19 chuyên lê hồng phong nam định (1)

5 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 22:27

HỌC HĨA HỌC ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 40 câu – 04 trang Biên soạn: THPT Chuyên Lê Hồng Phong KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 258 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137 Câu 41 Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A Tơ nitron B Tơ tằm C Tơ nilon–6,6 D Tơ visco Câu 42 Công thức phân tử trimetyl amin là: A CH5N B C2H7N C C4H11N D C3H9N Câu 43 Polime thu từ phản ứng trùng ngưng axit ε–aminocaproic là: A Tơ nilon–6 B Tơ nilon–6,6 C Tơ nitron D Tơ lapsan Câu 44 Peptit X có cơng thức cấu tạo Val–Glu–Ala–Gly Amino axit đầu C X là: A Glu B Ala C Val D Gly Câu 45 Axit panmitic có cơng thức hóa học là: A C17H31COOH B C15H31COOH C C17H33COOH D C17H35COOH Câu 46 Vinyl axetat có cơng thức cấu tạo thu gọn là: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOCH2–CH3 C CH3COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 47 Đường mía có thành phần là: A glucozơ B fructozơ C saccarozơ D amilozơ Câu 48 Dung dịch glyxin tác dụng với hóa chất sau đây? A HCl B NaHCO3 C NaCl D quỳ tím Câu 49 Khi cho hồ tinh bột tác dụng với I2, thu hỗn hợp có màu: A xanh tím B vàng xanh C tím than D xanh lam Câu 50 Cơng thức hóa học sau chất béo? A (C17H35COO)2C2H4 B C17H31COOC2H5 C (C2H5COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 51 Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A Vonfram (W) B Sắt (Fe) C Đồng (Cu) D Kẽm (Zn) + 3+ 2+ + Câu 52 Trong ion: Na , Al , Cu , Ag Ion có tính oxi hóa mạnh là: A Na+ B Cu2+ C Al3+ D Ag+ Câu 53 Amin thơm có phản ứng với nước brom, thu kết tủa màu trắng là: A Anilin B Đimetylamin C Metylamin D Benzylamin Câu 54 Xà phòng hóa hồn tồn este có có cơng thức hóa học CH3COOC2H5 dung dich NaOH đun nóng, thu sản phẩm gồm: A CH3COONa C2H5ONa B CH3COONa C2H5OH C C2H5COONa CH3OH D HCOONa C3H7OH Câu 55 Trong kim loại sau đây, kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt là: A Al B Cu C Fe D Ag Câu 56 Kim loại không tác dụng với dung dịch HCl là: A Mg B Na C Fe D Cu Mã đề thi 258 – Trang Câu 57 Phản ứng sau không đúng? A Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag B Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 C Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 D 2Na + CuSO4 → Na2SO4 + Cu Câu 58 Cho dãy dung dịch chất sau: metylamin, anilin, lysin, alanin Số dung dịch chất dãy làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là: A B C D Câu 59 Cho dãy tơ sau: tơ tằm, tơ capron, tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron Số tơ hóa học là: A B C D Câu 60 Cho 9,20 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu dung dịch X 0,25 mol H2 Cô cạn dung dịch X, thu m gam muối khan Giá trị m là: A 27,45 B 18,08 C 44,70 D 26,95 Câu 61 Cho 18 gam glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 đun nóng Sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam Ag Giá trị m là: A 10,8 B 27,0 C 21,6 D 13,5 Câu 62 Cho hỗn hợp bột gồm Al Cu vào dung dịch chứa Zn(NO3)2 AgNO3, sau phản ứng hoàn toàn, thu kết tủa X gồm hai kim loại Các kim loại X là: A Zn Cu B Al Zn C Ag Cu D Ag Al Câu 63 Thủy phân hoàn toàn mol peptit X mạch hở thu mol Ala mol Gly Số công thức cấu tạo có X là: A B C D Câu 64 Chất ứng với công thức cấu tạo sau thủy phân hồn tồn dung dịch NaOH đun nóng, thu muối ancol? A CH3–CH2–COO–CH=CH2 B CH3–COO–CH2–CH2–OOC–CH3 C CH3–OOC–CH2–COO–C6H5 D CH3–OOC–CH2–COO–CH2–CH3 Câu 65 Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) O2, thu 4,48 lít khí CO2 1,12 lít khí N2 (các thể tích khí đo đktc) Cơng thức phân tử X là: A C4H11N B C2H5N C C3H9N D C2H7N Câu 66 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X mạch hở lượng khí O2 vừa đủ, thu 8,96 lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Công thức phân tử X là: A C4H6O4 B C4H4O4 C C4H6O2 D C4H8O2 Câu 67 Hòa tan hồn toàn m gam Fe dung dịch HCl dư, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Giá trị m là: A 8,4 B 5,6 C 7,0 D 2,8 Câu 68 Thủy phân hoàn toàn 8,9 gam tristearin dung dịch NaOH đun nóng Sau phản ứng thu m gam muối Giá trị m là: A 9,30 B 9,12 C 9,24 D 9,18 Câu 69 Cho phát biểu sau: (a) Trong phân tử este, số nguyên tử hiđro số chẵn (b) Các chất béo hợp chất este hai chức (c) Phản ứng este hóa axit cacboxylic ancol (xúc tác H2SO4 đặc) phản ứng chiều (d) Tơ capron, tơ nilon–6,6 thuộc loại poliamit (e) Khi đun nóng có mặt chất xúc tác Ni, khí hiđro khử glucozơ thành sobitol Số phát biểu là: A B C D Mã đề thi 258 – Trang Câu 70 Cho 15 gam glyxin tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam muối khan Giá trị m là: A 39,85 B 36,25 C 37,15 D 45,25 Câu 71 Cho 6,3 gam Al vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3, 0,2 mol Fe(NO3)3 0,15 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 26,0 B 23,2 C 20,4 D 27,2 Câu 72 Hòa tan hoàn toàn 25 gam hỗn hợp X gồm Na K 200 ml dung dịch chứa HCl 1M H2SO4 1M, sau phản ứng thu 8,96 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Cơ cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 58,4 B 51,3 C 54,7 D 53,0 Câu 73 Cho dãy chất sau: (a) CH3OOC–CH2–COOC6H5; (b) ClH3N–CH2–COOCH3; (c) HO–CH2–COOCH3; (d) HOOC–CH2–COOCH3; (e) (CH3NH3)2SO4; (f) H2N–CH2–CONH–CH2–COOH Với gốc C6H5– gốc phenyl Số chất dãy tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : là: A B C D Câu 74 Cho chất X, Y, Z mạch hở có cơng thức phân tử C3H6O2 Trong đó: – Chất X có phản ứng tráng gương phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng – Chất Y tác dụng với dung dịch NaOH NaHCO3 khơng có phản ứng tráng gương – Chất Z tác dụng với NaOH khơng có phản ứng tráng gương khơng phản ứng với Na Công thức cấu tạo X, Y, Z là: A HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, HOCH2CH2CHO B HCOOCH2CH3, CH3CH2COOH, CH3COOCH3 C HOCH2CH2CHO, CH3CH2COOH, CH3COOCH3 D HCOOCH2CH3, HOCH2CH2CHO, CH3COOCH3 Câu 75 Cho sơ đồ phản ứng sau: (a) Xenlulozơ + H2O → X (b) X → Y + CO2 (c) Y + Z → T (C7H12O4) + H2O Biết Z T hợp chất hữu đa chức Công thức cấu tạo Z là: A HOOC–CH2–COOC2H5 B HO–CH2–CH2–CH2–OH C HOOC–(CH2)3–COOH D HOOC–CH2–COOH Câu 76 Este X no, đơn chức, mạch hở, khơng có phản ứng tráng bạc Đốt cháy 0,1 mol X 0,6 mol O2, sau phản ứng thu hỗn hợp gồm CO2, nước O2 dư Thuỷ phân X dung dịch NaOH thu hai chất hữu có số nguyên tử cacbon phân tử Phần trăm khối lượng oxi X là: A 43,24% B 36,36% C 53,33% D 37,21% Câu 77 Hỗn hợp X gồm Fe Cu Hòa tan hồn tồn m gam X dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, có mol HNO3 phản ứng, sản phẩm khử khí NO2 Mặt khác, cho m gam X tác dụng với oxi, thu 25,2 gam chất rắn Y Hòa tan hồn tồn Y dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, có 0,8 mol H2SO4 phản ứng, thu muối sunfat SO2 sản phẩm khử H2SO4 Giá trị m là: A 22 B 18 C 24 D 21 Câu 78 Chất X có cơng thức cấu tạo: ClH3N–CH2–CONH–CH(COOH)–CH2–CH2–COOH Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y Trung hòa NaOH dư Y cần dùng 100 ml dung dịch H2SO4 1M, thu dung dịch Z Cô cạn Z, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: Mã đề thi 258 – Trang A 41,75 B 44,25 C 39,75 D 48,85 Câu 79 Peptit X mạch hở tạo từ α–amino axit no, hở (phân tử chứa nhóm –COOH nhóm –NH2) Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 52,7 gam hỗn hợp muối Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X dung dịch HCl dư, thu 59,95 gam hỗn hợp muối X thuộc loại: A hexapeptit B pentapeptit C tetrapeptit D heptapeptit Câu 80 Hỗn hợp X gồm số este đơn chức, phân tử có chứa vòng benzen Thuỷ phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp X cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 1,5M, sau phản ứng thu 15 gam hỗn hợp Y gồm ancol m gam hỗn hợp Z gồm muối Cho toàn Y tác dụng với Na dư, sau phản ứng hồn tồn thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Giá trị m là: A 61,8 B 65,4 C 64,5 D 66,3 ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– Mã đề thi 258 – Trang ĐÁP ÁN 41D 51A 61C 71B 42D 52D 62C 72C 43A 53A 63B 73D 44D 54B 64B 74B 45B 55D 65D 75D 46A 56D 66D 76B 47C 57D 67A 77A 48A 58B 68D 78D 49A 59D 69D 79B 50D 60D 70A 80D Mã đề thi 258 – Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 chuyên lê hồng phong nam định (1), 19 chuyên lê hồng phong nam định (1)

Từ khóa liên quan