Kết nối rasa AI chatbot và facebook messenger với data FAQ techcombank

33 324 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2019, 01:08

Kết nối rasa AI chatbot và facebook messenger với data FAQ techcombank Cách tạo chatbot đơn giản bằng RasaTạo data sử dụng trong train dữ liệuTrain và test chatbotKết nối chatbot với facebook messenger Kết nối Rasa AI Chatbot Facebook Messenger với data FAQ Techcombank Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Sơn Hải Sinh viên thực hiện: Võ Ngọc Quỳnh Mai (42.01.104.242) Giới thiệu đề tài Sử dụng Rasa để xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank kết nối với Facebook Messenger Về phần xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank: ● ● Cài đặt Rasa Chuẩn bị liệu FAQ Techcombank Về phần kết nối với Facebook Messenger, thiết lập: ● ● ● ● Facebook Fanpage Facebook App Rasa Credentials Webhook (ngrok) Nội dung Giới thiệu Rasa ứng dụng Xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank với Rasa 4 Cài đặt Rasa Tạo project Rasa AI Chatbot đơn giản Chuẩn bị liệu FAQ Techcombank Train data chạy thử local Kết nối Rasa AI Chatbot với Facebook Messenger Demo Tài liệu tham khảo Giới thiệu Rasa ứng dụng Rasa framework machine learning mã nguồn mở hỗ trợ việc xây dựng chatbot , trợ lý ảo AI Rasa có modules chính: ● NLU: hiểu nội dung tin nhắn người dùng ● Core: trì hội thoại định Xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank với Rasa 2.1 - Cài đặt Rasa 2.2 - Tạo project Rasa AI Chatbot đơn giản 2.3 - Chuẩn bị liệu FAQ Techcombank 2.4 - Train data chạy thử local 2.1 Cài đặt Rasa Cần cài đặt trước: Microsoft VC++ Compiler 2.1 Cài đặt Rasa Cài đặt NLU Pipeline Dependencies Spacy | Tensorflow | MITIE | 2.2 Tạo project Rasa AI Chatbot đơn giản Tạo project: rasa init no-prompt 2.3 Chuẩn bị liệu FAQ Techcombank NLU - Chọn Pipeline (config.yml) Rasa cung cấp cho ta phương pháp xây dựng liệu trainning cho bot: supervised_embeddings: ● Không sử dụng liệu pre-trained, sử dụng data tự chuẩn bị pretrained_embeddings_spacy: ● Sử dụng tập liệu pre-trained có sẵn (spacy) -ít có liệu tiếng Việt 10 Kết nối Rasa AI Chatbot với Facebook Messenger Các bước tạo kết nối: ● ● ● Tạo, thiết lập Facebook App Rasa Credentials Tạo local webhook ngrok run chatbot Kiểm thử chatbot facebook messenger 19 Tạo Facebook page 20 Tạo Facebook app 21 Kích hoạt Messenger 22 Tạo mã truy cập Facebook page 23 Đăng ký webhooks 24 Đăng ký webhooks 25 Thiết lập Rasa file credentials.yml 26 Chạy rasa project với file credentials vừa chỉnh 27 Tạo tài khoản tải ngrok 28 Chạy “ngrok http 5005” 29 Test chatbot 30 Demo Source code + data + slide: https://github.com/vnqmai/FAQ-Techcombank-Chatbot Video demo: https://youtu.be/dRlfpddmfXk 31 Tài liệu tham khảo [1] Connecting Rasa AI chatbot to Facebook Messenger https://medium.com/@tatiana.parshina/connecting-rasa-ai-chatbot-to-facebook-messenger-6d024e642dbd [2] Rasa documents https://rasa.com/docs/getting-started/ https://rasa.com/docs/rasa/ 32 Cảm ơn Thầy bạn lắng nghe! 33 ... Core - Domain (domain.yml) 17 2.4 Train data chạy thử local Train data: Train data: rasa train rasa train Chạy thử: Chạy thử: rasa shell rasa shell 18 Kết nối Rasa AI Chatbot với Facebook Messenger. .. Cài đặt Rasa Tạo project Rasa AI Chatbot đơn giản Chuẩn bị liệu FAQ Techcombank Train data chạy thử local Kết nối Rasa AI Chatbot với Facebook Messenger Demo Tài liệu tham khảo Giới thiệu Rasa ứng... dụng Rasa để xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank kết nối với Facebook Messenger Về phần xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank: ● ● Cài đặt Rasa Chuẩn bị liệu FAQ Techcombank Về phần kết nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết nối rasa AI chatbot và facebook messenger với data FAQ techcombank, Kết nối rasa AI chatbot và facebook messenger với data FAQ techcombank, Xây dựng trợ lý hỏi đáp FAQ Techcombank với Rasa, 3 Chuẩn bị dữ liệu FAQ Techcombank, NLU - Training data format (data/nlu.md), 4 Train data và chạy thử trên local, Thiết lập Rasa file credentials.yml

Từ khóa liên quan