đề cương ôn thi toán 12 học kì 1 trường thpt chu van an

19 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 15:28

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI TỔ TOÁN - TIN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I – MƠN TỐN LỚP 12 NĂM HỌC 2019 - 2020 CHỦ ĐỀ 1: Ứng dụng đạo hàm – Khảo sát vẽ đồ thị hàm số x 1 Khẳng định sau đúng? x2 A Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận B Hàm số nghịch biến  \ 2 Câu 1: Cho hàm số y  C Hàm số có cực trị D Giao điểm đồ thị với trục tung  1;0  Câu 2: Hai đồ thị y  x  x  y  x  có điểm chung? A B C D Câu 3: Hàm số sau đồng biến khoảng  0;   ? A y  x2 x 1 B y  x  C y  x  x D y  x  x x3 ? 2 x A x  y  1 B x  1 y  C x  y  Câu 5: Đường thẳng y = 1 tiệm cận đồ thị hàm số đây? x3 2 x  A y  B y  C y  2 x x 1 2 x Câu 4: Viết phương trình đường tiệm cận đồ thị hàm số y  D x  1 y  D y  x2  x 1 Câu 6: Cho hàm số y  x  x  Xác định tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số? A 1;1 B  1; 1 C  0;1 D 1; 1 Câu 7: Đồ thị hàm số y  x  x  cắt trục hoành điểm? A B C D Câu 8: Tìm giá trị lớn hàm số y  sin x  cos x ? A 2 B C D  3 Câu 9: Cho hàm số y  f ( x)   x  x  có đồ thị hình vẽ Giá trị nhỏ hàm số đoạn [0;2] bao nhiêu? A 3 B 1 C Câu 10: Hàm số y  x  đồng biến khoảng nào? 1  1  A  B  ;  C  ;   2  2  Câu 11: Tìm giá trị cực đại hàm số y   x  x  2? A 1 B C D D  0;   D Trang 1/19 - Mã đề TOAN12 Câu 12: Cho hàm số y  x  3x  x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số khơng có cực trị B Điểm ( 1;3) điểm cực đại đồ thị hàm số C x  1 điểm cực tiểu hàm số D x  điểm cực đại hàm số 3 x Câu 13: Tìm tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số y  ? 2x   5  3  1 A   ;   B   ;  C   ;   D  2  2  2 x2 Câu 14: Tìm giá trị lớn hàm số y  đoạn  0;2 ? x 1 B C 2 D A Không tồn  5   ;   2 Câu 15: Hàm số y  x  3x  nghịch biến khoảng sau đây? A  ; 1 B  ;   C  1;1 D 1;   Câu 16: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x  x  đoạn  3;2 ? A 11 B C D Câu 17: Cho hàm số f ( x)   x   x Khẳng định sau đúng? A Giá trị lớn hàm số 2 C Giá trị nhỏ hàm số B Hàm số đạt giá trị nhỏ x  D Hàm số đạt giá trị lớn x  Câu 18: Cho hàm số y  3x  x  3mx  Với giá trị m hàm số đạt cực trị x  1? A m  3 B m  C Với m D Không tồn m Câu 19: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục  có bảng biến thiên sau: Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng có độ dài B Hàm số có cực tiểu -1 khơng có giá trị cực đại C Hàm số có cực tiểu -1 cực đại D Hàm số đạt cực trị x  Câu 20: Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng nào? A ( ;1) B ( ;3) C (3;  ) D (2;  ) x2  4x  Gọi M , m giá trị lớn nhỏ hàm số x 1 đoạn  2;4 Tính M  m ? Câu 21: Cho hàm số f ( x )  A M  m  B M  m  16 C M  m  13 D M  m  Câu 22: Cho hàm số y  x3  x  Tìm tọa độ trung điểm đoạn thẳng nối hai điểm cực trị đồ thị hàm số? Trang 2/19 - Mã đề TOAN12 A 1; 1 B 1;1 C  0;1 D  2; 3 Câu 23: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp hai  a; b  x0   a; b  Khẳng định sau khẳng định đúng? A Nếu hàm số đạt cực trị x  x0 f   x0   f   x0   B Nếu hàm số đạt cực đại điểm x0 f   x0   f   x0   C Nếu f   x0   f   x0   hàm số đạt cực tiểu x0 D Nếu f   x0   f   x0   hàm số đạt cực đại x  x0 Câu 24: Đồ thị hàm số y  A 2x 1 có đường tiệm cận? x  x2 B C D Câu 25: Tìm giá trị lớn hàm số y  cos x  3sin x  2sin x ? A B C D Câu 26: Đồ thị hàm số y  x   m  2m   x  có điểm cực trị? A B C Câu 27: Bảng biến thiên sau bảng biến thiên hàm số nào? A y   x  x  B y  2 x3  x  D C y  x  x  D y  x  3x  Câu 28: Cho hàm số y  x  x Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x  B Hàm số có hai điểm cực tiểu C Hàm số có điểm cực đại D Hàm số có ba điểm cực trị Câu 29: Đường thẳng x  1 không tiệm cận đồ thị hàm số đây? x2 x2  x  2 A y  B y  C y  D y  x 1 x 1 x 1 x  3x  Câu 30: Đồ thị hàm số sau có hai điểm cực đại điểm cực tiểu? A y  2 x  10 x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  10 x  Câu 31: Cho hàm số y  cos x  1  x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến  B Hàm số nghịch biến  C Hàm số có vơ số điểm cực tiểu D Hàm số có vơ số điểm cực đại Câu 32: Đồ thị hàm số sau khơng có tâm đối xứng: A y  3x  B y  ( x  1) C y   x  x  D y  x  x  3 Câu 33: Cho hàm số f có đạo hàm f   x   x  x  1  x   với x   Hàm số f nghịch biến khoảng sau A ( ; 2); (0;1) B ( 2;1);(0;  ) C ( 2; 0) D ( ; 2); (0;  ) Câu 34: Cho hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  Trang 3/19 - Mã đề TOAN12 C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 35: Tìm giá trị m để hàm số y   x  x  3mx  nghịch biến (0; ) ? A m  B m  C m  D Với m Câu 36: Tìm giá trị lớn hàm số f ( x )  x  sin x đoạn  0;   ? A 3 C  B D 3   Câu 37: Tìm m để đồ thị hàm số y  x   m  1 x  m  2m cắt Ox bốn điểm phân biệt? A m   m  2 C   m  B m  2 D m  Câu 38: Đồ thị hàm số y  ax3  bx  cx  d (với a, b, c, d có ước số chung lớn 1) có hai cực trị M  2; 2  , N  0;2  Tính P  a  b  c  d ? A P  B P  C P  D P  Câu 39: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y   x    x  2mx  m  m  có hai cực trị nằm hai phía trục Ox ? A m   ;0  \ 1; 4 B m   0;   C m   0;   \ 1 D m   0;   \ 1;4 Câu 40: Tìm giá trị lớn hàm số f ( x)  A B x 1 x2 1 C ? D Không tồn Câu 41: Với giá trị m đồ thị hàm số y  nằm phía bên phải trục tung? A m  B m  1 x  (m  1) x  (m  1) x  m có hai điểm cực trị C m  D m  Câu 42: Cho hàm số y   1;1 xm Tìm tất giá trị m để giá trị lớn hàm số đoạn x2 ? C m   D Không tồn Câu 43: Trong đồ thị hàm số đây, có đồ thị có hai đường tiệm cận? A m  2 (I) y  B m  1 x 1 x 1 A x 1 B (II) y  (III) y  x3 x x2 (IV) y  C Câu 44: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  s inx x2  x D x 1 (m  1) x  x  có tiệm cận ngang? A m  B m  Câu 45: Tìm giá trị m để hàm số y  A Với m B m  C m  D m  x2 để hàm số nghịch biến (0; ) ? xm C 2  m  D m  2 Câu 46: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx  x đồng biến  ? A m   ; 3  3;   B m   3;3 Trang 4/19 - Mã đề TOAN12 C m   3;3 D m   ; 3   3;   Câu 47: Tìm tất giá trị thực tham số m để hai đồ thị y  x  x y  x  m cắt ba điểm phân biệt? A m   2;2  B m   2; 2 C m   1;1 D m   ; 2    2;   Câu 48: Có giá trị tham số m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A, y  x  2mx  B, C bốn điểm A, B, C gốc tọa độ O thuộc đường tròn A B C D Câu 49: Cho hai số thực x, y thỏa mãn  x  y  1 2   x  y  1   x  1   Đặt P  y  x   x  1 Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ P Tính M  m ? 16 D M  m  21 Câu 50: Một kinh khí cầu chuyển động từ O theo phương Oy với vận tốc 1km/h Sau giờ, xe đạp di chuyển từ điểm A cách O 10km đến O với vận tốc 15km/h theo phương vng góc với Oy A M  m  15 B M  m  17 C M  m  Hỏi sau phút trước dừng O xe đạp cách kinh khí cầu khoảng nhỏ A 39,5 phút B 35,5 phút C 38,5 phút D 40 phút Câu 51: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình: x  x  m  x   x ( x  1)   m nghiệm với x >1 5 A m  B m  C m  D m  4 tan x    Câu 52: Tìm tất giá trị m cho hàm số y  đồng biến khoảng  0;  tan x  m  4  m  2 m  A  m  B  C  D m   m  1  m  -CHỦ ĐỀ 2: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ - Hàm số logarit Câu 53: Cho hàm số y  a x với  a  Tìm khẳng định sai A Đồ thị hàm số qua điểm M (0;1) B Đồ thị hàm số khơng có điểm uốn C Đồ thị hàm số đường lên D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang Câu 54: Cho a số dương, biểu thức a a viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 11 A a B a C a Câu 55: Hàm số sau hàm số lũy thừa D a Trang 5/19 - Mã đề TOAN12 A y  1 x2 C y  x  B y  x 3 Câu 56: Cho p    4 A p  q  5,6  3    4 7,8 D y  x q       Khi đó: 3 3 B p  q  C p  q  D p  q  Câu 57: Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? x x x 2 e A y =   B y =   C y = 3     D y =  0,  x Câu 58: Tập xác định hàm số y  (9  x )3 là: B R \ 9 A ( 3;3) C ( ; 9)  (9;  ) D R \ 3 Câu 59: Tìm tập xác định hàm số y  log (3 x  x  1) 1  A D  (1; ) B D   ; 1   ;   3   1  1 C D  R \ 1;  D D   1;   3  3 Câu 60: Tìm tập nghiệm bất phương trình log x  1  A S   ;   2  1  C S   ;  2  B S  1;    1 D S   0;   2 x 1 Câu 61: Nghiệm nguyên lớn bất phương trình:    16 là: 2 A x  6 B x  4 C x  5 D x  a Câu 62: Tìm giá trị A  log a3 a  log ( a  0; a  ) A A  3a  C A    3a B A  3(a  1) D A  3a  Câu 63: Tính đạo hàm hàm số y  x e  e x 2017 x A y '  2017 B y '  C y '  e(e x 1  x e 1 ) 2017 Câu 64: Hàm số sau nghịch biến tập xác định nó? A y = log x B y = log x C y = log e x x 1 D y '  x.2017 x 1 D y = log x  Câu 65: Chọn khẳng định khẳng định sau: ' ' ' u' A  u    lnu B  u   C  u    u 1 u.ln u x 1     Câu 66: Bất phương trình      2 2 A x  4 B x  4 ' D  u    u 1 u ' x 3 có tập nghiệm là: C x  4 D x  4 Câu 67: Đạo hàm hàm số: y   x  x  1 là: A y '  2 2 x  x   3 3 C y '   x  x  1 (4 x  1) B y '  2 2 x  x    (4 x  1) 3 D y '   x  x  1 ln  x  x  1 (4 x  1) Câu 68: (ab) Trang 6/19 - Mã đề TOAN12 a B a b  b Câu 69: Đạo hàm hàm số : y  log x là: A y '  B y '  x ln x ln x C ab A C y '  D a  a  x log D y '  x ln Câu 70: Bất phương trình: log  3x    log   x  có tập nghiệm là: A  3;1  6 C 1;   5 B (-;1) 2  D  ;1 3  Câu 71: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: u' u' A (ln u ) '  B (ln u ) '  C (ln u ) '  u u u Câu 72: Nếu log x  5log a  log b (a, b > 0) x bằng: B a b5 A 4a + 5b   Câu 73: Giá trị biểu thức A   m  5  m A 3m  n B n  1 log5  n  3  C 5a + 4b D a5b C m.n D 3m.n 1  B S   ; e  e  ln x   ln x  C S   ; e  D S   e;   Câu 75: Tìm giá trị nhỏ m giá trị lớn M (nếu có) hàm số y  A m  0; M  e B m  1; M  e Câu 76: Số cực trị hàm số y  ln A  u2 bằng: Câu 74: Tìm tập nghiệm bất phương trình 1  A S   ;  e   D (ln u ) '  C m  ; M  e e x2 đoạn  1;1 ex D m  0; M  e  x  x   x là: B D C 2 Câu 77: Bất phương trình: log  x  1  log  x    có tập nghiệm là: A   6;  \{1} x Câu 78: Cho  A x 5 B  1;    D   ;2  \{1}   C (-2; 2)  3x  3 x có giá trị bằng:  23 Khi biểu thức K   3x  3 x B C D 2 2 Câu 79: Cho hàm số y   x   Hệ thức y y không phụ thuộc vào x là: A y   y  B ( y )2  y  C y   y  Câu 80: Gọi giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn hàm số y  M Tích M m bằng: A B 1 ln x đoạn [ ; e2 ] m x e C Câu 81: Cho log a b  3, (a, b  0, a  1) Khi log b a D y   y  D b a Trang 7/19 - Mã đề TOAN12 1 A 1 32 B 1 32 C Câu 82: Số nghiệm phương trình 3x 1  3x   3x 3  3x 4  750 là: A B C Câu 83: Số nghiệm phương trình ( x ) A B 3 D là: C Câu 84: Cho a  log 3; b  log 10 Giá trị A  log 50 A 2b  a B 4b  Câu 85: Rút gọn biểu thức: A  (a a a 1 3 ) x D C   2b a D  4b a C D 1 a 4 ta được: B a A 1 D x Câu 86: Phương trình  3.3   có hai nghiệm x1 ; x2 với x1  x2 Tìm giá trị biểu thức A  x1  3x2 A A  B A  2log C A  3log D 3log Câu 87: Cho ΔABC vng A có AB  3log a , AC  5log 25 36 Biết BC = 10, tìm a A B Câu 88: Tìm tổng nghiệm phương trình C 1/3 D x    1   x   2  A 1 B C Câu 89: Đồ thị hàm số y = có đường tiệm cận?  ln x A B C R D D Câu 90: Tìm tập nghiệm bất phương trình log  log   x    A S  (1; 0)  (0;1) C S  (2;  ) B S  (1;1) D S  (1;1)  (2; ) Câu 91: Số nghiệm phương trình: log  x  x    log  x  3 là: A B C Câu 92: cho số thức a,b, với 1
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn thi toán 12 học kì 1 trường thpt chu van an, đề cương ôn thi toán 12 học kì 1 trường thpt chu van an