Một số phương pháp dạy trẻ 4 tuổi vẽ theo đề tài

31 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 03:43

Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc. Việc bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình. Đối với việc giáo dục và phát triển nhân cách cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non, hoạt động tạo hình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển trẻ nhỏ về mọi mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực và lao động.Trẻ mẫu giáo chơi mà học, học mà chơi. Trẻ rất hiếu động, tò mò, ham muốn học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh. Trong khi chơi, trẻ thực sự học để lĩnh hội các khái niệm ban đầu hoặc các tri thức tiền khoa học. Biết được tầm quan trọng đó, là một người giáo viên chúng ta cần phải coi trọng việc tạo ra môi trường giáo dục trẻ bằng những hoạt động thiết thực, nhằm phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Trí tuệ Đạo đức Thẩm mĩ Thể lực. Từ đó, giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kỹ năng thực hành, giao tiếp, ứng xữ. Đối với việc giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt động tạo hình có một vị trí rất quan trọng. Hoạt động tạo hình là một hoạt động học tập mang tính nghệ thuật, giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh và phản ánh thế giới thông qua các hình tượng nghệ thuật, Ở trường mầm non có rất nhiều các họat động, nhiều môn học phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, là cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới. Trẻ biết sáng tạo, lao động trong tương lai. Chính vì vậy việc thực hiện tốt các hoạt động tạo hình trong trường mầm non sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối với trẻ mẫu giáo, nó giúp trẻ tìm hiểu, khám phá và thể hiện một cách sinh động những gì chúng nhìn thấy trong thế giới xung quanh, những gì làm trẻ rung động mạnh mẽ và gây cho chúng những rung động xúc cảm, tình cảm tích cực. Hoạt động tạo hình nói chung và vẽ theo đề tài nói riêng là một hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo sự tác động đồng bộ lên mọi mặt phát triển của trẻ em về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất và hình thành các phẩm chất kĩ năng ban đầu của con người như một thành viên trong xã hội biết tích cực, sáng tạo. Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 4 tuổi, hiểu được tầm quan trọng đó, tôi luôn tìm tòi những biện pháp, phương pháp tốt nhất để giúp trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh vực này.. Tôi xin được mạnh dạn trình bày với Hội đồng Khoa học ngành “Một số phương pháp dạy trẻ 4 tuổi vẽ theo đề tài” tại trường Mầm non. Sáng kiến kinh nghiệm A PHẦN MỞ ĐẦU I Bối cảnh đề tài Ở trường Mầm non từ nhiều năm nay, mơn tạo hình quan tâm đầu tư sở vật chất, đồ dùng dạy học trang bị đầy đủ như: tivi, đầu đĩa, giấy màu, bút màu, đất nặn đặc biệt đội ngũ giáo viên chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phụ huynh giúp đỡ tạo điều kiện thực tốt hoạt động tạo hình Tuy kết số tiết chưa cao, trẻ thực mức độ giỏi ít, thực đạt u cầu nhiều Bên cạnh số hạn chế tồn lực, trình độ giáo viên Đặc biệt việc thiết kế, tổ chức học tạo hình vẽ theo đề tài cho trẻ mẫu giáo tuổi chưa linh hoạt, nhầm lẫn với học tạo hình vẽ theo mẫu, chưa kích thích hứng thú học tập khả tư duy, sáng tạo trẻ II Lý chọn đề tài: Trẻ em hôm giới ngày mai Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc Việc bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em trách nhiệm nhà nước, xã hội gia đình Đối với việc giáo dục phát triển nhân cách cho trẻ từ lứa tuổi mầm non, hoạt động tạo hình đóng vai trò vơ quan trọng phát triển trẻ nhỏ mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực lao động Trẻ mẫu giáo "chơi mà học, học mà chơi" Trẻ hiếu động, tò mò, ham muốn học hỏi, tìm hiểu giới xung quanh Trong chơi, trẻ thực học để lĩnh hội khái niệm ban đầu tri thức tiền khoa học Biết tầm quan trọng đó, người giáo viên cần phải coi trọng việc tạo môi trường giáo dục trẻ hoạt động thiết thực, nhằm phát triển cách toàn diện tất lĩnh vực: Trí tuệ- Đạo đức- Thẩm mĩ- Thể lực Từ đó, giúp trẻ hồn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển kỹ thực hành, giao tiếp, ứng xữ Đối với việc giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt động tạo hình có vị trí quan trọng Hoạt động tạo hình hoạt động học tập mang tính nghệ thuật, giúp trẻ nhận thức giới xung quanh phản ánh giới thơng qua hình tượng nghệ thuật, Ở trường mầm non có nhiều họat động, nhiều mơn học phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo, sở ban đầu nhân cách người Trẻ biết sáng tạo, lao động tương lai Chính việc thực tốt hoạt động tạo hình trường mầm non góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động tạo hình hoạt động hấp dẫn trẻ mẫu giáo, giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thể cách sinh động chúng nhìn thấy giới xung quanh, làm trẻ rung động mạnh mẽ gây cho chúng rung động xúc cảm, tình cảm tích cực Hoạt động tạo hình nói chung vẽ theo đề tài nói riêng hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo tác động đồng lên mặt phát triển trẻ em đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất hình thành phẩm chất kĩ ban đầu người thành viên xã hội biết tích cực, sáng tạo Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp tuổi, hiểu tầm quan trọng đó, tơi ln tìm tòi biện pháp, phương pháp tốt để giúp trẻ hoạt động tích cực lĩnh vực Tơi xin mạnh dạn trình bày với Hội đồng Khoa học ngành “Một số phương pháp dạy trẻ tuổi vẽ theo đề tài” trường Mầm non III Phạm vi đối tượng nghiên cứu: 1.Phạm vi nghiên cứu: Trẻ tuổi trường Mầm non Đối tượng nghiên cứu: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài” IV Mục tiêu nghiên cứu: Tôi định chọn đề tài với mục đích bước đầu tìm hiểu thực trạng hoạt động tạo hình áp dụng phương pháp việc dạy trẻ tuổi vẽ theo đề tài để nâng cao chất lượng dạy hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo Từ vận dụng kiến thức có sẵn, qua học hỏi nghiên cứu áp dụng phương pháp vào mơn tạo hình nhằm phát huy tích cực, chủ động phù hợp với mục đích giáo dục trình độ nhận thức trẻ - Nghiên cứu vấn đề lý luận biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài - Đề số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài - Đánh giá kết có ý kiến đề nghị để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài V Điểm kết nghiên cứu Dựa vào phát triển trẻ, giúp trẻ khám phá tìm tòi vật xung quanh Tạo cho trẻ hứng thú, mang lại hiệu thiết thực, góp phần thực thành công mục tiêu giáo dục giải vướng mắc khó khăn việc Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, giúp giáo viên có phương pháp, biện pháp tối ưu để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ B PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận: Như biết, tuổi mầm non đặc biệt tuổi mẫu giáo thời kỳ nhạy cảm với “cái đẹp” xung quanh, coi thời kỳ phát cảm xúc cảm thẩm mỹ - xúc cảm tích cực dễ chịu nảy sinh trẻ tiếp xúc trực tiếp với “cái đẹp” tạo nên trạng thái tinh thần khoan khoái khiến đứa trẻ cảm thấy gắn bó thiết tha với người cảnh vật xung quanh, nảy sinh trẻ lòng mong muốn làm điều tốt lành để đem niềm vui đến cho người Từ xúc cảm tích cực đó, trẻ bắt đầu mong muốn thể chúng hoạt động nghệ thuật Đó mầm mống nhằm hình thành nhân cách người mang lại hiểu biết giới xung quanh Trang bị cho cháu vốn tri thức tồn diện thơng qua mơn học Đặc biệt hoạt động tạo hình giữ vai trò quan trọng giáo dục mầm non Đây hoạt động thiết thực góp phần tích cực vào việc giáo dục tồn diện cho trẻ Hoạt động tạo hình tạo điều kiện phát triển cảm xúc thẩm mỹ Trẻ biết quan tâm đến giới xung quanh, quan sát vật cấu trúc hình dáng, màu sắc, đặc điểm, mối quan hệ vi sinh vật gần gũi, phát triển tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo gây hứng thú tìm kiếm, khám phá, tích luỹ vốn biểu tượng, ấn tượng, kinh nghiệm tạo hình, đồng thời biết sử dụng khả tạo hình nói chung vẽ nói riêng cách tích cực tự giác để tìm hiểu sống giới xung quanh trẻ Trẻ có khả tri giác không gian, tri giác thẩm mỹ, phát nét đẹp độc đáo biết thể chúng đường nét, mảng màu theo ý thích riêng chúng Trẻ biết cảm nhận nét đẹp thẩm mỹ tranh vẽ nghệ thuật trang trí phù hợp với độ tuổi trẻ, đồng thời học hỏi phương thức biểu cảm đơn giản thể tác phẩm Bên cạnh trẻ biết vận dụng kỹ khéo léo đôi bàn tay vào sống, vào hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình hình thành trẻ tâm hồn sáng tự nhiên, cởi mở, giàu lòng nhân hậu, biết yêu đẹp, tạo đẹp biết giữ gìn đẹp cho sống Hoạt động tạo hình tích luỹ cho trẻ vốn tri thức, kỹ phối hợp nét vẽ, phối hợp màu tạo sản phẩm, phương pháp trí nhớ tư tưởng tượng sáng tạo góp phần lĩnh hội nội dung giáo dục, nhờ mở rộng vốn hiểu biết kích thích tính tò mò thích hoạt động sáng tạo trẻ Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm II Thực trạng vấn đề: Thuận lợi: Được quan tâm Ban Giám hiệu, tạo điều kiện mua sắm đầy đủ sở vật chất đồ dùng học tập cháu Trường có hệ thống mái che trẻ khám phá trải nghiệm điều kiện thời tiết; Lớp học rộng rãi, thống mát, góc xếp, bố trí phù hợp theo hướng mở tạo điều kiện cho trẻ lấy cất dễ dàng Hầu hết trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động tạo hình Giáo viên nhiệt tình nổ, tâm huyết với công việc Và hàng năm tham gia lớp chuyên đề Phòng giáo dục, chuyên đề cụm, trường đặc biệt chuyên đề “Dạy học lấy trẻ làm trung tâm”; hội thi “trang trí mơi trường ngồi lớp”, “làm đồ dùng đồ chơi” trường, nơi tơi học hỏi đúc rút kinh nghiệm Bên cạnh bạn bè đồng nghiệp thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy Phụ huynh thường xuyên quan tâm trao đổi việc học tập với cô giáo Khó khăn Bên cạnh thuận lợi cho trẻ thực mơn tạo hình thân gặp khơng khó khăn: - Mặc dù nhà trường đầu tư sở vật chất đầy đủ môn tạo hình chưa có phòng riêng cho trẻ hoạt động, trẻ chủ yếu học lớp nên giảm sáng tạo nghệ thuật trẻ Một số trẻ chơi, chưa hứng thú tập trung ý học vẽ - Nhận thức số phụ huynh học sinh chưa đồng đều, cho việc cho trẻ đến trường chơi học thứ yếu Nhiều phụ huynh xem lệch tầm quan trọng việc học mơn tạo hình, trọng mơn học khác toán, khám phá khoa học Một số phụ huynh có quan tâm tới việc học vẽ trẻ, song phương pháp dạy trẻ vẽ chưa phù hợp vẽ thay cho trẻ áp đặt trẻ, bắt trẻ vẽ theo hướng dẫn gơi ý người lớn khơng cho trẻ có hội để từ tìm hiểu, phân tích tạo tranh có tính sáng tạo Mặt hạn chế nguyên nhân: - Chưa có giáo viên đặc thù cho mơn tạo hình Một số giáo viên khiếu vẽ sáng tạo nghệ thuật nhiều hạn chế nên việc hướng dẫn tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình đạt kết chưa cao - Khả nhận thức kĩ trẻ chưa đồng nên hạn chế việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức, kĩ mà cô truyền đạt Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm - Trẻ chưa mạnh dạn tự tin, nhút nhát thụ động hoạt động, tiếp xúc với mơi trường bên ngồi nên dẫn đến hạn chế hạn chế việc sáng tạo để tạo sản phẩm đẹp hoạt động tạo hình vẽ theo đề tài III Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Từ thực trạng việc học vẽ trẻ, để có phương pháp dạy tạo hứng thú cho trẻ hoạt động tích cực học vẽ theo đề tài đồng thời phát triển khả tư duy, trí tưởng tượng, sáng tạo cho trẻ, áp dụng số biện pháp sau : Phương pháp điều tra khảo sát trẻ Ngay từ đầu năm học, tiến hành khảo sát phân loại kỹ vẽ trẻ, thể qua số liệu sau: Nội dung Số trẻ Trẻ thành thạo Số trẻ Tỷ lệ % Trẻ không thành thạo Số trẻ Tỷ lệ % Trẻ sử dụng khéo léo dụng cụ tạo hình 33 20 60,6% 13 39,4% Trẻ biết vẽ theo mẫu để tạo sản phẩm 33 17 51,5% 10 48,5% Trẻ biết tạo sản phảm tạo hình theo ý tưởng 33 12 36,3 % 21 63,7% Qua khảo sát, thấy đa số trẻ sử dụng khéo léo dụng cụ tạo hình biết tạo sản phẩm tạo hình theo mẫu cao Số trẻ biết tạo sản phẩm tạo hình theo ý tưởng chiếm tỷ lệ thấp, khả vẽ trẻ không đồng đều, nhiều trẻ kỹ yếu trung bình Vậy để nâng cao kỹ vẽ trẻ, học quan tâm đến trẻ vẽ trung bình, yếu nhiều gợi ý bước Động viên kịp thời để tạo hứng thú cho trẻ Để hình thành kỹ vẽ cho trẻ yếu, lên kế hoạch rèn trẻ vào buổi chiều, hoạt động đón trả trẻ, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời Trong học vẽ, xếp trẻ ngồi cạnh trẻ yếu để trẻ yếu học tập trẻ Đối với trẻ tơi gợi ý, khuyến khích để phát huy trí tưởng tượng sáng tạo trẻ để tạo nhiều tranh đẹp Nghiên cứu tài liệu, thực tốt chuyên đề làm đồ dùng đồ chơi Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Để làm tốt việc dạy học, nâng cao khả tạo hình cho trẻ tơi khơng ngừng tìm hiểu, nghiên cứu sách hướng dẫn tổ chức thực chương trình, chương trình giáo dục mầm non, chương trình làm đồ dùng đồ chơi Tìm đọc tập san giáo dục mầm non tài liệu có liên quan đến chương trình lứa tuổi thực hiện; Học bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ để nắm vững nội dung phương pháp dạy hoạt động tạo hình cho trẻ, sưu tầm tiết dạy mẫu chuyên đề; Thường xuyên nghiên cứu soạn tham khảo tài liệu từ soạn tiết dạy hấp dẫn có sức lơi để trẻ lĩnh hội kiến thức cách có chất lượng hiệu Việc tạo hứng thú cho trẻ thể qua việc chuẩn bị đồ dùng học liệu mang tính thẩm mỹ, khoa học, có tính giáo dục cao đặc biệt phù hợp với trẻ nội dung hoạt động Muốn gây hứng thú cho trẻ hay khơng có tạo sản phẩm đẹp hay không dựa vào nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi Đồ dùng dạy học thiếu trẻ học, đồ dùng đồ chơi phải đẹp có màu sắc bật, bố cục rõ nét đặt nơi trẻ dễ quan sát, dễ lấy, dễ cất; đội hình trẻ ngồi phù hợp đảm bảo cho tất trẻ quan sát Đối với hoạt động tạo hình, đồ dùng dạy học phong phú thu lượm từ nguyên vật liệu để tạo thành đồ dùng khác nhau, đồ dùng dạy học hấp dẫn, thu hút ý trẻ tiết dạy thành cơng nhiều Với nhiệt huyết, yêu nghề khả sáng tạo mình, tơi khơng ngừng tìm tòi học hỏi, sưu tầm tận dụng tối đa loại nguyên vật liệu sẵn có, nguyên vật liệu phế thải như: hộp sữa, thìa sữa chua, len, vải, que kem, ống hút, chai nhựa… Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Đồ dùng đồ chơi từ phế liệu, xốp Muốn trẻ vẽ tranh đẹp hình ảnh gợi ý phải đẹp, chuẩn mang tính thẩm mỹ, tư trẻ tư trực quan hình tượng Trẻ bị thu hút màu sắc rực rỡ, hình thù ngộ nghĩnh sinh động, mắt trẻ lạ gợi cho trẻ tò mò Vì lẽ đó, muốn lơi trẻ vào học vẽ, tranh màu nước, màu sáp, tơi sưu tầm nhiều tranh nghệ thuật, làm thêm nhiều đồ dïng mẫu chất liệu khác như: tranh đàn gà đất nặn, tranh nhà từ giấy màu, tranh vật nguyên liệu thiên nhiên (như cây, loại hạt, vỏ sò, hến ) Trẻ quan sát ngơi nhà Những đồ dùng đồ chơi đảm bảo nội dung, màu sắc, an toàn sử dụng lâu dài, để trẻ quan sát nhận xét, giúp trẻ tích luỹ nhiều cảm xúc, vốn hiểu biết để thể tranh vẽ Từ phát huy trí tưởng tượng sáng tạo trẻ Đặc biệt qua hoạt động vẽ phát Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm số trẻ có khiếu tạo hình vẽ, trao đổi với cha mẹ học sinh thờng xuyên cho tr vẽ thêm nhà để phát huy khả trẻ Vo nhng gi chơi ngồi trời tơi cho trẻ nhặt rơi tạo nên vật dễ thương mà trẻ thích, qua giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh mơi trường Những sản phẩm trẻ làm cho trẻ giữ lại để từ trẻ hiểu từ rụng ngồi thiên nhiên tạo nên vật ngộ nghĩnh dễ thương, đồng thời thơng qua tác phẩm mang nhà từ phụ huynh biết khiếu trẻ để qua tơi phối hợp với phụ huynh bồi dưỡng trẻ có khiếu tạo hình Tranh vật làm từ cánh hoa, Đặc biệt thực tế phong trào ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng rộng rãi thiết thực dạy Tôi cố gắng để đưa vào môn tạo hình dụng cụ ti vi, máy tính, máy chiếu để trẻ nhìn hình ảnh cách trực tiếp chân thực nhất, cụ thể sinh động tạo cho trẻ cảm xúc nhìn nhận đối tượng mà trẻ quan sát gây hứng thú ý trẻ vẽ Mặt khác thông qua ứng dụng công nghệ thông tin làm cho trẻ hiểu giới xung quanh, kích thích cho trẻ nhiều đẹp từ trẻ yêu thích đẹp thích tạo nhiều sản phẩm đẹp Tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo hướng mở Có thể nói việc xây dựng mơi trường giáo dục trường mầm non đáp ứng yêu cầu chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm thực cần thiết quan trọng Nó ví người giáo viên thứ hai công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi hoạt Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm động trẻ, thơng qua đó, nhân cách trẻ hình thành phát triển tồn diện Mơi trường giáo dục có ảnh hưởng lớn đến thành cơng học tập trẻ Môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm môi trường hoạt động mà trẻ tham gia xây dựng giáo viên môi trường giáo dục dựa vào nhu cầu, hứng thú khả trẻ như: Sắp xếp thuận tiện sử dụng; Phong phú góc hoạt động; Học liệu đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích trẻ sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau; Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương; Có nhiều hội cho trẻ lựa chọn học liệu hoạt động; Kích thích trẻ tư duy, chủ động, tích cực như: tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, thực hành sáng tạo, hợp tác trò chuyện chia sẻ ý tưởng 3.1 Tạo mơi trường ngồi lớp học: Mơi trường ngồi lớp học yếu tố góp phần tích cực hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ đặc biệt hoạt động tạo hình vẽ theo đề tài Xây dựng mơi trường lớp học phù hợp, an toàn, đẹp, hấp dẫn tạo hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu chơi trẻ, kích thích trí tưởng tượng sáng tạo cho trẻ trẻ vẽ Thiết kế mơi trường hoạt động ngồi trời: Khu vực vườn cây, vườn hoa, vườn rau: Nhà trường đạo lớp trồng theo bồn, luống, vườn, thể loại cây, hoa, rau trồng đa dạng, gần gũi với trẻ để tạo hội cho trẻ khám phá; Sân trường trồng bóng mát để tạo khoảng khơng gian mát mẻ cho trẻ vui chơi trời Vườn rau bé Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Góc thiên nhiên lớp học 3.2 Tạo môi trường lớp học Tôi thiết kế môi trường lớp học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, bố trí góc chơi phù hợp thiết kế tập trang bị học liệu mở gây hứng thú cho trẻ tham gia vào hoạt động kích thích tìm tòi khám phá cho trẻ Thiết kế môi trường hoạt động chơi góc: Tơi tận dụng tối đa diện tích phòng để bố trí khơng gian tổ chức hoạt động học tập vui chơi Đối với góc chơi, tơi thiết kế bố trí linh hoạt đảm bảo yêu cầu qui định như: Đặt tên cho góc chơi gần gũi, dễ hiểu với trẻ; đủ góc, góc chơi động xa góc chơi tĩnh, góc chơi thuận lợi cho trẻ hoạt động Các góc chơi xếp, bố trí đảm bảo dễ dàng cho việc giám sát giáo viên Đồ chơi phải phong phú, đủ cho trẻ hoạt động, xếp vừa tầm với trẻ mang tính gợi mở nhằm tạo điều kiện cho trẻ tự lấy, cất, sử dụng cách thuận tiện, có nhiều hội để trải nghiệm, khám phá Tơi trang trí nhiều góc chơi, với hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương, không gian hoạt động thân thiện theo hướng mở phù hợp với tâm sinh lý trẻ, phù hợp với tên gọi góc chơi nhằm thu hút hứng thú trẻ trình hoạt động 10 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm với nội dung tiết dạy, phù hợp với chủ điểm tình trẻ tiết dạy hơm đó, đặc biệt tránh việc đưa tình lấn chiếm nhiều thời gian hoạt động Để phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ hoạt động tạo hình, điều tơi phải dựa vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, trẻ thể khuyến khích trẻ sáng tạo Trẻ cần động viên để thể ý muốn hiểu biết cảm xúc trẻ vật tượng vật xung quanh cách lựa chọn Cái trẻ muốn “làm nào?” “cái hoàn thành sao?” Tăng cường hệ thống câu hỏi như: “Hãy cho biết sao”, “Nếu sao”, “Vì cháu lại biết”, “Cháu có suy nghĩ gì”, “Còn để”, “ Hay có cách khác để”,…để từ giúp trẻ cố vận dụng kinh nghiệm để lĩnh hội kiến thức, kích thích trẻ suy nghĩ, tìm cách giải vấn đề thăm dò khả trẻ để trẻ miêu tả làm Khi chọn tiết dạy theo đề tài tơi chuẩn bị số tranh cho trẻ tham khảo, từ giúp trẻ tái tạo lại hình ảnh trẻ vừa quan sát mở mang thêm tưởng tượng, tư duy, óc sang tạo trẻ để trẻ hồn thành sản phẩm cách hiệu Dựa vào khả năng, hiểu biết trẻ, mức độ thể trẻ để lựa chọn dạy Ví dụ : Chủ đề “giao thông” chọn đề tài: “Ngã tư đường phố” Vào học đọc câu đố: Đèn có đủ ba màu Chỉ bật chiếc, đứng đầu ngã tư? Là đèn gì? (Đèn giao thơng) Cột đèn giao thơng có màu? Đó màu gì? Đèn giao thơng có đâu? Vậy thích trải nghiệm với cột đèn giao thông không? Cô thiết kế ngã tư đường phố cô cháu chơi trò chơi cho phương tiện tín hiệu đèn giao thơng (chơi lần ) Sau chơi xong cho trẻ ngồi xung quanh hỏi: Các thường nhìn thấy cột đèn giao thơng đâu? Các nhìn thấy ngã tư đường phố chưa? Đến ngã tư đường phố phải nào? Trẻ kể theo hiểu biết trẻ Và cho trẻ xem tranh ngã tư đường phố xếp nội dung bố cục khác để trẻ tự nhận xét tranh vẽ ngã tư đường phố theo ý hiểu Bằng ngơn ngữ miêu tả, tơi hướng trẻ nhận xét vẻ đẹp tranh qua nội dung, màu sắc, bố cục xắp xếp ngã tư đường phố 17 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Tranh 1: Ngã tư đường phố Tranh 2: Ngã tư đường phố Có thể nói hiệu ngôn ngữ miêu tả cao, giúp trẻ tái tạo, hình dung cách sinh động tranh vẽ Khi trẻ có kiến thức ngã tư đường phố tơi hỏi trẻ thích vẽ ngã tư đường phố vào thời điểm nào? Và có ngã tư đường phố, gợi ý cho trẻ cách vẽ cột đèn, phương tiện giao thông, vạch đường, người qua lại Kết quả: Không trẻ vẽ ngã tư đường phố mà số trẻ yếu tạo tranh có nội dung màu sắc thật sinh động 18 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Trẻ vẽ ngã tư đường phố 4.2 Tổ chức cho trẻ quan sát, hướng dẫn nhóm nhỏ - Tổ chức q trình quan sát, hoạt động nhóm nhỏ cá nhân để trẻ tự tìm kiếm, tích lũy thơng tin, mở rộng vốn biểu tượng hình tượng cho hoạt động (quan sát, dạo chơi, tham quan, xem tranh ảnh, đồ chơi,…) - Huy động tham gia trẻ vào đàm thoại, dùng câu hỏi – trả lời để tăng cường tính tích cực hoạt động lời nói, hoạt động trí tuệ trẻ Có thể cho trẻ kể đối tượng miêu tả trình bày, trao đổi cách thể : cách chọn vật liệu, chọn kỹ thuật tạo hình thích hợp Khi trẻ tiến hành hoạt động vẽ quan sát đến gần trẻ động viên khuyến khích trẻ, gợi ý thêm cho trẻ, q trình vẽ tơi bao qt ý đến trẻ chưa vẽ được, khơng nói to tránh phân tán trẻ 19 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Tôi hướng dẫn trẻ hoạt động theo nhóm Ví dụ : Ở chủ đề nghề nghiệp “vẽ sản phẩm nghề nông” Trước ổn định tổ chức cho trẻ chợ quê thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm nghề nông lớp Trẻ vừa quan sát theo nhóm vừa nhận xét so sánh giống khác nhau, đa dạng, phong phú sản phẩm nghề nông Sau phần từ – phút cho trẻ ngồi vào bàn để thu hút trẻ vào chủ đề học, nói: Loa loa loa … ngày mai tổ chức triễn lãm tranh vẽ sản phẩm nghề nơng cung văn hóa thiếu nhi Vì hôm trường mầm non tổ chức hội thi “Bé khéo tay” để chọn “họa sỹ” tài giỏi nhất, khéo tay vẽ nhiều sản phẩm nghề nông đẹp gửi triển lãm phòng triễn lãm tranh có phần thưởng cao nhất, có phần thưởng cho đồng đội Vậy “họa sỹ” tí hon trổ tài xem thí sinh vẽ giỏi nhất, khéo tay Đề thi hôm là: “Vẽ sản phẩm nghề nơng” Sau tơi cho trẻ đàm thoại hướng tới đề tài câu hỏi, cho trẻ kể tên sản phẩm nghề nông mà trẻ biết qua buổi tham quan chợ quê (được trưng bày hàng ngày lớp) Trẻ kể đến đâu đưa tranh đến cho trẻ xem kết hợp phân tích đặc điểm, hình dáng phong phú sản phẩm…Tôi cho trẻ đếm số sản phẩm cô vẽ sau cất tranh vẽ sản phẩm cho trẻ thực Trong q trình trẻ vẽ tơi nói câu vui tươi, dí dỏm (ngơn ngữ nghệ thuật, biểu cảm) với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để tạo hứng thú, hấp dẫn trẻ say mê với hoạt động Phần kết thúc nhận xét, hội đồng giám khảo họa sỹ nhí có lời nhận xét, kết luận phần trao thưởng cho giải đồng hồ chong chóng làm cọ, giấy vật ngộ nghĩnh cây,… Sau hoạt động lớp dặn cháu vẽ lại cho ông bà, bố mẹ nhằm củng cố lại kỹ vẽ cho trẻ 4.3 Nhận xét sản phẩm Việc nhận xét sản phẩm giáo viên sản phẩm trẻ quan trọng, giúp cho trẻ rút kinh nghiệm để làm tốt vào lần sau, bước đầu hình thành khả nhận xét đánh giá tác phẩm nghệ thuật thân trẻ Biết rõ điều tạo hình tơi ln biết cách động viên khích lệ trẻ lúc khéo léo nêu hạn chế trẻ để không làm trẻ tự thấy thoả mãn khả thân để tiếp tục cố gắng Bên cạnh đó, hoạt động đặt câu 20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm hỏi "Con thấy thích sản phẩm nhất? Vì lại thích sản phẩm nhất? Để làm nên sản phẩm phải làm nào? Sản phẩm có đặc biệt khơng?" để hình thành trẻ tiền đề đánh giá, nhận xét sản phẩm Tuy nhiên, việc đánh giá sản phẩm trẻ cần phải xác, phù hợp với cách nhìn, cách nghĩ cách cảm nhận trẻ tác phẩm nghệ thuật Khi nhận xét việc khen chê phải khéo léo, lời lẽ nhận xét sản phẩm phải gây cho trẻ niềm vui sướng chúng tạo nên, phải nhấn mạnh thành công sáng tạo, ý định tạo tình thú vị trẻ, phải cho trẻ thấy giống vật với hình ảnh miêu tả giúp cho trẻ thể tình cảm, thái độ trước kết hoạt động Bằng lời nói tơi rèn luyện cho trẻ khả nhận xét kết hoạt động trẻ, nhận thiếu sót có hướng sửa chữa thiếu sót Ngồi ra, ngày tơi có sổ nhật ký ngày để theo dõi trẻ từ phát khiếu trẻ để bồi dưỡng thêm Ví dụ: Cháu Bảo Ngọc có khả vẽ theo đề tài tốt, nhiên cháu vẽ tô cẩn thận sản phẩm cháu hồn thành chậm Từ tơi có hướng giúp cháu nâng dần mức độ tiến hành nhanh mẹo nhỏ tô màu tranh có nhiều chỗ cần tơ mãng màu tơ cho hết màu xong đổi lấy màu khác tiếp tục tô Trẻ nhận xét sản phẩm Khi tổ chức cho trẻ quan sát, nhận xét sản phẩm hoạt động cần giúp trẻ không quan tâm đến thể nghệ thuật mà đánh giá chất lượng kỹ thuật tạo hình Dùng biện pháp " trò chơi hóa sản phẩm tạo hình" để tăng cường khả phối hợp hình tượng hai chiều với hình tượng ba 21 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm chiều, tạo nhiều hội cho trẻ ứng dụng cảm nhận, vui sướng thành hoạt động Dạy lúc nơi: 5.1 Giờ đón, trả trẻ Trong đón trả trẻ, hoạt động tự chọn tơi hướng trẻ vào góc chọn mơn hoạt động tạo hình nhằm cố, ơn luyện kỹ nặng nhận thức cho trẻ, hướng dẫn trẻ thực thành thạo kỹ Thường xuyên cho trẻ xem tranh ảnh, truyện tranh vào lúc đón trả trẻ, tranh vẽ cô giáo, học sinh, trường mẫu giáo, thiên nhiên, hoa… đồng thời trao đổi với bậc phụ huynh kiến thức kỹ tạo hình trẻ để có phương pháp hướng dẫn bồi dưỡng kỹ vẽ cho trẻ 5.2 Tích hợp hoạt động có chủ đích + Khám phá khoa học: Để giúp trẻ hiểu đắn đề tài hoạt động chung làm quen khám phá khoa học thông qua việc trò chuyện, đàm thoại, quan sát, trò chơi việc kết hợp sử dụng tạo hình học góp phần tạo cho trẻ có cảm xúc với đối tượng mà tơi cần cho trẻ tìm hiểu “Tìm hiểu số dụng cụ nghề thợ xây” yêu cầu trẻ phân biệt số dụng cụ, so sánh, nhận xét giống khác biết công dụng dụng cụ, biết yêu quý, biết ơn thợ xây Kết thúc tơi cho trẻ vẽ dụng cụ nghề thợ xây Trẻ vẽ dụng cụ nghề thợ xây Khi dạy đề tài “gia đình bé” qua khám phá tìm hiểu trẻ vẽ người thân gia đình 22 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Trẻ vẽ gia đình Được hoạt động, chơi với sản phẩm làm ra, trẻ thích thú tự hào, say mê với môn học vẽ làm sản phẩm đồ dùng đồ chơi cho lớp Và từ hoạt động này, khả thẩm mỹ, khéo léo đơi tay trẻ nâng lên nhiều Ngồi ra, để phát huy khả vẽ trẻ tơi tích hợp cho trẻ vẽ vào mơn học khác như: văn học, tốn, mơi trường xung quanh xen kẽ vào hoạt động: vui chơi, trời, hoạt động chiều + Làm quen với tốn: Hoạt động làm quen với tốn, ta sử dụng tạo hình giúp trẻ làm quen với số cách tự nhiên, nhẹ nhàng thông qua trò chơi, vẽ số lượng tương ứng với số Cho trẻ vẽ tranh hoa, hay đồ vật có chứa chữ số theo u cầu, hay tơ màu xanh vào khoảng trống có số 1, màu đỏ vào khoảng trống có số 2, màu vàng vào khoảng trống số Sau tơ màu xong có tranh phối màu sinh động, rõ nét hoa quả, hay đồ vật…… + Tích hợp vào mơn văn học: Trong hoạt động làm quen với tác phẩm văn học dạy trẻ cảm thụ thơ, ca dao, đồng dao, câu chuyện thông qua việc đọc, kể diễn cảm, hiểu nội dung thơ, ca dao, đồng dao, câu chuyện để truyền đạt tới trẻ vẻ đẹp, nhân vật thiện hay ác câu chuyện, hay nhân vật đáng quý từ trẻ yêu thích nhân vật Kết thúc tiết học, cho trẻ vẽ theo ý thích nhân vật truyện 23 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Hay dạy thơ “Tết vào nhà” trẻ nghe giúp trẻ cảm nhận vẽ đẹp hoa đào hoa mai ngày tết, biết loại hoa nở hoa khoe sắc ngày tết cảm nhận khơng khí ngày tết cổ truyền dân tộc, thơng qua trẻ vẽ đẹp hình ảnh hoa đào, hoa mai 5.3 Dạo chơi trời: Khi cho trẻ quan sát dạo chơi ngồi trời tơi thường xun cho trẻ quan sát bầu trời, cối, quang cảnh xung quanh trường, dạo chơi, thăm quan, đàm thoại trao đổi với trẻ qua hệ thống câu hỏi: Bầu trời hơm nào? Có nhiều mây khơng? Con có nhận xét cảnh vật xung quanh? Ví dụ: Trong buổi dạo chơi xung quanh trường cô cho trẻ quan sát vườn rau hỏi trẻ "Vườn rau trường có loại rau nào? thích loại rau nhất? Con nhìn xem loại rau có màu gì? Trơng rau sao? " để chuẩn bị biểu tượng cho "vẽ vườn rau" ngày mai việc làm giúp trẻ thể lại nét độc đáo riêng thơng qua việc quan sát tận mắt, mà khơng tạo cách máy móc dựa ý tưởng sẵn có người khác 24 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Trẻ quan sát vườn rau 5.4 Thông qua ngày lễ, hội thi nhà trường: Thông qua hoạt động tổ chức lễ hội tơi tổ chức hoạt động tạo hình theo hình thức trang trí phù hợp với ngày lễ như: trang trí lễ hội “tết trung thu” có chị Hằng, có đèn ơng sao, có mâm ngũ quả… Bé vui tết trung thu Hoặc trang trí hình ảnh: “Ngày hội đến trường” 25 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Phối hợp với phụ huynh: Bên cạnh tác động hỗ trợ nhà trường, giáo, thành phần khơng thể thiếu bậc phụ huynh Muốn cho em phát triển cách hài hoà toàn diện kết hợp hài hồ nhà trường gia đình quan trọng, giúp cho trẻ ngày tiến phát triển lực rèn luyện thường xuyên đồng Ở buổi họp phụ huynh lần đón- trả trẻ tơi trao đỗi với phụ huynh tình hình học tập khả trẻ tầm quan trọng môn tạo hình nói chung vẽ theo đề tài trẻ cho phụ huynh thấy rõ, để từ có hướng phối hợp nhà trường giúp trẻ có kĩ vẽ tốt nhà Ví dụ: Nhân ngày mồng 8/3 có muốn gửi đến mẹ bà bó hoa tươi thắm khơng nào? Bây cô vẽ hoa thật đẹp để mang tặng cho bà mẹ (Cơ cho trẻ mang sản phẩm tặng mẹ về) Với thực tế đa số phụ huynh người buôn bán, làm nông nên tầm hiểu biết họ mức độ đơn giản chưa trọng đến việc học trẻ, họ trẻ mầm non biết hát đọc thơ đủ, việc lôi tham gia phối hợp phụ huynh mang hiệu cao khó Vì thế, họ thấy lực thật đứa trẻ lớp tơi tạo mãng để trưng bày sản phẩm trẻ triển lãm tranh đẹp, thu hút ý bậc phụ huynh, từ tiếp cận trao đổi thông tin cách thân thiện, thường xuyên thăm hỏi cách thức phụ huynh hướng dẫn cho trẻ nhà để nắm khó khăn họ mắc phải để gỡ vướng mắc đó, phần hiểu sâu thêm số đặc điểm trẻ để có hướng khắc phục 26 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Trao đổi với phụ huynh động viên khuyến khích trẻ học vẽ nhà, qua để phụ huynh giúp đỡ việc rèn kỹ vẽ cho trẻ trẻ nhà Với cháu kỹ vẽ hạn chế tơi thảo luận riêng với phụ huynh, hướng dẫn tư vấn thêm số kiến thức kỹ cách vẽ gợi ý với phụ huynh cho trẻ phối hợp học nhóm với trẻ gần nhà Vào ngày nghỉ đưa số đề tài để trẻ vẽ nhà, tuần sau mang đến Sau chủ đề nhận thức phụ huynh nội dung học tập trẻ ngày nâng cao Các bậc phụ huynh tích cực động viên em học Phụ huynh quan tâm đến hơn, động viên khuyến khích phát triển khiếu vẽ cho trẻ Tham gia tích cực với giáo viên cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Ngoài phối hợp với phụ huynh sưu tầm tranh ảnh, báo chí, vật liệu để làm thêm đồ dùng dạy học làm phong phú thêm môi trường cho trẻ quan sát nhằm phát triển óc tư tưởng tượng cho trẻ phát trẻ có khiếu trao đổi để gia đình biết có kế hoạch để bồi dưỡng trẻ từ lúc trẻ thơ Ví dụ: Ở chủ đề "Tết mùa xn" tơi vận động phụ huynh đóng góp tranh ảnh hình ảnh, nguyên vật liệu để làm chợ quê ngày tết - Đồng thời vận động phụ huynh mua sắm thêm đồ dùng học tập trẻ bút chì, bút màu Việc phối kết hợp với phụ huynh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ cho trẻ môn hoạt động tạo hình vấn đề quan trọng cần thiết, thời gian trẻ học trường chiếm thời gian nhiều trẻ độ tuổi thường dễ nhớ chóng quên nên việc tạo điều kiện giúp đỡ phụ huynh trẻ vơ quan trọng, thân thường xuyên trao đổi tình hình học tập cháu với bố mẹ để phối hợp chăm sóc giáo dục mà qua lần tiếp xúc với phụ huynh tơi lại hướng dẫn phụ huynh số phương pháp cho trẻ thực mơn tạo hình, thường xun trao đổi, tuyên truyền, giúp phụ huynh chọn thời điểm để dạy vẽ, hướng dẫn trẻ vẽ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, khuyến khích phụ huynh tích cực cho trẻ tìm hiểu giới xung quanh để tích lũy kinh nghiêm, vốn sống cho trẻ IV Hiệu mang lại sáng kiến Với biện pháp vận dụng vào tình hình thực tế cách hợp lí kết mang lại cho trẻ hoạt động tạo hình vẽ theo đề tài đạt nhiều thành đáng khích lệ: 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Đối với trẻ: Sau nghiên cứu, áp dụng biện pháp hướng dẫn trẻ thực thấy 100% trẻ thực thích thú tham gia hoạt động tạo hình vẽ theo đề tài, có nhiều sáng tạo sản phẩm, bố cục tranh cân đối hơn, biết phối màu cách phù hợp, hào hứng học vẽ Một số cháu chưa học qua lớp tuổi theo kịp bạn lớp chí có khả tạo hình tốt số bạn trước Khi trưng bày sản phẩm trẻ hồn thiện vẽ theo yêu cầu chứa đựng cá tính riêng trẻ Từ hoạt động tạo hình đạt chất lượng cao Đặc biệt qua kết khảo sát đạt cuối năm cao so với đầu năm: Nội dung Trẻ sử dụng khéo léo dụng cụ tạo hình Trẻ biết vẽ theo mẫu để tạo sản phẩm Trẻ biết tạo sản phảm tạo hình theo ý tưởng Trẻ thành thạo Trẻ khơng thành thạo Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ 33 28 84,8% 15,2% 33 30 91% 9,0% 33 30 91% 9,0% Số trẻ Tỷ lệ % Đối với giáo viên: - Giáo viên nhận thức yêu cầu nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nắm nội dung, yêu cầu chương trình Biết lên kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần phù hợp với tình hình thực tế trường; - Biết thay đổi hình thức sử dụng phương pháp, biện pháp cụ thể phù hợp để gây hứng thú khơi gợi trẻ óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú cho trẻ vẽ; - Làm thêm đồ dùng, đồ chơi, sưu tầm tranh ảnh phục vụ cho mơn tạo hình mang tính thường xun; - Bản thân bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần tự học, tìm tòi sáng tạo để tìm phương pháp hay, khắc phục khó khăn để nhằm đem lại kết cao cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Đối với phụ huynh: Góc tạo hình có nhiều tranh vẽ theo đề tài nhiều cháu làm cho phụ huynh phấn khởi yên tâm Vì mà phụ huynh có cách nhìn nhận tốt lực em Từ đó, có đóng góp tích cực hoạt động lớp, sưu tầm đồ dùng, đồ chơi giúp đỡ phối 28 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm hợp với giáo viên chủ nhiệm để giúp trẻ ngày tiến Đã thay đổi cách nhìn nhận việc dạy học trẻ hơn, nhiệt tình việc chăm sóc quan tâm đến trẻ, động viên khuyến khích trẻ vẽ Giúp việc tìm kiếm ngun vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi trang trí góc tạo hình Nhiều phụ huynh sưu tầm tranh ảnh, tập san, tạo hình mẫu để tham khảo, giáo trẻ trang trí sân khấu ngày hội “Hội thi an toàn giao thông”, “Bé khỏe bé ngoan”, ngày hội đến trường, ngày Tết Trung Thu, ngày nhà giáo Việt Nam… V Khả ứng dụng triển khai Nếu đề tài áp dụng tơi tin tưởng sẻ góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trình tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ Giúp giáo viên linh hoạt, sáng tạo việc lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường VI Ý nghĩa sáng kiến Đối với phạm vi, lĩnh vực áp dụng; lợi ích mang lại sáng kiến việc cung cấp cho trẻ kiến thức, kỹ phải thường xuyên tổ chức cho trẻ luyện tập biện pháp phù hợp nhằm ôn luyện, củng cố, nâng cao chất lượng kỹ tạo hình Tơi áp dụng giải pháp hiệu nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ tuổi, phát huy tính tích cực trẻ tham gia hoạt động, kích thích tính chủ động sáng tạo trẻ Trẻ tự khám phá, nhận xét, phán đoán vấn đề liên quan đến hoạt động Hoạt động cho trẻ vẽ theo đề tài trở nên sôi nổi, đồ dùng - đồ chơi đa dạng, lồng ghép tích hợp với hoạt động khác nhuần nhuyễn, trò chơi ơn luyện tổ chức theo hệ thống từ đơn giản đến phức tạp Nhận thức số phụ huynh việc học trẻ tuổi nâng lên rõ rệt C PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm: Bài học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng sáng kiến thân - Cần cho trẻ hoạt động môi trường nghệ thuật phong phú; - Phải nghiên cứu đầu tư, soạn có chất lượng, chuẩn bị chu đáo trước lên lớp, phải tùy vào đặc điểm lớp, độ tuổi mà có phương pháp phù hợp Nhất việc đồi phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý trẻ đặc thù môn thể loại, đề tài; - Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia lớp chuyên đề, thao giảng, dự để đúc rút kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp; 29 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm - Tăng cường làm đồ dùng đồ chơi, tạo mơi trường ngồi lớp môi trường cho trẻ trải nghiệm hoạt động khám phá; - Phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường ban ngành địa phương để tạo điều kiện cho trẻ học tập; - Tuyên truyền rộng rãi với phụ huynh tầm quan trọng hoạt động tạo hình trẻ; - Thường xuyên trưng bày sản phẩm tạo hình mà trẻ tạo ra, giúp trẻ thấy rõ ý nghĩa sản phẩm ấy; - Biết tích hợp lồng ghép nhẹ nhàng chuyên đề vào hoạt động lúc nơi; - Tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động tổng hợp mang tính nghệ thuật: ngày hội, lễ, hoạt động sân khấu Ngoài ra, tổ chức dạo chơi thiên nhiên, tạo điều kiện phát triển trẻ óc thẩm mỹ, sáng tạo II Kiến nghị đề xuất: Đối với Phòng giáo dục: - Cần tăng cường buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức việc thực môn hoạt động tạo hình nói chung kỹ vẽ nói riêng - Định biên giáo viên môn nhạc họa Đối với Nhà trường: - Cần tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập đơn vị bạn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm - Tổ chức cho trẻ tham gia thi vẽ tranh, làm đồ dùng đồ chơi Đối với giáo viên : - Cần nhận thức rõ tầm quan trọng việc dạy hoạt động tạo hình cho trẻ; - Tìm hiểu tâm sinh lý trẻ theo độ tuổi để có phương pháp dạy phù hợp; - Cần có định hướng rõ ràng theo học, tìm phương pháp dạy trẻ theo độ tuổi, theo hiểu biết trẻ; Trẻ em để lĩnh hội tri thức đầy đủ toàn diện đòi hỏi trẻ có trạng thái tâm lý thoải mái an tồn Vì vậy, cô giáo Mầm non cần phải biết yêu thương, đùm bọc, che chở tôn trọng trẻ, từ trẻ thấy thực an tồn, tích cực tham gia vào hoạt động lĩnh hội tri thức 30 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cách trọn vẹn Nhờ mà trẻ rèn luyện kỹ tạo hình nói chung, kĩ vẽ theo đề tài nói riêng phát huy tính sáng tạo, chủ động tích cực theo cách riêng Lúc thực đưa hoạt động tạo hình trẻ đạt đến mức độ hoạt động Nghệ Thuật Đó là: " Nghệ thuật trẻ thơ" hoạt động lấy trẻ làm trung tâm Đối với phụ huynh: Cần tuyên truyền đến phụ huynh để phụ huynh phối hợp dạy trẻ hoạt động tạo hình Vận động phụ huynh đóng góp ngun vật liệu, bổ sung đồ dùng đồ chơi cho trẻ học Trên sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng vẽ theo đề tài cho trẻ tuổi” mong đóng góp ý kiến cấp, ngành bạn đọc để giúp giáo viên mầm non có cách thức phương pháp dạy trẻ vẽ theo đề tài cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơn./ 31 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ tuổi vẽ theo đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp dạy trẻ 4 tuổi vẽ theo đề tài, Một số phương pháp dạy trẻ 4 tuổi vẽ theo đề tài, III. Phạm vi đối tượng nghiên cứu:

Từ khóa liên quan