Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêm

82 84 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 14:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN ĐĂNG HAI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN ĐĂNG HAI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG GS.TS PHAN HUY ĐƯỜNG Hà Nội - 2015 CAM KẾT Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Đăng Hai LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế này, nhận nhiều giúp đỡ từ giảng viên, học viên lớp toàn thể cán bộ, nhân viên Khoa Kinh tế trị thuộc Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Đặc biệt quan tâm, nhiệt tình hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Phí Mạnh Hồng - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tôi bầy tỏ biết ơn sâu sắc Ban lãnh đạo, cán nhân viên Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm – LIDECO, tạo điều kiện cho tiếp cận hồ sơ tài liệu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm ý kiến lĩnh vực kinh doanh bất động sản Đặc biệt, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Kha, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, người dành nhiều thời gian giúp hiểu rõ mục tiêu, định hướng Cơng ty, góp ý chiến lược mà tác giả đề xuất, điều tuyệt vời, qua tơi tin gợi ý báo cáo hữu ích LIDECO Bên cạnh đó, tơi muốn gửi đến người thân gia đình, tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn động viên suốt q trình tơi tham gia khóa học Mặc dù tơi có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hồn thiện luận văn, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tận tình q thầy cô bạn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .i DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỞ ĐẦU Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đóng góp luận văn .3 6.1 Về mặt lý luận CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Ở thể loại sách, cơng trình nghiên cứu: 1.1.2 Ở thể loại luận văn, luận án 1.2 Một số lý luận chung chiến lược, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp .7 1.2.1 Khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh 1.2.2 Nội dung chiến lược kinh doanh: 2.3 Vai trò của chiến lược: 10 1.2.4 Phân loại chiến lược .10 1.2.5 Quy trình xây dựng chiến lược .14 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Nguồn số liệu xử lý số liệu 25 2.1.1 Số liệu chung 25 2.1.2 Xử lý số liệu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 26 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu bàn 26 2.2.2 Phương pháp phân tích - tổng hợp : .26 2.2.3 Phương pháp so sánh: 27 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA LIDECO .27 3.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp LIDECO 27 3.2 Phân tích mơi trường kinh doanh bất động sản LIDECO 30 3.2.1 Môi trường vĩ mô 31 3.2.2 Môi trường vi mô 38 3.3 Phân tích mơi trường bên .45 3.3.1 Quản trị tài chính: .45 3.3.2 Quản trị nguồn nhân lực 49 3.3.3 Marketing .49 3.3.4 Chất lượng sản phẩm 50 3.3.5 Qui trình quản trị 51 3.3.6 Áp dụng khoa học - công nghệ 51 3.3.7 Ma trận đánh giá môi trường bên .52 3.4 Đánh giá SWOT – để xây dựng chiến lược 54 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 58 BẤT ĐỘNG SẢN CỦA LIDECO 58 4.1 Triển vọng phát triển định hướng hoạt động Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm thời gian tới 58 4.1.1 Triển vọng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam 58 4.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty thời gian tới: 59 4.2 Sứ mệnh, mục tiêu LIDECO 59 4.3 Định hướng chiến lược kinh doanh: 60 4.3.1 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: 60 4.3.2 Chiến lược phát triển thị trường: 60 4.3.3 Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh: 61 4.3.4 Chiến lược hội nhập dọc phía sau: 61 4.3.5 Chiến lược đa dạng hóa kinh doanh: 61 4.3.6 Chiến lược liên doanh, liên kết: 62 4.4 Một số Giải pháp nhằm hỗ trợ cho việc thực thi chiến lược kinh doanh: .62 4.4.1 Giải pháp cấu máy tổ chức: 62 4.4.2 Giải pháp Marketing .63 4.4.3 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu .64 4.4.4 Giải pháp nguồn nhân lực 64 4.4.5 Giải pháp tài 65 4.4.6 Giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược .66 4.4.7 Các giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát xây dựng chiến lược 66 4.5 Các điều kiện đảm bảo kiến nghị 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CĐT Chủ đầu tư CNH - HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa DAĐT Dự án đầu tư ĐTXD Đầu tư xây dựng ĐTXDCB Đầu tư xây dựng KT – XH Kinh tế - xã hội NS Ngân sách NSNN Ngân sách Nhà nước QLDA Quản lý dự án 10 QLNN Quản lý nhà nước 11 TDT Tổng dự toán 12 TKKT Thiết kế kỹ thuật 14 TP Thành phố 15 TW Trung ương 16 UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 2.1 Ma trận yếu tố bên EFE 42 Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh (2009 – 2014) 45 i Trang Bảng 2.3 Kết sản xuất kinh doanh năm 2009 47 Bảng 2.4 Kết sản xuất kinh doanh năm 2014 48 Bảng 2.5 Ma trận đánh giá yếu tố bên LIDECO 53 Bảng 2.6 Ma trận SWOT 55 ii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Nội dung Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Tiến trình xây dựng ma trận EFE 20 Hình 1.4 Tiến trình xây dựng ma trận IFE 22 Hình 1.5 Bảng phân tích Ma trận SWOT 23 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động LIDECO 29 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh Hình năm lực lượng cạnh tranh Micheal E Porter iii Trang 14 17 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA LIDECO 4.1 Triển vọng phát triển định hướng hoạt động Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm thời gian tới 4.1.1 Triển vọng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam Mấy năm gần đây, kinh tế giới gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm gần tăng trưởng so với khu vực Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm tới trì mức xấp xỉ %/năm Với quan hệ thuận chiều kinh tế ngành xây dựng ổn định tăng trưởng lạc quan kinh tế kéo theo tranh sáng sủa triển vọng phát triển ngành xây dựng, đầu tư bất động sản tương lai Trong báo cáo phân tích số liệu tổng điều tra dân số nhà Việt Nam đến năm 2015, dân số Việt Nam khoảng 91,5 triệu người nhu cầu nhà 1.966,6 triệu m2, đó, khu vực thị 891,8 triệu m 2, đáp ứng chỗ cho 34,3 triệu người dân Theo Chiến lược thị hóa Nhà nước, nhu cầu xây dựng nhà đến năm 2020 phải đạt tiêu diện tích nhà bình qn 25m2/người theo chương trình phát triển nhà nhằm cung cấp loại nhà phù hợp với đối tượng xã hội có nhu cầu mức thu nhập khác Xây dựng cơng trình phục vụ cơng cộng, bảo đảm dành từ 3-5m2 đất/người, đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần nhân dân đô thị, dành 5% quỹ đất đô thị cho xây dựng công trình phục vụ cơng cộng Trong báo cáo Bộ Xây dựng đến tổng số hộ có nhà nước 22.186.275 hộ, tỷ lệ số hộ khơng có nhà khoảng 0,52‰ (khoảng 11.458 hộ), số hộ có nhà khu vực thị 6.756.726 hộ, số hộ khơng có nhà khoảng 0,67‰ (khoảng 4.502 hộ) Số hộ có nhà khu vực nông thôn 15.429.549 hộ, hộ khơng có nhà khoảng 0,45‰ (khoảng 6.956 hộ) Tổng diện tích sàn nhà 1.415.261.687 m 2, khu vực thị 476.309.938 m2 khu vực nơng thơn: 938.951.749 m2 Thực tế, loại hình nhà chung cư vài năm gần có phát triển chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 1,23% tổng số lượng nhà/căn hộ Tỷ trọng số lượng hộ chung cư khu vực đô thị cao nhiều lần so với khu vực nông thôn (3,72% so với 0,20%) Theo báo cáo này, diện tích sàn nhà bình qn đầu người nước đạt 18,6 m2 sàn/người Hà Nội trung tâm trị, kinh tế nước nên theo xu hướng nhu cầu nhà Thủ Hà Nội năm tới lớn 4.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới: Dựa dự báo tiềm phát triển kinh tế nói chung ngành xây dựng nói riêng năm tới, định hướng phát triển ngành xây dựng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu vị mình, Cơng ty xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể giai đoạn tới sau: - Tiếp tục phát huy kinh nghiệm nguồn lực có để đẩy mạnh phát triển hai lĩnh vực: Đầu tư xây dựng khu thị khu cơng nghiệp; Xây lắp cơng trình - Nhanh chóng phát triển lực tài chính, nguồn nhân lực, trình độ cơng nghệ, tạo sức cạnh tranh bền vững thị trường - Phấn đấu nâng mức vốn tham gia vào sản xuất kinh doanh năm tới đạt 1.000 tỷ đồng - Tập trung đầu tư cho lĩnh vực thiết kế, xây dựng khu thị có kết cấu hạ tầng đồng đại; thiết kế mơ hình nhà chung cư cao cấp, nhà biệt thự, nhà xã hội, văn phòng cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng đối tượng khách hàng - Duy trì phát huy đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận Công ty năm tới 4.2 Sứ mệnh, mục tiêu LIDECO * Sứ mệnh: “Là m ộ t t r o n g n h ữ n g doanh nghiệp kinh doanh bất động sản t ố p đầu thành phố Hà Nội.” * Mục tiêu: 59 - Tối ưu hóa lợi nhuận cách khai thác tối đa lợi ích quỹ đất; - Xây dựng trì sản phẩm LIDECO sản phẩm cao cấp,chất lượng -Tăng cường xây dựng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao kinh nghiệm quản lý 4.3 Định hướng chiến lược kinh doanh: 4.3.1 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: Phát huy điểm mạnh tận dụng hội thị trường bất động sản đà tăng trưởng, nhu cầu bất động sản cao cấp lớn LIDECO xây dựng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, tạo hướng riêng cho dòng sản phẩm bất động sản Thực chiến lược này, LIDECO tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng sản phẩm bất động sản cao cấp, tiện nghi, sang trọng bậc nhất, vị trí nằm khu vực trung tâm Kết hợp với sản phẩm bất động sản cao cấp việc quản lý, khai thác cách chuyên nghiệp, thực tập đoàn quản lý bất động sản hàng đầu giới Có thể nói rằng, xu hướng thị trường bất động sản ngày đa dạng hóa sản phẩm với nhiều đối tượng có nhu cầu LIDECO tập trung vào dòng sản phẩm cao cấp, gồm hộ biệt thự, chung cư hoàn thiện với quy hoạch đồng bộ, vật liệu cao cấp kèm lối kiến trúc hộ độc đáo, chất lượng dịch vụ quản lý dịch vụ đô thị nâng cao hướng để cơng ty tập trung phát triển hoạt động kinh doanh 4.3.2 Chiến lược phát triển thị trường: Trong thời gian tới, tập trung vào khu vực trung tâm, khu đất vàng thành phố Hà Nội hết đất để làm dự án Cũng để sử dụng mạnh LIDECO xây dựng chiến lược phát triển thị trường sang tỉnh lân cận thành phố Hà Nội Q u ả n g N i n h , Vĩnh Phúc, Hồ Bình, Các tỉnh đà phát triển nhanh, thu nhập người dân, sức mua người tiêu dùng tăng trưởng ổn định năm vừa qua Vẫn tập trung vào dòng sản phẩm bất động sản vốn mạnh gắn liền 60 với thương hiệu LIDECO, dự án khu trung tâm tỉnh Tuy nhiên thực chiến lược LIDECO cần nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen tiêu dùng, phong tục tập quán khách hàng địa phương để đưa sản phẩm cao cấp, tiện nghi phù hợp 4.3.3 Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh: Chiến lược nhằm mục đích tận dụng hội để hạn chế điểm yếu LIDECO Xây dựng hoàn chỉnh cấu máy tổ chức, phòng ban chức năng, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày lớn mạnh LIDECO Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xây dựng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế 4.3.4 Chiến lược hội nhập dọc phía sau: Hiện LIDECO phải thuê công ty quản lý sản phẩm bất động sản với chi phí cao Các cơng ty cử 1-2 nhân để làm quản lý, phần lớn nhân viên thuê mướn chỗ Tận dụng mạnh hạn chế rủi ro lúc thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt, LIDECO thành lập công ty quản lý bất động sản để quản lý sản phẩm bất động sản LIDECO làm chủ đầu tư Một mặt giảm áp lực từ nhà cung cấp, giảm chi phí hoạt động cho công ty, tăng lợi nhuận đảm bảo việc sản phẩm bất động sản quản lý cách hiệu 4.3.5 Chiến lược đa dạng hóa kinh doanh: Thực chiến lược cách đa dạng hóa sản phẩm bất động sản mình, LEDECO đưa nhiều loại sản phẩm bất động sản để đáp ứng nhu cầu khách hàng Sản phẩm hộ cao cấp trước bán trực tiếp cho khách hàng, thêm hộ cao cấp cho thuê Service office dạng văn phòng trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc, bàn ghế cho thuê với giá cao Bên cạnh đó, phân khúc nhà giá bình dân, lợi nhuận không cao hộ cao cấp, tiến độ bán dòng vốn quay vòng nhanh 61 vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu đa số người dân Ngoài ra, thay đổi sách tiền tệ, tăng lãi suất mạnh khiến doanh nghiệp cần phải có điều chỉnh thích hợp, trọng đến nguồn vốn từ khách hàng, người có nhu cầu nhà Điều đồng nghĩa với việc chủ đầu tư cần phải tính tốn so sánh bên đưa mức giá hộ cao vay ngân hàng với bên công bố giá thấp để thu hút mạnh nguồn lực từ khách hàng thơng qua hình thức góp vốn, trả dần 4.3.6 Chiến lược liên doanh, liên kết: Hợp tác, liên doanh với đối tác nước để thực số dự án bất động sản Đặc biệt tập đồn tài chính, kinh doanh bất động sản tiếng giới nhằm tranh thủ kinh nghiệm quản lý thực dự án, công nghệ nguồn lực tài mạnh tập đoàn 4.4 Một số Giải pháp nhằm hỗ trợ cho việc thực thi chiến lược kinh doanh: 4.4.1 Giải pháp cấu máy tổ chức: Hoàn thiện cấu máy tổ chức LIDECO thông qua việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 công ty Nâng cao hiệu quản lý sở phân cấp, phân quyền hợp lý, tạo điều kiện để cán công nhân viên phát huy hết khả Vì đặc thù ngành kinh doanh bất động sản thực thủ tục, công việc với thời gian dài qua nhiều công đoạn khác Do cơng ty cần xây dựng phong trào thi đua, sáng tạo, cải tiến rút ngắn thời gian thực công việc đảm bảo trình tự thủ tục, chất lượng Tăng cường tích chủ động liên kết hỗ trợ công việc phận, phòng ban Xây dựng phận nhân trực thuộc Phòng Hành nhân chun phụ trách công tác tuyển dụng, xây dựng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển LIDECO Thành lập Phòng Marketing chịu quản lý trực tiếp từ Ban Giám đốc công ty thực công việc, chức Marketing chuyển Phòng Kinh 62 doanh chức kinh doanh Với cấu Trưởng phòng, Phó phòng số lượng nhân viên tùy theo mức độ phát triển mà bố trí cho phù hợp Đây giải pháp thiết thực cần tiến hành 4.4.2 Giải pháp Marketing Bộ phận Marketing cần phối hợp với phận Phát triển dự án nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu khách hàng để đưa sản phẩm bất động sản phù hợp Hiện việc nghiên cứu thị trường bất động sản thực vài cơng ty nước ngồi có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực CB Richard Ellis (CBRE), Chesterton Petty, CliftonConey, hợp tác, mua lại kết nghiên cứu để phục vụ cho yêu cầu Trong thời gian vừa qua, vấn đề nghiên cứu thị trường khơng có Việt Nam đà tăng trưởng nhanh, nhu cầu bất động sản tăng nhanh chóng mà nguồn cung chưa đáp ứng Vì sản phẩm bất động sản làm đến đâu bán hết đến đó, khách hàng khơng có lựa chọn khác, có số chưa đáp ứng hết nhu cầu họ Nhưng thời gian tới, thị trường bất động sản p h ụ c h i v p h t t r i ể n ổn định việc nghiên cứu thị trường, khách hàng quan trọng Có nghiên cứu tốt nhu cầu khách hàng tạo nên thuận lợi lớn cho phận khác thiết kế, quản lý đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Tránh tình trạng sau thiết kế, xây dựng phải điều chỉnh, bổ sung, mà công tác tốn nhiều thời gian chi phí Mặt khác việc đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tạo nên giá trị sản phẩm, giá trị thương hiệu LIDECO giúp công ty gia tăng lợi nhuận Cơng tác chăm sóc khách hàng dịch vụ hậu khách hàng sử dụng sản phẩm bất động sản LIDECO cần trọng Lập phiếu theo dõi, thu thập đầy đủ thông tin khách hàng, định kỳ hàng quý, hàng tháng tổ chức khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp Kịp thời giải khiếu nại, thắc mắc khách hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Làm tốt cơng 63 tác việc nâng cao giá trị LIDECO 4.4.3 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu Ngày giá trị thương hiệu có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp LIDECO thành lập vào hoạt động gần 10 năm, khoảng thời gian ỏi để hình thành xây dựng thương hiệu lòng khách hàng Tuy thời gian hoạt động ít, từ đầu LIDECO khẳng định giá trị thương hiệu “Đỉnh cao nhận thức” Ban Tổng Giám đốc cơng ty có tầm nhìn việc xây dựng quản bá thương hiệu thành lập website www.LIDECO.vn , thực chương trình PR quảng bá hình ảnh cơng ty, tài trợ cho kiện như: tặng nhà tình nghĩa, tình thương, chương trình ca nhạc vận động ủng hộ nguời nghèo thành phố Hà Nội tỉnh vùng sâu, vùng xa Tuy nhiên giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế chưa đủ, ngày có nhiều cơng ty tập đoàn bất động sản nước nước thành lập Xây dựng hình ảnh LIDECO thị trường bất động sản cách đảm bảo chất lượng cao cấp tuyệt đối cho sản phẩm bất động sản công ty thực Đảm bảo tiến độ xây dựng, bàn giao sản phẩm hạn cho khách hàng, toán hạn đầy đủ cho nhà cung cấp Thường xuyên cải tiến giao diện cập nhật thông tin hoạt động công ty website Công việc phận Marketing đảm nhận, thông tin viết cần cập nhật nội dung dự án, kiện công ty thực hiện, thể phát triển ngày lớn mạnh Cũng niềm tin ý chí LIDECO hướng cộng đồng 4.4.4 Giải pháp nguồn nhân lực Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản đặc biệt với vai trò chủ đầu tư nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng việc hình thành giá trị cơng ty Do bên cạnh nhóm giải pháp nêu LIDECO cần có kế hoạch xây dựng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo phát triển bền vững 64 Trước hết công tác tuyển dụng, công tác LIDECO thực tốt Công ty xây dựng hệ thống mô tả công việc cho vị trí cụ thể phận, phòng ban Việc tuyển dụng thực bản, chuyên nghiệp Thông tin tuyển dụng đăng rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng, có ưu tiên cho ứng viên cán công nhân viên công ty giới thiệu, đề cử Các ứng viên trải qua vòng vấn tuyển dụng minh bạch rõ ràng Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đối với nhà quản lý cần có chương trình đào tạo bổ sung kỹ quản lý, đặc biệt kỹ quản lý nhân Đối với cán công nhân viên cần thường xuyên tổ chức lớp nâng cao trình độ chun mơn, tìm hiểu cơng nghệ xây dựng, thi công, thiết kế, quản lý dự án, tham dự hội thảo chuyên ngành Phải xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện cho công nhân viên tham gia Tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực khó cơng tác đào tạo, phát triển tạo gắn bó lâu dài, đóng góp cán cơng nhân viên cho cơng ty lại khó Ngồi chế độ lương, trợ cấp phù hợp với lực, khả cán cơng nhân viên việc xây dựng chế độ ưu đãi, thưởng, khuyến khích động viên quan trọng Các sách cần đảm bảo công bằng, khen thưởng, khiển trách, kỷ luật người việc Bên cạnh cần quan tâm đến đời sống tinh thần cán công nhân viên giúp họ thoải mái, tự tin thực công việc hàng năm tổ chức chương trình du lịch dã ngoại, ngày hội gia đình 4.4.5 Giải pháp tài Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn định kỳ hàng quý, hàng tháng, hàng tuần nhằm quản lý sử dụng hiệu dòng vốn Thực sách kiểm sốt quản lý chi phí hiệu quả, nâng cao khả cạnh tranh 65 Linh hoạt việc huy động nguồn vốn để thực dự án Các dự án bất động sản LIDECO thực dự án nhóm A tổng mức đầu tư lớn Nếu trước LIDECO sử dụng vốn chủ sở hữu nguồn vốn vay ngân hàng để thực dự án thời gian tới cần nghiên cứu áp dụng thêm kênh huy động vốn khác phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu bất động sản dự án Mặt khác liên doanh, hợp tác với tập đồn tài quốc tế để đầu tư thực dự án lớn Sử dụng hiệu nguồn vốn ứng trước khách hàng Triển khai thực dự án nhanh chóng, tiến độ tránh tình dự án kéo dài phát sinh chi phí lớn, mặc khác dự án hoàn tất đưa vào khai thác đem lại nguồn thu đáng kể 4.4.6 Giải pháp hồn thiện cơng tác lựa chọn chiến lược Sau phương án chiến lược xây dựng điều cần thiết phải có thảo luận, đánh giá phận chức Ban giám đốc Công ty Các luận chứng kinh tế phương án chiến lược phải lợi ích kinh tế to lớn mà chiến lược đem lại tính khả thi phương án Nếu phương án chiến lược hứa hẹn nhiều lợi ích kinh tế khó thực phương án khơng thể lựa chọn Ngược lại phương án có tính khả thi cao lợi ích kinh tế thấp khơng lựa chọn, Cơng ty đánh nhiều chi phí hội Các phương án chiến lược lựa chọn phải tạo vượt trội lực mà Cơng ty có có khác biệt với đối thủ cạnh tranh 4.4.7 Các giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt xây dựng chiến lược Xây dựng chiến lược khâu khâu lựa chọn chiến lược Sau nhà hoạch định Công ty cân nhắc đánh giá lợi ích tính khả thi chiến lược lựa chọn họ phải bắt tay vào xây dựng chiến lược Để kiểm sốt hiệu việc xây dựng chiến lược cần phải tuân thủ yêu cầu sau: Chiến lược phải xây dựng sở phân tích đánh giá mơi 66 trường bên bên ngồi doanh nghiệp thơng qua mơ hình SWOT Chiến lược phải đề xuất, đóng góp phòng ban chức Chiến lược phải vào giới hạn nguồn lực, khơng thể xây dựng chiến lược ngồi tầm với Công ty Chiến lược phải hướng vào mục tiêu nêu với cách thức tiền hành hiệu Chiến lược phải có điều chỉnh có thay đổi từ yêu tố mơi trường bên bên ngồi Chiến lược phải phù hợp với quy định pháp luật thể lệ kinh tế khác 4.5 Các điều kiện đảm bảo kiến nghị - Nhà Nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bất động sản Thực tế cho thấy, khung pháp lý thị trường bất động sản bước hồn thiện nhiều vấn đề bất cập cần sửa đổi, bổ sung Trong có chế sách quan trọng, sách huy động nguồn tài dài hạn để phát triển thị trường bất động sản, sách thuế giao dịch, bảo lãnh bán hàng, sách khuyến khích phát triển nhà thuê cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh ổn định - Nhà nước cấp quyền địa phương cần có giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tham gia thực giao dịch mua, bán, chuyển nhượng trái quy định pháp luật, làm thất thoát nguồn thu cho ngân sách - Đổi hồn thiện cơng tác lập quản lý quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị điểm dân cư nơng thơn nhằm tránh tình trạng chồng chéo, giảm bớt thủ tục, gây lãng phí thời gian chi phí Nhà nước nhà đầu tư - Công khai thủ tục đầu tư bất động sản, khu đô thị minh bạch cơng bố thơng tin quy hoạch, quy trình lựa chọn chủ đầu tư đủ lực Hiện để thực dự án bất động sản phải trải qua gần 20 thủ tục thường khoảng năm để hoàn tất thủ tục giấy tờ Vừa qua Bộ 67 Xây dựng Bộ Tài nguyên Môi trường đề số giải pháp nhằm giảm số thủ tục xuống Tuy nhiên thực tế triển khai có nhiều khác biệt so với mong muốn quan quản lý nhà nước Kiến nghị Bộ ngành cần mạnh dạn nữa, có giải pháp rút ngắn số thủ tục, thời gian giải hồ sơ để dự án bất động sản triển khai nhanh, giảm chi phí thực đáp ứng nhu cầu thị trường 68 KẾT LUẬN Kinh doanh bất động sản lĩnh vực đòi hỏi nhiều yếu tố cấu thành tiềm lực tài chính, mối quan hệ tầm nhìn sâu rộng Chính việc doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản LIDECO cần thiết phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh rõ ràng, hướng cần thiết Hoạt động kinh doanh bất động sản ngành mũi nhọn hoạt động có ý nghĩa kinh tế trị - xã hội quan trọng phát triển đất nước Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, hiệu quả, tạo dựng quỹ nhà đáp ứng nhu cầu đại phận người dân theo định hướng Nhà nước vấn đề quan trọng, cấp bách Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm thực hoạt động kinh doanh bất động sản thời gian ngắn có kết to lớn, tạo dựng thương hiệu thị trường Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bất động sản công ty bộc lộ số hạn chế cần khắc phục Qua phương pháp phân tích Ma trận SWOT, luận văn xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh giải pháp để thực chiến lược Do môi trường kinh doanh bất động sản thay đổi mang tính chu kỳ nên tất chiến lược giải pháp để thực chiến lược cần lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế LIDECO thời điểm Từ phân tích triển vọng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam thách thức đặt với công ty hoạt động kinh doanh bất động sản để xác định định hướng phát triển công ty đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh bất động sản công ty thời gian tới Luận văn “Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm” thực tiễn khách quan cần thiết, góp phần giúp Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty có cách nhìn tổng thể, bao qt tư đắn việc xây dựng, lựa chọn chiến 69 lược kinh doanh phù hợp Cũng đưa giải pháp để thực chiến lược đó, nâng cao khả cạnh tranh LIDECO, xây dựng thương hiệu, đưa công ty phát triển ngày lớn mạnh, công ty Việt Nam hàng đầu lĩnh vực kinh doanh bất động sản địa bàn thủ Hà Nội tỉnh thành phía Bắc 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng, 2009 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009, Quy định chi tiết số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Hà Nội: Cơng báo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2004 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004, Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Hà Nội: Cơng báo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2009 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Hà Nội: Cơng báo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2009 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/ 12/2009, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Hà Nội: Cơng báo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2013 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013, quản lý đầu tư phát triển đô thị Hà Nội: Cơng báo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2011 Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ Tướng phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội: Cơng báo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2012 Phê duyệt Chương trình phát triển nhà Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2030 Hà Nội: Công báo Phan Huy Đường, 2015 Quản lý công Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội Lê Công Hoa, 2007 Quản trị dự án xây dựng Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 10 Ngô Lê Minh, 2008 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nội: Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng 11 Nguyễn Thị Bạch Nguyệt, 2002 Lập quản lý dự án đầu tư Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 12 Quốc hội, 2003 Luật Xây dựng Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia 13 Quốc hội, 2005 Luật Đấu thầu Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia 71 14 Quốc hội, 2006 Luật kinh doanh Bất động sản Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia 15 Quốc hội, 2009 Luật quy hoạch đô thị Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia 16 Trần Anh Tài, 2007 Quản trị học Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Hà Nội 17 Ngô Kim Thanh, 2012 Giáo trình quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 18 Nguyễn Vân Thanh, 2008 Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của BITEXCOLAND” Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia TPHCM 19 UBND Thành phố Hà Nội,2014 Chỉ thị 15/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 29/8/2014 việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016-2020 Hà nội 20 UBND Thành phố Hà Nội, 2013 Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội 72 ... cứu công tác xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm phạm vi địa bàn thành phố Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu Cần xây dựng Chiến lược kinh doanh bất động sản để công. .. biệt chiến lược kinh doanh chiến lược phát triển doanh nghiệp: Trong chiến lược phát triển công ty hay doanh nghiệp nói chung chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng tồn phát triển doanh. .. HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN ĐĂNG HAI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêm , Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêm , CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, Hình 1. 1: Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh, Hình 1. 3: Tiến trình xây dựng ma trận EFE, 2 Phương pháp nghiên cứu:, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA LIDECO, Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức hoạt động LIDECO, Bảng 2.4: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Bảng 2.5: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE của LIDECO., BẤT ĐỘNG SẢN CỦA LIDECO, 3 Định hướng cơ bản về chiến lược kinh doanh:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm