Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại kiểm toán nhà nước việt nam

139 4 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2019, 14:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - VŨ THỊ QUỲNH HƢƠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CƠNG CHỨC TẠI KIỂM TỐN NHÀ NƢỚC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - VŨ THỊ QUỲNH HƢƠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:TS PHẠM MINH TUẤN Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Kiểm tốn nhà nước Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập, chƣa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu đƣợc sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Quỳnh Hƣơng LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Quý Thầy Cô giúp trang bị tri thức, tạo môi trƣờng điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn tới Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn khuyến khích, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn đơn vị, cá nhân hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến Trƣờng Đào tạo Bồi dƣỡng nghiệp vụ kiểm toán, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra KTNN, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Kiểm tốn Nhà nƣớc, cá nhân Ơ Hồng Văn Chƣơng, Ơ Lê Đình Thăng, hỗ trợ tơi nhiều q trình thực nghiên cứu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Gia Đình, ngƣời Bạn Đồng Nghiệp động viên, hỗ trợ nhiều suốt q trình học tập, làm việc hồn thành luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ ii DANH MỤC HÌNH SƠ ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC5 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Nhân lực, Nguồn nhân lực 1.2.2 Quản trị, quản trị nhân lực 11 1.2.3 Đào tạo bồi dưỡng 11 1.2.4 Cán bộ, công chức 12 1.2.5 Đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 13 1.3 Vai trò cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức 13 1.3.1 Vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 13 1.3.2 Chức đào tạo, bồi dưỡng 14 1.4 Cơ sở pháp lý công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức KTNN 16 1.4.1 Những quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức 16 1.4.2 Những quy định tổ chức trách nhiệm Bộ, ngành đào tạo, bồi dưỡng công chức 18 1.5 Nội dung công tác đào tạo nguồn nhân lực theo quản trị học, quản trị nhân lực 18 1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác đào tạo, bồi dƣỡng 28 1.6.1 Quan điểm, định hướng chiến lược lãnh đạo cấp cao 28 1.6.2 Đặc điểm ngành nghề 28 1.6.3 Nhân tố công nghệ thiết bị 28 1.6.4 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 28 1.6.5 Năng lực phận quản lý, tổ chức thực công tác đào tạo nguồn nhân lực 29 1.6.6 Đặc điểm nguồn nhân lực tổ chức 29 1.6.7 Các nhân tố bên 29 1.7 Vài nét đào tạo, bồi dƣỡng Kiểm toán viên số nƣớc 30 1.7.1 Kinh nghiệm quan Kiểm toán nhà nước Hàn Quốc 30 1.7.2 Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên Uỷ ban Kiểm toán Philipin (COA) 31 1.7.3 Kinh nghiệm cơng tác đào tạo, bồi dưỡng kiểm tốn viên nhà nước KTNN Nhật Bản 34 1.7.4 Bài học kinh nghiệm rút cho KTNN Việt Nam 36 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.2 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 40 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNGCÁN BỘ, CƠNG CHỨC KIỂM TỐN NHÀ NƢỚC 43 3.1 Sơ lƣợc KTNN 43 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển KTNN 43 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý KTNN 44 3.1.3 Kết hoạt động KTNN giai đoạn 2010-2016 47 3.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng KTNN49 3.2 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức KTNN giai đoạn 20102016 61 3.2.1 Các quy định đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, kiểm tốn viên Kiểm tốn nhà nước 61 3.2.2 Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, kiểm tốn viên KTNN 67 3.2.3 Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, kiểm tốn viên Kiểm toán nhà nước thời gian qua 83 3.2.4 Thực trạng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên 87 3.2.5 Phương pháp đào tạo cán bộ, công chức KTV nhà nước 89 3.2.6 Thực tế sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng 90 3.2.7 Công tác đánh giá hiệu đào tạo 92 3.2.8 Chính sách cán bộ, cơng chức đào tạo, bồi dưỡng 93 3.3 Một số tồn tại, hạn chế 93 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ CƠNG CHỨC KIỂM TỐN NHÀ NƢỚC 98 GIAI ĐOẠN 2017-2020 98 4.1 Định hƣớng, chiến lƣợc phát triển KTNN giai đoạn 2017-2020 98 4.2 Các giải pháp tăng cƣờng hiệu công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức KTNN 99 4.2.1 Hoàn thiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức KTV nhà nước 99 4.2.2 Hồn thiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức KTNN 102 4.2.3 Hoàn thiện xây dựng kế hoạch công tác xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức KTNN 105 4.2.4 Đổi tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán công chức KTNN 107 4.2.5 Cải tiến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng 108 4.2.6 Hoàn thiện bước quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức KTNN 111 4.2.7 Đổi phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán công chức 112 4.2.8 Tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên 112 4.2.9 Các giải pháp liên quan đến đối tượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, KTV nhà nước 115 4.2.10 Tăng cường kinh phí sở vật chất phục vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức KTNN 116 4.2.11 Một số giải pháp khác nhằm tăng cường hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức KTV Nhà nước 117 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CBCC Cán bộ, công chức CNTT Công nghệ thông tin ĐTBD Đào tạo,bồi dƣỡng HĐND Hội đồng nhân dân INTOSAI Tổ chức quốc tế quan kiểm toán tối cao ISSAI Chuẩn mực quốc tế quan kiểm toán tối cao KTNN Kiểm toán nhà nƣớc KTV Kiểm toán viên NSNN Ngân sách nhà nƣớc 10 NNL Nguồn nhân lực 11 PMF Khung đo lƣờng hoạt động 12 TCCB Tổ chức cán 13 SAI Cơ quan kiểm toán tối cao i DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Mô hình đánh giá TS Donald Kirkpatrick 27 Bảng 1.2 Cấp độ đào tạo theo COA 32 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Đánh giá cơng tác tổ chức khóa học 85 Bảng 3.4 Đánh giá giảng viên từ học viên 86 Bảng 3.5 Kinh phí đào tạo 89 Kết hoạt động KTNN giai đoạn 2010 – 2016 Tổng hợp đánh giá nội dung chƣơng trình học từ học viên ii Trang 46 80 ... tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 13 1.3.2 Chức đào tạo, bồi dưỡng 14 1.4 Cơ sở pháp lý công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức KTNN 16 1.4.1 Những quy định quản lý đào tạo, bồi. .. 11 1.2.3 Đào tạo bồi dưỡng 11 1.2.4 Cán bộ, công chức 12 1.2.5 Đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 13 1.3 Vai trò cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức 13 1.3.1... đến công tác đào tạo, bồi dưỡng KTNN49 3.2 Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức KTNN giai đoạn 20102016 61 3.2.1 Các quy định đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, kiểm tốn viên Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại kiểm toán nhà nước việt nam , Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại kiểm toán nhà nước việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn