên Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS năm 2015) có quy định xử lý riêng đới với người 18 tuổi phạm tội Những quy định thể sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với người 18 tuổi phạm tội với mục đích “cải tạo giáo dục” Tuy nhiên, tình hình người 18 tuổi phạm tội khơng có dấu hiệu giảm mà ngày tăng số lượng mức độ nghiêm trọng hành vi phạm tội Phạm luật hình sự với chế tài hình phạt công cụ sắc bén, hữu hiệu cơng đấu tranh chớng phòng ngừa tội phạm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, trì trật tự, an tồn xã hội, giáo dục ý thức chấp hành tuân theo pháp luật cho chủ thể xã hội Bên cạnh đó, sách hình sự thể rõ chất nhân đạo dân chủ Nhà nước nhân dân, nhân dân vì nhân dân Các quy định hình phạt mang tính chất răn đe mang tính giáo dục, cải tạo, khoan hồng Chế định hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội thể rõ điều quy định xây dựng sở đặc thù tâm sinh lý sự phát triển nhận thức chủ thể người 18 tuổi phạm tội BLHS năm 2015 bước phát triển so với quy định pháp luật hình sự trước trách nhiệm hình sự đối với người 18 tuổi phạm tội cụ thể hóa hình phạt áp dụng triệt để nguyên tắc nhân đạo pháp luật hình sự phù hợp với đặc thù chủ thể phạm tội Đặc biệt, khái niệm người 18 tuổi phạm tội khái niệm thay cho khái niệm người chưa thành niên phạm tội trước Do đó, cần nghiên cứu khái niệm quy định BLHS năm 2015 áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội để có cách hiểu, áp dụng thống đồng quy định nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, cơng pháp luật Về mặt thực tiễn, BLHS năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 nên việc tổng kết, đánh giá từ thực tiễn để có giải pháp phù hợp, góp phần hiệu việc thực hiện, áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội BLHS năm 2015 nói chung cụ thể Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương cần thiết Hiện tại, chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu nội dung Do đó, học viên chọn đề tài: “Áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật hình sự Tớ tụng hình sự Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến vấn đề người chưa thành niên (nay người 18 tuổi) phạm tội, qua trình nghiên cứu, học viên thấy có cơng trình nghiên sau: Đào Thị Nga, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội, 1997; Trần Văn Dũng, Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội, 2003; Nguyễn Minh Khuê, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Trịnh Thị Yến, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm nhiều tội, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Đỗ Ngọc Thùy, Hình phạt tù người chưa thành niên phạm tội – Lý luận thực tiễn áp dụng, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nguyễn Thị Thu Huyền, Hình phạt tù có thời hạn áp dụng người chưa thành niên phạm tội theo luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn Thành phố Hà Nội – Thực trạng giải pháp, Nxb Công an nhân dân Hà Nội năm 2007; Trường Đại học luật Hà Nội , Giáo trình luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân năm 2000 (GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên); Lương Ngọc Trâm (2014), “Hoàn thiện quy định pháp luật hình sự hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí Tòa án nhân dân; PGS.TS Trầm Văn Luyện, Những điểm sách hình người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, sớ 12/2000; Ths Đặng Thanh Sơn, Pháp luật Việt Nam tư pháp người chưa thành niên, sớ chun đề Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tháng 12/2008; Ths Đinh Văn Quế, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân sớ 6/2007; Ths Đoàn Tấn Minh, Bàn phạm vi sử dụng thuật ngữ “ Người chưa thành niên phạm tội”,Tạp chí Tòa án nhân dân số 9/2008; TS Trịnh Tiến Việt, Những khía cạnh pháp lý hình hình phạt biện pháp tư pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân số 7, 8/2010; TS Trần Văn Dũng, Quyết định hình phạt trường hợp người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí luật học, sớ 5/2000; PGS.TS Dương Tuyết Miên, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí luật học, sớ 4/2002; TS Trương Minh Mạnh, Phân loại tội phạm với việc quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên, Tạp chí Kiểm sát, sớ 8/2002; Ths Trương Hồng Sơn, Một số quy định pháp luật quốc tế số quốc gia vấn đề quyền người chưa thành niên phạm tội; Tạp chí điện tử ngày 20 tháng năm 2009 (http://hvcsnd.edu.vn/) Các công trình nghiên cứu phần lớn xây dựng sở lý luận sở pháp lý đối với trách nhiệm hình sự, định áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Tuy nhiên, công trình nghiên cứu chưa nghiên cứu, cập nhật quy định BLHS năm 2015 áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Thêm vào đó, khơng có cơng trình nghiên cứu thực tiễn áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Vì vậy, công trình nghiên cứu: “Áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương” luận văn đảm bảo tính luận văn Thạc sĩ không bị trùng với công trình nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận văn làm sáng tỏ mặt lý luận đối với việc áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội; đánh giá thực tiễn áp dụng giải pháp hoàn thiện pháp luật, bảo đảm áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Nhiệm vụ Luận văn phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung ý nghĩa áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi; đánh giá quy định BLHS năm 2015 áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội, nêu kết quả, hạn chế, nguyên nhân hạn chế áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội theo quy định BLHS 4.2 Phạm vi nghiên cứu Từ đối tượng nghiên cứu trên, luận văn có phạm vi nghiên cứu sau: - Phạm vi nội dung: vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội - Phạm vi không gian: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương - Phạm vi thời gian: từ năm 2014 đến năm 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lới, sách Đảng, pháp luật Nhà nước hình phạt cải tạo người, pháp luật nói chung, sách hình sự nói riêng, đặc biệt quan điểm, tư tưởng cải tạo, giáo dục, phòng ngừa tội phạm đới với người 18 tuổi phạm tội, việc áp dụng hình phạt đối với chủ thể tội phạm Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể khoa học pháp lý như: phân tích, tổng hợp thớng kê, phương pháp so sánh Ý nghĩa lý luận thực tiễn Đề tài tìm hiểu loại hình phạt áp dụng đối với người 18 tuổi phạm tội, áp dụng loại hình phạt theo quy định BLHS hành việc áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Trên sở đó, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, bảo đảm áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Chương 2: Thực trạng áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Chương 3: Các giải pháp bảo đảm áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Chương CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.1 Hoàn thiện quy định Bộ luật hình năm 2015 hình phạt người 18 tuổi phạm tội Trên sở vướng mắc, bất cập nêu Chương Luận văn, học viên mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định hình phạt đới với người 18 tuổi phạm tội, qua nâng cao hiệu áp dụng hình phạt đối với đối tượng Thứ nhất, bổ sung vào Mục Chương XII BLHS năm 2015 điều luật quy định hình phạt cảnh cáo áp dụng cho người 18 tuổi phạm tội trường hợp định hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng theo quy định Điều 54 BLHS Điều luật Điều 98 hình phạt trước Điều 99 hình phạt tiền “Điều… Cảnh cáo Cảnh cáo áp dụng người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội nghiêm trọng người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội nghiêm trọng, nghiêm trọng trường hợp định hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng Điều 54 Bộ luật này” Hiện nay, điều kiện áp dụng hình phạt cảnh cáo áp dụng cho người thành niên phạm tội chưa thành niên phạm tội Điều 34 BLHS: “Cảnh cáo áp dụng đới với người phạm tội nghiêm trọng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa đến mức miễn hình phạt” Với quy định nhằm tạo điều kiện cho người 18 tuổi áp dụng hình phạt cảnh cáo không mâu thuẫn với quy định Điều 34 BLHS năm 2015, Chương XII BLHS (Những quy định đối với người 18 tuổi phạm tội) – quy định áp dụng riêng cho người 18 tuổi phạm tội 67 - Thứ hai, để đảm bảo việc thống áp dụng hình phạt tiền đối với người 18 tuổi, cần phải bổ sung quy định mức hình phạt tiền tối thiểu áp dụng vào Điều 99 BLHS sau: “Điều 99 Phạt tiền Phạt tiền áp dụng hình phạt người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, người có thu nhập có tài sản riêng Mức tiền phạt người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phạm tội không phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định không thấp 1.000.000 đồng” - Thứ ba, cần bổ sung hình phạt trục xuất vào quy định Điều 98 BLHS Việc bổ sung thêm hình phạt trục xuất Điều 98 BLHS nhằm đảm bảo pháp lý áp dụng hình phạt trục xuất đối với người 18 tuổi người nước ngoài, việc áp dụng hình phạt cải tạo khơng giam giữ tù có thời hạn đối với người 18 tuổi phạm tội người nước ngồi gây nhiều khó khăn cho quan thực thi pháp luật nước ta như: rào cản ngôn ngữ, điều kiện giam giữ, chế độ cải tạo … Do đó, làm giảm mục đích cải tạo, giáo dục hình phạt - Thứ tư, cần bổ sung thêm loại hình phạt nhẹ hình phạt tù có thời hạn, nghiêm khắc hình phạt cải tạo không giam giữ với điều kiện áp dụng “thoáng” hình phạt cải tạo khơng giam giữ, hình phạt “Cưỡng chế lao động phục vụ cộng đồng” Hình phạt “Cưỡng chế lao động phục vụ cộng đồng” loại hình phạt không tước tự đối với người bị kết án, buộc họ phải chịu sự giám sát, quản lý chặt chẽ quyền địa phương gia đình tương tự hình phạt cải tạo không giam giữ Đồng thời, hình phạt buộc người bị kết án phải có khoảng thời gian lao động cơng ích phục vụ cộng đồng Thời gian lao động phục vụ cộng đồng từ tuần đến ba tháng, việc chấp hành hình phạt không thực tập trung lần mà trải dài theo trình chấp hành hình phạt người bị kết án, tuần ngày lao động cơng ích tháng 68 năm ngày lao động cơng ích Quy định “Cưỡng chế lao động phục vụ cộng đồng” giúp người 18 tuổi phạm tội nhận thức ý nghĩa việc lao động tạo cải vật chất, từ giúp cho người 18 tuổi phạm tội thấy giá trị sống để họ phấn đấu vươn lên, cải tạo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội Khi áp dụng hình phạt “Cưỡng chế lao động phục vụ cộng đồng” Tòa án cần phải lưu ý đến độ tuổi người 18 tuổi phạm tội, vì hình phạt buộc người 18 tuổi phạm tội phải lao động mà theo quy định Bộ luật Lao động hành thì người chưa đủ 15 tuổi tham gia vào quan hệ lao động trừ số trường hợp đặc biệt Do đó, theo học viên hình phạt “Cưỡng chế lao động phục vụ cộng đồng” nên áp dụng cho người 18 tuổi phạm tội từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân tỉnh Bình Dương 3.2.1 Nâng cao lực Thẩm phán Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án có bị cáo người 18 tuổi phạm tội Nghị 49/NQ-TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 rõ: “Đội ngũ cán tư pháp, bổ trợ tư pháp thiếu; trình độ nghiệp vụ lĩnh trị phận cán yếu, chí số cán sa sút phẩm chất đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp” Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương cần nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hoạt động xét xử vụ án hình sự nói chung hoạt động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với người 18 tuổi phạm tội nói riêng Tồ án nhân dân, coi yếu tớ người đóng vai trò quan trọng Do đó, để có đội ngũ cán thực xét xử vụ án (Kiểm sát viên,Thẩm phán, cán Toà án Hội thẩm nhân dân) có đủ lực chun mơn, có phẩm chất trị, đạo đức hồn thành tớt nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi thì công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực trình độ chuyên môn việc làm cần thiết Muốn vậy, phải đáp ứng yêu cầu sau đây: 69 - Trước hết, người làm công tác xét xử phải có đạo đức nghề nghiệp để xét xử hướng tới thiện, đúng, sự công bằng, cơng minh việc đưa phán Do đó, Thẩm phán phải người có lập trường tư tưởng vững vàng, lĩnh trị sâu sắc, thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, sở nhận thức, tiền đề vững đảm bảo cho hoạt động áp dụng pháp luật với chủ trương đường lối Đảng pháp luật Nhà nước Quá trình xét xử, lĩnh trị giúp cho người Thẩm phán tơn trọng sự công bằng, vô tư, sáng, can đảm gạt bỏ cám dỗ vật chất, tinh thần Bản lĩnh trị khơng giúp người Thẩm phán có sự hiểu biết sâu sắc chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng quy định pháp luật mà nhạy bén việc xử lý tình huống phức tạp phiên tồ từ phán thuyết phục lòng người, thấu tình đạt lý nhân dân đồng tình ủng hộ - Phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán thường xuyên, chuyên sâu nghiệp vụ xét xử vụ án hình sự nói chung hình sự sơ thẩm đới với người chưa thành niên phạm tội nói riêng Tổng kết công tác thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm xét xử án hình sự; cập nhật thông tin khoa học pháp lý đáp ứng với trình hội nhập đất nước; - Cần mở rộng lớp tập huấn theo chun đề, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn phù hợp với đới tượng Có thể tiến hành cách tổ chức buổi tập huấn Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị Hội đồng Thẩm phán văn khác có liên quan đến cơng tác xét xử để Thẩm phán, Thư ký quán triệt nội dung văn pháp luật - Thẩm phán trực tiếp xét xử vụ án hình sự sơ thẩm khơng mang tính khoa học pháp lý đơn mà phải thể tính Đảng, tính nghệ thuật Do vậy, phải thường xuyên nâng cao lực, trình độ chuyên môn Thẩm phán đồng thời phải kiện toàn cấu tổ chức Toà án nhân dân cấp huyện Hàng năm, Toà án nhân dân tới cao cần phải có chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết tâm lý học, khoa học giáo dục hoạt động đấu tranh phòng, chớng tội phạm người 18 tuổi thực cho Thẩm phán, Hội 70 thẩm nhân dân Như vậy, xây dựng đội ngũ Thẩm phán tiêu chuẩn chung theo pháp lệnh cán bộ, công chức cần phải đảm bảo tiêu chuẩn đặc thù chức danh Thẩm phán, bảo đảm phẩm chất trị, có tư cách đạo đức tớt, giỏi chun mơn nghiệp vụ, cần phải coi trọng hai tiêu chuẩn, không coi nhẹ tiêu chuẩn Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cán bộ, Thẩm phán, Kiểm sát viên việc áp dụng pháp luật để xét xử vụ án hình sự sơ thẩm nói chung hình sự sơ thẩm đối với người 18 tuổi phạm tội nói riêng thì chất lượng áp dụng pháp luật để xét xử vụ án hình sự phụ thuộc vào Hội thẩm nhân dân Hội thẩm nhân dân có vị trí quan trọng khơng thể thiếu hoạt động áp dụng pháp luật để xét xử Nghị 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 Bộ trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới nhấn mạnh: “nghiên cứu hoàn thiện chế lựa chọn, bầu cử, bồi dưỡng, quản lý Hội thẩm nhân dân đề cao trách nhiệm vai trò Hội thẩm nhân dân xét xử” Để Hội thẩm nhân dân phát huy hết khả mình việc áp dụng pháp luật để xét xử vụ án hình sự, cần thực số yêu cầu sau đây: - Về tiêu chuẩn để lựa chọn giới thiệu bầu làm Hội thẩm nhân dân, pháp luật cần quy định rõ ràng cụ thể tiêu chuẩn pháp lý, tối thiểu phải người có trình độ trung cấp pháp lý - Nghiên cứu để quy định trách nhiệm Hội thẩm nhân dân trình xét xử, vì xét xử Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán thì trách nhiệm phải Thẩm phán; - Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý, kỹ nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân Bởi vì phần lớn Hội thẩm nhân dân người kiêm nhiệm, có người chưa qua lớp đào tạo pháp lý; - Các quan, đơn vị tổ chức trị xã hội có người tham gia Hội thẩm nhân dân cần tạo điều kiện tớt cho Hội thẩm có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ tham gia xét xử vụ án hình sự sở kế hoạch, công tác hợp lý 71 Ngoài yêu cầu trên, thì Hội thẩm nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức Hội thẩm nhân dân phải tự tu dưỡng rèn luyện để nâng cao trình độ pháp lý phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 3.2.2 Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm sát vụ án người 18 tuổi phạm tội việc định hình phạt Tòa án cấp cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra vụ án người 18 tuổi phạm tội để tổng hợp kinh nghiệm ngành, có sự hướng dẫn, tháo gỡ vướngmắc kịp thời, khơng có, hạn chế thấp sai sót cơng tác giải án Giải kịp thời, nhanh chóng, bảo đảm nguyên tắc xử lý sách hình sự đối với người 18 tuổi phạm tội, định hình phạt trêncứ tính chất cải tạo, giáo dục, thấu tình, đạt lý, người, tội, đảm bảo tính bằng, nghiêm minh pháp luật Góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng,ớngch tội phạm người chưa thành niên Xây dựng chế phối hợp, trao đổi, rút kinh nghiệm quan Tòa án – Viện Kiểm sát–Cơ quan điều tra cấp địa bàn, rút kinh nghiệm công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án có chủ thể người 18 tuổi Đánh giá hiệu việc áp dụng hình phạt hiệu giáo dục loại hình phạt cụ thể đối với người phạm tội 18 tuổi để công tác xét xử sâu sát với tình hình thực tế xã hội giai đoạn,mỗi tình hình Nâng cao hiệu công tác trợ giúp pháp lý cho bị cáo người 18 tuổi trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, việc định luật sư tham gia bào chữa c định trường hợp nên thựcnnghiêmhiệ túc, chuyên nghiệp, tránh tình trạng Tòa án phải hỗn xét xử vì chưa có luật sư định cho bị cáo hay luâ tham gia chiếu lệ, chưa có sự chuẩn bị, nghiên cứu đầy đủ hồ sơ Bản thân luật s bào chữa địnhlà người tuyên truyền pháp luật hiệu cho bị cáo lúc giúp bị cáo nhận thức đắn quy định pháp luật, hậu pháp lý thân chịu, góp phần hiệu việc phòng ngừa tái phạm củaấubịtranhcáo, đ 72 phòng chớng tội phạm, giáo dục bị cáo Xây dựng đội ngũ luật sư dồi g số lượng chất lượng, am hiểu nhận thức tâm sinh lý người 18 tuổ tham gia bào chữa định kịp thời 3.2.3 Tăng cường tham gia tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý Tăng cường sự tham gia tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý nhằm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người 18 tuổi phạm tội giai đoạn tố tụng hình sự Thông qua hoạt động tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý góp phần làm sáng tỏ nội dung vụ án, góp phần cho cơng tác xét xử vụ án hình sự nói chung vụ án hình sự có người 18 tuổi phạm tội nói riêng tiến hành trình tự thủ tục, hạn chế án bị hủy, bị sửa Đồng thời, góp phần cho việc áp dụng hình phạt áp dụng cách cơng bằng, xác Đội ngũ luật sư hoạt động tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý kiến thức chuyên môn, sự hiểu biết tốt pháp luật khả lập luận chặt chẽ tham gia vào hoạt động xét xử, góp phần to lớn việc bảo vệ người 18 tuổi phạm tội Từ cho thấy tầm quan trọng tổ chức hoạt động người 18 tuổi phạm tội Tuy nhiên, chi phí cho việc mời luật sư uy tín tổ chức hành nghề luật sư thường cao Chính vì vậy, người người chưa thành niên phạm tội thường tự mình bào chữa, người đại diện theo pháp luật bào chữa, Tòa án tự định người bào chữa tổ chức trợ giúp pháp lý bào chữa cho mình hoạt động xét xử Do đó, quan chức có thẩm quyền cần phải đưa giải pháp, phương pháp thích hợp để tăng cường sự tham gia tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý vào giai đoạn tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên phạm tội nhằm nâng cao hiệu công tác xét xử hệ thớng Tòa án Việt Nam 3.2.4 Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội 73 Tòa án nhân dân tới cao phải thường xuyên mở lớp tập huấn cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm làm công tác xét xử án hình sự đối với người 18 tuổi kỹ xét hỏi, tranh tụng việc áp dụng quy định pháp luật hình sự v.v… đảm bảo việc xét xử, áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi đem lại hiệu giáo dục cao Bên cạnh đó, kịp thời hướng dẫn vướng mắc, bất cập việc áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội, đảm bảo việc áp dụng thống pháp luật hệ thớng Tòa án nhân dân Tiểu kết Chương Việc áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương hạn chế định hạn chế áp dụng hình phạt không tước tự do, áp dụng hình phạt mức hình phạt nghiêm khắc, chưa đảm bảo công tác giáo dục, cải tạo đối với chủ thể Nguyên nhân thực trạng xuất phát từ hạn chế quy định pháp luật hình sự trình độ chuyên môn nghiệp vụ người tiến hành tố tụng đối với loại tội phạm đặc biệt Kết nghiên cứu Chương Luận văn đưa giải pháp nhẳm nâng cao hiệu áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi Kết nghiên cứu khơng áp dụng để nâng cao hiệu áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mà mở rộng áp dụng cho Tòa án khác nước 74 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, học viên nhận thấy tình hình người 18 tuổi phạm tội Việt Nam có xu hướng ngày tăng, không số vụ án mà tăng mức độ nguy hiểm, thủ đoạn thực tội phạm, độ tuổi phạm tội ngày trẻ hóa Đây vấn nạn vơ lớn ảnh hưởng đến tương lai đất nước, lẽ “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà… nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên” Pháp luật hình sự Việt Nam có nhiều quy định đắn hạn chế áp dụng hình phạt tù đối với người 18 tuổi, không áp dụng hình phạt chung thân, tử hình v.v… mục đích việc áp dụng hình phạt nhằm cải tạo, giáo dục người 18 tuổi phạm tội khơng nhằm mục đích trừng trị Tuy nhiên, bên cạnh sớ quy định chưa phù hợp, mâu thuẫn với gây khó khăn cho quan tiến hành tớ tụng trình áp dụng pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người 18 tuổi phạm tội Thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thời gian qua cho thấy, việc áp dụng hình phạt đới với người 18 tuổi nhiều hạn chế, bất cập như: hạn chế áp dụng hình phạt không tước tự người phạm tội, phần lớn xét xử Tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn hình phạt tù cho hưởng án treo; việc áp dụng hình phạt không áp dụng hình phát nặng nhẹ đối với hành vi phạm tội người 18 tuổi, dẫn đến thực trạng nguyên tắc công không đảm bảo Nguyên nhân dẫn đến tình trạng có nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan như: quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng chưa nắm vững vận dụng xác quy định pháp luật việc áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội; lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán xét xử vụ án người 18 tuổi nhiều hạn chế; quy định pháp luật nhiều mâu thuẫn, khơng rõ ràng dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất… Trên sở phân tích quy định pháp luật thực tiễn áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội, học viên mạnh dạn đưa 75 số kiến nghị hoàn thiện Tuy nhiên, theo học viên để hạn chế tình trạng người 18 tuổi phạm tội thì áp dụng biện pháp riêng lẻ mà phải áp dụng đồng lúc tất biện pháp Mỗi biện pháp phát huy hiệu khác công đấu tranh chống phòng ngừa người 18 tuổi phạm tội Thực tiễn đấu tranh chớng phòng ngừa người 18 tuổi phạm tội nhiều nước giới cho thấy: Những chế tài không tước tự do, giáo dục người 18 tuổi cộng đồng thiết lập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý với người 18 tuổi phạm tội giảm đáng kể tỷ lệ tái phạm Đây giải pháp vô quan trọng mà Việt Nam cần phải nghiên cứu áp dụng phù hợp với tình hình Việt Nam Bởi lẽ, điều phù hợp với Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em (biện pháp giam giữ áp dụng sau cùng, thời gian ngắn có thể), mà phù hợp với Nghị 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Chính trị cải cách tư pháp với chủ trương hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tù 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tư pháp (2012) Báo cáo đánh giá quy định Bộ luật hình liên quan đến người chưa thành niên thực tiễn thi hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội Lê Cảm (2000) “Hình phạt biện pháp tư pháp Luật hình sự Việt Nam”, Dân chủ Pháp luật, số 8, tr.10 Lê Cảm - Đỗ Thị Phượng (2004), “Tư pháp hình sự đới với người chưa thành niên – Những khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học so sánh luật học (Phần I – Khía cạnh pháp lý hình sự)”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 20, tr.9 Lê Văn Cảm (chủ biên) (2001) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Phan Thị Liên Châu (2001) Hình phạt hệ thống hình phạt - So sánh Luật hình Cộng hồ Pháp Luật hình Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Đỗ Văn Chỉnh (2002) “Việc xác định tình tiết phạm tội nhiều lần đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10, tr.10 Cục thống kê tỉnh Bình Dương (2016) Bình Dương 20 năm xây dựng phát triển Đại hội đồng Liên hợp quốc (1990) Công ước quốc tế quyền trẻ em, New York Đại hội đồng Liên hợp quốc (1990) Quy tắc tối thiểu phổ biến bảo vệ người chưa thành niên bị tước quyền tự do, Havana 10 Trần Thị Hiền (2011) Bộ luật hình Nhật Bản, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Hòa (1999) “Mục đích hình phạt”, Tạp chí luật học, sớ 01, tr 10 12 Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên) (2001) Trách nhiệm hình Hình phạt, Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2006) Kỹ xét xử vụ án hình sự, Nxb Thống Kê, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Thu Huyền (2012) Hình phạt tù có thời hạn áp dụng người chưa thành niên phạm tội theo Luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Lê Văn Hường (2000) Các hình phạt luật hình Việt Nam, 16 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2001) Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 17 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2005) Sách chyên khảo sau đại học vấn đề khoa học luật hình (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr 609 18 Hoàng Quảng Lực (2000) Về hình phạt cải tạo khơng giam giữ qua vụ án”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 6, tr 61 – 63 19 Nguyễn Đức Mai (2017) Bình luận khoa học BLHS năm 2015, Nxb trị Q́c gia Sự Thật, Hà Nội, tr 214 20 Đặng Thanh Nga (2008) “Đặc điểm tâm lí người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí Luật học, sớ 1, tr.12 21 Đào Thị Nga (1997) Quyết định hình phạt NCTN phạm tội, Luận án Thạc sĩ luật học, Hà Nội 22 Từ Văn Nhũ (2001) Thực tiễn xét xử vụ án có bị cáo NCTN, Tài liệu tập huấn Quyền trẻ em pháp luật hình sự, tố tụng hình sự hành chính, TP Hồ Chí Minh 23 Đinh Văn Quế (2017) Bình luận BLHS năm 2015, Nxb Thông tin Truyền thông, Hà Nội 24 Đinh Văn Quế (2007) “Quyết định hình phạt đối với NCTN phạm tội”, 25 Q́c hội (1985) Bộ luật hình năm 1985, Nxb trị q́c gia, Hà Nội 26 Q́c hội (2009) Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, 27 Quốc hội (2017) Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 28 Q́c hội (2015) Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb trị q́c gia sự thật, Hà Nội 29 Nguyễn Sơn (2002) Các hình phạt luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Viện nghiên cứu nhà nước pháp luật 30 Đặng Thị Thanh (2000) “Trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội nguyên tắc xử lý BLHS năm 1999”, Tạp chí Tòa án nhân dân, sớ 6, tr.14-17 31 Đỗ Ngọc Thùy (2011) Hình phạt tù người chưa thành niên phạm tội – Lý luận thực tiễn áp dụng, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 32 Vũ Thị Thúy (2010) “Bàn việc áp dụng hình phạt trục xuất đối với người chưa thành niên phạm tội luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Tồ án nhân dân, Sớ 21, tr – 33 Mai Thị Thủy (2016) “Quyết định hình phạt đối với người 18 phạm tội theo BLHS 2015”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 06, tr 27-28 34 Nguyễn Mạnh Tiến (2010) “Bàn định hình phạt cải tạo không giam giữ đới với người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí Tồ án nhân dân, sớ 21, tr 24 – 27 35 Nguyễn Thị Tiệp (2010) Hình phạt tiền Bộ luật hình Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn, Khóa luận tớt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 36 Nguyễn Xuân Tĩnh (2001) Hình phạt tù có thời hạn Bộ luật hình năm 1999 - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 37 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2014) Báo cáo thông kê năm 2014 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 38 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2015) Báo cáo thơng kê năm 2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 39 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2016) Báo cáo thơng kê năm 2016 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 40 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2017) Báo cáo thông kê năm 2017 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 41 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (2018) Báo cáo thơng kê năm 2018 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 42 Tòa án nhân dân tới cao (2000) Nghị số 01/2000/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao “Hướng dẫn áp dụng số quy định Phần chung BLHS năm 1999, ban hành ngày tháng năm 2000, Hà Nội 43 Lương Ngọc Trâm (2014) “Hoàn thiện quy định pháp luật hình sự hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 19, tr – 10 44 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011) Bộ luật hình Liên Bang Nga, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 45 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014) Giáo trình Luật hình Việt Nam tập 1, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 46 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình lý luận Nhà nước pháp luật, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr.188 47 Trường Đại học luật Thành phớ Hồ Chí Minh (2012) Giáo trình Luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Hồng Đức Hội Luật gia Việt Nam 48 Nguyễn Văn Trượng (2009) “Một số vấn đề rút từ thực tiễn áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ”, Tạp chí Tồ án nhân dân, sớ 4, tr.15-18 49 Unicef- Viện Khoa học pháp lý (2004) Báo cáo tổng hợp Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình NCTN vi phạm pháp luật hệ thống xử lý Việt Nam, Hà Nội 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2018) Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 51 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (1995) Hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị Q́c gia, Hà Nội 52 Trịnh Tiến Việt (2012) Hoàn Thiện quy định Phần chung BLHS trước yêu cầu đổi đất nước, Nxb Chính trị q́c gia, Hà Nội 53 Trịnh Tiến Việt (2012) “Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định Phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu đất nước”, Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý, Số 2, tr.37 54 Trịnh Tiến Việt (2009) “Những vấn đề cần lưu ý thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự ngày 18/6/2009 Quốc hội”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 17 số 9, tr.4 ... HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 40 2.1 Khái quát tình hình áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. .. thực tiễn áp dụng hình phạt đối với người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương Vì vậy, công trình nghiên cứu: Áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn. .. tuổi sau: Áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội hình thức áp dụng pháp luật Tòa án tiến hành áp dụng quy phạm pháp luật hình hình phạt người 18 tuổi phạm tội cụ thể để giải vụ án hình theo
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁP DỤNG HÌNH PHẠT đối với NGƯỜI dưới 18 TUỔI PHẠM tội từ THỰC TIỄN tòa án NHÂN dân TỈNH BÌNH DƯƠNG , ÁP DỤNG HÌNH PHẠT đối với NGƯỜI dưới 18 TUỔI PHẠM tội từ THỰC TIỄN tòa án NHÂN dân TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn