Đánh giá tác động của đặc điểm hộ gia đình đến chi tiêu giáo dục trung học của hộ gia đình việt nam

77 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 23:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐÀO THỊ YẾN NHI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM HỘ GIA ĐÌNH ĐẾN CHI TIÊU GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỦA HỘ GIA ĐÌNH VI T NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐÀO THỊ YẾN NHI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM HỘ GIA ĐÌNH ĐẾN CHI TIÊU GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỦA HỘ GIA ĐÌNH VI T NAM Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỮU DŨNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, chưa cơng bố nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, trung thực Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Học viên thực Đào Thị Yến Nhi MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN 1.1 Các định nghĩa khái niệm 1.1.1 Hộ gia đình 1.1.2 Chủ hộ 1.1.3 Chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình 1.1.4 Giáo dục trung học 1.2 Vấn đề lựa chọn tiêu dùng (Mas-collet cộng sự, 1995) 1.3 Lý thuyết đầu tư giáo dục hộ gia đình 1.3.1 Lý thuyết lợi nhuận đầu tư cho giáo dục 1.3.2 Mơ hình lý thuyết lựa chọn số năm đến trường trẻ 1.4 Hành vi định hộ gia đình 11 1.5 Các nghiên cứu có liên quan 11 1.5.1 Các yếu tố tác động đến chi tiêu cho giáo dục hộ gia đình vùng nơng thơn Ấn Độ (Tilak, J.B.G ,2002) 11 1.5.2 Tỷ lệ chi tiêu giáo dục hộ gia đình: thể tầm quan trọng giáo dục (Huston, S.J ,1995) 12 1.5.3 Chi tiêu giáo dục vùng thành thị Trung Quốc: tác động thu nhập, đặc điểm hộ gia đình nhu cầu giáo dục ngồi nước (Quian and Smith,2008) 13 1.6 Khung phân tích nghiên cứu 15 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 2.1 Mơ hình lý thuyết kinh tế chi tiêu hộ gia đình 18 2.2 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm đề tài 20 2.3 Lựa chọn biến đại diện sử dụng mơ hình 21 2.3.1 Đặc điểm kinh tế hộ gia đình 21 2.3.1.1 Chi tiêu hộ gia đình 21 2.3.1.2 Chi tiêu thực phẩm hộ gia đình 22 2.3.2 Đặc điểm nhân học hộ gia đình 23 2.3.2.1 Tuổi chủ hộ 23 2.3.2.2 Trình độ học vấn chủ hộ 23 2.3.2.3 Giới tính chủ hộ 25 2.3.2.4 Sắc tộc chủ hộ 25 2.3.2.5 Tình trạng nhân chủ hộ 26 2.3.2.6 Số thành viên học bậc học khác số trẻ em tuổi 26 2.3.3 Đặc điểm khu vực sinh sống hộ gia đình 27 2.4 Phương pháp liệu nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỦA HỘ GIA ĐÌNH 32 3.1 Tổng quan mẫu liệu 32 3.2 Tổng hợp biến mơ hình 33 3.3 Chi tiêu cho giáo dục trung học 34 3.3.1 Đặc điểm khu vực sinh sống hộ gia đình 34 3.3.2 Đặc điểm nhân học hộ gia đình 36 3.3.3 Đặc điểm kinh tế hộ gia đình 39 CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH THỰC NGHI M 41 4.1 Mơ hình hồi quy 41 4.2 Kiểm định mơ hình 41 4.3 Giải thích kết mơ hình hồi quy 43 4.3.1 Đặc điểm kinh tế hộ gia đình 43 4.3.1.1 Chi tiêu bình quân hộ gia đình 43 4.3.1.2 Chi tiêu thực phẩm bình quân hộ gia đình 43 4.3.2 Đặc điểm nhân học hộ gia đình 44 4.3.2.1 Tuổi chủ hộ 44 4.3.2.2 Trình độ học vấn chủ hộ 44 4.3.2.3 Sắc tộc chủ hộ 45 4.3.3 Đặc điểm khu vực sinh sống hộ gia đình 45 4.3.3.1 Khu vực thành thị - nông thôn 45 4.3.3.2 Vùng miền 45 4.3.3.3 Thành phố trực thuộc trung ương 46 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 48 5.1 Các kết đề tài 48 5.1.1 Đặc điểm kinh tế hộ gia đình 48 5.1.2 Đặc điểm nhân học hộ gia đình 49 5.1.3 Đặc điểm khu vực sinh sống hộ gia đình 51 5.2 Kiến nghị 52 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 54 TÀI LI U THAM KHẢO 56 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 3.1: Phân bố mẫu Thành thị - Nông thơn theo nhóm dân tộc Phụ lục 3.2: Phân bố mẫu vùng địa lý theo nhóm dân tộc Phụ lục 3.3: Số trẻ học cấp lại phân theo khu vực Phụ lục 3.4: Tình hình nhân – giới tính chủ hộ Phụ lục 3.5: Tình hình nhân – hôn nhân chủ hộ Phụ lục 3.6: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ cho nhóm theo khu vực sinh sống hộ Phụ lục 3.7: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ nhóm theo nhóm thành phố sinh sống hộ Phụ lục 3.8: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ vùng Phụ lục 3.9: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ nhóm theo giới tính chủ hộ Phụ lục 3.10: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ nhóm theo dân tộc Phụ lục 3.11: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ nhóm theo tình trạng nhân chủ hộ Phụ lục 3.12: Kết phân tích phương sai (ANOVA) chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ nhóm theo số trẻ nhỏ tuổi Phụ lục 3.13: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ số lượng thành viên học cấp học khác Phụ lục 3.14: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ phân nhóm tuổi chủ hộ Phụ lục 3.15: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ phân nhóm học vấn chủ hộ Phụ lục 3.16: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ phân nhóm chi tiêu Phụ lục 4.1: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình Phụ lục 4.2: Kết hồi quy Phụ lục 4.3: Hiện tượng đa cộng tuyến Phụ lục 4.4: Hiện tượng phương sai thay đổi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT OLS: Phương pháp bình phương bé Tp Cần Thơ: Thành phố Cần Thơ Tp Đà Nẵng: Thành phố Đà Nẵng Tp Hà Nội: Thành phố Hà Nội Tp Hài Phòng: Thành phố Hải Phòng Tp Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh UNICEF: United Nations Children’s Fund – Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc VHLSS : Bộ liệu Khảo sát mức sống hộ dân cư DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm chi tiêu giáo dục 13 Bảng 2.1: Thơng tin nguồn liệu trích lọc 29 Bảng 2.2: Bảng tóm tắt kỳ vọng biến mơ hình 30 Bảng 3.1: Tổng hợp biến mơ hình 34 Bảng 3.2: Chi tiêu cho giáo dục trung học hộ gia đình theo khu vực hộ sinh sống 35 Bảng 3.3: Chi tiêu cho giáo dục trung học hộ gia đình theo thành phố lớn so với tỉnh/ thành lại 35 Bảng 3.4: Chi tiêu cho giáo dục trung học hộ gia đình theo sắc tộc chủ hộ 37 Bảng 3.5: Chi tiêu cho giáo dục trung học hộ gia đình theo giới tính chủ hộ 37 Bảng 4.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình 42 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1: Phân bố trẻ theo học trung học nước 32 Hình 3.2: Phân bố số trẻ học trung học 33 Hình 3.3: Chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình vùng 36 Hình 3.4: Chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình theo nhóm tuổi chủ hộ 38 Hình 3.5: Chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình theo nhóm học vấn chủ hộ 38 Hình 3.6: Chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình theo nhóm chi tiêu hộ 39 53 năm 2010 Để cải thiện chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình, cần phải xem xét cụ thể nhân tố tác động nhằm đưa sách thiết thực hiệu Gia tăng chi tiêu hộ gia đình góp phần gia tăng chi tiêu cho giáo dục trung học hộ theo thướng tích cực Nếu mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trung học cần phải tạo điều kiện để hộ gia đình đầu tư vào giáo dục bậc học nêu Sự sẵn lòng đầu tư thể qua hành động thực tế chi tiêu cho giáo dục trung học hộ gia đình Vì tạo điều kiện để gia tăng chi tiêu hộ gia đình góp phần gia tăng khoản chi tiêu giáo dục trung học Một điều kiện dẫn đến hành vi chi tiêu nhiều cho giáo dục trung học nâng cao thu nhập hộ gia đình Do đó, tỉnh thành nước cần quan tâm cho sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động dựa vào lợi vùng miền Qua giúp người lao động cải thiện thu nhập dẫn đến gia tăng khả chi tiêu không cho thân người lao động mà đóng góp phần cho chi tiêu hộ gia đình Chi tiêu giáo dục trung học chịu ảnh hưởng chi tiêu thực phẩm hộ gia đình Các nhà làm sách cần có sách thích hợp để kiểm sốt mặt giá thực phẩm thơng qua việc ổn định nguồn cung nhằm tránh tình trạng đầu kiểm sốt mặt giá nhóm hàng thực phẩm thiết yếu gạo, thịt, đồ uống, rau quả… góp phần bình ổn giá hỗ trợ người dân Bên cạnh đó, cần phải có sách ổn định giá đầu vào góp phần hạn chế tăng giá đầu nhóm hàng thực phẩm Về đặc điểm chủ hộ như: trình độ học vấn tuổi chủ hộ nhân tố có tác động đến chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình Nâng cao trình độ học vấn chủ hộ cần có sách dài hạn, nâng cao trình độ học vấn cho hệ góp phần nâng cao trình độ học vấn chủ hộ tương lai Chính vậy, cần có sách hỗ trợ (miễn giảm học phí, hỗ trợ nơi ăn ở, lại, cấp học bổng…), tạo điều kiện cho trẻ đến trường thụ hưởng chất lượng giáo dục tốt Bên cạnh đó, cần có chương trình hỗ trợ cải thiện đời sống kinh tế hộ gia đình cho chủ hộ dân tộc người Cụ thể, có chương trình đào tạo nghề 54 chỗ, hướng dẫn hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất nơng – lâm tận dụng lợi thiên nhiên, hướng dẫn cách chi tiêu cho sống hàng ngày Chi phí cho việc học trung học hộ gia đình tăng cao với hộ gia đình sinh sống khu vực thành thị thành phố trực thuộc trung ương Khoản chi tiêu tăng cao mức giá tiêu dùng đắt đỏ từ học phí đến chi phí cho dịch vụ hỗ trợ khác chi phí di chuyển, chi phí mua tài liệu dụng cụ…Sự gia tăng người dân khu vực thành thị thành phố trực thuộc trung ương có lựa chọn cho loại hình giáo dục ngồi cơng lập, trường lớp chất lượng cao, cho học thêm nhiều nên có mức chi phí cao Vì nguyên nhân mang tích khách quan, khó đưa sách can thiệp trực tiếp Tuy vậy, có sách cụ thể giúp giảm bớt phần chênh lệch khu vực thành thị - nông thôn tỉnh thành nước như: tăng cường xây dựng củng cố sở hạ tầng phục vụ giáo dục thơng qua chương trình kiên cố hóa trường lớp, đa dạng hóa loại hình đào tạo Bên cạnh đó, cần có sách đa dạng ngành nghề, tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập người lao động khu vực chưa phát triển 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng liệu VHLSS 2010, dạng liệu chéo nên chưa đưa kết khái quát đặc điểm hộ gia đình tác động đến chi tiêu giáo dục trung học Điều khắc phục sử dụng liệu bảng Bên cạnh đó, nghiên cứu thu nhập/chi tiêu thường xảy tượng nội sinh dẫn đến sai lệch ước lượng tham số Tuy nhiên với liệu hạn chế, nên nghiên cứu chưa đưa thêm vào mô hình biến khác để kiểm sốt vấn đề nội sinh Hạn chế nghiên cứu tập trung nghiên cứu số biến đại diện đặc điểm hộ gia đình, chưa xem xét đến vấn đề sách liên quan đến giáo dục thời điểm khảo sát tác động đến chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình Đồng thời, chi tiêu giáo dục trung học nghiên cứu số tổng chi 55 tiêu, chưa phân tách chi tiêu thành phần để có phân tích sâu đa dạng hành vi chi tiêu cho giáo dục trung học hộ gia đình Việt Nam Trong nghiên cứu tiếp theo, nên tiến hành nghiên cứu chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình phạm vi hẹp như: nghiên cứu chi tiêu giáo dục Phổ thông trung học, nghiên cứu cho khu vực thành thị nông thôn, chi tiêu giáo dục trung học cho vùng miền để từ có kết luận đề xuất sách cụ thể Cần xem xét thêm nhiều nhân tố khác có khả đại diện cho quy mơ hộ gia đình nhiều khả dẫn đến kết nghiên cứu xác Hy vọng nghiên cứu sau khắc phục hạn chế nêu để đưa kiến nghị xác đáng hơn, đóng góp nhiều cho nghiệp phát triển giáo dục nước 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Hồng Ngọc Nhậm cộng sự, 2008 Giáo trình kinh tế lượng Hà Nội: Nhà xuất lao động – xã hội Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005 Bộ luật dân Ban hành ngày 14 tháng năm 2005 Tổng cục thống kê Việt Nam, 2011 Kết khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010 Hà Nội: Nhà xuất thống kê Trần Thanh Sơn, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình cho giáo dục: Nghiên cứu vùng Đông Nam Bộ Luận văn thạc sỹ Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh Becker, G.S, 1993 Human Capital – A theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education Thrid Edition London: the University of Chicago Press Blow, L., 2004 Household Expenditures Patterns in the UK DEMPATEM Working paper, 2:1-59 Deolalikar, A.B., 1997 The Determinants of Primary school Enrollment and Household Schooling Expenditures in Kenya: Do They Vary by Income? [pdf] Available at: [Accessed on May 30, 2013] Diep Nang Quang, 2008 Impact of household characteristics on secondary education expenditure, A case study of Mekong Delta Unpublished Master thesis University of Economics, HCMC Vietnam- Netherlands programme for M.A in development economics Douglas.S.P, 1983 Examining family decision-making process [doc] Available at: [Accessed on December 28, 2012] 57 European Commission, 2010 Private household spendingon education and training [pdf] Available at: [Accessed on January 2, 2013] Filmer, D and Pritchett, L., 1998 Education Enrollment and Attainment in India: Household Wealth, Gender, Village, and State Effects [Doc] Available at [Accessed on May 30,2013] Glick, P and and Sahn, D.E, 2000 Schooling of girls and boys in a West African country: the effects of parental education, income, and household structure Economics of Edcation Review, 19: 63-87 Houthaker.H.S, 1957 An international comparision ofhousehold expenditure patterns, commemorating the centenary of Engel’s law.[pdf] Available through : Proquest Database [Accessed on January 2, 2013] Huston, S.J, 1995 The household EducationExpenditure ratio: Exploring the Importance of Education Journal of the Family Economicsand Resource Management Division of AAFCS, 1:51-56 Ilon, L and Moock, P., 1991 School attributes, household characterstics, and demand for schooling: a case study of rural Peru International Review of Education, 37: 429451 Lassible, G., 1994 Towards a standardized definition of education expenditure Paris: United Nations Education, Scientific and Cultural Organization Le Anh Khang, 2012 Determinants of secondary school dropout in Vietnam: a panel data evidence Unpublished Master Thesis University of Economics, HCMC Vietnam- Netherlands programme for M.A in development economics Lee, J., 2008 Sibling size and investment in children’s education: an asian instrument Journal of Population Economics, 21:855-875 Mas-Colell, A., M D Whinston, J R Green, 1995 Microeconomic Theory s.l.: Oxford University Press Maslow, A.H., 1943 A theory of human motivation In: Leavitt, H.J et al., eds 1989 Readings in managerial psychology Chicago: The University of Chicago Press Ch.1 58 Massell, B.F and Heyer J., 1969 Household expenditure in Nairobi: a statistical analysis of consumer behavior Economic Development and Cultural Change, 17:212234 Mauldin, T et al., 2001 Parental Expenditure on Children’s Education [pdf] Availble through: Proquest Database [Accessed on January 26,2013] Ndanshau.O.A, 1998 An Econometric Analysis of Engel’s Curve: The Case of Peasant Household in Northern Tanzania Special Issue, 4:57-70 Ota, M and Moffat, P.G., 2007 The within-household schooling decision: a study of children in rural Andhra Pradesh Journal ofPopulation Economics, 20: 223 – 239 Qian, J and Smyth,R, 2010 Education expenditure in urban China: income effects, family charascteristics and the demand for domestic and overseas education Applied Economics, 43: 3379-3394 Schultz, T.W., 1961 Investment in Human Capital The American Economic Review, 51: 1-17 Tilak, J.B.G, 2002 Determinants of household expenditure on education in rural India [pdf] Accessed through: Eldis.org database [Accessed on December 16, 2012] UNICEF, 2010 An analysis of the situation of children in Viet Nam Hanoi: UNICEF Zou, X and Luo, C., 2010 Factors influencing the return on household education investment: empirical eviden from China Quality & Quantity, 45:1531-1538 PHỤ LỤC Phụ lục 3.1: Phân bố mẫu Thành thị - Nơng thơn theo nhóm dân tộc Dân tộc Khác Kinh Hoa Cả nước Nông thôn 469 1.686 2.155 Thành thị 53 747 800 Cả nước 522 2.433 2.955 Kinh Hoa 613 219 680 161 280 480 2.433 Cả nước 623 568 747 218 290 509 2.955 Phụ lục 3.2: Phân bố mẫu vùng địa lý theo nhóm dân tộc Phân bố mẫu theo vùng Đồng Sơng Hồng Trung du & MN phía Bắc Bắc trung & DH miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng Sông Cửu Long Cả nước Khác 10 349 67 57 10 29 522 Phụ lục 3.3: Số trẻ học cấp lại phân theo khu vực Số trẻ học cấp lại Cả nước Nông thôn 1.194 802 136 19 2.155 Thành thị 418 333 47 0 800 Cả nước 1.612 1.135 183 21 2.955 Phụ lục 3.4: Tình hình nhân – giới tính chủ hộ Giới tính chủ hộ Nữ Cả nước Nam Nông thôn 334 1.821 2.155 Thành thị 237 563 800 Cả nước 571 2.384 2.955 Phụ lục 3.5: Tình hình nhân – nhân chủ hộ Hơn nhân chủ hộ Thành thị Nông thôn Ly thân Cả nước 207 90 297 Vợ chồng 1.948 710 2.658 Cả nước 2.155 800 2.955 Phụ lục 3.6: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ cho nhóm theo khu vực sinh sống hộ Group Obs Mean Nong tho Thanh th 2155 800 combined 2955 diff Std Err Std Dev [99% Conf Interval] 1384.124 3299.237 35.32445 146.0141 1639.831 4129.902 1293.053 2922.229 1475.194 3676.245 1902.598 49.69794 2701.576 1774.502 2030.694 -1915.113 106.1703 -2188.767 -1641.46 diff = mean(Nong tho) - mean(Thanh th) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.0000 t = -18.0381 degrees of freedom = 2953 Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: diff > Pr(T > t) = 1.0000 Phụ lục 3.7: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ nhóm theo nhóm thành phố sinh sống hộ Two-sample t test with equal variances Group Obs Mean Tinh kha Tp lon 2657 298 combined 2955 diff Std Err Std Dev [99% Conf Interval] 1613.288 4482.114 38.39068 318.0632 1978.89 5490.622 1514.329 3657.54 1712.247 5306.687 1902.598 49.69794 2701.576 1774.502 2030.694 -2868.825 156.3992 -3271.944 -2465.707 diff = mean(Tinh kha) - mean(5 Tp lon) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.0000 t = -18.3430 degrees of freedom = 2953 Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: diff > Pr(T > t) = 1.0000 Phụ lục 3.8: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ vùng Source SS df MS Model Residual 1.6236e+09 1.9936e+10 2949 324719138 6760326.73 Total 2.1560e+10 2954 7298510.23 Std Err t Number of obs F( 5, 2949) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = 2955 48.03 0.0000 0.0753 0.0737 2600.1 EExpch Coef [95% Conf Interval] vung -1345.43 -622.2963 -813.8708 1284.195 -957.8599 150.8417 141.0717 204.6019 184.8316 155.3475 -8.92 -4.41 -3.98 6.95 -6.17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -1641.195 -898.9052 -1215.048 921.7834 -1262.46 -1049.664 -345.6874 -412.6939 1646.607 -653.2595 _cons 2417.528 104.1693 23.21 0.000 2213.276 2621.779 Phụ lục 3.9: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ nhóm theo giới tính chủ hộ Two-sample t test with equal variances Group Obs Mean Nu Nam 571 2384 combined 2955 diff Std Err Std Dev [99% Conf Interval] 2294.245 1808.793 117.9325 54.58129 2818.068 2664.998 1989.451 1668.088 2599.04 1949.498 1902.598 49.69794 2701.576 1774.502 2030.694 485.4524 125.5747 161.7844 809.1205 diff = mean(Nu) - mean(Nam) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.9999 t = degrees of freedom = Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.0001 3.8658 2953 Ha: diff > Pr(T > t) = 0.0001 Phụ lục 3.10: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ nhóm theo dân tộc Two-sample t test with equal variances Group Obs Mean Khac Kinh va 522 2433 combined 2955 diff Std Err Std Dev [99% Conf Interval] 681.9995 2164.477 32.49909 58.61306 742.5171 2891.116 597.9797 2013.381 766.0194 2315.573 1902.598 49.69794 2701.576 1774.502 2030.694 -1482.478 127.4485 -1810.976 -1153.98 diff = mean(Khac) - mean(Kinh va) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.0000 t = -11.6320 degrees of freedom = 2953 Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: diff > Pr(T > t) = 1.0000 Phụ lục 3.11: Kết phân tích giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ nhóm theo tình trạng nhân chủ hộ Two-sample t test with equal variances Group Obs Mean Ly than Vo chong 297 2658 combined 2955 diff Std Err Std Dev [99% Conf Interval] 1837.937 1909.823 166.007 52.05339 2860.913 2683.654 1407.557 1775.646 2268.317 2044 1902.598 49.69794 2701.576 1774.502 2030.694 -71.88643 165.3102 -497.9728 354.1999 diff = mean(Ly than) - mean(Vo chong) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.3318 t = degrees of freedom = Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.6637 -0.4349 2953 Ha: diff > Pr(T > t) = 0.6682 Phụ lục 3.12: Kết phân tích phương sai (ANOVA) chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ nhóm theo số trẻ nhỏ tuổi Source SS df MS Model Residual 62929139.6 2.1497e+10 2950 15732284.9 7287074.6 Total 2.1560e+10 2954 7298510.23 Std Err Number of obs F( 4, 2950) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| = = = = = = 2955 2.16 0.0712 0.0029 0.0016 2699.5 EExpch Coef [95% Conf Interval] treduoi6 -186.6352 -878.1045 -1643.43 -1875.43 130.7811 374.9067 1559.515 2700.025 -1.43 -2.34 -1.05 -0.69 0.154 0.019 0.292 0.487 -443.0666 -1613.21 -4701.278 -7169.555 69.79619 -142.9992 1414.418 3418.695 _cons 1953.43 55.34513 35.30 0.000 1844.911 2061.949 Phụ lục 3.13: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình quân trẻ số lượng thành viên học cấp học khác Source SS df MS Model Residual 110268244 2.1450e+10 2949 22053648.7 7273493.04 Total 2.1560e+10 2954 7298510.23 Std Err t Number of obs F( 5, 2949) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = 2955 3.03 0.0098 0.0051 0.0034 2696.9 EExpch Coef [95% Conf Interval] Mem 292.4551 -382.157 -570.3045 259.7947 -767.983 104.501 210.3757 592.3419 1558.528 2697.778 2.80 -1.82 -0.96 0.17 -0.28 0.005 0.069 0.336 0.868 0.776 87.55287 -794.6552 -1731.75 -2796.118 -6057.701 497.3574 30.3412 591.141 3315.708 4521.735 _cons 1817.983 67.17211 27.06 0.000 1686.274 1949.692 Phụ lục 3.14: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ phân nhóm tuổi chủ hộ Source SS df MS Model Residual 330294068 2.1230e+10 2950 82573516.9 7196442.42 Total 2.1560e+10 2954 7298510.23 EExpch Coef Std Err nguphanvit~i 462.136 704.9528 1034.457 631.8684 148.4532 149.7448 163.6113 151.9367 _cons 1374.178 103.6386 t Number of obs F( 4, 2950) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 2955 11.47 0.0000 0.0153 0.0140 2682.6 P>|t| [95% Conf Interval] 3.11 4.71 6.32 4.16 0.002 0.000 0.000 0.000 171.0536 411.338 713.6528 333.9557 753.2183 998.5676 1355.261 929.7812 13.26 0.000 1170.966 1577.389 Phụ lục 3.15: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ phân nhóm học vấn chủ hộ Source SS df MS Model Residual 1.6247e+09 1.9935e+10 2950 406183259 6757649.55 Total 2.1560e+10 2954 7298510.23 Std Err t Number of obs F( 4, 2950) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = 2955 60.11 0.0000 0.0754 0.0741 2599.5 EExpch Coef [95% Conf Interval] nguphanvihv 303.1981 669.0141 1265.582 2440.085 162.5609 124.0042 144.7654 169.3517 1.87 5.40 8.74 14.41 0.062 0.000 0.000 0.000 -15.54613 425.8706 981.7309 2108.025 621.9423 912.1576 1549.434 2772.144 _cons 1178.639 88.08232 13.38 0.000 1005.93 1351.348 Phụ lục 3.16: Kết phân tích phương sai (ANOVA) cho giá trị trung bình chi tiêu giáo dục trung học bình qn trẻ phân nhóm chi tiêu Source SS df MS Model Residual 4.1084e+09 1.7451e+10 2950 1.0271e+09 5915715.69 Total 2.1560e+10 2954 7298510.23 EExpch Coef Std Err nguphanvi 474.814 883.6426 1408.137 3401.828 141.4897 141.4897 141.4897 141.4897 _cons 668.9136 100.0483 t Number of obs F( 4, 2950) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 2955 173.62 0.0000 0.1906 0.1895 2432.2 P>|t| [95% Conf Interval] 3.36 6.25 9.95 24.04 0.001 0.000 0.000 0.000 197.3854 606.214 1130.708 3124.4 752.2426 1161.071 1685.566 3679.257 6.69 0.000 472.7419 865.0852 Phụ lục 4.1: Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình lnEExpch lnExpc Ethnic Age Edu Gender Marital treduoi6 Mem Urban lnEExpch lnExpc 0.6596 Ethnic 0,4991 0,4244 Age 0,0997 0,0763 0,1350 Edu 0,4174 0,4973 0,2762 -0,1085 Gender -0,1037 -0,1387 -0,1098 -0,1403 0,0040 Marital 0,0194 0,0330 -0,0545 -0,3422 0,1500 0,5519 treduoi6 -0,0964 -0,1758 -0,0522 -0,0724 -0,0737 0,0559 0,0246 Mem -0,0320 -0,0297 -0,0144 -0,0583 0,0152 0,0670 0,0442 -0,0424 Urban 0,3710 0,4588 0,1764 0,0968 0,3037 -0,1590 -0,0243 -0,0373 0,0058 big5 0,3061 0,3696 0,1492 0,0487 0,1770 -0,0866 -0,0077 -0,0372 -0,0383 0,2537 big5 Phụ lục 4.2: Kết hồi quy Linear regression Number of obs F( 17, 2937) Prob > F R-squared Root MSE lnEExpch Coef lnExpc lnFExpc treduoi6 Mem Ethnic Age Age2 Edu Gender Marital Urban Vung01 Vung02 Vung03 Vung04 Vung05 big5 _cons 8187595 -.2281099 031095 -.029799 588241 028265 -.000234 0168888 -.0174613 0611915 160884 2477808 094734 2157679 1109913 2497198 101815 -.3263116 Robust Std Err .0515786 0545186 028307 0201034 0478737 0097359 0000891 0039991 0396324 056009 032663 0368226 0477061 0362716 0559606 0562379 0486279 3630585 Phụ lục 4.3: Hiện tượng đa cộng tuyến Variable VIF 1/VIF lnExpc lnFExpc Vung02 Vung01 Vung03 Ethnic Marital Vung05 Gender Edu Vung04 Urban big5 Age treduoi6 Mem 5.96 4.31 2.30 2.02 1.92 1.77 1.66 1.57 1.53 1.50 1.40 1.36 1.34 1.22 1.05 1.03 0.167785 0.232150 0.434936 0.495145 0.520394 0.564748 0.601238 0.638440 0.653239 0.667557 0.713310 0.732852 0.746013 0.819523 0.950206 0.966405 Mean VIF 2.00 t 15.87 -4.18 1.10 -1.48 12.29 2.90 -2.63 4.22 -0.44 1.09 4.93 6.73 1.99 5.95 1.98 4.44 2.09 -0.90 P>|t| 0.000 0.000 0.272 0.138 0.000 0.004 0.009 0.000 0.660 0.275 0.000 0.000 0.047 0.000 0.047 0.000 0.036 0.369 = = = = = 2955 131.38 0.0000 0.5254 66381 [95% Conf Interval] 7176256 -.3350085 -.0244086 -.0692172 4943716 0091752 -.0004087 0090476 -.0951713 -.0486294 0968393 1755801 0011933 1446475 0012654 13945 0064668 -1.038187 9198934 -.1212113 0865986 0096191 6821104 0473548 -.0000593 0247301 0602488 1710124 2249286 3199815 1882747 2868883 2207172 3599895 1971632 3855633 -2 -4 Residuals Phụ lục 4.4: Hiện tượng phương sai thay đổi Fitted values 10 ... vực sinh sống hộ gia đình tác động đến chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình Đặc điểm kinh tế hộ gia đình Đặc điểm nhân học hộ gia đình Chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình Đặc điểm khu vực... động nhân tố thuộc đặc điểm hộ gia đình đến định chi tiêu giáo dục trung học hộ gia đình vấn đề cần lưu tâm xem xét đánh giá Các báo đặc điểm hộ gia đình tác động đến định chi tiêu giáo dục trung. .. đến chi tiêu giáo dục hộ gia đình Tilak (2002) đưa nhiều nhóm đặc điểm có tác động đến định chi tiêu giáo dục hộ gia đình như: nhóm đặc điểm hộ gia đình bao gồm đặc điểm kinh tế, đặc điểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động của đặc điểm hộ gia đình đến chi tiêu giáo dục trung học của hộ gia đình việt nam , Đánh giá tác động của đặc điểm hộ gia đình đến chi tiêu giáo dục trung học của hộ gia đình việt nam

Từ khóa liên quan