Pháp luật về phát hành trái phiếu của công ty cổ phần đại chúng tại việt nam

100 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 14:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THANH NGC PHáP LUậT Về PHáT HàNH TRáI PHIếU CủA CÔNG TY Cổ PHầN ĐạI CHúNG TạI VIệT NAM LUN VN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THANH NGỌC PH¸P LUậT Về PHáT HàNH TRáI PHIếU CủA CÔNG TY Cổ PHầN ĐạI CHúNG TạI VIệT NAM Chuyờn ngnh:Luõt Kinh tờ Mã số:60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Trần Thanh Ngọc MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục viết tắt LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Ḷn văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kêt nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viêt Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn .1 Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN .1 Trần Thanh Ngọc MỞ ĐẦU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTCP: Công ty cổ phần CTĐC: Công ty cổ phần đại chúng ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị LCK: Luật chứng khoán NĐ 90: Nghị định 90/2011 SGDCK: Sàn giao dịch chứng khoán TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TPDN: Trái phiếu doanh nghiệp TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán nhà nước VSD : Trung tâm lưu ký chứng khốn Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiêt đề tài nghiên cứu Như biết, hàng hóa thị trường chứng khốn phát triển bao gồm loại sau: cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ sản phẩm phái sinh Nhìn lại thị trường chứng khốn Việt Nam tính đến thời điểm chưa đạt cấp độ cao hay nói cách khác chưa quốc tế cơng nhận thị trường chứng khốn phát triển Nguyên nhân vấn đề bao gồm nhiều nhân tố như: độ lớn thị trường hay mức vốn hóa thị trường, hành lang pháp lý, tính khoản thị trường….Tuy nhiên, phải kể đến nhân tố độ lớn giao dịch mặt hàng trái phiếu tổng dung lượng thị trường Trong tổng khối lượng giao dịch hàng ngày thị trường thức hay phi thức mặt hàng cổ phiếu có sức hút lớn nhà đầu tư, giao dịch mặt hàng trái phiếu im ắng dường khái nhiệm xa lạ hầu hết nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước Trong đó, nhà đầu tư nước tổ chức ngân hàng trái phiếu loại hàng hóa khơng thể thiếu danh mục đầu tư loại hàng hóa rủi ro Cho đến năm 2000 Việt Nam chưa có thị trường trái phiếu thứ cấp trái phiếu phủ trái phiếu số doanh nghiệp phát hành thập kỷ 1990 Trong khoảng năm trở lại thị trường trái phiếu Việt Nam bắt đầu phát triển hứa hẹn thị trường hấp dẫn cho nhà đầu tư định chế tài Trong tháng đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước gặp khó khăn việc huy động vốn, khối lượng phát hành có 75.305 tỷ đồng trái phiếu, 30,4% tổng khối lượng phát hành năm 2014 Trái lại, theo thống kê chưa đầy đủ, trái phiếu doanh nghiệp phát hành 19.515 tỷ đồng, gấp 1,4 lần lượng phát hành tháng đầu năm 2014 chiếm 85,1% tổng khối lượng phát hành năm ngoái Nghị định số 90/2011/NĐ-CP “Phát hành trái phiếu doanh nghiệp” Chính phủ ban hành ngày 14/10/2011, Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Chính phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán” bước ngoặt để doanh nghiệp phần có pháp lý vững việc phát hành trái phiếu Thêm thuận lợi nữa, kể từ Việt Nam tham gia hội nhập mở cửa trở thành thành viên WTO từ 11/01/2007, nước ta chứng kiến trỗi dậy thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều lựa chọn việc huy động vốn sử dụng đồng vốn mình, đặc biệt công ty cổ phần đại chúng Tuy nhiên việc phát hành trái phiếu cơng ty cổ phần đại chúng Việt Nam mẻ sơ khai, trái phiếu doanh nghiệp chưa phải loại hàng hóa đáng tin cậy nhà đầu tư Cùng với văn pháp luật điều chỉnh trực tiếp việc phát hành trái phiếu nói chung việc phát hành trái phiếu cơng ty cổ phần đại chúng nói riêng nhiều bất cập chưa phù hợp với thực tế phát hành trái phiếu doanh nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu quy định điều kiện phát hành chặt, vênh nhiều so với thực tế; thông tin phát hành trái phiếu chưa minh bạch; việc phát hành trái phiếu bảo đảm nhiều bất cập đặc biệt quyền lợi người sở hữu trái phiếu chưa quy định rõ Luật doanh nghiệp… Những bất cập, vướng mắc đặt yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng, tạo mơi trường pháp lý đầy đủ, an tồn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp hoạt động huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp diễn an toàn, lành mạnh ngày hiệu Việc chọn đề tài "Pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam” có ý nghĩa thiết thực lý thuyết lẫn thực tiễn góp phần đóng góp vào hoạt động có hiệu việc phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Tình hình nghiên cứu nước Vấn đề phát hành trái phiếu doanh nghiệp có nhiều báo, tạp chí khoa học chuyên ngành nghiên cứu như, tạp chí luật học, báo website Pháp luật Việt Nam hành có quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có cơng ty cổ phần đại chúng Các nghiên cứu khái quát sở lý luận thực tiễn đưa hạn chế, bất cập đề xuất kiến nghị sửa đổi để hoàn thiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp Tuy nhiên, vấn đề pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở nghiên cứu cách hệ thống sở lý luận pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng, đồng thời đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật thực tiễn hoạt động việc phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng, mong muốn làm sáng tỏ sở lý luận chất pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng, từ làm tiền đề cho việc bổ sung, hồn thiện pháp luật hoạt động phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam 3.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu tổng quát trên, luận văn đưa mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu có hệ thống lý luận hoạt động phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng - Nghiên cứu thực trạng pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng thực tiễn áp dụng pháp luật công ty cổ phần đại chúng Việt Nam - Nêu bất cập pháp luật việc phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam Tính đóng góp đề tài Pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng pháp lý điều kiện tiên [26] Một hệ thống pháp lý chắp vá, khơng đồng bộ, tính pháp lý thấp thay đổi thường xuyên làm cho thị trường chứng khốn hoạt động khơng ổn định, hiệu thấp chậm phát triển [23] Mục tiêu điều chỉnh pháp luật thị trường chứng khoán bảo vệ nhà đầu tư; bảo đảm thị trường công bằng, hiệu minh bạch; giảm thiểu rủi ro hệ thống [36] Xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với thơng lệ quốc tế tình hình phát triển thị trường chứng khốn theo hướng thơng thống, đơn giản nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu Tạo điều kiện cho công ty chứng khoán phát triển nhằm thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ chứng khốn nói chung trái phiếu doanh nghiệp nói riêng Mở rộng phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng, bổ sung hoạt động phát hành chứng khốn riêng lẻ cơng ty cổ phần đại chúng, việc chào bán niêm yết chứng khoán pháp nhân nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam, việc chào bán chứng khoán phái sinh thị trường giao dịch chứng khốn phái sinh Cùng với việc sửa đổi số quy định mức xử phạt hành vi vi phạm để đảm bảo tính khả thi pháp luật phù hợp với văn pháp luật có liên quan xử lý vi phạm sửa đổi, bổ sung Nhà nước ta cần linh hoạt việc ban hành chế sách phù hợp với mục tiêu phát triển vĩ mô kinh tế nhằm tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn thơng qua kênh phát hành trái phiếu, đồng thời cần học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý nước có thị trường chứng khoán phát triển để áp dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế nước ta giai đoạn cụ thể Đơn giản hóa quy trình, thủ tục đăng ký phát hành, giao dịch Việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục đăng ký phát hành giao dịch chứng trái phiếu doanh nghiệp giúp tiết kiệm mặt thời gian chi phí cho doanh nghiệp phát hành, từ khuyến khích doanh nghiệp huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu Việc đăng ký phát hành cần thông qua chế độ cửa, đơn giản số khâu quy trình xét duyệt, giảm bớt giấy tờ, hồ sơ trùng lặp không cần thiết 79 nhằm rút ngắn thời gian đăng ký phát hành, đồng thời cần phải xây dựng hệ thống đăng ký phát hành chứng khoán thống cung cấp cho nhà đầu tư thông tin tổ chức phát hành 3.2.2 Nới lỏng điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nới lỏng điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp Mục đích nhà đầu tư tìm hiểu thơng tin doanh nghiệp trước họ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp phát hành cần trao quyền cho công ty cổ phần đại chúng tự đăng ký phát hành trái phiếu công ty thực chế độ báo cáo thường xuyên với điều kiện họ đáp ứng đủ điệu kiện hồ sơ tín dụng tốt, có uy tín thị trường xếp hạng tín nhiệm cao Theo phương thức này, tổ chức phát hành phép tiếp cận thị trường cách nhanh chóng, khơng cần phải thực yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng, cần cáo bạch Uỷ Chứng khoán Nhà nước xem xét chấp thuận, tổ chức phát hành chào bán TP thời gian định mà không cần phải làm thủ tục đăng ký thêm, khoản thời gian không dài khiến thông tin cáo bạch bị thay đổi Hiện điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp chặt, vênh với thực tế, có doanh nghiệp gặp khó khăn vốn, chí kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp cần phát hành trái phiếu điều kiện phát hành chặt yêu cầu kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi…nên doanh nghiệp khơng thể đáp ứng điều kiện này, ngồi việc u cầu kinh doanh có lãi điều kiện báo cáo tài kiểm toán doanh nghiệp phát hành phải báo cáo kiểm tốn nêu ý kiến chấp nhận tồn phần Các doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp gặp khó khăn có nhu cầu huy động vốn trái phiếu để tái cấu hoạt động sản xuất - kinh doanh gần không đáp ứng yêu cầu Thực tế cho thấy tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp đa phần tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp nên họ có đủ khả để thẩm định mức độ rủi ro loại trái phiếu, để đưa đòi hỏi tương xứng với nhà phát hành 80 nhằm bù đắp rủi ro mà họ gặp phải đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp Bởi vậy, việc trì điều kiện chặt mà doanh nghiệp phải đáp ứng muốn phát hành trái phiếu không phù hợp Tháo gỡ bất cập điều kiện phát hành, pháp luật cần thiết phải bổ sung điều kiện phát hành trái phiếu, quy định áp dụng riêng doanh nghiệp thành lập (chưa đủ năm hoạt động) doanh nghiệp trình tái cấu, khơng cần đảm bảo điều kiện kết kinh doanh năm liền trước năm phát hành có lãi Trong đó, phải nêu rõ khái niệm, quy định cụ thể điều kiện “doanh nghiệp trình tái cấu” để q trình triển khai khơng gặp vướng mắc Pháp luật cần quy định báo cáo tài riêng lẻ công ty mẹ sở để xem xét điều kiện kết sản xuất - kinh doanh năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi theo báo cáo tài kiểm tốn nêu ý kiến chấp nhận tồn phần, báo cáo tài hợp khơng phản ánh xác kết kinh doanh tình hình tài tổ chức phát hành Bên cạnh đó, Nhà nước cần ban hành văn pháp luật quy định cụ thể tổ chức hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm Đối với thị trường chứng khoán nước ta nay, tổ chức xếp hạng tín nhiệm hình thành, chưa có nhiều kinh nghiệm nên hoạt động chưa thực hiệu Trong tổ chức xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò vơ quan trọng khơng với doanh nghiệp mà nhà đầu tư Do đó, cần có văn pháp luật hướng dẫn cụ thể đáp ứng yêu cầu thay đổi linh hoạt để phù hợp với tình hình phát triển chung thị trường trái phiếu, nâng cao hiệu hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm Bên cạnh đó, cần đồng hóa quy định có liên quan đến hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm Bởi lẽ, hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm có liên quan mật thiết đến lợi ích doanh nghiệp, tổ chức phát hành, nhà đầu tư toàn thị trường, cần phải có đồng hóa luật Trong đó, cần phải dự liệu khả phát sinh xung đột lợi ích, điều chỉnh kịp thời quy định cơng bố thơng tin, xử lý hành chính, 81 tra, giám sát…Đối với luật khác luật kế tốn, kiểm tốn, luật thuế… cần phải có quy định chuyên biệt áp dụng cho tổ chức xếp hạng tín nhiệm Đối với luật dân luật kinh tế, xem xét bổ sung loại hợp đồng kinh tế, dân tồn quy định hợp đồng xếp hạng tín nhiệm [6] Nâng cao kiến thức công chúng trái phiếu đầu tư chứng khoán nhằm mở rộng đối tượng tham gia, tăng cầu thị trường 3.2.3 Phát triển tổ chức trung gian thị trường, nhà đầu tư có tổ chức Việc thơng qua cơng ty chứng khoán để phát hành trái phiếu giảm bớt thời gian chi phí cho việc phát hành, cần đẩy mạnh việc phát triển số lượng chất lượng nhà bảo lãnh phát hành kỹ chuyên môn nhà môi giới, tư vấn đầu tư phát hành trái phiếu để giúp đỡ doanh nghiệp việc phát hành trái phiếu Bên cạnh đó, cần phát triển hệ thống nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí…để góp phần tăng tính khoản trái phiếu, thông qua nhà đầu tư chuyên nghiệp để họ huy động nguồn vốn nhỏ lẻ từ nhà đầu tư không chuyên nghiệp để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Với nhà đầu tư chun nghiệp này, họ có hội tiếp cận thơng tin đầy đủ hơn, có kiến thức kinh nghiệm phân tích thị trường nên khơng phân tán rủi ro, giảm thiểu khó khăn thơng tin khơng minh bạch mà làm giảm chi phí giao dịch danh mục đầu tư nhà đầu tư chun nghiệp khơng thể thiếu danh mục đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp, điều tạo mức cầu thường xuyên thị trái phiếu doanh nghiệp từ thúc đẩy trình phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp 3.2.4 Đa dạng hóa hình thức loại trái phiếu thị trường Tùy theo nhu cầu khả mà doanh nghiệp lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu khác cho đợt phát hành, với tình hình kinh tế ngồi hình thức trái phiếu thơng thường doanh nghiệp phát hành loại trái phiếu có đảm bảo vàng, lãi suất trái phiếu thực đảm bảo không âm trường hợp lạm phát cao, hay phát hành 82 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu gắn với quyền mua, chuyển đổi thành cổ phiếu sau thời gian xác định với tỷ lệ định, hay phát hành trái phiếu kèm theo quyền mua bất động sản, mua hộ… Bên cạnh việc đa dạng hình thức trái phiếu doanh nghiệp nên trọng đến việc đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu phát hành thay đổi linh hoạt theo nhu cầu thị trường nhằm tạo tính hấp dẫn cho trái phiếu, thu hút nhà đầu tư Một giải pháp để đa dạng hóa trái phiếu việc chứng khốn hóa Chứng khốn hóa nghiệp vụ phổ biến thị trường vay vốn toàn cầu, theo tổ chức bán tài sản phát sinh dòng tiền mặt cho cơng ty khác thành lập mục đích này, cơng ty phát hành trái phiếu Trái phiếu bảo đảm dòng tiền mặt phát sinh từ tài sản gốc [32] Trong nghiệp vụ chứng khốn có hai giao dịch Giao dịch thứ chủ sở hữu gốc bán đứt (chuyển nhượng quyền sở hữu) tài sản phát sinh dòng tiền mặt cho cơng ty có nghiệp vụ chứng khốn hóa Giao dịch thứ hai cơng ty có nghiệp vụ chứng khốn hóa phát hành trái phiếu bảo đảm tài sản chuyển nhượng, cụ thể dòng tiền mặt phát sinh từ tài sản Như vậy, nghiệp vụ chứng khốn hóa, mơt lượng vốn khổng lồ huy động rủi ro phân tán Khi thị trường trái phiếu phát triển thúc đẩy việc hình thành phát triển sản phẩm phái sinh như: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn hay sản phẩm chứng khốn hóa tài sản…., doanh nghiệp cần phát triển nghiệp vụ repo (giao dịch kỳ hạn) Repo chứng khoán yêu cầu bên bán bên mua phải ký Hợp đồng với điều khoản đến thời hạn định người bán mua lại số trái phiếu bán với mức giá xác định ghi Hợp đồng, giao dịch repo trái phiếu cụ thể hóa, cơng khai minh bạch giúp thị trường trái phiếu phát triển hơn, từ giúp cho tính khoản nâng cao giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư 3.2.5 Công khai, minh bạch thông tin việc phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng theo tiêu chuẩn quốc tế Cơng khai hóa, minh bạch hóa thơng tin việc phát hành trái phiếu 83 yếu tố quan trọng việc thúc đẩy thị trường chứng khốn phát triển Thơng qua việc công khai, minh bạch thông tin doanh nghiệp nhà đầu tư tìm hiểu thơng tin doanh nghiệp đưa định có đầu tư hay khơng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hay khơng Việc cơng khai hóa, minh bạch hóa thơng tin tạo dựng lòng tin từ phía nhà đầu tư tăng sức hấp dẫn thị trường trái phiếu doanh nghiệp Để thực việc chuẩn hóa thơng tin quan quản lý cần nhanh chóng xây dựng chuẩn mực kế toán – kiểm toán theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo quản lý kế tốn thống tồn kinh tế, tiến đến hệ thống báo cáo tài phù hợp chuẩn mực kế tốn quốc tế Cần xây dựng chế tài xử lý hình việc vi phạm công bố thông tin, đặc biệt trường hợp cố ý đưa thơng tin khơng thật tình hình hoạt động doanh nghiệp giá chứng khoán, nhằm ngăn chặn tình trạng lũng đoạn chứng khốn doanh nghiệp Minh bạch thông tin mặt bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư, mặt khác biện pháp để nâng cao uy tín doanh nghiệp tham gia vào việc huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu, đồng thời giúp cho thị trường chứng khốn nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung ngày phát triển 3.2.6 Bảo vệ người sở hữu trái phiếu Trước hết phải xây dựng chế đảm bảo quyền lợi người sở hữu trái phiếu việc trả lãi suất trái phiếu Đối với trái phiếu không chuyển đổi lãi suất trái phiếu giá trái phiếu Khi đầu tư vào loại trái phiếu hưởng chênh lệch tăng giá đột biến, ra, sở hữu loại trái phiếu tiềm ẩn rủi ro lạm phát bị thua thiệt lãi suất huy động tổ chức tín dụng tăng Bởi vậy, để khuyến khích đầu tư trái phiếu bảo vệ lợi ích nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phải xác định mức lãi suất có tính đến yếu tố ảnh hưởng Đối với trái phiếu chuyển đổi, thị giá trái phiếu phụ thuộc vào lợi ích chuyển đổi, hay nói cách khác phụ thuộc vào thị giá cổ phiếu vào thời điểm chuyển đổi Khi 84 thị giá cổ phiếu thấp, người sở hữu trái phiếu không lựa chọn phương án chuyển đổi Trong trường hợp này, người sở hữu trái phiếu chuyển đổi bị thiệt doanh nghiệp xác định lãi suất trái phiếu thấp [11] Theo Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP HCM, trái phiếu chuyển đổi loại trái phiếu mà người nắm giữ có khả chuyển đổi chúng thành lượng cổ phiếu định công ty phát hành Khi phát hành lần đầu, trái phiếu đóng vai trò loại trái phiếu doanh nghiệp thơng thường, có mức lãi suất thấp chút, thâm chí lãi suất 0% Vì trái phiếu chuyển đổi thường có khả chuyển đổi thành cổ phiếu người nắm giữ hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu chuyển đổi nên công ty thường đưa tỷ lệ lãi suất thấp trái phiếu chuyển đổi Nếu công ty hoạt động hiệu trái phiếu khơng có khả chuyển đổi, nhà đầu tư nhận khoản lợi tức nhỏ bé mà trái phiếu mang lại Có số loại hình trái phiếu chuyển đổi, loại thơng thường người mua trái phiếu (hay gọi trái chủ) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu nhận lại tiền vào thời điểm đáo hạn Tuy nhiên, có loại trái phiếu chuyển đổi đương nhiên (là loại mà cáo bạch khơng nhắc đến quyền trái chủ việc rút tiền gốc trái phiếu đáo hạn), trái chủ phải đồng ý chuyển đổi thành cổ phiếu Năm 2010, Công ty Quốc Cường Gia Lai phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá trị 195 tỷ đồng, lãi suất 0% với kỳ hạn năm Ngày phát hành 9/12/2010 Số tiền huy động dùng để bổ sung vốn lưu động, hoàn thành dự án bất động sản, phát triển thêm mảng trồng cao su Khi đến thời điểm đáo hạn công ty lấy ý kiến trái chủ việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu Thông thường, thời điểm đáo hạn, giá cổ phiếu doanh nghiệp giảm mạnh, cơng ty làm ăn thua lỗ nhà đầu tư giữ trái phiếu khơng dại đồng ý chuyển đổi thành cổ phiếu, thiệt hại nhiều Chỉ giá cổ phiếu tăng, nhà đầu tư hưởng lợi họ đồng ý chuyển đổi sang cổ phiếu Trong 85 đó, cổ phiếu QCG Quốc Cường Gia Lai liên tục sụt giảm, vòng tháng qua, giá QCG giảm 23% Kết thúc năm 2011, công ty thua lỗ gần 40 tỷ đồng tình trạng lỗ kéo dài sang quý 1/2012 với mức lợi nhuận quý âm 3,84 tỷ đồng Đó nguyên nhân khiến phần lớn nhà đầu tư muốn rút tiền mặt vào ngày đáo hạn trái phiếu Đây điều gây khó cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu mà Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, thời điểm khó khăn chung nay, doanh nghiệp bất động sản cần tiền mặt Bởi vậy, để hạn chế rủi ro cho người sở hữu trái phiếu pháp luật cần quy định cụ thể vấn đề để trái phiếu khơng chuyển đổi người sở hữu trái phiếu bảo đảm quyền lợi mức độ định việc phải thành lập quan bảo vệ người sở hữu trái phiếu, quy định việc người sở hữu trái phiếu yêu cầu triệu tập hội nghị có tham gia người sở hữu trái phiếu, công ty phát hành, người quản lý trái phiếu công ty nhận ủy thác để trao đổi ý kiến Hội nghị thơng qua nghị gia hạn toán trái phiếu, miễn trách nhiệm tién hành thủ tục tái cấu, chấp nhận người quản lý trái phiếu công ty nhận ủy thác thực nội dung nghị cho người sở hữu trái phiếu; bầu bãi miễn người đại diện chủ sở hữu trái phiếu người thực thi nghị quyết; thay đổi biện pháp bảo đảm trái phiếu bảo đảm [10] Bên cạnh đó, cần có quy định tổ chức trung gian thị trường phép rút khỏi thị trường chứng khoán với điều kiện không gây tổn thất cho khách hàng bên liên quan, không gây rủi ro hệ thống Rõ ràng xảy rủi ro phá sản, khả tốn đối tượng bị tổn thương nhiều nhà đầu tư, khách hàng tổ chức dịch vụ chứng khốn Trong trường hợp xảy thất bại tài chính, UBCKNN cần có sách để giảm tác động thất bại tài Rủi ro sụp đổ tổ chức cần khoanh vùng, không để lây lan, trở thành hiệu ứng dây chuyền làm thị trưởng bị ảnh hưởng nghiêm trọng Cần thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư đưa vào quy định Luật 86 chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu Theo kinh nghiệm quốc tế, quỹ bảo vệ nhà đầu tư thiết lập vận hành quy mô lớn, gắn với mơ hình tổ chức vận hành thị trường chứng khốn góp phần bảo vệ hiệu quyền lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư cơng ty chứng khốn phá sản Tại nhiều nước, Luật Chứng khoán thường quy định rõ nghĩa vụ bồi thường cho loại hành vi gây thiệt hại, theo xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại Quỹ bảo vệ nhà đầu tư thực bồi thường trường hợp cơng ty chứng khốn khả chi trả bồi thường cho nhà đầu tư theo phán trọng tài tòa án Vì vậy, cần có văn hướng dẫn việc xác định mức bồi thường cho nhà đầu tư chứng khoán từ quỹ bảo vệ nhà đầu tư Bên cạnh đó, quan quản lý cần xây dựng quy chế quản lý, giám sát quỹ việc điều hành sử dụng quỹ bồi thường cho nhà đầu tư, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch kiểm sốt chặt chẽ từ cơng tác thu đến công tác chi, hoạt động đầu tư, bồi thường cho nhà đầu tư quỹ bảo vệ nhà đầu tư Đặc biệt hoạt động đầu tư cần kiểm sốt chặt chẽ, đó, quan quản lý cho phép quỹ bảo vệ nhà đầu tư sử dụng tiền nhàn rỗi để đầu tư vào tài sản phi rủi ro trái phiếu phủ 3.2.7 Kiểm soát sử dụng vốn đầu tư trái phiếu Khi doanh nghiệp có nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu sử dụng nguồn vốn theo mục đích phương án phát hành trái phiếu phê duyệt Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định cụ thể, rõ ràng việc người sở hữu trái phiếu kiểm soát việc sử dụng vốn vay thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp Luật doanh nghiệp khơng có quy định việc bảo vệ quyền người sở hữu trái phiếu việc kiểm soát việc sử dụng vốn vay doanh nghiệp Tuy pháp luật có quy định việc người sở hữu trái phiếu kiểm sốt vốn vay thơng qua thơng tin mà doanh nghiệp công bố trước sau đợt cháo bán thơng qua báo cáo tài doanh nghiệp, thực tế cho thấy thông tin mà doanh nghiệp đưa 87 chưa phản ánh đắn thực trạng sử dụng vốn doanh nghiệp Hơn nữa, trình sở hữu trái phiếu, pháp luật chưa có quy định quyền yêu cầu người sở hữu công ty công ty có vi phạm gây ảnh hưởng đến quyền lợi người sở hữu trái phiếu Doanh nghiệp phát hành thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành lại khơng có quy định trách nhiệm tổ chức bảo lãnh phát hành sau kết thúc đợt chào bán người mua trái phiếu [12, tr.100-105] Do đó, cần phải quy định tổ chức bảo lãnh phát hành phải có trách nhiệm người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp khả toán cho người sở hữu trái phiếu Hiện nay, pháp luật hoàn thiện quy định thủ tục để bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu bảo đảm tính khoản trái phiếu thị trường thứ cấp chưa đủ, mà cần phải xác định nội dung quyền người sở hữu trái phiếu với tư cách chủ nợ gắn với việc hình thành tài sản doanh nghiệp Có nghĩa Luật doanh nghiệp cần ghi nhận nhóm quyền người sở hữu trái phiếu quyền yêu cầu cung cấp thơng tin để tham gia giám sát sử dụng vốn phát hành doanh nghiệp 88 Kêt luận chương Chương luận văn đưa định hướng số kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật phát hành trái phiếu cơng ty cổ phần đại chúng Việt Nam Hy vọng giải pháp góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu đợt phát hành trái phiếu công ty đại chúng, bảo đảm pháp lý cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tiến tới phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển xứng tầm với nước giới 89 KẾT LUẬN Việc huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp quan tâm lựa chọn, đặc biệt công ty cổ phần đại chúng Việc phát hành trái phiếu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam ngang tầm với quốc gia giới Đây kênh huy động vốn hiệu quả, vừa tăng tính tự chủ, độc lập cho doanh nghiệp, vừa chia sẻ rủi ro cho nhiều nhà đầu tư Khi doanh nghiệp không tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng việc phát hành trái phiếu để huy động vốn phương án tối ưu cho doanh nghiệp Luận văn Thạc sỹ với đề tài “Pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam” sâu vào tìm hiểu nghiên cứu sở lý luận thực trạng phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam, từ đưa kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật phát hành trái phiếu doanh nghiệp công ty cổ phần đại chúng, tạo sở thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm sở phát hành trái phiếu cho công ty cổ phần đại chúng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, tiến tới phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tế Ngồi ra, luận văn nghiên cứu việc phát hành trái phiếu số nước giới, từ rút kinh nghiệm cho việc phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam Trên sở nhằm tạo môi trường pháp lý lành mạnh, phát triển bền vững xứng tầm với thị trường chứng khoán quốc tế Có thể nói, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển góp phần vào phát triển thị trường vốn Việt Nam tầm nhìn tới năm 2020 theo Quyết định số 261/QĐ-BTC phê duyệt “Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến 2020” ngày 01/02/2013 Bộ Tài 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiêng Việt Phạm Trọng Bình (2012), Cơ sở lý luận thực tiễn cho việc phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Hà Nội Bộ Tài Chính (2012), Nghị định 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán, Hà Nội Nguyễn Thị Cành (2009), “Kinh tế Việt Nam qua số phát triển tác động trình hội nhập”, Tạp chí Phát triển kinh tế (tháng 01/2009), tr 15 – 22 Chính phủ (2011), Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Hà Nội Chính phủ (2012), Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ dung số điều Luật chứng khoán, Hà Nội Lê Quang Cường (2007), Xây dựng mơ hình tổ chức định mức tín nhiệm Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế tháng 4/2007, tr 31 – 32 Kỳ Duyên (2015), Masan Consumer phát hành 9000 tỉ đồng trái phiếu, xem 20/06/2015 http://kinhdoanh.vnexpress.net Hoàng Giang (2015), Singapore phát hành 2-4 tỉ đô la trái phiếu, xem 30/05/2015 http://enternews.vn Nguyễn Hải (TCKD) (2015), Trái phiếu Singapore có giá trị giới, xem 16/05/2015 http://vtv.vn Nguyễn Thị Lan Hương (2009), Một số so sánh công ty cổ phần theo luật công ty Nhật Bản luật doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội 10 Nguyễn Thị Lan Hương (2013), Pháp luật huy động vốn doanh nghiệp, tr 96 – 97 91 11 Nguyễn Thị Lan Hương (2013), Những vấn đề pháp lý tài doanh nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Gia Linh (2006), Trái phiếu VCB trái phiếu chuyển đổi thực thụ, Báo người lao động ngày 01/08/2006 13 Gia Miêu (2013), Phạt nặng sai phạm công bố thông tin công ty cổ phần đại chúng, xem 02/09/2013 http://cafef.vn 14 Hà My (2015), Né niêm yết, vi phạm công bố thông tin, xem 29/04/2015 https://bsc.com.vn 15 Bảo Ngọc (2015), Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, xem 08/08/2015 http://baodautu.vn 16 Lê Đăng Quang Nguyễn Đức Trường (2015), Niêm yết trái phiếu doanh nghiệp: Cũ người ta, xem 18/05/2015 http://tinnhanhchungkhoan.vn 17 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 18 Quốc hội (2013), Luật chứng khoán, Hà Nội 19 Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp, Hà Nội 20 Đỗ Hoa Quỳnh (2008), Phát hành trái phiếu – Kênh huy động vốn hiệu cho Doanh nghiệp, Tạp chí Thị trường Tài – Tiền tệ số 01+02 ngày 01.01.2008, tr 52 – 53 21 Mạc San (2007), Trái phiếu chuyển đổi, chuyện ta, xem 15/09/2015 http://vneconomy.vn 22 Đinh Văn Sơn (2009), Phát triển bền vững thị trường chứng khốn Việt Nam, Nhà xuất tài năm 2009, tr 123 23 Tạp chí Chứng khốn (2002), số tháng 4/2002, tr.15-16 24 Lê Thị Thu Thủy (2011), Pháp luật cơng ty chứng khốn Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp năm 2011, tr 222 25 Lê Thị Thu Thủy (2012) Đỗ Minh Tuấn (2012), Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 28 (2012) 254-264 92 26 Gia Trình (2015), Làn sóng trái phiếu doanh nghiệp, Báo Diễn đàn doanh nghiệp 24/06/2015 27 Đỗ Minh Tuấn (2012), Một số vấn đề thực tiễn chứng khốn hóa khoản vay chấp Mỹ, Tạp chí Châu Mỹ ngày số 06/2012, tr 13 II Tài liệu Tiêng Anh 28 Asean Development Bank Team (2012), ASEAN+3 Bond Market Guide, Volume 1, Part 2, Section 9: Singapore Bond Market Guide 29 30 ASIFMA (2013), India Bond Market Roadmap, dated October 2013 Australian Securities and Investments Commission (2007), “Debentures – improving disclosure for retail investors”, Regulation Impact Statement, dated October 2007, p Choudlhry M (2004), Corporate bonds and structured financial products, Elsevier Butterworth Heineman 2004, p 296 Clayton Utz Securitisation Team (2005), A Guide to the Law of Securitisation in Australia – Fourth Edition dated April 2005, p 10 31 32 33 Davis, K and Jenkinson, M (2015), “Australian Centre for Financial Studies”, Australian Debt Securities and Corporate Bonds, Improving access to the Corporate Bond Market for retail investors, dated June 2015, p 11 34 Debelle, G (2014), Assistant Governor (Financial Markets) of the Reserve Bank of Australia, to the Economic Society of Australia, The Australian Bond Market, dated 15 April 2014, Canberra, p 35 International Organization of Securities Commissions (2010), Objectives and Principles of Securities Regulatine, June 2010, p 36 Lakshmikumaran and Sridharan (2013), “Corporate Amicus”, Special Issue on Companies Act 2013, dated September, 2013, p 37 Monetary Authority of Singapore (2012), Singapore Bond Market Guide, p 12 38 Rao, P (2010) “Fox Mandal & Associate, Bangalore”, All About Debentures, An Appraisal, p 39 Singapore Public Security Board, General information on bond market, accessed on 11/08/2015 at http://em.cbonds.com 40 The Technical Committee of IOSCO (2008), Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, p 41 World Bank (2001), Developing government bond markets: a handbook 93 ... động phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng - Nghiên cứu thực trạng pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng thực tiễn áp dụng pháp luật công ty cổ phần đại chúng Việt. .. luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam Chương LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm công ty. .. - Nêu bất cập pháp luật việc phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam Tính đóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về phát hành trái phiếu của công ty cổ phần đại chúng tại việt nam , Pháp luật về phát hành trái phiếu của công ty cổ phần đại chúng tại việt nam , Tháo gỡ bất cập về điều kiện phát hành, pháp luật cần thiết phải bổ sung về điều kiện phát hành trái phiếu, như quy định áp dụng riêng đối với các doanh nghiệp mới thành lập (chưa đủ 3 năm hoạt động) và doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu, thì không c

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm