Đề cương ôn thi toán 12 học kì 1 trường thpt trần phú

19 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 15:26

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – HOÀN KIẾM NĂM HỌC 2019 -2020 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I - LỚP 12 Phần I – GIẢI TÍCH Câu 1: Hàm số y  2x  đồng biến khoảng: x 3 A  ; 3 ;  3;   C  ;4  ;  4;   B D  ; 3   3;   Câu 2: Cho hàm số y  x  4x  5x  Xét mệnh đề sau: 5 3   (i) Hàm số đồng biến khoảng  ;   (ii) Hàm số nghịch biến khoảng 1;    1 2 (iii) Hàm số đồng biến khoảng  ;  Trong mệnh đề trên, có mệnh đề ? A B C D Câu 3: Bảng biến thiên sau hàm số nào: A y  x  2x  B y  x  2x  C y  x  2x  D y  x  2x  Câu 4: Cho hàm số y   m  1 x   m  1 x  x  m Tìm m để hàm số đồng biến R B  m  A m  4, m  C  m  D  m  Câu 5: Cho hàm số y  x  3x  mx  Tìm tất giá trị m để hàm số cho đồng biến khoảng  0;   A m  1 B m  C m  3 D m  2 Câu 6: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mcos x đồng biến R A m  B m  C m   1;1 \ 0 D 1  m  Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm cấp hai  a; b  x   a; b  khẳng định sau khẳng định đúng? A Nếu f '  x   f "  x   x điểm cực tiểu hàm số B Nếu hàm số đạt cực tiểu x f '  x   f "  x   C Nếu f '  x   f "  x   x điểm cực tiểu hàm số D Nếu x điểm cực trị hàm số f '  x   f "  x   Câu 8: Hàm số y  x  6x  15x  đạt cực đại khi: B x  A x  C x  D x  1 Câu 9: Cho hàm số y  x  6x  9x  Tọa độ điểm cực trị đồ thị hàm số là: A 1;6   3;  B 1;6   2;  C  3;   1; 14  D 1;6   1; 14  Câu 10: Tìm giá trị cực đại y CĐ hàm số y  x  2x  A yCĐ  B yCĐ  C yCĐ  1 D yCĐ  Câu 11: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục đoạn  2; 2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f(x) đạt cực đại điểm ? A x  2 B x  1 C x  D x  Câu 12: Khẳng định sau khẳng định ? có hai điểm cực trị x 1 B Hàm số y  3x  2016x  2017 có hai điểm cực trị A Hàm số y  2x  2x  có điểm cực trị x 1 D Hàm số y  x  3x  có điểm cực trị C Hàm số y  Câu 13: Hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x  1  x  3 Phát biển sau đúng? A Hàm số có điểm cực đại B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số có điểm cực trị D Hàm số khơng có điểm cực trị Câu 14: Cho hàm số y  x  3mx   m  1 x  Với giá trị m đồ thị hàm số đạt cực tiểu x  ? A m  B m  1 C m  2 D m  Câu 15: Cho hàm số y  x   2m  1 x    m  x  Tìm tất giá trị tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu   5 4 A m   1;  B m   1;   C m   ; 1 D m   ; 1   ;   5 4   Câu 16: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  mx   m  1 x  3m  có cực trị A  m  m  m  C m  B m  D  Câu 17: Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m4 có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m  B m  3 C m  D m  3 x  mx  x  m  Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A  xA ; y A  , B  xB ; yB  thỏa mãn xA2  xB2  Câu 18: Cho hàm số y  A m  3 B m  C m  Câu 19: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x   A y  4 B y  1;2  1;2 D m  1 đoạn  1; 2 x2 C y  2 D y  5 1;2 1;2 Câu 20: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x   0;3 là: A B C D Câu 21: Gọi M, m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f  x   ex  x  1  x đoạn  0; 2 Khẳng định sau đúng? A M  m  e  B M  m  e  ln  ln 2 C M  m  e  ln  ln  2 D M  m  e  ln  ln  2 Câu 22: Giá trị lớn hàm số y  x   x là: A 1 B  C D    ;   Câu 23: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x  sin 2x đoạn   A y      x  ;   C y     x  ;   B y     D y       x  ;        x  ;   Câu 24: Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f (t)  45t  t (kết khảo sát tháng vừa qua) Nếu xem f '(t ) tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ mấy? A 12 B 30 C 20 D 15 Câu 25: Cho tờ giấy hình chữ nhật với chiều dài 12cm chiểu rộng 8cm Gấp góc bên phải tờ giấy cho sau gấp, đỉnh góc chạm đáy hình vẽ Để độ dài nếp gấp nhỏ giá trị nhỏ bao nhiêu? A B C D Câu 26: Đường thẳng tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B y  2 C y  Câu 27: Tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1; y  B y  2; x  1 C x  ; y  3x  ? x2 D x  2 3x  là: x 1 D y  1; x  Câu 28: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình bên Số đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  f  x  A B C D Câu 29 : Đồ thị hình bên hàm số nào? A y  x2 x 1 B y  Câu 30: Đồ thị hàm số y  A 2x 1 x 1 x x2 1 B C y  x3 1 x D y  x 1 x 1 có đường tiệm cận ? C D Câu 31:Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? A Đồ thị hàm số y  x3  3x2  tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số y  2x4  3x2  khơng có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số y  tiệm cận đứng x D Đồ thị hàm số y  2x có tiệm cận ngang đường thẳng y  x3 Câu 33: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang ? A y  x  10 x2  B y  x  x  x2  C y  x  10 Câu 34: Tìm m để hàm số A m  1;1 D y  x  2x  mx  có tiệm cận đứng xm B m  C m  1 Câu 35: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D m x 1 điểm M 1;0  x2 A y    x  1 B y   x  1 C y   x  1 D y   x  1 Câu 36: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục tung A y  x  B y  x  C y  2x  D y  2x 1 x  x  3x  1(1) Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y  3x  có dạng y  ax  b Tìm giá trị S  a  b Câu 37: Cho hàm số y  A  29 B  20 C  19 D 20 Câu 38: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  song song với đường thẳng d : 6x  y  là: A y  6x  10 B y  6x  Câu 39: Tiếp tuyến đồ thị  H  : y  A y  3x  C y  5 x C y  6x  10 D y  6x  2x 1 qua A(2; 2) có phương trình là: x2 B y  x  D y  x  y  3x  4 Câu 40: Gọi (C) đồ thị hàm số y  x  3x  5x     tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ Trong điểm sau điểm thuộc    ? A M  0;3 B N  1;  C P  3;0  D Q  2; 1 Câu 41: Đường thẳng  d  : y  12x  m  m   tiếp tuyến đường cong  C  : y  x  Khi đường thẳng (d) cắt trục hồnh trục tung hai điểm A, B Tính diện tích OAB A 49 B 49 C 49 D 49 Câu 42: Đồ thị hàm số y  x  3x  đồ thị hàm số y  x  có tất điểm chung ? A B Câu 43: Cho hàm số y  f  x  xác định C D \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt A  2;3 C  2;3 B  2;3 D  ;3 Câu 44: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm: A y  4x  x2 B y  3x  x 1 C y  2x  x 1 D y  2x  3x  Câu 45: Đồ thị hình bên hàm số y   x3  3x  Tìm tất giá trị m để phương trình x  3x  m  có hai nghiệm phân biệt?Chọn khẳng định A m  B m  C m  m  D  m  Câu 46: Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2mx   m   x cắt trục hoành điểm phân biệt m   A   m  1 m  2  m   m  1 B 1  m  C  m   m  1 D  Câu 47: Tìm m để đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y  x  2x điểm phân biệt: A 1  m  B  m    C m  D m  Câu 48: Cho hàm số y   x  1 x  mx  có đồ thị (C) Tìm số ngun dương nhỏ m để đồ thị (C) cắt trục hoành ba điểm phân biệt A m  B m  C m  D m  Câu 49: Giá trị m để đường thẳng d : x  3y  m  cắt đồ thị hàm số y  N cho tam giác AMN vuông điểm A 1;0  là: A m  B m  C m  6 2x  điểm M, x 1 D m  4 Câu 50: Cho hàm số bậc ba: y  ax3  bx2  cx  d có bảng biến thiên hình sau (H.6) Tính tổng T  a  b  c A 9 B C D 11 a  Câu 51: Rút gọn biểu thức : P  1 a A a 3 1 a 3  a  0 B a Kết C D a4 Câu 52:Cho  a  , bất đẳng thức sau, bất đẳng thức sai? A a  a3 B a   C a  a1 D ea  2 Câu 53: Biểu thức a a   a  1 viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 11 A a B a C a D a 1 Câu 54: Tính giá trị    16  0,75  1    , ta : 8 A 12 B 16 D 24 C 18 Câu 55: Trong khẳng định sau , khẳng định đúng?    2   B    4   D A  C  3  11   3   11    3   Câu 56: : Cho x y, số thực dương, rút gọn biểu thức K   x  y    A K  x B K  x  C K  2x     y y   1  x x  1 B 9a A 9a C 3a  Câu 58: Tập xác định hàm số y  2x  x   1 2  B  0;   B D   0;   D  0; 2 C D   D 3a là: C  ;0    2;   Câu 59: Tìm tập xác định D hàm số y  x A D   0;   1 D K  x 1  4a  9a 1 a   3a 1    Câu 57: Cho số thực dương a Rút gọn biểu thức  1     a2  a   2a  3a A  0;   \ 0 Câu 60: Tìm tập xác định D hàm số y  x  6x  11x   D D  2 ta được: A D  1; 2   3;   B D  C D  D D   ;1   2;3   Câu 61: Hàm số f x  A y'  4x x  1 có đạo hàm là: 4x B y'  3 x2  3 x \ 1; 2;3 1  C y'  2x x  D y'  4x x    Câu 62:Cho  a  Trong đẳng thức sau, đẳng thức đúng?   a a   A log a a a  3 C log a   a a   B log a a a  D log a Câu 63: Trong bất đẳng thức sau, bất đẳng thức sai? A log  log  B log 1   log C log 1   log 1 1 e D log  Câu 64: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng?   133 15  ln  e e     143  ln  e e   A eln  ln e e  B eln  ln e2 e  C eln D e ln 2 Câu 65: Chọn khẳng định Hàm số f  x   x.e x A Đồng biến khoảng  ;1 nghịch biến khoảng 1;   B Nghịch biến khoảng  ;1 đồng biến khoảng 1;   C Đồng biến D Nghịch biến  Câu 66: Tìm tập xác định hàm số y  log x  x  A  2;3 B  ; 2  3;    C  ; 2    3;   D  2;3 Câu 67: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y   log x Câu 68: Hàm số y  ln A  ; 2  1  x B y  log    C y  log  x D y  log x x  x   x có tập xác định là: B 1;   C  ; 2    2;   D  2;  Câu 69: Phương trình log 22 x  5log x   có nghiệm x1 , x Tính tích x1x A 32 B 22 Câu 70: Biết phương trình 2x bằng: C 16 D 36 1  3x 1 có hai nghiệm a, b Khi a  b  ab có giá trị A  log B 1  2log C  2log D -1 2x 1 Câu 71: : Gọi x1 , x hai giá trị thỏa mãn điều kiện x 1  0, 25  2 7x Giá trị biểu thức x12  x 22 gần giá trị sau nhất? A 1,1 B 1,2 C 1,3 D 1,4 Câu 72: Số nghiệm phương trình 6.9x 13.6x  6.4x  là: A B C x 1 Câu 73:Cho phương trình: 3.25  2.5 x D   phát biểu sau: (1) x  nghiệm phương trình (2) Phương trình có nghiệm dương (3) Cả hai nghiệm phương trình nhỏ 3 (4) Phương trình có tổng hai nghiệm  log   7 Số phát biểu là: A B A B C D C D Câu 74: Tổng nghiệm phương trình log  3.2x    2x là: 2x 1 Câu 75: Tập nghiệm bất phương trình A  1;1 B  1;0   10.3   là: x C  0;1 D  1;1 Câu 76: Tập nghiệm bất phương trình log x  log  2x  1 là: A S   ; 1     C S  1;3 B S    ;0  D S   Câu 77: Cho hàm số y  x 2e x Nghiệm bất phương trình y '  là: A x   2;0 B x   ;0    0;   C x   ;0    2;   D x   0;  Câu 78: Tập nghiệm bất phương trình log  2x  1   là: 1 3 2 2 A  ;  3 2   B  ;     3 2 C  ;  Câu 79: Tập nghiệm bất phương trình x log x  10 là: A  1;1  1   10;    10  C  0; Câu 80: Để giải bất phương trình ln B  ; 1  1;   D  0;1 2x  , bạn An lập luận sau: x2   3 2 D  0;  Bước 1: Điều kiện Bước 2: Ta có, ln x  2x 0 , 1 x2 x  2x 2x 0  1,   x2 x2 Bước 3:    2x  x   x  2,  3  2  x  x  Kết hợp (1) (3) ta được:  Vậy, tập nghiệm bất phương trình cho là: T   2;0    2;   Hỏi lập luận bạn An hay sai? Nếu lập luận sai sai bước nào? A Lập luận hoàn toàn B Lập luận sai từ bước C Lập luận sai từ bước D Lập luận sai từ bước  15    Câu 81: Giải bất phương trình log  log  2x     16    2 15 31  x  log 16 16 15 D log  x  16 A x  B log 31 16 Câu 82: Cho đồ thị hàm số y  a x , y  bx , y  cx (a,b,c dương và khác 1) Chọn C  x  log đáp án đúng: A a  b  c B b  c  a C b  a  c D c  b  a  Câu 83: Nghiệm phương trình:  A x    k2 cos x   2 B x  k2 1 Câu 84 : Phương trình   2 A  3x  2.4x   cos x  là: C x  k  2 2x D x    k  có nghiệm là: B 1 C log D log Câu 85: Số nghiệm phương trình 6.9x 13.6x  6.4x  là: A B C Câu 86: Số nghiệm phương trình 3x.2x  là: D A B Câu 87: Tập nghiệm phương trình 5x.8 x  A   x   log5 x  B   x  log5 C x 1 x D  500 là: x  C   x  log x  D   x  log  C D  e2x  ta được: x 0 x Câu 88: Tìm lim A B ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I - LỚP 12 Phần II – HÌNH HỌC Câu 1: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A Hình lập phương là hình đa diện lồi B Tứ diện là đa diện lồi C Hình hộp là đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép vào hình đa diện lồi Câu 2: Mỗi đỉnh hình đa diện là đỉnh chung nhất: A cạnh B cạnh C cạnh D cạnh Câu 3: Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đới xứng? A B C D Câu 4: Số đỉnh hình bát diện là: A B C 10 D 12 Câu 5: Nếu kích thước khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thể tích nó tăng lên: D 3𝑘 lần A k lần B 𝑘 lần C 𝑘 lần Câu 6: Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 Thể tích khới lập phương đó là: A 64 B 91 C 84 D 48 Câu 7: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ Tam giác ABC’ có diện tích S hợp với mặt đáy góc 𝛼 Thể tích hình lăng trụ là: A 3√(𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼)3 cot𝛼 B 3√(𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼)3 tan𝛼 C 3√(3𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼)3 cot𝛼 D 3√(𝑆𝑠𝑖𝑛𝛼)3 tan𝛼 Câu 8: Tính thể tích V hình chóp S.ABC có đáy là tam giác có cạnh a, 3a SA vng góc với đáy, diện tích tam giác SAC A V = C V = √3 𝑎 √3 B V = 𝑎 D V = √3 𝑎 √3 3 𝑎 Câu 9: Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, khoảng cách từ A đến mặt (A’BC) = A V = C V = √3 √2 𝑎3 𝑎3 √2 a B V = D V = √2 √2 𝑎3 𝑎3 Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cạnh 2a, (SAB) ⊥ (ABC), tam giác SAB cân S, mặt (SBC) tạo với đáy góc 60° Thể tích V hình chóp đó bằng: A V = C V = √3 √3 𝑎3 B V = 𝑎3 D V = √3 𝑎 2 √6 𝑎 Câu 11: Tính thể tích hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật, A’AB là tam giác đều, hình chiếu A’ lên (ABCD) trùng với trung điểm AC, BC = a, AB = √3a B V = √6𝑎3 3√6 𝑎 √6 A V = C V = 𝑎 D V = √3 𝑎 Câu 12: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Lấy M AB cho MB = MA Tính thể tích V hình chóp M.BC’D A V = 𝑎3 B V = 𝑎3 C V = 𝑎3 D V = 𝑎3 Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có SA vng góc với đáy, ABCD là hình thoi cạnh ̂ = 120° Biết thể tích hình chóp 2√3 𝑎3 Hãy tính khoảng cách 2a, 𝐵𝐴𝐷 h từ A đến mặt (SBD) A h = √2 a B h = √2 a C h = √3 a D h = √2 a Câu 14: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a M là trung điểm AD Tính khoảng cách h từ M đến mặt phẳng (AB’C) A h = √3 a B h = √3 a C h = √3 a D h = √3 a Câu 15: Cho tứ diện ABCD Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm AB AC Khi đó tỉ sớ thể tích khới tứ diện AB’C’D và khối tứ diện ABCD A B C Câu 16: Cho khối bát diện cạnh a Tìm kết quả sai: A Thể tích V = √2 𝑎 B Diện tích tồn phần S = 2𝑎2 √3 C Góc mặt phẳng kề có sin𝜑= = D Khoảng cách cạnh đối diện a √2 D ̂ = 𝛼, SA Câu 17:Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân đỉnh A, AB = a, 𝐵𝐴𝐶 = SB = SC = = A 𝑎 √2 Khoảng cách từ S đến mặt (ABC) bằng: 𝑎√𝑠𝑖𝑛𝛼 B 𝛼 2𝑐𝑜𝑠 𝑎√𝑐𝑜𝑠𝛼 𝛼 2𝑠𝑖𝑛 C 𝑎√𝑐𝑜𝑠𝛼 D 𝛼 2𝑐𝑜𝑠 𝑎√𝑠𝑖𝑛𝛼 2𝑠𝑖𝑛 𝛼 Câu 18: Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông A D, AB = 2a, AD = DC = a Cạnh bên SA vng góc với đáy và SA = a√2 Tìm kết quả sai: A (SBC) ⊥ (SAC) ̂ (𝐴𝐵𝐶𝐷)) = 45° B ((𝑆𝐵𝐶), ̂ (𝐴𝐵𝐶𝐷)) = 60° C ((𝑆𝐷𝐶), D 𝑆𝑥𝑞 = 𝑎2 (√2 + √3√32) Câu 19: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ Đáy ABC là tam giác vuông A, BC =2a, AB = a√3 , cạnh bên AA’ = a Khoảng cách từ A đến (A’BC) là A a√ B a√ C 2𝑎 D a√ √7 Câu 20: Cho hình chóp S.ABC Đáy ABC là tam giác vuông A Cạnh huyền BC = ̂ = 30° Các mặt bên hình chóp tạo với đáy góc 45° Thể 2a, góc 𝐴𝐶𝐵 tích hình chóp bằng: A 2𝑎3 B 2+√3+1 𝑎3 2(2+√3+1) C 𝑎 √3 2(2+√3+1) D 𝑎3 √3(2+√3+1) Câu 21: Cho hình chóp S.ABC Đáy ABC là tam giác vng A, có AB = a, AC = a√3 Các mặt bên hình chóp tạo với đáy góc 60° Diện tích tồn phần hình chóp bằng: A 3𝑎2 √2 B 2𝑎2 √3 C 3𝑎2 √3 D 2𝑎2 √3 Câu 22: Thể tích V hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = a√3, AC = 2a, mặt phẳng (A’BC) tạo với đáy góc 60° A V = 𝑎3 B V = 2𝑎3 C V = 3𝑎3 D V = 8𝑎3 Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vng cân B, AB = a, SA = a√2 SA vng góc với đáy Gọi (P) mặt phẳng qua A, vng góc SC cắt SB, SC lần lượt M, N V thể tíchcủa hình chóp S.ANM: A V = C V = √2 𝑎 √2 18 𝑎 B V = D V = √2 𝑎 √2 36 𝑎 Câu 24: Một tấmbìa hình chữ nhật có kích thước 3m x 8m người ta cắt góc bìa hình vng có cạnh x để tạo hình hộp chữ nhật không nắp Với giá trị x thể tích hình hộp chữ nhật đạt giá trị lớn nhất? X X A x = 1m C x = m B x = m 3 D x = m Câu 25: Một sợi không dãn dài 1m được cắt thành đoạn Đoạn thứ được cuộn thành đường tròn, đoạn thứ được cuộn thành hình vng.Tính tỉ sớ độ dài đoạn thứ độ dài đoạn thứ tổng diện tích hình tròn hình vng nhỏ   C B D A  4  Câu 26: Bên cạnh hình vng ABCD có cạnh 4, có hình vuông đồng tâm với ABCD Biết bốn tam giác tam giác cân Hỏi tổng diện tích ô vuông tam giác cân nhỏ bao nhiêu? A D B C A 6,61 B 5,33 C 5,15 D 6,12 Câu 27: Cho nhơm hình vng cạnh (m) hình vẽ Người ta cắt phần tô đậm nhôm gập thành hình chóp tứ giác có cạnh đáy x (m).Tìm giá trị x để khới chóp nhận được thể tích lớn 2 A x = B x = 2 C x = D x = Câu 28: Người ta cần xây hồ chứa nước với dạng khới hộp chữ nhật khơng nắp tích 500 m Đáy hồ hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng Giá thuê nhân cơng để xây hồ là 500.000 đồng/m3.Hãy xác định kích thước hồ nước cho chi phí thuê nhân cơng thấp và chi phí đó là: A 74 triệu đồng C 76 triệu đồng B 75 triệu đồng D 77 triệu đồng Câu 29: Cho hình vẽ đây, đó, A, B, C, D lần lượt tâm bớn đường tròn có bán kính nhau, chúng tạo thành hìnhvng có cạnh Bớn đường tròn nhỏ tâm nằm cạnh hình vng ABCD đường tròn tiếp xúc với đường tròn lớn.Tìm diện tích lớn phần in đậm A D A 5,38 B 7,62 B C C 5,98 D 4,44 Câu 30: Cho tứ diện ABCD có AD = a√2, cạnh lại a Bán kính hình câu nội tiếp tứ diện bằng: A a  3  B a  8  C a  52  D a  3  Câu 31: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh 2a cạnh bên 4a Diện tích xung quanh hình nón có đỉnh tâm O hìnhvng A’B’C’D’ và đáy là hình tròn nội tiếp hìnhvng ABCD là: B 4𝜋𝑎2 A 𝜋𝑎2 √17 C D 𝜋𝑎2 √17  a 17 Câu 32: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả cạnh a Các đáy lăng trụ nội tiếp đường tròn đáy khới trụ (H) Thể tích khối trụ là: A 𝜋𝑎3 √3 B 𝜋𝑎3 C 𝜋𝑎3 D 3𝜋𝑎3 Câu 33: Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy 2a Góc cạnh bên mặt đáy 45° Thể tích khới nón có đỉnh là S và đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC là: A 8𝜋𝑎3 √3 B 8𝜋𝑎3 √3 27 C 𝜋𝑎3 √3 27 D 8𝜋𝑎3 √3 Câu 34: Cho hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy là R Trong khới trụ tam giác nội tiếp hình trụ đó, khới lăng trụ tích lớn bằng: A 3ℎ𝑅 √3 B ℎ𝑅2 C 3ℎ𝑅2 √3 D ℎ𝑅2 √3 Câu 35: Cho khối chốp S.ABCD có đáy là hình bình hành Gọi M là trung điểm SA Mặt phẳng (MBC) chia khới chóp chóp thành phần Khi đó tỉ sớ thể tích phần chưa đỉnh S phần lại khới chóp là: A B C D Câu 36: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ Mặt phẳng qua A’B’ và trung điểm I cạnh AC cắt BC J Khi đó tỉ sớ thể tích phần lăng trụ chứa điểm A phần lại bằng: A B C D Câu 37: Khới chóp lục giác có đáy nội tiếp đường tròn bán kính r Mặt bên tạo với đáy góc 60° Thể tích khới chóp bằng: A 3 r B 3 r C 3 r D 3 r Câu 38: Cho điểm M nằm tứ diện cạnh a Tổng khoảng cách từ M đến mặt tứ diện là: A 2a B a C a D a Câu 39: Một khúc gỗ có dạng hình lăng trụ tứ giác có cạnh đáy là 40cm và chiều cao 1m Mỗi mét khới gỗ có trị giá triệu đồng Hỏi khúc gỗ có giá tiền? A.1 triệu 600 nghìn đồng B 480 nghìn đồng C 48 triệu đồng D triệu 800 nghìn Câu 40: Nếu tăng kích thước hai cạnh khới hộp chữ nhật lên lần giảm kích thước thứ ba lên lần thể tích khới hộp thay đổi thế nào? A.Thể tích khơng đổi B.Thể tích tăng lên lần C Thể tích giảm lần D.Thể tích tăng lên lần Câu 41: Tổng khoảng cách từ điểm tứ diện cạnh a đến mặt bằng: A a B a C a D a Câu 42: Khi chiều cao hình chóp tăng lên n lần cạnh đáy giảm n lần thể tích nó: A B C D Không thay đổi Tăng lên n lần Tăng lên (n-1) lần Giảm n lần ... 1 Câu 75: Tập nghiệm bất phương trình A  1; 1 B  1; 0   10 .3   là: x C  0 ;1 D  1; 1 Câu 76: Tập nghiệm bất phương trình log x  log  2x  1 là: A S   ; 1     C S  1; 3... bước D Lập luận sai từ bước  15    Câu 81: Giải bất phương trình log  log  2x     16    2 15 31  x  log 16 16 15 D log  x  16 A x  B log 31 16 Câu 82: Cho đồ thị hàm số... Biểu thức a a   a  1 viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 11 A a B a C a D a 1 Câu 54: Tính giá trị    16  0,75  1    , ta : 8 A 12 B 16 D 24 C 18 Câu 55: Trong khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi toán 12 học kì 1 trường thpt trần phú, Đề cương ôn thi toán 12 học kì 1 trường thpt trần phú

Từ khóa liên quan