Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 2

99 4 0
  • Loading ...
1/99 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2019, 14:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM CÙ THỊ HỒNG THU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM CÙ THỊ HỒNG THU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Lại Tiến Dĩnh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 22 tháng 09 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng Chủ tịch GS.TS Võ Thanh Thu TS Phạm Phi Yên Phản biện TS Phạm Thị Hà Phản biện PGS.TS Nguyễn Thuấn TS Mai Thanh Loan Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn GS.TS Võ Thanh Thu TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Cù Thị Hồng Thu Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 03/08/1990 Nơi sinh : Kiên Giang Chuyên ngành MSHV : Quản trị kinh doanh : 1541820122 I- Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận II- Nhiệm vụ nội dung: Căn lý luận khoa học công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực phân tích, đánh giá thực trạng công nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đề xuất hệ thống giải pháp để hồn thiện cơng tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận nhằm góp phần vào thực thành công mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Tháng 6/2017 V- Cán hướng dẫn: TS LẠI TIẾN DĨNH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lại Tiến Dĩnh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, nội dung Luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích Quận 2” cơng trình nghiên cứu tự thực hướng dẫn TS Lại Tiến Dĩnh cộng tác, giúp đỡ tập thể, cá nhân Công ty TNHH thành viên Dịch vụ cơng ích quận Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Cù Thị Hồng Thu ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn – TS Lại Tiến Dĩnh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi phương pháp khoa học nội dung đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán công nhân viên Công ty TNHH thành viên Dịch vụ cơng ích quận tạo điều kiện, thời gian, giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi q trình học tập, truyền đạt kiến thức mang tính thực tiễn cao suốt q trình học tập trường Cù Thị Hồng Thu iii TÓM TẮT Đối với quốc gia, nhân tố người coi “tài nguyên đặc biệt”, nhân tố trung tâm hoạt động, vừa chủ thể vừa đối tượng hoạt động Bởi vậy, nguồn nhân lực thực trở thành yếu tố quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội Nguồn lực đơn vị tổ chức hành Nhà nước giống nhân lực quốc gia Đầu tư cho nhân lực đầu tư có tính chiến lược, sở chắn cho phát triển bền vững Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vấn đề quan trọng quốc gia nói riêng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung Nhận thức tầm quan trọng đó, tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Dịch vụ cơng ích quận 2” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn đóng góp vài giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động Công ty thông qua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn cấu trúc thành chương: Chương – Cơ sở lý luận chất lượng nguồn nhân lực Trong chương này, tác giả trình bày sở lý luận liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (một số khái niệm học thuyết nghiên cứu có liên quan) Trên sở nghiên cứu tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tác giả trình bày nội dung việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm làm sở nghiên cứu thực trạng hoạt động doanh nghiệp chương Chương – Hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận Thơng qua phân tích thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tác giả thực đánh giá mặt làm được, hạn chế tồn hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Dịch vụ cơng ích quận nhằm làm sở trình bày giải pháp chương Chương – Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn iv nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Trong chương này, tác giả trình bày quan điểm, phương hướng phát triển Công ty thời gian tới Từ thực trạng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi cao Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận 2, qua góp phần thúc đẩy hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty ngày hiệu v ABSTRACT For each country, the human factor is considered a "special resource," the central element of all activities, both the subject and the object of the activity Therefore, human resource is becoming an important factor in economic-social development strategy of each country The human resource in the governmental administrative organizations is considered to be the country’s human resource Investment in human resources is a strategic investment that is the surest basis for sustainable development Therefore, improving the quality of human resources is always an important issue for each nation in particular and for businesses in general Because of the importance of this subject, the writer decided to choose the topic “The solutions to improve the quality of human resources at District Public Service Company Limited” The layout of the thesis will be consolidated in three parts: Chapter 1: Theoretical basis about improve the quality of human resources In this chapter, the author present some concepts and theories related research Based on the importance research of work improve the quality of human resources, the author introduce contents of work improve the quality of human resources that will be used to analyze this reality in chapter Chapter 2: The activity of improve the quality of human resources at District Public Service Company Limited Through analyzing the situation activity of improve the quality of human resources, the author carry out assessment achievements, limitations and existence of work improve the quality of human resources at District Public Service Company Limited They will be served as a basis solutions which is presented in chapter Chapter - Proposing some solutions to improve the quality of human resources at District Public Service Company Limited In this chapter, the author show the perspective and developing orientation of the company Based on analyzing contents at chapter 2, the author propose a system of feasible solutions that will enhance the quality of human resources increasingly effective vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xii MỞ ĐẦU .1 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2.MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1.Mục tiêu đề tài 2.2.Nội dung nghiên cứu 2.3.Phương pháp nghiên cứu 2.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VÀ Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN: 4.BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CH T LƯỢNG NGUỒN NHÂN L C 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực 1.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .8 1.2 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN L C .8 1.2.1 Nhóm tiêu đánh giá số lượng nguồn nhân lực .8 1.2.2 Nhóm tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực 1.3 NỘI DUNG NÂNG CAO CH T LƯỢNG NGUỒN NHÂN L C 10 69 lực tính hiệu cao Tạo phối hợp nhịp nhàng, liên kết chặt chẽ mơ hình quản lý để vận hành hệ thống quản lý theo chuẩn mực Thúc đẩy tăng cường tính chủ động phòng, ban, đơn vị trực thuộc Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty ngày đáp ứng yêu cầu công việc nhiều lĩnh vực hoạt động Nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân để từ tăng suất hiệu cho người lao động Công ty Phương án tái cấu lực lượng lao động: Trên sở xác định nhiệm vụ hoạt động công ích nhiệm vụ trọng tâm nên Công ty xác định rõ nguồn lao động cần thiết để đáp ứng nhu cầu tái cấu công ty, chuẩn bị nguồn lao động trẻ, có chun mơn, xây dựng phương án nâng cao chất lượng lao động, số lượng lao động cần phải đào tạo theo định kỳ Tiếp tục giữ vững công ăn việc làm cho người lao động cố gắng cải tiến để tăng suất lao động, từ tăng thêm mức thu nhập có cho người lao động, dự kiến tăng trưởng 5%/năm 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Trên sở phương hướng phát triển, thực tiễn nhân lực Công ty, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng phát triển đại hội nhập quốc tế, năm tới cần xác định phương hướng quản trị phát triển nhân lực sau: Thứ nâng cao nhận thức CB CNV Cơng ty vai trò người lao động sản xuất tầm quan trọng việc phát triển nhân lực, coi trọng nhân tố người nghiệp đổi Để từ có sách, biện pháp cụ thể phù hợp để đầu tư, phát triển, khai thác sử dụng hiệu nguồn lực người, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển Công ty thời đại hội nhập kinh tế thị trường Thứ hai xây dựng chiến lược phát triển NNL lâu dài, đủ mạnh số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty tương lai, có đủ lực cạnh tranh thời kỳ mở cửa hội nhập Trong đó, tập trung xây dựng 70 đội ngũ lãnh đạo, quản lý vững mạnh lực phẩm chất, nâng cao lực làm việc cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất Thứ ba xây dựng NNL vững trị, gương mẫu đạo đức, lối sống, có văn hóa, có trí tuệ, kiến thức lực thực tiễn Có chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng phát triển, trì CB CNV đủ số lượng, mạnh chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhân viên giỏi, đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp có đủ lực quản lý điều hành, trình độ chun mơn, phù hợp với cơng nghệ tiên tiến Đồng thời có chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút giữ nhân tài Làm tốt cơng tác quy hoạch để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lâu dài Tổ chức xếp lại lao động gắn với việc xây dưng sách hợp lý để khuyến khích tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng NNL cách định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng, để kịp thời thay nhân viên yếu lực, phẩm chất Bên cạnh đó, thực đổi nội dung, chương trình phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, trọng nâng cao kiến thức, kỹ tay nghề cho đội ngũ CB CNV theo chức trách nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty Thứ t tiến hành rà sốt lại trình độ chun mơn, đánh giá lực lao động để bố trí, xếp công việc cho phù hợp đồng thời tiến hành đào tạo, bồi dưỡng để người lao động đạt tiêu chuẩn quy định cho chức danh đảm nhận Cơng việc nhằm bố trí người, việc nhằm phát huy tối đa lực người lao động có; hạn chế việc phải sa thải luân chuyển lao động không đáp ứng công việc, giúp người lao động yên tâm công tác, từ gắn bó cống hiến phát triển Công ty Thứ năm nâng cao kiến thức kỹ quản lý tác nghiệp cho đội ngũ CB CNV Công ty theo chức trách nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty Xây dựng hệ thống phân tích nhu cầu đào tạo để triển khai có hiệu kế hoạch đạo tạo đánh giá kết sau đào tạo Thứ sáu, tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CB CNV người lao động làm việc Công ty vật chất lẫn tinh thần chế độ theo quy 71 định Nhà nước tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hộ lao động, 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 3.3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng Công tác tuyển dụng yếu tố tạo nên thành công Cơng ty Q trình tuyển dụng thành cơng mang lại nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đủ số lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đóng góp tích cực vào tồn phát triển công ty Thực tốt cơng tác tuyển dụng góp phần làm giảm bớt chi phí đào tạo Vì vậy, cơng tác cần thực cách nghiêm túc, công khai dân chủ, có chất lượng cơng Để hồn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, công ty cần thực sau: - Trước hết cần xác định nguồn tuyển dụng vào Công ty từ nguồn nào, đặc điểm nguồn sao? Có thể nói NNL cho Công ty nguồn đa dạng thị trường lao động, nhiên cần có chọn lọc theo đặc thù công việc đơn vị công ích hoạt động nhiều lĩnh vực Công ty Nguồn chủ yếu thị trường lao động phải kể đến sinh viên tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng trung cấp nghề lao động phổ thông (ưu tiên lao động phổ thông địa bàn quận 2) Từ nguồn này, sử dụng chế độ thi tuyển tạo hội cho Cơng ty chọn số lượng chất lượng cách khách quan, công bằng; đồng thời tạo tự hào cho người tuyển dụng cảm thấy xứng đáng với vị trí tuyển dụng - Quan tâm đến lao động có kinh nghiệm vị trí cần tuyển dụng; lao động có trình độ, lực; lao động phổ thơng có bậc thợ, tay nghề làm cơng việc tương tự Hồn thiện sách trì nguồn nhân lực lương, thưởng theo suất lao động; nâng bậc lương người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngược lại hạ bậc lương người lao động có suất hiệu thấp, khơng hồn thành nhiệm vụ Tạo mơi trường làm việc thân thiện, 72 trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cơng tác, ý kích thích tinh thần, thái độ, tình cảm,… tạo cảm giác thoải mái, thỏa mãn - Chú ý đến đội ngũ chuyên gia, nhân viên giỏi nguồn chất xám quan trọng công tác Cơng ty doanh nghiệp khác Có sách đãi ngộ đặc biệt trả lương cao theo chế thị trường, tạo hội thăng tiến, cử đào tạo,… để giữ chân thu hút họ làm việc cho Công ty - Xác định cấu nhân lực cần tuyển dụng cách hợp lý, có tỷ lệ thích đáng cho việc tuyển dụng mới: tỷ lệ giới tính, độ tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp người có kinh nghiệm,… - Bổ sung hồn chỉnh quy trình tuyển dụng lao động theo thời điểm phù hợp Cần thực tuân thủ trình tự, thủ tục, điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bằng, khơng để xảy sai sót, gian lận kiên từ chối can thiệp từ mối quan hệ thân quen, quyền lực nhân khơng đủ điều kiện tuyển dụng Điều thể ý nghĩa tuyệt đối đảm bảo chất lượng tuyển dụng NNL đầu vào mục tiêu đề - Để có đánh giá xác cao, khả tuyển dụng nhân lực phù hợp nội dung kiểm tra, sát hạch phải cải thiện phù hợp với tình hình Cho đến Công ty chưa có phận chuyên trách xây dựng kiểm tra tuyển dụng, đó, Cơng ty thuê chuyên gia công ty chuyên nhân xây dựng nội dung kiểm tra, sát hạch theo yêu cầu mình, định kỳ kiểm tra lại nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo - Bổ sung nhân phụ trách công tác đào tạo Hiện Công ty phận nhân phụ trách công tác đào tạo chưa đào tạo chuyên sâu, chủ yếu làm theo kinh nghiệm Trong thực tế, thời gian qua, nhân phụ trách đào tạo thực công việc mang tính hành tổng hợp danh sách đào tạo, tìm kiếm nguồn đào tạo theo yêu cầu phòng ban Vì vậy, Cơng ty cần 73 bổ sung phận nhân phụ trách công tác đào tạo có đủ lực đáp ứng yêu cầu cơng việc - Để khuyến khích nhân viên tự học, đồng thời góp phần đa dạng hóa loại hình đào tạo, năm tới, Cơng ty cần xây dựng sách khuyến khích nhân viên tự học Xây dựng quy chế quy định nhân viên tự học hình thức tự đào tạo, Cơng ty khuyến khích, hỗ trợ nhằm phát huy khả đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức nhân viên góp phần nâng cao chất lượng NNL Điều kiện để hỗ trợ nhân viên tự học phải rõ ràng theo thời gian đào tạo, cấp bậc đào tạo, kiến thức đào tạo để kèm với hỗ trợ kinh phí, khen thưởng, đề bạt, nâng lương Hình thức khuyến khích nhân viên tự học phải đảm bảo công bằng, minh bạch, dân chủ nhằm phát huy hiệu chương trình tự đào tạo nhân viên - Xác định cụ thể nhu cầu đào tạo để tạo sở cho việc đào tạo hợp lý hiệu quả, đồng thời cách thức thực công tác đào tạo cần triển khai bản, phân tích đầy đủ yếu tố ảnh hưởng để xác định mục tiêu đào tạo - Thực đánh giá hiệu sau đào tạo Việc đánh giá thực qua hai giai đoạn: Giai đoạn đầu đánh giá giai đoạn tiếp thu đào tạo.Việc đánh giá giai đoạn tương đối dễ cách đề nghị giảng viên cho kiểm tra vào cuối kỳ Đơn vị đào tạo phải có tổng kết khóa học gởi cho Công ty Trên sở kết Công ty xem xét đánh giá kiến thức nghề nghiệp, kỹ mà nhân viên lĩnh hội tiếp thu qua đào tạo Cuối khóa học, học viên tự đánh giá khóa học để Cơng ty có sở đánh giá sở đào tạo; Giai đoạn đánh giá giai đoạn áp dụng kiến thức, kỹ nghề nghiệp sau đào tạo Đánh giá giai đoạn mang tính tương đối Cơng ty nên xem xét chủ yếu phân tích, so sánh tổng chi phí đào tạo với tổng lợi ích đào tạo mang lại xác định khoản chênh lệch lợi ích hàng năm nhân viên mang lại cho đơn vị trước sau đào tạo - Trong năm qua, công tác tác đào tạo Công ty nhiều bất cập việc củng cố, cập nhật, bổ sung kiến thức tồn cán cơng nhân viên 74 thông qua công tác đào tạo, đào tạo lại cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu tức thời, chưa đáp ứng yêu cầu lâu dài Cần xây dựng chiến lược đào tạo riêng Công ty, đáp ứng nhu cầu cấp thiết, nhiều không đồng cấu 500 người lao động Hợp tác với đơn vị giảng dạy thường xuyên kịp thời cập nhật, bổ sung văn Luật, Nghị định, Thông tư,… Nhà nước cho nhân viên; bồi dưỡng kỹ kỹ thuật thi cơng cơng trình cho cơng nhân; tổ chức tập trung bồi dưỡng, bồi dưỡng lại kiến thức nghiệp vụ giám sát, đấu thầu, quản lý dự án, thẩm định giá cho chuyên viên kỹ thuật; bồi dưỡng lý luận trị nâng cao cho cấp lãnh đạo điều hành Lựa chọn sở có uy tín, đánh giá cao công tác đào tạo để cử nhân viên tham dự đảm bảo chất lƣ ợng đào tạo theo yêu cầu 3.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đãi ngộ - Xây dựng hệ thống bảng lương gồm nhiều nhóm, nhiều cấp bậc, nhiều chức danh Giữa nhóm có chênh lệch hệ số mức lương theo nguyên tắc nhóm chức danh tạo lợi nhuận cao giảm dần đến nhóm phục vụ, hậu cần, lương khốn Độ giãn cách nhóm khơng đồng phụ thuộc vào tương quan mức độ phức tạp công việc theo chức danh Mỗi bậc lương ứng với công việc định tương ứng với cấp độ phức tạp chức danh đảm nhiệm Bậc cao nhóm cơng việc có độ phức tạp suất lao động cao nhóm chức danh Bậc cao nhóm có hệ số lương thấp bậc cao nhóm liền kề bậc thấp nhóm thấp bậc cao nhóm liền kề - Khi sách, chế độ đãi ngộ nhân lực Cơng ty phát huy hiệu cao kích thích tinh thần người lao động làm việc hăng say, sáng tạo công việc, thu hút giữ chân nhân tài cho Công ty Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đơn vị, lãnh đạo Công ty cần tiếp tục đổi tư duy, quan điểm nhìn nhận, đánh giá giá trị vật chất để có sách phù hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Bên cạnh đó, Cơng ty cần có 75 sách đắn phù hợp với điều kiện khả thực đơn vị đáp ứng kịp thời nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng người lao động - Áp dụng triệt để hệ số hồn thành cơng việc đánh giá nhân viên hàng tháng để đảm bảo tính cơng tiền lương, với phương châm làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng Trừ tối đa 30% mức lương hàng tháng nhân viên khơng hồn thành nhiệm vụ thưởng tối đa 20% mức lương hàng tháng nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Có chế độ trích từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho Công ty - Việc khen thưởng phải thực nhiều hình thức, khơng khen thưởng tràn lan Quan tâm khen thưởng cho tập thể nhỏ cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phục vụ chiến đấu Việc khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; nơi có nhiều thành tích khen nhiều ngược lại; tránh tình trạng cào bằng, dàn nơi đề nghị nhiều khen nhiều, nơi đề nghị khen ít, khơng đề nghị khơng khen - Xây dựng quy định công bằng, hợp lý sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng Việc trích lập quản lý quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng Công ty thực theo quy định Chính phủ, Bộ Tài dựa sở báo cáo tài hành năm Cơng ty - Xây dựng quy chế đối thoại định kỳ Công ty Quy chế nhằm tạo điều kiện trao đổi trực tiếp người sử dụng lao động với người lao động Ban chấp hành Cơng đồn để chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết người sử dụng lao động với người lao động, đảm bảo việc thực quy chế dân chủ sở nơi làm việc theo quy định pháp luật - Xây dựng quy chế thưởng Công ty nhằm quy định tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể, rõ ràng; mức khen thưởng hợp lý, đủ mạnh để lựa chọn xét khen thưởng xác có ý nghĩa tạo động lực tốt Thưởng cho người lao động tương 76 ứng với mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ chất lượng công việc; sáng kiến cải tiến công việc, cải tiến kỹ thuật nhằm khuyến khích ngƣời lao động hồn thành xuất sắc cơng việc giao; động viên người lao động nâng cao trình độ chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng, qua góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển Công ty Thực thưởng cho ngƣời lao động theo quy định pháp luật - Mạnh dạn thực sách tiền lương đặc biệt đãi ngộ chuyên gia, nhân viên giỏi, lao động trình độ cao, tạo động lực mạnh kích thích phòng ban đơn vị hăng say làm việc để hưởng theo sách riêng, tạo nên khơng khí thi đua nhiệm vụ giúp tăng suất, chất lượng hiệu - Phát huy tối đa lời tuyên dương, biểu dương ln có giá trị tinh thần to lớn, tác động trực tiếp đến tâm lý người lao động Người lao động tuyên dương, biểu dương, khen ngợi họ cảm thấy phấn khích, vinh dự, tự hào, ghi nhận đóng góp, họ có thêm động lực lao động để đạt nhiều thành tích nhằm tiếp tục khen ngợi Trong đó, lao động khác lấy làm động lực để phấn đấu, tạo nên thi đua đơn vị tồn Cơng ty - Duy trì cơng tác chăm lo cho người lao động tổ chức đợt nghỉ dưỡng hàng năm; tặng quà cho em thiếu nhi CB CNV người lao động Công ty vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, lễ Giáng sinh 24/12; tặng bánh trung thu dịp Tết Trung thu; khám sức khỏe định kỳ; đồng thời thực tốt kịp thời công tác chăm lo, thăm hỏi, chia sẻ với người lao động gia đình việc cưới hỏi, ốm đau, tang lễ, Tạo tinh thần đồn kết, gắn bó đồng nghiệp thông qua việc tổ chức hội thao, văn nghệ, 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với Nhà Nước - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực, giúp người lao động giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ làm việc quản lý hiệu quả, khoa học 77 - Tổ chức, xây dựng trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm để tạo hội cho người lao động doanh nghiệp gặp để người lao động có việc làm mong muốn, người sử dụng lao động tìm đội ngũ lao động phù hợp với nhu cầu tuyển dụng - Đổi sách sử dụng lao động tạo điều kiện cho người lao động phát huy tính sáng tạo, nâng cao khả phát triển người - Hoàn thiện thể chế thị trường lao động, có hành lang pháp lý phù hợp đối xử công người lao động, người sử dụng lao động Khi thị trường lao động xác lập, người lao động người sử dụng lao động tự thoả thuận mức tiền công, tiền lương theo u cầu cơng việc, theo trình độ lực làm việc - Xây dựng chế đảm bảo quan hệ “bình đẳng” quan Nhà nước doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cơng ích Một mặt quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích Các doanh nghiệp ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cơng ích có quyền khởi kiện, đòi bồi thường quan nhà nước hợp đồng không thực hạn đầy đủ - Xây dựng hệ thống pháp lý phù hợp với chủ trương xã hội hóa áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu định đặt hàng, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ cơng ích 3.4.2 Đối với Ủy ban nhân dân quận - Quan tâm đến cơng tác đào tạo để nguồn lao động có chất lượng đạt hiệu cao công việc - Cơng ty gặp nhiều khó khăn cơng tác đấu thầu cạnh tranh với đơn vị ngành địa phương Ủy ban nhân dân quận thay đổi chủ trương từ đặt hàng cơng ích, lựa chọn đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích địa bàn quận thành phương thức đặt hàng cạnh tranh số gói thầu chăm sóc xanh Theo đó, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận tiếp tục đặt hàng Công ty thực số cơng trình trọng điểm mà khơng tiến hành đấu thầu, chào 78 hàng cạnh tranh với doanh nghiệp khác nhằm giúp Công ty đảm bảo nguồn thu để giữ vững lực lượng lao động có tay nghề cao -Thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu trao đổi doanh nghiệp địa bàn để đưa ý kiến, từ có điều chỉnh công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tổ chức lớp tập huấn cho cán quản lý người lao động, để họ hiểu rõ tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 3.4.3 Đối với Ban lãnh đạo Cơng ty - Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ cho nhà quản lý cấp cao, đặc biệt phận nhân để thu hút, tuyển dụng trì nhân viên có hiệu - Xây dựng chiến lược nhân từ việc thu hút, tuyển dụng để đảm bảo có nguồn nhân lực nhiều mặt, nhằm đáp ứng tốt giai đoạn phát triển Cơng ty - Nghiên cứu, ban hành sách đào tạo sau đào tạo thích hợp, gắn liền với quyền lợi người lao động tham gia đào tạo, đồng thời khuyến khích hoạt động tự đào tạo người lao động để với Công ty đẩy nhanh chất lượng nguồn nhân lực - Thành lập phận chuyên trách công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 79 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả đưa phương hướng phát triển phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận Từ nêu lên giải pháp cần thực hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Đồng thời, tác giả kiến nghị với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, Ủy ban nhân dân quận Nhà nước số nội dung nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời gian tới 80 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực nguồn lực quý giá yếu tố hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhân lực yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp định thành bại doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp muốn phát triển phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tức quan tâm đến việc nâng cao thể chất lực tinh thần nguồn nhân lực việc sáng tạo, nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển thơng tin vật chất hóa thơng tin thành sản phẩm cơng nghệ Bên cạnh đó, cần thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giải pháp quan trọng trực tiếp định để có nguồn nhân lực chất lượng cao Ngoài ra, việc khai thác sử dụng hiệu nguồn nhân lực cách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Với yêu cầu thực tiễn đó, giới hạn, pham vi nghiên cứu luận văn “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2” tập trung giải vấn đề sau: + Thứ nhất, hệ thống hóa số vấn đề lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Từ đó, xác định vai trò nguồn nhân lực doanh nghiệp + Thứ hai, qua phân tích thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng NNL Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơng ích Quận năm qua, luận văn tồn cần khắc phục để từ làm sở đưa giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực + Thứ ba, thông qua lý luận phân tích thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng NNL, luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nâng cao chất lượng NNL, kiến nghị để thực góp phần tạo NNL tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ Cơng ích Quận Trên sở kết đạt phương hướng hoạt động Công ty vào năm tới, tác giả hồn tồn có sở để tin Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận thực thắng lợi mục tiêu đề ra, 81 trở thành doanh nghiệp ngày lớn quy mô mạnh đội ngũ nhân tương lai Với nội dung tác giả nêu luận văn chưa thể bao quát hết tất vấn đề chất lượng NNL Đồng thời, luận văn không tránh khỏi sai sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ q Thầy, giáo để đề tài hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn Trường Đại học cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Viện Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, Thầy, Cô giáo trường, Ban lãnh đạo đồng nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích Quận tận tình giúp đỡ tác giả thời gian học tập nghiên cứu 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Mai Quốc Chánh (1999), Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội PGS.TS Mai Quốc Chánh (2000), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu c n ng i v nguồn lực v công nghiệ hóa đại hóa NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Mai Quốc Chánh, TS Trần Xuân Cầu (2003), Giá trình kinh tế la động tr ng ại học Kinh tế Qu c ân NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội Nguyễn Tấn Thịnh (2003), , NXB Lao động – xã hội, Hà Nội Ts Nguyễn Hữu Thân (2004), Quản tr nhân sự, Nhà xuất Lao động - Xã hội Phạm Thanh Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam – Một s vấn đ lý luận v thực Giá trình Quản lý nhân lực tr ng nghiệ tiễn anh , NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Trần Kim Dung (2005), Quản tr nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Bùi Văn Nhơn (2006) Quản lý v hát triển nguồn nhân lực xã hội NXB Tư pháp, Hà Nội 11 PGS TS Nguyễn Ngọc Quân – Ths Nguyễn Vân Điềm (2007), Giáo trình quản trị dân, Hà Nội nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc 83 12 TS Phạm Công Nhất (2008), Nâng ca chất l ng NNL đá ứng yêu c u đ i m i v hội nhậ kinh tế, Tạp chí Cộng sản số 786 13 PGS.TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 14 Vũ Thị Phương Mai (2012), chất l ng ca i m i sách đãi ngộ nguồn nhân lực tạ động lực th c đẩy nghiệ cơng nghiệ hóa đại hóa the tinh th n ại hội XI ảng, Tạp chí cộng sản 15 Lê Tiến Thanh (2012), Nghệ thuật quản lý nhân sự, Nxb Văn hóa thơng tin 16 Tài liệu nội Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận (từ năm 2012 đến năm 2016) 17 https://voer.edu.vn/m/chat-luong-nguon-nhan-luc/758c8b47 18 http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Chinh-tri-Xahoi/Nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-phuc-vu-su-nghiep-cong-nghiep-hoahien-dai-hoa-dat-nuoc-va-phat-trien-kinh-te-tri-thuc-446.html ... 33 2. 2.1 Nâng cao thể lực 33 2. 2 .2 Nâng cao trí lực 35 2. 3 HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CH T LƯỢNG NGUỒN NHÂN L C TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 39 2. 3.1 Hoạt... CHƯƠNG 2: TH C TRẠNG NÂNG CAO CH T LƯỢNG NGUỒN NHÂN L C TẠI CÔNG TY TNHH MTV 27 DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN 27 viii 2. 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CƠNG ÍCH QUẬN... pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ cơng ích quận II- Nhiệm vụ nội dung: Căn lý luận khoa học công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực phân tích,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 2 , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích quận 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn