kiểm tra 15 phut đai số 8 lan 1

5 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 19:08

Trường THCS Nguyễn Quang Sáng Lớp:8A Tên:………………………… KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: ĐẠI SỐ (lần 1) ĐỀ ĐIỂM NHẬN XÉT Bài : Tính : (8đ) a) 3x  x  x   ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… b)  5x  y  ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài : Rút gọn biểu thức: (2đ) c)  3x   ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… d)  x  5 ( x  3) ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………  x  y   x  y ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trường THCS Nguyễn Quang Sáng KIỂM TRA 15 PHÚT Lớp:8A Tên:………………………… MÔN: ĐẠI SỐ (lần 1) ĐỀ ĐIỂM NHẬN XÉT Bài 1: Hãy điền vào chỗ trống (…) để khẳng định   a ) x  xy     y  2  3 b ) x  y   x  y    y  c)  x  y   x    y 3 d)  a  b   e)  a  b   f)  a  b   a  b   Bài : Tính : a)  x  3 ( x  3) ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… b)   2x  c)  x  1 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… d) x  x  3x  5 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trường THCS Nguyễn Quang Sáng KIỂM TRA 15 PHÚT Lớp:8A Tên:………………………… MÔN: ĐẠI SỐ (lần 1) ĐỀ ĐIỂM NHẬN XÉT Bài 1: Hãy điền vào chỗ trống (…) để khẳng định   a ) x  xy     y   3 b ) x  y   x  y    y  c)  x  y   x3    y 3 d)  x  b   e)  a  b   f)  a  b   a  b   Bài : Tính : a)  x  5 ( x  5) ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… b)   x ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… c)  x  1 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… d) x  x2  x  5 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ ( ĐS CHƯƠNG1) Bài 1C Đáp án 3A 2D a ) 4y2 ; x b) x2 ; 5y c)3x2; 3x a ) 6x2- x+ b ) 3x2+3x+1 1,5đ 0.5đ 0.5đ 1đ 1đ 2 = x    x  4x  x  4 = x   x2  3x  0.25đ 0.5đ 0.25đ a ) (x-y)(x+y+2) b ) ( x+1)(x2-4x+1) c)2(x+1+y)(x+1-y) d)(x-5)2 1đ 1đ 1đ 1đ  3x  5 Điểm ĐÁP ÁN ĐỀ ( ĐS CHƯƠNG1) Bài 1B Đáp án 3C 2A Điểm 1,5đ a ) 9y2 ; x b) x2 ; 7y c) 3x2; 3x 0.5đ 0.5đ 0,5đ a x3  3x  x b )  x  y   3 x  y   1đ 1đ   x   x  1   x   16 x 1đ a ) (x-y)(x+y-6) 1đ 2 b ) ( x-1)(x2+4x+1) c) x(x-2)2 d)(3x+2y)(3x-2y) 1đ 1đ 1đ ...  3x  x b )  x  y   3 x  y   1 1   x   x  1   x   16 x 1 a ) (x-y)(x+y-6) 1 2 b ) ( x -1) (x2+4x +1) c) x(x-2)2 d)(3x+2y)(3x-2y) 1 1 1 ... 0.5đ 0.25đ a ) (x-y)(x+y+2) b ) ( x +1) (x2-4x +1) c)2(x +1+ y)(x +1- y) d)(x-5)2 1 1 1 1  3x  5 Điểm ĐÁP ÁN ĐỀ ( ĐS CHƯƠNG1) Bài 1B Đáp án 3C 2A Điểm 1, 5đ a ) 9y2 ; x b) x2 ; 7y c) 3x2; 3x 0.5đ... ……………………………………………………………………………………… Trường THCS Nguyễn Quang Sáng KIỂM TRA 15 PHÚT Lớp:8A Tên:………………………… MÔN: ĐẠI SỐ (lần 1) ĐỀ ĐIỂM NHẬN XÉT Bài 1: Hãy điền vào chỗ trống (…) để khẳng định   a ) x 
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 15 phut đai số 8 lan 1, kiểm tra 15 phut đai số 8 lan 1