TIEU LUAN DAI HOC XD DANG

19 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 15:42

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG PHẦN A : LỜI MỞ ĐẦU Từ ngày thành lập đến nay, Đảng lãnh đạo thành công cách mạng, qua thực tế chứng minh tất giai đoạn cách mạng lãnh đạo Đảng điều kiện tiên để dẫn đến thành công.Từ Cách mạng Pháp 1789 đến Cách mạng Tháng Mười Nga, từ đấu tranh công nhân, nông dân đến phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh chống áp bóc lột, chống đế quốc thực dân nơi có thống lãnh đạo Đảng cộng sản nơi thành cơng Việt Nam minh chứng , khởi nghĩa nông dân, phong trào kháng chiến chống Pháp từ trước đến năm đầu kỷ XX kết cục thất bại ; khơng phải dân ta khơng có lòng u nước khơng sẵn sàng hy sinh tổ quốc Chỉ từ Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập - năm 1930, Cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh từ thắng lợi đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc khỏi ách áp thực dân, phong kiến, đế quốc thống tổ quốc lên chủ nghĩa xã hội Có thắng lợi Đảng tập hợp sức mạnh quần chúng, lãnh đạo thống theo Cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn Sức mạnh Đảng sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, mà quan trọng sức mạnh tổng hợp thống toàn Đảng, Đảng biết tập hợp đại biếu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động hàng ngũ Sức mạnh Đảng bắt nguồn từ đường lối trị đắn, thống tư tưởng hành độngcủa tồn Đảng, từ tính tiên phong gương mẫu đến việc nâng cao lực, phẩm chất, đạo đức đảng viên Trong thời kỳ chiến tranh lãnh đạo Đảng đìeu kiện sống còn, thời kỳ xây dựng đất nước- thời kỳ đổi , mở cửa , muốn thành cơng khơng thể khơng có lãnh đạo Đảng Hơn kết qủa qúa trình đổi đời sống trình độ dân trí người dân khơng ngừng nâng caodo đòi hỏi khơng ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng Đảng hạt nhân lãnh đạo trị tồn xã hội, tổ chức Đảng tảng Đảng, đảng viên tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng Vậy nên chất lượng phát triển đảng viên yếu tố tạo nên sức manh Đảng Đó nguyên lý xây dựng Đảng Chủ nghĩa Mác Lê Nin Muốn vậy, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng - xây dựng tổ chức sở Đảng vững mạnh Từ nhận thức vai trò lãnh đạo Đảng , ý nghĩa tầm quan trọng công tác phát triển đảng thực tế công tác phát triển Đảng Đội Quản lý Thị trường số - huyện Cái bè năm qua, định chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên chi Đội Quản lý Thị trường số - huyện Cái bè” để viết tiểu luận với mong muốn vận dụng kiến thức học tập nghiên cứu từ thầy giảng dạy nhà trường vào thực tiễn đơn vị sở, với mong muốn xây dựng tổ chức Đảng đơn vị không ngừng lớn mạnh bề rộng lẫn chiều sâu, số lượng chất lượng góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ đơn vị PHAÀN B : NỘI DUNG CHÍNH I-THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6- HUYỆN CÁI BÈ: 1/- Cơ sở lý luận : Chi Đội Quản lý Thị trường số - huyện Cái bè l chi độc lập trực thuộc Huyện ủy Cái bè n ằm hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước v có vai trò vị trí định phát triển Đảng Khoản Điều 21 Điều lệ Đảng (Đại hội VIII) ghi rõ : “ Tổ chức sở Đảng ( Chi sở, Đảng sở) tảng Đảng, hạt nhân trị sở” Vị trí tảng tổ chức sở Đảng th ể hi ện hoạt động xây dựng tổ chức lãnh đạo Đảng lĩnh vực đời sống xã hội, mà lĩnh vực quản lý, kiểm tra , kiểm soát thị trường phận quan trọng việc vận hành chế thị trường có quản lý Nhà nước Tổ chức Đảng kinh tế thị trường phận cấu thành hệ thống trị sở, có vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống Thơng qua hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức sở Đảng nắm tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu đáng cán lãnh đạo, quần chúng đội, từ tham gia kiểm tra, kiểm soát thị trường thị trường chống lậu, chống gian lận thương mại làm ổn định thị trường theo đạo cấp nhằm giúp quan cấp với Đảng Nhà nước để định đường lối, sách, chủ trương , kế hoạch đắn Đồng thời tổ chức Đảng trực tiếp giáo dục, thuyết phục tổ chức đề nghị kiểm tra hoạt động quản lý kinh doanh thực có hiệu việc quán triệt thực đường lối , sách, pháp luật Nhà nước chủ trương kế hoạch công tác cấp Chủ tịch Hồ Chí Minh viết : “ Mỗi chi Đảng phải hạt nhân lãnh đạo quần chúng sở , đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng , phát huy trí tuệ lực lượng vĩ đại quần chúng” Hơn nữa, công đổi toàn diện nhân dân ta lãnh đạo Đảng năm qua thu thắng lợi to lớn , có ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, khó khăn nhiều, đất nước đứng trước thử thách , nguy không nhỏ Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá đất nước đặt cho Đảng ta yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục chỉnh đốn, tự đổi vươn lên ngang tầm đòi hỏi giai đoạn cách mạng Đó trách nhiệm toàn Đảng Là cấp tổ chức tảng, tổ chức sở Đảng có nhiệm vụ tiếp tục bảo đảm cho quan điểm , sách đổi Đảng , pháp luật Nhà nước, thị, nghị cấp nhận thức tổ chức thực có hiệu qủa đơn vị sở; đồng thời, từ hoạt động thực tiễn tổ chức sở Đảng tham gia với Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục hồn thiện đường lối, sách tiếp tục đưa nghiệp đổi vào chiều sâu giành thắng lợi Với ý nghĩa đó, chất lượng tổ chức sở Đảng nhân tố đảm bảo cho qúa trình tự đổi , tự chỉnh đốn Đảng, đổi toàn đời sống xã hội từ sở Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh chi tốt , chi tốt đảng viên tốt ” Qua đó, ta thấy vai trò , vị trí đảng viên quan trọng tổ chức sở Đảng Đảng viên quần chúng cách mạng ưu tú giới thiệu vào tổ chức Đảng, trở thành chiến sĩ tiên phong cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động, thay mặt Đảng dẫn dắt quần chúng Đảng đội tiên phong, lãnh tụ trị giai cấp cơng nhân, hạt nhân lãnh đạo cách mạng, vai trò thực thông qua người đảng viên cụ thể Do đó, vai trò Đảng viên gắn với vai trò Đảng Nếu làm tốt cơng tác phát triển đảng viên , giáo dục tốt ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lực cơng tác đảng viên phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, ln củng cố giữ vững niềm tin quần chúng Đảng , đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày vững mạnh , sớm thực thành công mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ” Như vậy, hiệu lực lãnh đạo Đảng thơng qua vai trò tiên phong gương mẫu người đảng viên tổ chức Đảng Từ sở lý luận nêu trên, Tôi nhận thấy nâng cao chất lượng đảng viên nói chung đảng viên làm cơng tác quản lý Thị trường nói riêng góp phần nâng cao hiệu lực lãnh đạo Đảng sở nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ngành giao phó 2/- Đặc điểm tình hình chi : Chi Đội Quản lý Thị trường số huyện Cái bè năm 1990 – 1996 chi ghép với Phòng Tài Chính Kế hoạch lúc có đảng viên, đến năm 1997 kết nạp thêm đảng viên nên thành lập chi độc lập năm 1997, có đảng viên, có đảng viên dự bị nữ - Đảng viên cao tuổi 56 tuổi - Đảng viên trẻ tuổi 33 tuổi - Độ tuổi trung bình đảng viên chi 44,5 tuổi - Tuổi đảng cao 37 tuổi - Tuổi nghề cao 20 năm thấp năm - Về trình độ: + Học vấn : 6/6 đồng chí tốt nghiệp cấp III + Chính trị: Đại học : 01 Cao cấp : 01 Trung cấp : 03 Sơ cấp : 02 + Chuyên môn: Đại học : 02 Trung học : 02 Sơ cấp : 02 3/- Thực trạng tình hình chi Đội Quản lý Thị trường số : a- Ưu điểm : Khi thành lập, chi có đảng viên đến năm 2005 chi có đảng viên Trong năm qua, chi làm tốt công tác xây dựng tạo nguồn sử dụng nguồn Chi bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, chi ý đến chất lượng, khơng lý mà chạy theo số lượng Do đó, đảng viên chi kết nạp , đưa vào đội ngũ Đảng phát huy tốt lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Chi tôn trọng thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới, nghĩa việc bồi dưỡng phát triển đảng viên chi thảo luận, bàn bàn dân chủ có Nghị chi bộ; đồng thời, phân cơng đảng viên thức bồi dưỡng, giúp đỡ lúc đối tượng đảng thời gian đảng viên dự bị để đủ tư cách cơng nhận đảnng viên thức Song công tác phát triển đảng viên chi cấp ủy trọng theo quy trình- : phân cơng đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ, tăng thêm số lượng, chất lượng trí tuệ Đảng cho Đảng ta có văn hố hơn, lực lượng đảng viên ngày trẻhơn, nhằm làm trẻ hố đội ngũ cán đáp ứng u cầu cơng tác thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố xu hội nhập kinh tế quốc tế Cấp ủy chi ln xác định mục đích kết nạp đảng viên đáp ứng yêu cầu phương châm phương hướng, có kế hoạch, dự kiến cách làm gắn với phương hướng nhiệm vụ công tác mà Nghị chi đề Tổ chức kết nạp đảng viên , chi thực thủ tục theo Điều lệ Đảng quy định Trước kết nạp đảng viên chi thực tốt việc xem xét động cơ, mục đích xin vào Đảng củ đối tượng Sau đảng viên kết nạp chi tiếp tục thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức đảng viên, thực tốt công tác quản lý đảng viên b/- Tồn : Công tác phát triển đảng viên chi số mặt hạn chế việc xác định , xác minh đối tượng chung chung, công tác bồi dưỡng thử thách đối tượng thời gian kéo dài cấp ủy chưa quan tâm mức Trước đảng viên chi phái sinh hoạt chi ghép với Phòng Tài Kế hoạch nên cơng tác lãnh đạo có lúc chưa sâu sát, chưa kịp thời Là chi ghép nên việc bao quát công tác đơn vị trực thuộc tất yếu có mặt bị hạn chế Tinh thần phê tự phê số đảng viên chưa thật mạnh dạn, nể nang, có người lệ thuộc vào ý kiến lãnh đạo, mang tính “ dĩ hòa di qúi ” , ngun tắc tập trung dân chủ chi có lúc chưa thể đầy đủ Hình thức sinh hoạt chi đơn điệu , mang nặng tính hình thức , đảng viên chưa phát huy hết lực sáng tạo cơng tác tham mưu cho lãnh đạo , công tác lãnh đạo quần chúng c/- Nguyên nhân ưu điểm tồn : - Ưu điểm : Chi đạo sâu sát, quan tâm giúp đỡ, hổ trợ Đảng huyện , Ủy ban Nhân dân huyện, đạo trực tiếp Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh công tác chuyên môn 10 Trong chi có phân cơng chịiu trách nhiệm cụ thể công tác lãnh đạo tổ chức hoạt động Đội Đảng viên chi có đoàn kết thống cao, tạo thành khối đoàn kết thống để hoàn thành nhiệm vụ.Chi xứng đáng đầu tàu hoạt động đơn vị với lớn mạnh chi chất lượng hoạt động ngành, tập thể đảng viên phấn đấu đạt tiêu, kế hoạch cấp giao, đồng chí với chức nhiệm vụ phân công phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao để hồn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi đạt danh hiệu vững mạnh nhiều năm liền Đảng viên chi thật nhân tố tích cực , có trình độ trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng , thành viên ưu tú có lập trường tư tưởng vững vàng , trung thành với Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối , sách Đảng, pháp luật Nhà nước, thể tốt vai trò tiên phong gương mẫu người đảng viên để quần chúng noi theo - Tồn : Lực lương đảng viên đơn vị có trình độ khơng đồng đều, việc chuẩn hố cán hạn chế đơn vị đơn vị cộng quản Huyện ủy Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang việc đưa đào tạo bồi dưỡng phải thông qua thống hai đơn vị cử cán tham dự học tập theo chiêu sinh Một đảng viên chi nể nang, chưa mạnh dạng phê tự phê bình Việc phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên chưa chặt chẽ nên tình trạng đánh giá chưa đầy đủ thực trạng đội ngũ đảng 11 viên, kế hoạch nâng chất đảng viên có đề biện pháp thực có lúc chưa triển khai đồng bộ, kế hoạch có lúc chậm triển khai thực có lúc thiếu sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ - HUYỆN CÁI BÈ: Để chất lượng đảng viên đảm bảo , Đảng ta đề phương châm cần phải nắm vững phương hướng phát triển Đảng tập trung nội dung sau : Một , coi trọng kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú công nhân, công nhân trực tiếp sản xuất , công nhân kỹ thuật để nâng cao tỉ lệ đảng viên công nhân đản Hai , quan tâm giáo dục , bồi dưỡng niên để lựa chọn người ưu tú Đoàn Thanh niên kết nạp vào Đảng, bước trẻ há đội ngũ đảng viên Ba , kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú nơng dân, trí thức , cán khoa học, kỹ thuật, giáo viên , sinh viên, học sinh trường Đại học, Cao đẳng , lực lương vũ trang , phụ nữ dân tộc người sở trọng điểm đảng viên chưa có đảng viên Bốn , lựa chọn kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú tầng lớp nhân dân lao động , quần chúng ưu tú ngành kinh tế kỹ thuật , 12 doanh nghiệp Nhà nước , tư nhân , liên doanh với nước , vùng đồng bào có đạo Như trình bày trên, vai trò lãnh đạo Đảng tất yếu khách quan , đặc biệt cách mạng Việt Nam, giai đoạn cách mạng nay- Cơng nghiệp hố , đại hoá đất nước, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Do đó, đòi hỏi tổ chức Đảng cần phải có đổi để phù hợp với chuyển biến tình hìanh kinh tế - xã hội Trước yêu cầu thời đại , để nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên yếu tố , định Điều kiểm chứng khẳng định qua thời kỳ cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ : “ Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh , muốn đảng mạnh đảng viên phải tốt ” Đồng thời phải thực tốt phương châm phát triển đảng viên Đảng để có đội ngũ đảng viên am hiểu lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài Trước yêu cầu , để nâng cao công tác phát triển đảng viên Đội Quản lý Thị trường Số huyện Cái bè Tôi xin đề xuất số giải pháp sau : 1/- Đối với cấp ủy chi : Trước hết cấp ủy chi cần nhận thức công tác phát triển đảng viên phải toàn diện số lượng chất lượng , cần xác định rõ mục đích , động vào Đảng , lực phẩm chất đối tượng giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng Cần nhận thức rõ tầm quan trọng công tác phát triển đảng viên việc nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng đơn vị, cần nhận 13 thấy rõ hiệu qủa công tác để không ngừng nâng cao theo phát triển đội ngũ đảng viên đơn vị Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VIII thơng qua có ghi rõ : “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực phê bình tự phê bình , giữ gìn kỹ luật tăng cường đoàn kết thống Đảng ; thường xuyên giáo dục, rèn luyện quản lý cán , đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng , tính chiến đấu , trình độ kiến thức , lực công tác ; làm công tác phát triển đảng viên” Như , cấp ủy Đảng chi đơn vị cần không ngừng đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt chi để đảng viên ý thức rõ vai trò, trách nhiệm Đảng, để đảng viên không ngừng phấn đấu học tập rèn kuyện nâng cao lực phẩm chất đạo đức Chi phải thường xuyên chăm lo làm nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đội ngũ đảng viên đơn vị Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực , tham , tham nhũng , lãng phí để đảng viên chi xứng đáng gương tốt quần chúng đơn vị noi theo , từ quần chúng có nhu cầu , nguyện vọng phấn đáu để đứng vào hàng ngũ Đảng Thực tốt công tác kiểm tra , đánh giá cán bộ, đảng viên tinh thần xây dựng để cán đảng viên không ngừng tiến Công tác phát triển đảng cần đưa vào chương trình , nghị hàng năm , hàng qúi , hàng tháng chi 14 2/- Thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác phát triển đảng viên : Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI nêu rõ “ Tập trung dân chủ nguyên tắc quan trọng đạo hoạt động tổ chức, sinh hoạt nội phong cách làm việc Đảng ” Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần VIII thông qua tiếp tục khẳng định: “ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ ” Như công tác phát triển đảng viên đơn vị phải thực theo nguyên tắc Chi cần đạo tổ đơn vị thường xuyên đánh giá , bình xét tham mưu , giới thiệu cho chi quần chúng ưu tú để chi xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng đảng viên có đầy đủ phẩm chất lực Nói chung, cần có kế hoạch thực phát huy nguồn lực tổng hợp đảng viên , cán bộ, kiểm sát viên đơn vị vào công tác Công tác giới thiệu kết nạp đảng viên cần lấy ý kiến đánh giá nhận xét cách dân chủ phân công cụ thể đảng viên bồi dưỡng , giúp đỡ quần chúng vào Đảng Cần thực công tác kết nạp đảng viên kịp thời , đối tượng , không chạy theo số lượng nhằm bổ sung cho Đảng thành viên ưu tú quần chúng Trong công tác giáo dục , bồi dưỡng rèn luyện , cơng tác tự phê bình phê bình , công tác đánh giá cán đảng viên phải tôn trọng nguyên tắc để nội đảng , đội ngũ đảng viên đơn vị ngày vững mạnh 15 3/- Đối với công tác xây dựng nguồn , tạo nguồn sử dụng nguồn - Đối với công tác xây dựng nguồn: Cần phối hợp với quyền, thủ trưởng đơn vị xây dựng phương hướng kế hoạch cụ thể phù hợp với yêu cầu tình hình, diều kiện thực tế đơn vị , phân công người , việc phát huy tinh thần trách nhiệm, lực công tác , khả sáng tạo cán bộ,kiểm sát viên đơn vị Từ đó, phát giới thiệu viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp - Đối với công tác tạo nguồn : Khi giới thiệu quần chúng ưu tú , chi cần có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, cần có phân cơng , phân nhiệm cụ thể để họ phấn đấu kết qủa rèn luyện phẩm chất đạo đức mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao thước đo, sở để xét kết nạp vào Đảng - Đối với công tác sử dụng nguồn : Những đồng chí kết nạp vào Đảng , chi cần có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng , phân công công tác cụ thể, giúp họ tu dưỡng , rèn luyện , không ngừng phấn đấu để trưởng thành vững vàng phẩm chất trị lập trường tư tưởng 4/- Thực công tác kết nạp Đảng thủ tục , qui định: Trong công tác kết nạp Đảng, chi cần tuyệt đối thực qui trình thủ thục kết nạp đảng viên, điều ghi rõ Điều Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam Đại hội Đại biểu tồn quốc lần IX thơng qua năm 2001 16 Chúng ta cần tuân thủ quy định thủ tục kết nạp đảng viên qui định có tính ngun tắc chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng đảng viên dược kết nạp, giữ gìn , vững mạnh tổ chức Đảng , nhằm tránh kết nạp người không đủ tiêu chuẩn, ngăn ngừa phần tử hội trị vào hàng ngũ Đảng 5/-Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đảng viên việc làm thường xuyên liên tục : Đối với đảng viên kết nạp cần giúp họ nhận thức sâu sắc mục tiêu lý tưởng cao người đảng viên Đảng công sản , giúp cho đảng viên không ngừng phấn đấu , học tập rèn luyện không ngừng nâng cao lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng người đảng viên Chi cần phân cơng đản viên có uy tín lực để giúp đỡ , bồi dưỡng họ để họ ngày xứng đáng với tư cách người đảng viên , quán triệt Điều lệ Đảng nhiệm vụ người đảng viên , kiên định lập trường giai cấp công nhân , chủ nghĩa Mac Lê Nin Tư tưởng Hồ Chí Minh Cấp ủy Đảng đảng viên chi cần nhận thức công tác tu dưỡng , rèn luyện nâng cao lý tưởng cộng sản , hồn thiện khơng ngừng nâng cao đạo đức cách mạng việc làm thường xuyên, liên tục , lúc, nơi , mục tiêu, nhiệm vụ người đảng viên Đảng cộng sản nói chung đảng viên chi nói riêng PHẦN C: KẾT LUẬN 17 Công tác phát triển đảng viên khâu quan trọng toàn công tác xây dựng Đảng, công việc thường xuyên suốt trình tồn phát triển Đảng Trong tình hình cách mạng cơng tác phát triển đảng viên cần trọng giáo dục nâng cao phẩm chất , kiến thức nâng cao lực cho đảng viên, thực tốt quy định công tác kết nạp đảng viên Chăm lo giáo dục phẩm chất trị , nâng cao kiến thức lực cho động ngũ đảng viên nhiệm vụ bản, thường xuyên tổ chức Đảng, biện pháp chủ động, tích cực nhằm bảo đảm tư cách đảng viên, bảo đảm đảng viên xứng đáng chiến sĩ cộng sản có lý tưởng cách mạng, giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu nhận thức hành động Trong công tác Đảng mình, chi cần giúp đảng viên trang bị kiến thức chủ nghĩa Mác- Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm , đường lối , sách Đảng , pháp luật Nhà nước ; nâng cao trình độ văn hố , trình độ trị chun mơn nghiệp vụ , hiểu biết tổ chức , quản lý xã hội , quản lý kinh tế nhằm trang bị cho họ kiến thức , có hệ thống tồn diện, phục vụ yêu cầu lãnh đạo tổ chức Đảng nhiệm vụ trị đơn vị , tạo điều kiện để người đảng viên phát huy trí tuệ , niềm tin , đạo đức lực hành động Trong công tác giáo dục nâng cao phẩm chất, lực cho đội ngũ đảng viên , chi cần lập kế hoạch thực phù hợp với nhiệm vụ trị theo thời gian cụ thể Về công tác phát triển, kết nạp đảng viên cần nhận thấy tồn phát triển , Đảng phải thường xuyên bổ sung 18 vào hàng ngũ Đảng lực lượng mới, ưu tú phong trào cách mạngcủa quần chúng Đó tất yếu khách quan , nội dung xem nhẹ Là tổ chức sở Đảng chi kết nạp người có phẩm chất trị, đạo đức lực thực nhiệm vụ Đảng Trong công tác cần trọng phương châm coi trọng chất lượng , không chạy theo số lượng , cần quán triệt bảo đảm chất lượng yêu cầu bao trùm , xuyên suốt trình phát triển đảng viên Như trình bày , chất lượng phát triển đảng viên nâng cao có tác động tích cực cách tồn diện đến mặt hoạt động quan, đơn vị mà cụ thể Đội Quản lý Thị trường Số 6- huyện Cái bè Do vậy, chi cần xây dựng kế hoạch chương trình hành động theo thời gian , phù hợp nhiệm vụ giao để đảm bảo tính chủ động tích cực thực cách khoa học công tác 19
- Xem thêm -

Xem thêm: TIEU LUAN DAI HOC XD DANG, TIEU LUAN DAI HOC XD DANG, PHẦN A : LỜI MỞ ĐẦU, Từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng, qua thực tế đã chứng minh tất cả mọi giai đoạn cách mạng sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công.Từ Cách mạng Pháp 1789 đến Cách mạng Tháng Mười Nga, từ , - Đối với cơng tác sử dụng nguồn : Những đồng chí đã được kết nạp vào Đảng , chi bộ cần có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng , phân cơng cơng tác cụ thể, giúp họ tu dưỡng , rèn luyện , khơng ngừng phấn đấu để trưởng thành và vững vàng về phẩm chất chính trị và

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm