Hoạt động quản lý văn hóa ở Ủy ban nhân dân phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

16 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 15:35

Quản lý nhà nước về văn hóa là một bộ phận nói chung của quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, do những đặc thù của văn hóa, quản lý nhà nước cũng có nhiều điểm riêng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, xã hội hóa văn hóa thì vai trò của Nhà nước lại càng không thể thiếu được, nhằm phát huy những yếu tố tích cực và hạn chế những mặt trái của thị trường, định hướng nền văn hoá được bảo vệ, gìn giữ, phát triển phù hợp mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội.Cần xác định rõ rằng quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất và đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, phải tạo điều kiện đảm bảo cho nhân dân tham gia vào sự nghiệp đó. Văn hóa dân tộc gắn liền với nhân dân, mọi người dân đều có quyền hưởng thụ văn hóa và có nghĩa vụ đóng góp bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Trong quản lý văn hóa, ngoài vai trò của Nhà nước, cần thực hiện các hình thức tự quản của nhân dân, đảm bảo tính phong phú, đa dạng của văn hóa và đáp ứng được nhu cầu văn hóa của nhân dân. BỘ TƯ PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỌ VÀ TÊN: MÃ SỐ SINH VIÊN: BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN Hoạt động quản lý văn hóa địa phương nơi sinh viên thực tập Thực trạng giải pháp MÔN: LUẬT HÀNH CHÍNH CƠ SỞ THỰC TẬP: Ủy ban nhân dân phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập thực thời gian thực tập quan tiếp nhận thực tập Các nội dung báo cáo trung thực, đảm bảo độ tin cậy Xác nhận cán hướng dẫn thực tập Tác giả báo cáo thực tập (Ký ghi rõ họ, tên) MỤC LỤC MỞ ĐẦU Văn hố Việt Nam tồn sáng tạo người tích lũy lại q trình hoạt động thực tiễn xã hội đúc kết thành hệ giá trị chuẩn mực xã hội, biểu thông qua vốn di sản văn hoá hệ ứng xử văn hoá cộng đồng người Chúng ta tự hào văn hóa Việt Nam bồi đắp ngày rạng rỡ trí tuệ tâm hồn hệ, tự hào truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quật cường, tinh thần cao cả, tình nghĩa nhân hậu thủy chung, ln hướng tới chân, thiện, mỹ Lịch sử dân tộc ta chứng minh mạch sống lưu truyền Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc vấn đề vừa có ý nghĩa cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nhận thức chức năng, vai trò văn hóa, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước văn hóa nhằm tìm phương hướng, giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu lực hiệu quản lý nhà nước văn hóa nhiệm vụ quan trọng hành trình xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc nước ta Như vậy, vấn đề quản lý nhà nước nói chung quản lý hành Nhà nước văn hóa nói riêng vấn đề hệ trọng đường lối phát triển Đảng Nhà nước ta Xuất phát từ vị trí, ý nghĩa cấp bách lý luận, thực tiễn vấn đề này, em xin chọn đề tài với nội dung: “Hoạt động quản lý văn hóa địa phương nơi sinh viên thực tập Thực trạng giải pháp (Nơi thực tập: Ủy ban nhân dân phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)” làm báo cáo thực tập CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HĨA Khái niệm, đặc điểm quản lý hành nhà nước 1.1 Khái niệm quản lý hành nhà nước Quản lý nhà nước xuất với xuất Nhà nước Quản lý nhà nước thay đổi phụ thuộc vào chế độ trị, trình độ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia qua giai đoạn lịch sử Ngày quản lý nhà nước bao gồm hoạt động lập pháp quan lập pháp, hoạt động hành pháp Chính phủ hoạt động tư pháp quan tư pháp Có thể hiểu quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước sử dụng pháp luật nhà nước để điều chỉnh hành vi người tất lĩnh vực đời sống xã hội quan máy nhà nước thực hiện, nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp người, trì ổn định phát triển xã hội Quản lý hành nhà nước có phạm vi hẹp so với quản lý nhà nước vì: - Quản lý hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp, tức hoạt động chấp hành điều hành; - Chủ thể quản lý hành nhà nước quan, cán bộ, công chức hành nhà nước hệ thống hành từ Trung ương đến sở Như vậy, quản lý hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp nhằm tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi công dân quan hệ thống hành nhà nước từ Trung ương đến sở thực để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, trì trật tự an ninh, thỏa mãn nhu cầu hàng ngày nhân dân.1 Khái niệm có ba điểm cần lưu ý: Một là, quản lý hành nhà nước có tính quyền lực nhà nước; Hai là, quản lý hành nhà nước hoạt động thực hàng ngày, tổ chức điều chỉnh quan hệ xã hội hành vi hoạt động công dân việc định quản lý hành thực hành vi hành Ba là, quản lý hành nhà nước thực pháp nhân công quyền Trong hệ thống đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hành chính, Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội, 2015, tr.116; quan hành nhà nước Trung ương, cấp quản lý hành nhà nước địa phương 1.2 Đặc điểm quản lý hành nhà nước Đặc điểm quản lý hành nhà nước nét đặc thù quản lý hành nhà nước để phân biệt với dạng quản lý xã hội chủ thể quản lý khác Để xây dựng hành phát triển, đại nhà nước "của dân, dân dân", để có hệ thống tổ chức quản lý máy nhà nước có hiệu lực hiệu quả, điều cần thiết phải xác định rõ đặc điểm chủ yếu quản lý hành nhà nước nước ta Những đặc tính vừa thể đầy đủ chất nét đặc thù Nhà nước Việt Nam, đồng thời kết hợp đặc điểm chung quản lý hành nhà nước theo xu hướng chung thời đại Với ý nghĩa đó, quản lý hành Nhà nước Việt Nam có đặc điểm chủ yếu sau: Quản lý hành nhà nước mang tính quyền lực nhà nước Quản lý hành nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao tính mệnh lệnh đơn phương Nhà nước Quản lý hành nhà nước mang tính quyền lực nhà nước để phân biệt hoạt động quản lý hành nhà nước với hoạt động quản lý khác (quản lý doanh nghiệp, quản lý bệnh viện, trường học ) Quản lý hành nhà nước có mục tiêu chiến lược, có chương trình, kế hoạch để thực mục tiêu Mục tiêu quản lý hành nhà nước mục tiêu tổng hợp, bao gồm: trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao Các mục tiêu mang tính trước mắt lâu dài Để đạt mục tiêu, hành nhà nước cần xây dựng chương trình, dự án hệ thống kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn Quản lý hành nhà nước có tính chủ động, sáng tạo linh hoạt Tính chủ động, sáng tạo linh hoạt thể việc điều hành, phối hợp, huy động lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý lĩnh vực đời sống xã hội theo chức năng, thẩm quyền Quản lý hành nhà nước có tính liên tục, tương đối ổn định thích ứng Nhiệm vụ hành nhà nước phục vụ xã hội cơng dân Đây công việc hàng ngày, thường xuyên liên tục mối quan hệ xã hội hành vi công dân pháp luật điều chỉnh diễn thường xun, liên tục Chính vậy, hành nhà nước phải đảm bảo tính liên tục, ổn định để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn tình Tính liên tục ổn định khơng loại trừ tính thích ứng Chính vậy, ổn định mang tính tương đối, cố định, không thay đổi Nhà nước sản phẩm xã hội Đời sống kinh tế - xã hội biến chuyển không ngừng, hành nhà nước ln phải thích ứng với thực tế thời kỳ, thích nghi với xu thời đại, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn Quản lý hành nhà nước có tính chun mơn hóa nghề nghiệp cao Quản lý hành ln phải có khoa học Quản lý hành nhà nước khoa học có tính quy luật, có ngun lý mối quan hệ chặt chẽ với khoa học khác (kinh tế, tài chính, kế hoạch, tâm lý ) Cùng với tính khoa học, quản lý hành nhà nước nghệ thuật đối tượng quản lý hành nhà nước đa dạng với nhiều vùng, nhiều thành phần, dân tộc, văn hóa khác Kết quản lý phụ thuộc nhiều vào lĩnh, nhân cách, trí tuệ, kinh nghiệm người quản lý Quản lý hành nhà nước có nội dung phức tạp đa dạng đòi hỏi nhà hành phải có kiến thức xã hội, kiến thức quản lý hành kiến thức chun mơn sâu rộng Trong hoạt động quản lý hành nhà nước, tiêu chuẩn lực chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức phải tiêu chuẩn hàng đầu Quản lý hành nhà nước có tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ Nền hành nhà nước xây dựng hệ thống định chế theo thứ bậc chặt chẽ thông suốt từ Trung ương tới địa phương, cấp phục tùng cấp trên, nhận thị mệnh lệnh chịu kiểm tra thường xuyên cấp Mỗi cấp quan, cán bộ, công chức hoạt động phạm vi thẩm quyền giao Tuy nhiên, để tránh biến hệ thống hành thành hệ thống quan liêu, cứng nhắc, hệ thống thứ bậc cần chủ động, sáng tạo cấp, quan, công chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ Quản lý hành nhà nước nước ta khơng có tách biệt tuyệt đối người quản lý người bị quản lý Trong chế độ ta, công dân vừa chủ thể vừa khách thể quản lý Chúng ta chủ trương xây dựng nhà nước "của nhân dân, nhân dân nhân dân", nhân dân chủ thể quản lý đất nước nên khơng có tách biệt tuyệt đối người quản lý người bị quản lý Quản lý hành nhà nước khơng lợi nhuận Quản lý hành nhà nước có nhiệm vụ phục vụ lợi ích cơng lợi ích toàn xã hội Phải xây dựng hành cơng tâm, sạch, khơng theo đuổi mục tiêu lợi nhuận, khơng đòi hỏi người phục vụ phải trả thù lao Đây điểm khác biệt mục tiêu hoạt động quan hành nhà nước doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, quản lý hành nhà nước khơng phải khơng quan tâm đến hiệu kinh tế Quản lý hành nhà nước phải đạt hiệu xã hội sở tiết kiệm chi phí Quản lý hành nhà nước mang tính nhân đạo Bản chất Nhà nước ta nhà nước dân chủ, nhân dân, nhân dân nhân dân Tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp cơng dân xuất phát điểm hệ thống pháp luật, thể chế, quy tắc, thủ tục hành Cơ quan hành đội ngũ cán bộ, công chức không quan liêu, cửa quyền hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân thi hành công vụ Hiện xây dựng kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lúc hết hành nhà nước cần đảm bảo tính nhân đạo để hạn chế tối đa mặt trái kinh tế thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững Hình thức quản lý hành nhà nước 2.1 Khái niệm hình thức quản lý hành nhà nước Để thực chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xã hội, chủ thể quản lý hành nhà nước thực nhiều hoạt động khác thể bên ngồi hình thức định Như vậy, hình thức quản lý hành nhà nước biểu bên hoạt động chủ thể quản lý hành nhà nước việc thực chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý xã hội Việc lựa chọn hình thức quản lý hành nhà nước phải đảm bảo yêu cầu đây: Phải phù hợp với chức hành Phải phù hợp với nội dung tính chất vấn đề, nhiệm vụ cần giải Phải phù hợp với đặc điểm đối tượng quản lý cụ thể Phải phù hợp với điều kiện cụ thể 2.2 Các hình thức quản lý hành nhà nước Đặc trưng hình thức quản lý hành nhà nước hình thức pháp lý liên kết chặt chẽ với sở thống chức chấp hành điều hành Ta chia hình thức quản lý hành nhà nước thành hai loại sau: - Những hình thức quản lý mang tính pháp lý - Những hình thức quản lý mang tính pháp lý Những hình thức quản lý mang tính pháp lý Những hình thức quản lý mang tính pháp lý pháp luật quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục Hình thức quản lý mang tính pháp lý bao gồm: * Văn có tính chất chủ đạo Là văn quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm đề chủ trương, nhiệm vụ biện pháp lớn đề cập đến vấn đề chung có tính trị - pháp lý quốc gia địa phương Các văn sở trực tiếp để ban hành văn quy phạm pháp luật thường thể hình thức nghị quyết, định Nó đảm bảo thống lãnh đạo quan hành nhà nước * Văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật văn quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, có quy tắc xử chung, Nhà nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa Thông qua văn quy phạm pháp luật, quan hành nhà nước quy định quy tắc xử chung lĩnh vực quản lý hành nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn nghĩa vụ cụ thể bên tham gia quan hệ quản lý hành nhà nước; xác định rõ thẩm quyền thủ tục tiến hành hoạt động đối tượng quản lý Ban hành văn quy phạm pháp luật hình thức pháp lý quan trọng hoạt động chủ thể quản lý hành nhà nước nhằm thực chức năng, nhiệm vụ * Văn cá biệt Là loại văn quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để giải vụ việc cụ thể, đối tượng cụ thể Ban hành văn cá biệt hình thức hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước, đặc biệt cấp sở Nội dung áp dụng hay nhiều quy phạm pháp luật vào trường hợp cụ thể, điều kiện cụ thể Việc ban hành văn cá biệt làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành cụ thể * Văn hành thơng thường Là văn mang tính thơng tin, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc, đề xuất… quan, tổ chức nhà nước nói chung, bao gồm: thơng báo, báo cáo, tờ trình, cơng văn hành chính, biên bản, cơng điện, giấy mời, giấy đường… Các hình thức quản lý mang tính pháp lý khác: - Hoạt động cấp loại giấy phép - Hoạt động cấp loại giấy chứng nhận - Trưng dụng, trưng mua - Công chứng, chứng thực - Phòng ngừa, ngăn chặn hành - Xử phạt vi phạm hành - Các biện pháp xử lý hành khác: giáo dục xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng, sở giáo dục, sở chữa bệnh - Tài trợ: việc Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức, nhóm đối tượng cá nhân để họ thực nhiệm vụ thỏa mãn nhu cầu định thông qua hình thức như: trợ giá, trợ cấp, miễn, giảm thuế - Cung cấp dịch vụ công: hoạt động phục vụ lợi ích chung thiết yếu, quyền nghĩa vụ công dân, tổ chức quan nhà nước trực tiếp thực ủy quyền cho tổ chức phi nhà nước thực Những hình thức quản lý mang tính pháp lý Những hình thức quản lý mang tính pháp lý pháp luật quy định nguyên tắc, khuôn khổ chung để tiến hành không quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục Pháp luật cho chủ thể có quyền lựa chọn biện pháp thực để bảo đảm tính chủ động, sáng tạo quan quản lý Hình thức quản lý mang tính pháp lý bao gồm: * Hình thức hội nghị Hình thức hội nghị có mục đích chủ yếu để thống ý kiến tập thể lãnh đạo điều phối cơng việc Hình thức hội nghị sử dụng để thơng báo, truyền đạt chủ trương, sách pháp luật, triển khai kế hoạch, giáo dục đào tạo giải công việc chuyên mơn Hội nghị có nhiều hình thức như: hội nghị truyền thống, hội nghị chuyên môn, hội nghị chuyên đề, phổ biến, hội thảo Trong hình thức hội nghị, điều quan trọng chương trình nghị sự, nội dung cách chủ trì hội nghị phải thực theo phương pháp khoa học, người đứng tổ chức hội nghị phải có kỹ tổ chức, điều hành * Hình thức hoạt động điều hành phương tiện thơng tin kỹ thuật đại Đó việc quan hành nhà nước cán bộ, cơng chức hành nhà nước sử dụng phương tiện kỹ thuật vào hoạt động quản lý như: máy điện thoại, máy Fax, mạng máy tính, phủ điện tử, phủ kỹ thuật số v.v… Ưu điểm hình thức nhanh chóng, kịp thời, song có nhược điểm khơng đảm bảo bí mật cần thiế tốn Quản lý hành nhà nước văn hóa 3.1 Khái niệm văn hóa quản lý hành nhà nước văn hóa - Khái niệm văn hóa có nhiều cách hiểu khác Có người cho rằng, văn hóa hiểu biết Sự hiểu biết đo trình độ học vấn Kinh nghiệm, kiến thức tích lũy trình lao động sản xuất đấu tranh cộng đồng thuộc phạm vi hiểu biết Một số ý kiến khác cho rằng, riêng hiểu biết không chưa tạo thành văn hóa Chỉ trở thành văn hóa hiểu biết sử dụng làm định hướng cho lối sống, đạo lý, tâm hồn, hành động dân tộc thành viên xã hội vươn tới đúng, tốt, đẹp mối quan hệ người với người, người với môi trường xã hội tự nhiên Có ý kiến cho rằng, chất đích thực văn hóa nội dung làm cho người phát triển gắn chặt với sáng tạo Với cách hiểu này, văn hóa tổng hòa nhiều yếu tố, văn hóa ln gắn với phát triển, khơng đứng ngồi phát triển Trong văn hóa, hệ tư tưởng ln đóng vai trò định "hạt nhân" văn hóa Hệ tư tưởng quy định kiểu, loại văn hóa, phân biệt văn hóa chế độ xã hội với văn hóa chế độ khác, giai cấp với giai cấp khác Cùng với trình phát triển, văn hóa ngày có nội dung phong phú Vì có nhiều định nghĩa khác văn hóa với nội dung rộng, hẹp khác văn hóa, như: Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng, trình độ phát triển vật chất tinh thần cộng đồng hay cá nhân Văn hóa hiểu theo nội dung, bao gồm sản phẩm vật chất khoa học, giáo dục, tơn giáo, đạo đức…Văn hóa đặt phạm vi nếp sống, lối sống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng Quản lý nhà nước văn hóa tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích Nhà nước hệ thống pháp luật máy mình, nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động quan, tổ chức, cá nhân lĩnh vực văn hóa liên quan, với mục đích giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân.3 3.2 Đặc điểm hoạt động quản lý hành nhà nước văn hóa Quản lý nhà nước văn hóa có đặc điểm sau: Bộ Nội vụ, Chuyên đề số 2: Quán lý nhà nước văn hóa giáo dục, y tế, http://dtbd.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/146/0/593/0/4006/TCN_CS_TLBD_Chuyende20_Quan_l y_nha_nuoc_ve_van_hoa_giao_duc_y_te Công tác quản lý nhà nước văn hóa, http://tuyengiaohungyen.vn/bai-viet/cong-tac-quan-ly-nhanuoc-ve-van-hoa.aspx, ngày 28/6/2018 Một là, chủ thể quản lý nhà nước văn hóa Nhà nước Nhà nước Việt Nam tổ chức thống từ Trung ương đến địa phương, quyền quản lý phân cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh (tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (huyện thuộc tỉnh, quận thuộc thành phố), cấp xã (xã thuộc huyện, phường thuộc quận) Quản lý nhà nước văn hóa cấp quan nhà nước cấp chủ thể quản lý Quản lý nhà nước văn hóa cấp xã ủy ban nhân dân xã chủ thể quản lý nhà nước Cơng chức làm cơng tác văn hóa - xã hội cấp xã có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước văn hóa địa bàn cấp xã Hai là, khách thể quản lý nhà nước văn hóa văn hóa quan, tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hóa có liên quan đến lĩnh vực văn hóa Văn hóa với tư cách khách thể quản lý hiểu theo nghĩa cụ thể là: Các hoạt động văn hóa (trong có dịch vụ văn hóa, hoạt động sáng tạo ) giá trị văn hóa (cụ thể di sản văn hóa vật thể phi vật thể) Mặt khác, theo phân công hệ thống quan nhà nước cấp, khơng phải tồn hoạt động văn hóa hiểu theo nghĩa rộng ngành văn hóa quản lý Văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ quan giáo dục, khoa học cơng nghệ quản lý Ba là, mục đích quản lý nhà nước văn hóa giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tuy nhiên, hoạt động quản lý nhà nước văn hóa cấp, địa phương, hoạt động mục đích quản lý nhà nước văn hóa phải xác định cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ hoàn cảnh địa phương Ví dụ quản lý nhà nước Chương trình mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa sở cấp trung ương mục đích gì; cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gì, phải xác định cách cụ thể Có hoạt động quản lý hiệu Bốn là, sở pháp lý quản lý nhà nước văn hóa Hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật Như vậy, quản lý nhà nước nói chung quản lý nhà nước văn hóa nói riêng có cơng cụ hệ thống luật văn có tính pháp quy Quản lý pháp luật khơng phải ý chí nhà quản lý Năm là, cách thức quản lý “sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích” khơng phải việc làm có tính thời vụ, khơng phải thụ động nhà quản lý, hoạt động đơn lẻ, tùy tiện nhà quản lý 3.3 Nội dung quản lý nhà nước văn hóa 3.3.1 Xây dựng thể chế Để quản lý tốt hoạt động văn hóa q trình xã hội hóa văn hóa, Nhà nước phải trọng xây dựng thể chế quản lý văn hóa; Hồn chỉnh hệ thống văn pháp luật chế, sách văn hóa, nghệ thuật cách toàn diện, đồng lĩnh vực đời sống văn hóa phù hợp với đường lối Đảng, Nhà nước pháp luật Việt Nam Thể chế quản lý văn hóa phải đảm bảo chuẩn mực luật pháp chuẩn mực phong tục, tập quán dân tộc Đại hội Đảng lần thứ XI nhấn mạnh “Hồn thiện hệ thống sách, kết hợp chặt chẽ mục tiêu, sách kinh tế với mục tiêu, sách xã hội; thực tốt tiến bộ, cơng xã hội bước, sách phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững” Để tạo điều kiện cho văn hóa phát triển, Nhà nước ta ban hành nhiều luật, văn luật tổ chức máy quản lý văn hóa; luật bảo vệ di sản văn hóa; luật bảo hộ quyền tác giả… Đối với hoạt động liên quan đến xuất bản, báo chí, quảng cáo, internet Nhà nước ban hành Luật Xuất bản, Luật Báo chí, Nghị định Chính phủ quảng cáo, Internet Các hoạt động văn hóa cần quản lý sở luật văn pháp quy ban hành Xây dựng đời sống văn hóa sở chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta Xây dựng đời sống văn hóa sở phải phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương Do cần trọng xây dựng quy ước, dùng quy ước để quản lý đời sống văn hóa sở Đối với hoạt động lễ hội, cưới xin, ma chay, sinh nhật, thượng thọ cần quản lý quy ước; cần có quy ước xây dựng gia đình văn hóa, quy ước xây dựng làng văn hóa 3.3.2 Thực sách văn hóa Chính sách văn hóa thể quan tâm Nhà nước nghiệp phát triển văn hóa Chính sách văn hóa có ý nghĩa to lớn, giúp định hướng, hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa kinh tế thị trường Chính sách văn hóa thể chế hóa quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, nhằm tác động lên nhóm cộng đồng trị cộng đồng dân cư để giải vấn đề phát sinh trình phát triển văn hóa Các sách văn hóa đòi hỏi phải đáp ứng mối quan tâm nhóm cộng đồng dân cư, phân định rõ mục tiêu điều chỉnh hướng ưu tiên Chính sách văn hóa cần tới tăng cường hợp tác với quan công quyền cấp, đặc biệt với quan địa phương Các tổ chức tư nhân xã hội để vạch kế hoạch hành động thực chương trình, dự án văn hóa, tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu văn hóa đông đảo quần chúng nhân dân Mục tiêu sách văn hóa nhằm thực đường lối, chủ trương Đảng phát triển văn hóa, phát triển văn hóa dân tộc, đại, đậm đà sắc dân tộc Tiếp tục đổi chế nâng cao hiệu quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thơng tin, hình thành thị trường văn hóa lành mạnh Một số nội dung chủ yếu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020: - Xây dựng người tồn diện, có đủ phẩm chất tư tưởng, đạo đức, lối sống nhân cách văn hóa đáp ứng yêu cầu thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế - Xây dựng đời sống văn hóa mơi trường văn hóa: nhiệm vụ quan trọng, có quan hệ khăng khít với việc xây dựng người phát triển toàn diện - Bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc Bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc thiểu số: - Phát triển nghiệp văn học, nghệ thuật : - Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tơn giáo, tín ngưỡng Các tơn giáo bình đẳng trước pháp luật - Tăng cường công tác thông tin đại chúng Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động thông tin đối ngoại 3.3.3 Đầu tư tài cho văn hóa Đầu tư tài cho văn hóa có số nội dung sau: - Ở tất nước, nước giàu hay nước nghèo, có chế độ xã hội khác nhau, nhà nước coi việc đầu tư cho văn hóa đầu tư cho phát triển, đầu tư cho người Tăng đầu tư cho phát triển văn hóa xu hướng chung nhiều nước giới Cơ cấu ngân sách Nhà nước đầu tư cho phát triển văn hóa bao gồm: + Ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục + Ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ + Ngân sách nhà nước cho phát triển văn hóa, nghệ thuật + Ngân sách nhà nước cho phát triển phát thanh, truyền hình, báo chí + Ngân sách nhà nước cho hoạt động thể dục - thể thao - Xác định mơ hình hoạt động thuộc quản lý ngành văn hóa để đầu tư ngân sách nhà nước cho văn hóa Cần xác định thể loại hoạt động văn hóa hoạt động sở thương mại, loại không tự thích ứng thích ứng phần Mức độ khơng thích ứng để Nhà nước đầu tư, hỗ trợ tài Các hoạt động văn hóa phân định theo mức độ thích ứng với chế thị trường Có thể chia hoạt động văn hóa thành nhóm sau: nghiệp, nghiệp có thu kinh doanh Tương ứng với nhóm Nhà nước có chế đầu tư tài thích hợp Nguồn đầu tư cho phát triển văn hóa Nguồn đầu tư cho phát triển văn hóa triển khai theo hướng sau: nguồn đầu tư từ phía Nhà nước, từ tổ chức kinh tế - xã hội tư nhân Quan điểm bao cấp toàn cho hoạt động văn hóa quan điểm “thả nổi” văn hóa cho thị trường quan điểm sai lầm, có hại cho nghiệp phát triển văn hóa 3.3.4 Kiểm tra, giám sát hoạt động văn hóa Tăng cường kiểm tra, giám sát Nhà nước hoạt động văn hóa nhiệm vụ quan trọng quản lý nhà nước, đặc biệt hoạt động quan kiểm tra, tra Văn hóa có vai trò quan trọng việc định hướng phát triển dân tộc, hình thành phát triển nhân cách cá nhân nên Nhà nước buông lỏng việc kiểm tra, giám sát hoạt động văn hóa Tình trạng văn hóa phẩm độc hại lan tràn, tệ nạn xã hội phát triển mạnh năm qua lại nhấn mạnh cần thiết phải tăng cường kiểm tra, giám sát quan nhà nước hoạt động văn hóa Phương châm đạo việc đổi chế kiểm tra, giám sát hoạt động văn hóa phòng ngừa, ngăn chặn việc để việc xảy xử lý Đổi chế kiểm tra, giám sát hoạt động văn hóa cần triển khai theo ba hướng: - Hoàn thiện bổ sung văn pháp quy làm sơ pháp lý cho chủ thể sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ văn hóa tự điều chỉnh hành vi điều chỉnh hành vi từ phía quan quản lý nhà nước - Kiện toàn đội ngũ cán tra, giám sát văn hóa từ Trung ương đến sở Việc củng cố kiện toàn bao gồm ba khía cạnh: số lượng, chất lượng trang bị kỹ thuật cho công tác kiểm tra, giám sát Hiện đội ngũ thiếu nhiều số lượng, yếu trình độ trang bị kỹ thuật lạc hậu - Tổ chức xếp lại quan quản lý nhà nước văn hóa đơn vị sản xuất cung ứng dịch vụ văn hóa, đặc biệt đơn vị giữ vai trò chủ đạo Nhà nước quản lý CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ VỀ VĂN HĨA TẠI UBND PHƯỜNG ĐƠNG TRIỀU, THỊ XÃ ĐƠNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Khái quát chung UBND phường Đông Triều 1.1 Giới thiệu chung phường Đông Triều - Đông Triều phường thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Phường Đông Triều nằm gần tây nam thị xã Đông Triều, cách thành phố Hạ Long 61 km phía Đơng, nằm trục đường 18 Trên phường khơng có sơng, hồ Phần lớn diện tích phẳng, phía Nam vùng đồi thoải Phường Đơng Triều có diện tích 1.04 km², dân số năm 1999 4847 người, mật độ dân số đạt 4661 người/km² Phường Đông Triều trung tâm trị, văn hóa, giao thương thị xã Đông Triều.4 4Đông Triều, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Tri%E1%BB%81u_(ph %C6%B0%E1%BB%9Dng), ngày 15/7/2019 ... ĐÔNG TRIỀU, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Khái quát chung UBND phường Đông Triều 1.1 Giới thiệu chung phường Đông Triều - Đông Triều phường thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Phường Đông. .. ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước văn hóa địa bàn cấp xã Hai là, khách thể quản lý nhà nước văn hóa văn hóa quan, tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hóa có liên quan đến lĩnh vực văn. .. phải thụ động nhà quản lý, hoạt động đơn lẻ, tùy tiện nhà quản lý 3.3 Nội dung quản lý nhà nước văn hóa 3.3.1 Xây dựng thể chế Để quản lý tốt hoạt động văn hóa q trình xã hội hóa văn hóa, Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản lý văn hóa ở Ủy ban nhân dân phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Hoạt động quản lý văn hóa ở Ủy ban nhân dân phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

Từ khóa liên quan