De thi, dap an kiem tra hoc ky i mon toan 9 nam hoc 2016 2017

4 91 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 19:01

UBND HUYỆN CHỢ MỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Họ tên HS: ………………… … ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I LỚP - NĂM HỌC 2016-2017 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) SBD:……… Phòng thi số: ……… Chú ý: - Đề thi gồm trang, học sinh làm giấy thi - Học sinh sử dụng máy tính cầm tay làm - Giám thị coi thi khơng giải thích thêm ĐỀ: I TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy chọn ghi lại chữ đứng trước câu trả lời mà em cho đúng:  7 Câu :  (A) -7 (B)    3   Câu : Kết biểu thức (A)  (B)   (C)   (D) 49 sau rút gọn là: 3 (C) 3  (D)  (C) (D) 19 Câu :   27  11  3 (A) -15 (B) -3 3 Câu : Với x < , giá trò biểu thức A = x + x laø: (A) (B) 2x (C) -2x Câu : Trong hàm số sau, hàm số hàm số bậc nhất: (A) y = 2x – ( B) y = 2x2 – (C) y = (D) 2x 1 x x (D) y   Câu : Cho hai đường thẳng d1 d d1 : y = 2x + m – ; d : y = kx + – m hai đường thẳng trùng khi: (A) k = m = (C) k =-2 m = (B) k = - m = (D) k = m = Câu : Hàm số y=-3x+0,5 có hệ số góc tung độ góc là: (A) a = -3x b = 0,5 (B) a = b = 0,5 (C) a = -3 b = -0,5 (D) a = -3 b = 0,5 Câu : Giá trị biểu thức (A) 1 bằng:  2 2 (B) (C) 2 (D) Câu : Tam giác ABC vng B có Â = 30o , AC = 8cm Độ dài cạnh BC là: (A) 3,6cm ( B) 4cm (C) 5cm (D) 16cm Caâu 10 : Cho tam giác ABC vuông A có AB = , AC = Khi đó: (A) sinB = (B) sinB = (C) sinB = (D) sinB = Caâu 11: Cho (O; 3cm), điểm A cho OA = cm Khi vò trí điểm A so với (O;3cm) là: (A) Nằm đường tròn (B) Nằm đường tròn (C) Nằm đường tròn (D).Trùng tâm O đường tròn Câu 12: Cho (O;3cm) (O’; 4cm), biết OO’ = cm Khi vò trí hai đường tròn là: (A) Tiếp xúc (B) Không giao (C) Tiếp xúc (D) Cắt hai ñieåm II TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Bài 1: (2,0 điểm ) Sử dụng phép biến đổi, tính ( rút gọn ) biểu thức sau: a)  16  25 b) 13   1   Bài 2: (1,5 điểm ) a) Vẽ đồ thò hàm số y = 2x +2 b) Tính góc tạo đường thẳng y = 2x +2 với trục Ox ( làm tròn đến phút) Bài 3: (1,0 điểm ) Tìm x biết: a)  x  1 b) 2.x   3 Bài 4: (1,0 điểm ) Tính chiều cao hình (làm tròn đến mét, xác đến hai chữ số thập phân)? Hình Bài 5: (1,5 điểm ) Cho tam giác ABC vng A có AB = cm, BC = 10 cm, đường cao AH ( H thuộc BC) a) Tính độ dài đường cao AH b) Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác vng ABC, tia AH cắt đường tròn D Chứng minh BH tia phân giác góc ABD ====Hết==== UBND HUYỆN CHỢ MỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I LỚP - NĂM HỌC 2016-2017 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút BÀI LỜI GIẢI ĐIỂM I TRẮC NGHỆM: 3,0 điểm Câu Đáp án C A B A A D D C B 10 D 11 C 12 D Mỗi đáp án chấm 0,25 điểm II TỰ LUẬN: (7,0 điểm)  16  25 a) =2 + -5 0,5đ =1 0,5đ b) 13   1    (1  3)2  1   Bài 2 0,25đ  1  1 0,25đ   1  0,25đ  0,25đ a) -Ta xác đònh hai điểm thuộc đồ thò: + Cho x = y =  A( ; ) + Cho y = x = -1  B( -1 ; ) Bài -Đường thẳng AB đồ thò hàm số y = 2x + b) Góc tạo đường thẳng y = 2x + với trục Ox góc ABO ^ Trong tam giác vuông ABO, ta coù: tg ABO  Bài a)  x  1 ^ OA  Suy ra: ABO  63o 26 ' OB -Xác định điểm thuộc đồ thị: 0,25 điểm -Vẽ mặt phẳng tọa độ Oxy : 0,25đ -Vẽ đồ thị: 0,25đ 0,25đ 0,25đ 3  2x 1  0,25đ 2 x     x   3 x    x  1 Vậy x = x = -1 0,25đ BÀI LỜI GIẢI b) ĐIỂM 2.x    2.x  0,25đ x2 0,25đ Vậy: x = Chiều cao : BD = BC + CD 0,25đ = AC tgA + 1,5 Bài 0,25đ o = 30.tan35 +1,5 0,25đ  22,51 m 0,25đ a) C A 0,25đ H B Theo định lí Pytago, ta có: AC2 = BC2 – AB2 = 100-36 = 64 Suy ra: AC = 8cm Bài Theo hệ thức lượng tam giác vng, ta có: AB.AC = BC.AH Suy ra: AH  AB AC 6.8   4,8 cm BC 10 0,25đ 0,25đ 0,25đ b) Xét hai tam giác vng BAH BDH, có: BH cạnh chung HA=HD (Quan hệ vng góc đường kính dây) Suy ra: BAH  BDH (Hai canh góc vng) 0,25đ Suy ra: ABH  DBH (Hai góc tương ứng) Do đó: BH tia phân giác góc ABD 0,25đ  Chú ý : - Học sinh làm cách khác mà điểm tối đa - Tổ chấm thảo luận thống lập biên chấm trước chấm - Không thay đổi thang điểm đáp án ... 2016-2017 MƠN: TỐN Th i gian làm b i: 90 phút B I L I GIA I I M I TRẮC NGHỆM: 3,0 i m Câu Đáp án C A B A A D D C B 10 D 11 C 12 D M i đáp án chấm 0,25 i m II TỰ LUẬN: (7,0 i m)  16  25 a) =2... 4cm), biết OO’ = cm Khi vò trí hai đường tròn là: (A) Tiếp xúc (B) Không giao (C) Tiếp xúc (D) Cắt hai i m II TỰ LUẬN: (7,0 i m) B i 1: (2,0 i m ) Sử dụng phép biến đ i, tính ( rút gọn ) biểu... tròn ngo i tiếp tam giác vng ABC, tia AH cắt đường tròn D Chứng minh BH tia phân giác góc ABD ====Hết==== UBND HUYỆN CHỢ M I PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi, dap an kiem tra hoc ky i mon toan 9 nam hoc 2016 2017, De thi, dap an kiem tra hoc ky i mon toan 9 nam hoc 2016 2017

Từ khóa liên quan