Quản lý tín dụng hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà nam

113 210 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 13:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - DƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ DANH TỐN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Quản lý tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội tỉnh Hà Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Hà Nợi, ngày 26 tháng 10 năm 2015 Tác giả Dương Thị Lan Hương LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho có hội học lớp cao học quản lý kinh tế khóa 22 nhà trường Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô – người giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian năm học cao học vừa qua trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Lê Danh Tốn, người hướng dẫn khoa học chỉ bảo tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo quan, đồng nghiệp quan tâm, hỗ trợ, cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết, tạo điều kiện cho tơi có sở thực tiễn để nghiên cứu cà hoàn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình tơi, người thân bạn bè hỗ trợ, động viên tinh thần tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn./ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến quản lý tín dụng hợ nghèo NHCSXH Việt Nam nói chung 1.1.2 Những nghiên cứu quản lý tín dụng hợ nghèo Ngân hàng sách xã hợi mợt số địa phương .7 1.1.3 Kết nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu 1.2 Những vấn đề lý luận chung quản lý tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội .10 1.2.1 Hộ nghèo và các điều kiện cần thiết để thoát nghèo 10 1.2.2 Tín dụng hợ nghèo Ngân hàng sách xã hợi 17 1.2.3 Quản lý tín dụng hợ nghèo NHCSXH 21 1.3 Kinh nghiệm quản lý tín dụng hộ nghèo số NHCSXH cấp tỉnh học rút cho NHCSXH tỉnh Hà Nam 36 1.3.1 Kinh nghiệm mợt số Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh 36 1.3.2 Bài học rút cho Ngân hàng sách xã hợi tỉnh Hà Nam 43 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1 Phương pháp luận .45 2.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 45 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, liệu, số liệu 45 2.2.2 Phương pháp phân tích – tổng hợp .46 2.2.3 Phương pháp thống kê – mô tả 46 2.2.4 Phương pháp so sánh 47 2.2.5 Phương pháp logic – lịch sử 47 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM 48 3.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam 48 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 48 3.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 53 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 56 3.1.4 Đặc điểm hoạt động 57 3.2 Thực trạng quản lý tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam 58 3.2.1 Xây dựng kế hoạch tín dụng hợ nghèo 58 3.2.2 Công tác tuyên truyền phổ biến sách tín dụng hợ nghèo .59 3.2.3 Tổ chức và quản lý mạng lưới hoạt đợng tín dụng hộ nghèo .60 3.2.4 Tổ chức quản lý các nghiệp vụ tín dụng hợ nghèo .61 3.2.5 Kiểm tra, giám sát tín dụng hợ nghèo 77 3.3 Đánh giá chung 79 3.3.1 Những kết chủ yếu 79 3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân .80 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP 83 HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO .83 TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM 83 4.1 Định hướng phát triển NHCSXH tỉnh Hà Nam 83 4.1.1 Định hướng 83 4.1.2 Mục tiêu .83 4.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện quản lý tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam .84 4.2.1 Hoàn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch tín dụng hộ nghèo tỉnh 84 4.2.2 Đẩy mạnh công tác tun truyền phổ biến sách tín dụng hợ nghèo và cơng khai hóa các hoạt đợng ngân hàng 85 4.2.3 Hoàn thiện tổ chức mạng lưới hoạt động 86 4.2.4 Đẩy mạnh hình thức tín dụng ủy thác qua các tổ chức trị- xã hợi 89 4.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tín dụng hợ nghèo 91 4.2.6 Chú trọng hình thức cho vay theo dự án và nâng mức đầu tư cho vay hộ nghèo 93 4.2.7 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay .95 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CT - XH Chính trị - xã hội ĐTN Đoàn niên DVUT Dịch vụ ủy thác HCCB Hội cựu chiến binh HĐQT Hội đồng quản trị HND Hội nông dân HPN Hội phụ nữ LĐTB&XH Lao động Thương binh Xã hội NH Ngân hàng 10 NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TK&VV Tiết kiệm vay vốn 13 UBND Uỷ ban nhân dân 14 XĐGN Xóa đói giảm nghèo DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Nội dung Một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động tín dụng NHCSXH tỉnh Nghệ An giai đoạn 2003 - 2013 i Trang 41 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 10 Bảng 3.9 11 Bảng 3.10 12 Bảng 3.11 13 Bảng 3.12 14 Bảng 3.13 STT Một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động tín dụng NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014 Nguồn vốn Ngân hàng sách xã hội tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014 Cơ cấu nguồn vốn hộ nghèo NHCSXH Hà Nam giai đoạn 2010 – 2014 Số hộ nghèo địa bàn số hộ nghèo vay vốn NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2014 Doanh số cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014 Dư nợ cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014 Cho vay ủy thác qua hội đoàn thể NHCSXH Hà Nam tính đến 31/12/2014 Phân loại dư nợ hộ nghèo theo thời gian cho vay NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014 Phân loại dư nợ hộ nghèo theo ngành nghề đầu tư NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2014 Doanh số thu nợ cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014 Tình hình nợ hạn cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014 Kết xử lý rủi ro cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010- 2014 Kết kiểm tra giám sát NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010- 2014 DANH MỤC SƠ ĐỒ Bảng Sơ đồ 3.1 51 62 64 66 68 69 70 72 73 74 76 77 78 Nội dung Trang Cơ cấu tổ chức quản lý NHCSXH tỉnh Hà Nam 54 ii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xóa đói, giảm nghèo mục tiêu mà Đảng Nhà nước ta coi trọng Tích cực thực cơng xố đói giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách mức sống thành thị nông thôn, xây dựng xã hội văn minh, thể chất ưu việt chế độ ta Chính phủ cùng số bộ, ngành đề nhiều sách giúp đỡ người nghèo khắc phục khó khăn, làm ăn có hiệu quả, góp phần xố đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo Trong sách hỡ trợ người nghèo tín dụng người nghèo giữ vai trò quan trọng có hiệu Đây nguồn vốn phải hoàn trả gốc lãi đòi hỏi người vay phải sử dụng có hiệu quả, hộ nghèo làm quen dần với hạch toán, biết quản lý vốn, đồng thời họ ý thức việc tiết kiệm vốn sản xuất tiêu dùng, khắc phục nguyên nhân nghèo đói có nguồn gốc kinh tế Hiện nay, có nhiều tổ chức tín dụng nước quốc tế thực việc hỗ trợ vốn cho người nghèo, phạm vi hoạt động còn hẹp, hiệu chưa cao Thực tế đòi hỏi tổ chức tín dụng đặc biệt Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phải có giải pháp nhằm tăng nguồn vốn, mở rộng quy mơ tín dụng, khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn hộ nghèo, góp phần quan trọng cơng xố đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội Trải qua 12 năm xây dựng phát triển, đồng hành cùng với người nghèo đối tượng sách, NHCSXH vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khẳng định vai trò quan trọng công giảm nghèo, địa chỉ tin cậy cung cấp tín dụng cho người nghèo Thực tiễn hoạt động NHCSXH minh chứng cho phát triển vững mạnh hoạt động ngày có hiệu kênh tín dụng sách đặc thù ở Việt Nam Về nội dung giao ban: Các tổ chức trị- xã hội có báo cáo đánh giá kết hoạt động uỷ thác tổ chức quý; rút việc làm mặt còn hạn chế, nguyên nhân hạn chế, từ đề giải pháp khắc phục; đồng thời đề phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới NHCSXH có báo cáo tổng hợp tình hình giải ngân, thu lãi, thu gốc, trả tiền hoa hồng phí uỷ thác Đồng thời, cung cấp cho tổ chức nhận uỷ thác văn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động cho vay NHCSXH Thống nội dung việc cần làm kỳ kế hoạch, tổ chức tốt để thực tốt cơng việc cần có phối hợp bên, nhằm đạt hiệu cao - Thường xuyên phối kết hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ ủy thác cho cán tổ chức trị- xã hội cấp, đặc biệt tập huấn kỹ quản lý tín dụng hộ nghèo cho cán tổ chức trị- xã hội phân cơng chun trách - Ngồi ra, hàng tháng NHCSXH tổ chức trị- xã hội cấp cần thường xuyên trao đổi thông tin cho tình hình cho vay, thu nợ, nợ hạn nhằm phát kịp thời yếu phát sinh q trình quản lý tín dụng hộ nghèo có biện pháp xử lý phù hợp, từ khơng ngừng nâng cao hiệu quản lý tín dụng hộ nghèo -Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức trị- xã hội nhận ủy thác cấp 4.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác quản lý tín dụng hộ nghèo Yếu tố người yếu tố quan trọng định thành bại hoạt động nào, lĩnh vực Trong hoạt động quản lý tín dụng ưu đãi hộ nghèo yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng, hiệu tín dụng, uy tín vị NHCSXH Vì vậy, để hoạt động quản lý tín dụng hộ nghèo có hiệu cao, việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác 90 cho vay hộ nghèo NHCSXH phải quan tâm mức thực thường xuyên, liên tục Trong điều kiện chuyển đổi sang kinh tế tri thức, nguồn nhân lực đề cao coi nhân tố có tính định để chiến thắng cạnh tranh Có thể nói nguồn nhân lực nguồn tài nguyên số quốc gia Nhưng nguồn nhân lực chỉ đóng vai trò có tính định q trình hoạt động đáp ứng số lượng lẫn chất lượng Thực nhiệm vụ trị đầu tư vốn ưu đãi giúp hộ nghèo bước thoát nghèo nên yếu tố người lại phải đề cao Nếu đội ngũ cán bộ, nhân viên không đủ số lượng, lực chun mơn trình độ kinh tế tổng hợp khó khăn để Ngân hàng thực nhiệm vụ đặt Để thực tốt nhiệm vụ trị đòi hỏi trình độ lực chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên phải cao, khơng trình độ chun mơn mà còn u cầu nâng cao trình độ kinh tế tổng hợp có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị đặt Tuy nhiên, trình độ cán bộ, nhân viên tồn hệ thống NHCSXH nói chung NHCSXH tỉnh Hà Nam nói riêng vẫn còn nhiều bất cập, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt kinh tế tổng hợp Do đó, chi nhánh cần trọng nâng cao trình độ kinh tế tổng hợp cho cán nhân viên toàn chi nhánh Cách thức chủ yếu vẫn tuyển dụng cán đào tạo quy trường đại học Tài Ngân hàng thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán nhân viên Đối với cán NHCSXH ngồi kiến thức chun mơn nghiệp vụ giỏi còn phải có kiến thức SXKD để có thể tư vấn cho hộ nghèo sử dụng vốn mục đích có hiệu quả, tư vấn cho khách hàng nên vay vốn để làm gì? Số tiền vay bao nhiêu? 91 Coi trọng công tác đào tạo cán ngân hàng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ để cao trình độ, lực nhận thức đắn chủ trương Đảng Nhà nước tín dụng sách nhằm chuyển tải vốn ưu đãi Nhà nước đến địa chỉ, định đướng đạt mục tiêu chung Thường xuyên tổ chức cho toàn thể cán Chi nhánh học tập, trao đổi nghiệp vụ vào mỗi tháng, hàng quý theo chuyên đề nghiệp vụ để trau dồi thêm kiến thức thực tế cách thức xử lý tình phát sinh văn quy định… giúp cán giải nhanh chóng, xác nghiệp vụ phát sinh, tạo niềm tin cho hộ nghèo đối tượng sách Bên cạnh phải coi trọng cơng tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cán toàn chi nhánh để phù hợp với đặc thù NHCSXH Đây nhiệm vụ quan trọng để đạt mục tiêu NHCSXH, bởi lẽ trước tác động mặt trái kinh tế thị trường cùng với sách pháp luật hình thành chưa đầy đủ đồng bộ, đấu tranh chống tham nhũng chưa đạt kết cao mà còn phát triển nhiều hình thức Trước cám dỗ đời thường môi trường thường xuyên tiếp xúc với đồng tiền, người cán NHCSXH cần phải có tư tưởng trị vững vàng, có đạo đưcc nghề nghiệp sáng, tâm huyết với nghề có lòng với hộ nghèo Bên cạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán NHCSXH còn phải quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán tổ chức trị- xã hội nhận ủy thác ban quản lý Tổ TK&VV Trong chế hoạt động NHCSXH, cán Ngân hàng lực lượng nòng cốt, còn uỷ nhiệm cho Ban quản Tổ TK&VV việc thu lãi, thu tiết kiệm quản lý vốn vay Đây lực lượng trợ giúp đắc lực cho Ngân hàng trình triển khai cho vay quản lý nợ Để ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động tốt NHCSXH cùng tổ 92 chức trị - xã hội thường xuyên phải tập huấn cho ban quản lý Tổ TK&VV nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, ghi chép sổ sách tổ, thành thạo việc tính lãi thành viên, trích hoa hồng… để thành viên ban quản lý tổ nắm vững nghiệp vụ tín dụng NHCSXH cán ngân hàng Đào tạo ban quản lý Tổ TK&VV thành cán NHCSXH "không chuyên" thực cánh tay vươn dài NHCSXH 4.2.6 Chú trọng hình thức cho vay theo dự án nâng mức đầu tư cho vay hộ nghèo Tại Hà Nam năm qua đối tượng sử dụng vốn NHCSXH còn đơn điệu; đó, chăn ni trâu, bò, lợn gia cầm chính, kinh doanh nhỏ lẻ, ngành nghề dịch vụ chưa nhiều đó, hiệu kinh tế vốn vay NHCSXH còn hạn chế Đối với hộ nghèo việc đầu tư vào ngành nghề khó khăn, điều kiện tiếp cận thị trường hạn chế; tâm lý sợ rủi ro Để đồng vốn sử dụng có hiệu cao phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, ngành nghề như: Dự án chăn nuôi lợn siêu nạc, dự án trồng rau sạch, dự án nuôi trồng thủy, hải sản Muốn đa dạng hố ngành nghề đầu tư, mặt hộ nghèo phải chủ động tìm đối tượng đầu tư phù hợp; mặt khác, đòi hỏi phải có giúp đỡ cấp, ngành ở Trung ương địa phương định hướng đầu tư (nuôi gì, trồng ) ; thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định; lớp tập huấn chuyển giao tiến kỹ thuật cho người dân… Mặt khác, cần nâng mức cho vay hộ nghèo, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn cần thiết để mở rộng, phát triển theo ngành nghề lựa chọn, phù hợp với điều kiện tư liệu sản xuất, lao động hộ vay Tại NHCSXH tỉnh Hà Nam năm qua việc cho vay hộ nghèo tăng trưởng nhanh Về quy mô dư nợ, số tổ vay vốn, mức dư nợ bình quân/hộ (dư nợ năm 2014 tăng 1,6 93 lần, dư nợ bình quân/hộ tăng 1,9 lần so với năm 2010) Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu hộ vay Để góp phần cho hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu NHCSXH cần phối hợp với tổ chức trị- xã hội, chỉ đạo ban quản lý tổ TK&VV thực dân chủ, cơng khai q trình bình xét cho vay Trên sở nhu cầu vay vốn hộ, ngân hàng đáp ứng tối đa, nâng dần mức cho vay bình quân lên tối đa theo quy định 50 triệu đồng/hộ Thực Quyết định số 34/QĐ- HĐQT ngày 26/04/2014 Hội đồng quản trị NHCSXH việc nâng mức đầu tư cho vay tối đa với hộ nghèo hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn NHCSXH tối đa lên đến 50 triệu đồng/hộ (áp dụng từ 01/05/2014) Hiện nhiều hộ nghèo tỉnh Hà Nam vay với mức tối đa theo quy định trên, nhiên có số địa phương (huyện Thanh Liêm, huyện Bình Lục) mức cho vay bình quân năm 2014 với hộ nghèo chỉ khoảng 28 triệu đồng/hộ (tính theo doanh số cho vay năm/ số hộ vay vốn) Điều cho thấy cấp, ngành ở địa phương vẫn còn dè dặt việc nâng mức cho vay hộ nghèo Nguyên nhân chủ yếu hộ nghèo tự chưa xây dựng dự án đầu tư có tính khả thi, có khả mang lại hiệu kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh đơn lẻ, manh mún nên không dám vay nhiều sợ không trả nợ 4.2.7 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay Công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa quan trọng hoạt động tín dụng, điều kiện để đảm bảo hiệu tín dụng, hiệu sử dụng vốn hộ nghèo Nó giúp ngân hàng ngăn chặn, phát xử lý kịp thời sai sót hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng hiệu tín dụng, hạn chế nợ hạn * Công tác kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT NHCSXH 94 Trong năm qua, mặc dù công tác kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trì thường xuyên, chất lượng kiểm tra ngày nâng lên, thông qua kiểm tra kịp thời nắm khó khăn, vướng mắc, tồn ở sở việc thực tín dụng hộ nghèo, từ đưa giải pháp chỉ đạo kịp thời Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra thời gian qua Ban đại diện tỉnh vẫn còn số tồn như: Số kiểm tra còn ít, thời gian chất lượng kiểm tra còn hạn chế Để công tác kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh có hiệu cao, thời gian tới nên thực theo hướng : - Các thành viên Ban đại diện thực tốt kế hoạch kiểm tra Trưởng ban phân công, kiểm tra phải xuống tận sở (tổ, hộ vay) Một thành viên mỗi quý kiểm tra 01 huyện, năm kiểm tra tối thiểu 03 huyện - Thường xuyên quan tâm chỉ đạo địa bàn phụ trách để xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, sai phạm trình thực bình xét cho vay, thu nợ, sử dụng vốn sở Song song với công tác kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện nội dung, chương trình kiểm tra Ban đại diện HĐQT tỉnh đề hàng năm để xây dựng kế hoạch kiểm tra cho phù hợp với địa phương Nội dung kiểm tra bao gồm: - Kiểm tra việc thực chương trình tín dụng sách theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 Chính phủ sách, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ hộ nghèo đối tượng sách khác Việc triển khai thực Nghị Hội đồng quản trị NHCSXH, việc chấp hành chế độ theo văn hướng dẫn nghiệp vụ Ngành, Nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Nam - Sự quan tâm cấp ủy quyền xã cơng tác XĐGN 95 - Công tác kiểm tra tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, tổ tiết kiệm vay vốn - Việc bình xét cho vay hộ nghèo đối tượng sách - Mối quan hệ phối hợp NHCSXH huyện xã việc thực cho vay hộ nghèo địa bàn xã * Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức nhận ủy thác - Các tổ chức nhận uỷ thác cấp tỉnh: hàng năm, từ đầu năm đề kế hoạch kiểm tra sở, hàng quý vào kế hoạch kiểm tra, cán phân công thực kiểm tra hoạt động tổ chức nhận uỷ thác cấp huyện, xã Định kỳ hàng quý, tổng hợp kết kiểm tra gửi NHCSXH tỉnh - Các tổ chức nhận uỷ thác cấp huyện: Căn kế hoạch kiểm tra tổ chức nhận uỷ thác cấp tỉnh tình hình thực tế địa phương để đề kế hoạch kiểm tra năm; hàng tháng tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động tổ chức nhận ủy thác cấp xã thực công việc NHCSXH huyện uỷ thác, hoạt động tổ TK&VV kiểm tra, đối chiếu tận hộ vay - Đối với tổ chức nhận uỷ thác cấp xã: + Chỉ đạo tham gia cùng tổ tiết kiệm vay vốn, tổ chức họp tổ để bình xét cơng khai người vay có nhu cầu xin vay đủ điều kiện vay đưa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH + Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay người vay theo hình thức đối chiếu cơng khai thông báo kịp thời cho ngân hàng đối tượng sử dụng vốn sai mục đích, vay ké, bỏ trốn, chết, tích, bị rủi ro nguyên nhân khách quan, để có biện pháp xử lý kịp thời Kết hợp với tổ tiết kiệm vay vốn quyền địa phương xử lý trường hợp nợ chây ỳ, nợ hạn, hướng dẫn người vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro nguyên nhân khách quan (nếu có) 96 + Chỉ đạo giám sát ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn việc thực hợp đồng uỷ nhiệm ký với NHCSXH + Đối với cán ban XĐGN, cán hội, phải phân định rõ địa bàn kiểm tra gắn quyền lợi với trách nhiệm Nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy tiêu cực, tham nhũng, gây lãng phí, vốn phải bồi hồn vật chất - NHCSXH trả phí ủy thác cho tổ chức hội nhận làm dịch vụ uỷ thác, theo mức độ hồn thành nội dung cơng việc theo hợp đồng ủy thác ký Riêng thân Ngân hàng sách xã hội cấp cần trọng thực nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể sau: * Đối với NHCSXH tỉnh - Ngay từ đầu năm NHCSXH tỉnh đề kế hoạch kiểm tra, có chia kế hoạc thưc theo quý Đồng thời, có văn chỉ đạo NHCSXH cấp huyện lập kế hoạch kiểm tra, giám sát xã, thị trấn, đơn vị nhận ủy thác cấp xã, Tổ TK&VV hộ vay vốn nhằm phát sai sót, hạn chế việc chấp hành quy trình, quy định cho vay để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời - Hàng tháng, phòng Kiểm tra kiểm toán nội tham mưu cho Giám đốc NHCSXH tỉnh thành lập đoàn kiểm tra theo chuyên đề toàn diện Ngân hàng tỉnh kiểm tra giám sát từ xa hoạt động Ngân hàng huyện Để hoạt động kiểm tra đạt hiệu cao NHCSXH tỉnh cần phải: - Tăng số lượng cán làm công tác kiểm tra ở phòng Kiểm tra kiểm toán nội NHCSXH tỉnh phòng giao dịch cấp huyện NHCSXH tỉnh tối thiểu 05 cán bộ, phòng gia dịch cấp huyện có 01 cán chuyên trách công tác kiểm tra nội bộ, tách bạch thực nghiệp vụ chuyên môn công tác kiểm tra giám sát để công tác kiểm tra giám sát đạt hiệu cao 97 - NHCSXH tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát phòng giao dịch cấp huyện, hoạt động tổ chức hội cấp huyện, cấp xã hoạt động tổ vay vốn Hàng tháng, NHCSXH tỉnh kiểm tra thực tế số hộ vay vốn (mỗi tháng kiểm tra 02 xã, 04 tổ, đối chiếu 50% số hộ mỗi tổ) - Tại điểm giao dịch, NHCSXH cần cơng khai tồn nội dung sách tín dụng, cụ thể: Biển điểm giao dịch rõ ràng, đặt ở nơi dễ nhìn, giao dịch thuận lợi, cần có biển chỉ dẫn vào điểm giao dịch, thơng báo sách tín dụng, nội quy giao dịch, hòm thư góp ý, danh sách dư nợ để cho người dân biết thực kiểm tra * Đối với NHCSXH cấp huyện - Thực kiểm tra đối chiếu danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH với danh sách thành viên tổ TK&VV Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ xin vay theo quy định - Định kỳ đột xuất, lãnh đạo NHCSXH mời thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện thực chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tổ TK&VV tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã việc chấp hành sách tín dụng hiệu sử dụng vốn vay người vay - Tổ chức giao ban định kỳ điểm giao dịch xã, để trao đổi kết uỷ thác, tồn tại, vướng mắc, bàn giải pháp kiến nghị xử lý nợ đến hạn, nợ hạn, nợ bị rủi ro, nợ bị xâm tiêu (nếu có) - Phòng giao dịch cấp huyện tăng cường kiểm tra hoạt động Tổ TK&VV (mỗi tháng kiểm tra 10% số tổ địa bàn), đối chiếu 75% số hộ vay vốn mỗi tổ TK&VV kiểm tra Kiểm tra việc ghi chép, lưu giữ hồ sơ, sổ sách ban quan lý tổ TK&VV, việc bình xét cho vay; kiểm tra việc sử dụng vốn, chấp hành trả lãi, gốc hộ vay 98 - Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cán NHCSXH cán tổ chức trị- xã hội nhận uỷ thác, ban quản lý tổ TK&VV, ban XĐGN xã NHCSXH tỉnh Hà Nam cần có kế hoạch tổng thể, dài xuyên suốt năm để tham mưu cho cấp, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, đảm bảo số kiểm tra theo quy định song vẫn đảm bảo chất lượng kiểm tra, tránh tình trạng kiểm tra chồng chéo, mang tính chất hình thức, gây khó khăn cho đơn vị kiểm tra, từ làm giảm hiệu cơng tác kiểm tra, giám sát 99 KẾT LUẬN Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản lý tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam, có thể rút số kết luận sau: NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động mục tiêu XĐGN, phát triển kinh tế xã hội, khơng mục tiêu lợi nhuận Muốn XĐGN nhanh bền vững vấn đề quan trọng nâng cao hiệu quản lý tín dụng hộ nghèo NHCSXH Qua 10 năm hoạt động, NHCSXH tỉnh Hà Nam bám sát chủ trương, định hướng Tỉnh uỷ UBND tỉnh phát triển kinh tế- xã hội, thực chương trình, mục tiêu XĐGN Vốn NHCSXH đầu tư tới 65.857 lượt hộ nghèo đối tượng sách vay vốn, với chương trình tín dụng ưu đãi; đó, cho vay hộ nghèo chiếm 37,2% tổng dư nợ tồn chi nhánh Góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi mục tiêu XĐGN địa bàn tỉnh Hà Nam, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,81% năm 2010 xuống còn 3,92% cuối năm 2014 Tuy vậy, quản lý tín dụng hộ nghèo còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến tình trạng số hộ nghèo đủ điều kiện có nhu cầu vay chưa vay vẫn còn lớn (tỷ lệ 28,7% so với tổng số hộ nghèo năm 2014), hiệu sử dụng vốn tín dụng hộ nghèo còn hạn chế Do đó, việc tìm giải pháp để hồn thiện quản lý tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Hà Nam, góp phần Xóa đói giảm nghèo cách bền vững địa bàn tỉnh mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho NHCSXH Hà Nam mà tỉnh Hà Nam Trước mắt, từ đến năm 2020, NHCSXH tỉnh cần tập trung thực đồng giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sách tín dụng hộ nghèo cơng khai hóa hoạt động NHCSXH; 100 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch tín dụng hộ nghèo; Hồn thiện tổ chức mạng lưới hoạt động; đẩy mạnh hình thức tín dụng ủy thác qua tổ chức trị- xã hội; Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý tín dụng hộ nghèo; Chú trọng hình thức cho vay theo dự án nâng mức đầu tư cho vay hộ nghèo; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay tăng cường quan tâm quan có thẩm quyền cấp trên, cấp quyền sở công tác XĐGN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ LĐ-TB& XH, 2011 Qui định chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010, 2011-2015 Hà Nội Bộ Lao động Thương binh xã hội, 2010 Kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012 Quyết định số 852/QĐ-TTg việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hợi giai đoạn 2011 -2020 Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012 Công văn số 291/CV-CP điều chỉnh một số điểm Nghị định 78/2002/NĐ Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2002 Nghị định 78/2002/NĐ-CP tín dụng người nghèo và các đối tượng sách khác Hà Nội Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2007 Nghị định 2007/NĐ-CP tín dụng người nghèo và các đối tượng sách khác Hà Nội Lã Quốc Cường, 2014 Hoạt đợng tín dụng Ngân hàng sách xã hợi cơng tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Ninh Bình giai đoạn 20082013 Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội Hà Thị Hạnh, 2004 Giải pháp hoàn thiện mơ hình tổ chức và chế hoạt động NHCSXH Luận án tiến sỹ Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Ngọc Hiên, 2013 Về thực sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tạp chí Cợng sản điện tử 10 Học Viện Ngân hàng, 1999 Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng Hà Nội: Nxb Tài 11 Nguyễn Văn Hùng, 2014 Quản lý hoạt đợng tín dụng Ngân hàng sách xã hội tỉnh Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế ĐHQG Hà Nội 102 12 Vũ Thị Lan, 2014 Quản lý tín dụng ưu đãi hỗ trợ hợ nghèo Ngân hàng sách xã hợi huyện n Khánh, tỉnh Ninh Bình Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội 13 Lê Thị Thúy Nga, 2011 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hợ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hợi tỉnh Thanh Hóa Luận văn thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 14 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, 2011 Tổng quan các sách, chương trình cho vay vốn hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nay, thực trạng và giải pháp thời gian tới Hà Nội 15 Ngân hàng Chính sách xã hội, 2003 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo, Hà Nội số 316/NHCS- KH, ngày 02/05/2003 16 Ngân hàng Chính sách xã hội, 2004 Cẩm nang sách và nghiệp vụ tín dụng hộ nghèo Hà Nội: NXB Nông nghiệp 17 Ngân hàng Chính sách xã hội, 2014 Quyết định việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức thực kế hoạch tín dụng hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hợi, Hà Nội số 86/QĐ- NHCS, ngày 10/01/2014 18 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, 2010-2014 Thơng tin Ngân hàng Chính sách xã hợi Việt Nam Hà Nội 19 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam, 2013 Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt đợng 2003-2012 Hà Nam 20 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An, 2013 Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động 2003-2012 Nghệ An 21 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hố, 2013 Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt đợng 2003-2012 Thanh Hố 22 Đỡ Tất Ngọc, 2002 Mơ hình Ngân hàng Chính sách và giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng sách Đề tài khoa học ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 23 Quốc hội, 2010 Luật các tổ chức tín dụng Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia 103 24 Sở LĐ - TB&XH Hà Nam, 2010-2014 Báo cáo kết rà soát hộ nghèo Hà Nam 25 Nguyễn Trung Tăng, 2002 Tín dụng cho người nghèo và các Quỹ xóa đói giảm nghèo nước ta nay, Luận án Tiến sĩ kinh tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 26 Dương Quyết Thắng, 2013 Hồn thiện mơ hình tổ tiết kiệm vay vốn góp phấn quản lý tín dụng sách hiệu Tạp chí Ngân hàng, số 12/2013 27 UBND tỉnh Hà Nam, Báo cáo tình hình kinh tế xã hợi năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015 Hà Nam 28 UBND tỉnh Hà Nam, Quyết định việc phê duyệt kết điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các năm 2010- 2014 Hà Nam 104 ... 47 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM 48 3.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam 48 3.1.1 Quá trình hình... sở lý luận thực tiễn quản lý tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà. .. Dịch vụ ủy thác HCCB Hội cựu chiến binh HĐQT Hội đồng quản trị HND Hội nông dân HPN Hội phụ nữ LĐTB&XH Lao động Thương binh Xã hội NH Ngân hàng 10 NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội 11 SXKD Sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tín dụng hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà nam , Quản lý tín dụng hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà nam , Tính cấp thiết của đề tài., CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, *. Điều kiện kinh tế, Cơ sở phương pháp luận của luận văn là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử., * Sự ra đời của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam, *. Bộ phận điều hành tác nghiệp, Đơn vị tính: tỷ đồng, %., tại NHCSXH tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010- 2014, Thứ nhất, NHCSXH tỉnh Hà Nam đã áp dụng thành công các hình thức huy động vốn và cho vay hộ nghèo theo quy định. Nhờ đó, cả nguồn vốn huy động và doanh số cho vay hộ nghèo đều tăng lên theo thời gian, tạo điều kiện để các hộ nghèo được vay vốn phù hợp với, *. Công khai hóa các hoạt động của ngân hàng, Thứ hai, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổ tiết kiệm và vay vốn (gọi tắt là tổ) được thành lập nhằm tập hợp các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn NHCSXH để SXKD, cải thiện đời sống, cùng tương trợ giúp đỡ nhau trong

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm