Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới thực tiễn huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

88 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2019, 07:47

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MỸ BÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỰC TIỄN HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MỸ BÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỰC TIỄN HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS HOÀNG THẾ LIÊN HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đề tài “ Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn thực tiễn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Trần Mỹ Bình LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập, tơi hồn thành chương trình đào tạo cao học chun ngành Luật Hiến pháp luật Hành nhà nước Tơi tiến hành nghiên cứu hồn thành đề tài “Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn thực tiễn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” Trong trình học tập, nghiên cứu viết luận văn, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, giáo giảng dạy chương trình cao học chun ngành Luật Hiến pháp luật Hành nhà nước, Học viện khoa học xã hội giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến GS.TS Hoàng Thế Liên - người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện Ba Chẽ, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Chi cục Thống kê huyện Ba Chẽ xã địa bàn huyện Ba Chẽ tạo điều kiện giúp đỡ, cộng tác để giúp tơi hồn thành luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn quan chủ quản, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này./ Ba Chẽ, ngày tháng năm 2019 Tác giả Trần Mỹ Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Các khái niệm 1.2 Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BA CHẼ TỈNH QUẢNG NINH .24 2.1 Khái quái đặc điểm tình hình huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 24 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 28 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 38 2.4 Bài học kinh nghiệm rút trình triển khai xây dựng nông thôn từ năm 2016 – 2018 58 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 62 3.1 Phương hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 62 3.2 Một số giải pháp xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ đến năm 2020 63 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 BCĐ BCH CHQS CTMT GTNT HĐND MTQG MTTQ NSNN THCS TW UBND XDNTM DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Ba Chẽ năm 2015 - 2018 28 Bảng 2.2 Ban đạo xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ 34 Bảng 2.3 Kết thực tiêu chí giao thơng 40 Bảng 2.4 Kết thực tiêu chí thủy lợi 41 Bảng 2.5 Kết thực tiêu chí điện 42 Bảng 2.6 Kết thực tiêu chí sở vật chất văn hóa 43 Bảng 2.7 Kết thực tiêu chí thông tin truyền thông 44 Bảng 2.8 Tình hình thực tiêu chí nhà dân cư 44 Bảng 2.9 Tình hình thực tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất .45 Bảng 2.10 Tình hình thực tiêu chí giáo dục 46 Bảng 2.11 Tình hình thực tiêu chí y tế 47 Bảng 2.12 Tình hình thực tiêu chí mơi trường 49 Bảng 2.13 Tình hình thực tiêu chí hệ thống trị tiếp cận pháp luật 51 Bảng 2.14.Tình hình thực tiêu chí khu dân cư, nơng thơn kiểu 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ trình lịch sử hình thành quốc gia dân tộc nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, nông nghiệp, nông dân nông thôn đóng vai trò to lớn Nơng dân ln lực lượng hùng hậu, trung thành theo Đảng.Trải qua giai đoạn cách mạng, nơng dân góp phần không nhỏ làm nên trang sử vẻ vang dân tộc Nước ta, đặc biệt miền Bắc, kinh tế nông nghiệp chiếm tỉ lệ phần lớn, nhiên sản xuất nhỏ lại chiếm đa số nông nghiệp Với lý nguồn cung cấp lương thực nguyên liệu chủ yếu đến từ nông nghiệp, đồng thời nông nghiệp nguồn xuất quan trọng, thị trường tiêu thụ không nhỏ đến từ nơng thơn, việc cải tạo phát triển nông nghiệp vô quan trọng, từ ngành kinh tế khác có sở để phát triển Như vậy, xuất phát từ thực tiễn yêu cầ đất nước, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân vấn đề Đảng nhà nước vô quan tâm ý Vì vậy? Nơng nghiệp mở đường trình đổi mới, tạo tảng, động lực cho tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng bảo đảm ổn định kinh tế, trị, xã hội đất nước Đến sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế nước ta phát triển tồn diện, song sản phẩm nơng nghiệp sản phẩm chủ yếu thể hội nhập kinh tế Việt Nam với giới Trong q trình đổi mới, Đảng, Nhà nước ln coi lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn vấn đề chiến lược ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm phát triển nơng nghiệp, xây dựng nơng thôn, cải thiện đời sống nông dân Nghị Hội nghị Trung ương khóa X “nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân” đưa đánh giá tồn diện nông nghiệp, nông thôn, nông dân nước ta trình đổi mới; đề nhiều chủ trương, giải pháp phát triển tồn diện nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân Chính phủ, ngành, cấp ban hành nhiều chương trình, dự án tăng cường đầu tư cho lĩnh vực này, đẩy mạnh tái cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường Trên sở nội dung Nghị 26-NQ/TW, Quyết định 800/QĐTTg, ngày 04/6/2010 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn mới, giai đoạn 2010 – 2020 Chính phủ ban hành, nêu rõ nhóm giải pháp 19 tiêu chí Đây chương trình trọng tâm, xun suốt, chương trình khung, tổng thể phát triển nơng thôn Nghị 26-NQ/TW bao gồm 11 nội dung lớn, 16 chương trình mục tiêu quốc gia 14 chương trình hỗ trợ có mục tiêu triển khai địa bàn nông thôn phạm vi nước Do đó, thấy việc thực thành cơng chương trình xây dựng nơng thơn mang ý nghĩa lớn cho phát triển kinh tế, trị đất nói chung mang lại lợi ích thiết thực cho dân cư nơng thơn nói riêng Ba Chẽ huyện miền núi phía Đơng tỉnh Quảng Ninh, có tài ngun rừng phong phú, đất nơng - lâm nghiệp chiếm 93,2% diện tích tự nhiên, với hệ thống sơng ngòi dày đặc… tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, mà đặc biệt sản xuất lâm nghiệp đóng vai trò chủ đạo Cùng với xu chung nước, Ba Chẽ đẩy mạnh xây dựng mô hình nơng thơn Những chủ trương lớn Đảng, Nhà nước với đạo tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo đắn Đảng bộ, quyền huyện Ba Chẽ thúc đẩy q trình xây dựng nông thôn Ba Chẽ phát triển, gặt hái nhiều thắng lợi quan trọng Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt tồn số hạn chế chế sách, nguồn lực đầu tư, nhận thức đội ngũ cán bộ, mặt dân trí thấp, khơng đồng đều, đa phần đời sống người dân nghèo nàn, gặp nhiều khó khăn Xuất phát từ thực tiễn: Việc nâng cao thu nhập người dân tạo hài lòng người dân quản lý cấp quyền vấn đề cốt lõi xây dựng nông thôn Tuy nhiên phải xác định: xây dựng nông thôn nhanh chóng, nhanh chóng hai, mà phải mang tính lâu dài địa phương hồn thành tiêu chí đề mà cần tiếp tục trì nâng cao chất lượng tiêu chí đạt xây dựng nơng thơn chưa kết thúc Do đó, để nâng cao hiệu quản lý nhà nước xây dựng nơng thơn cần phải có nghiên cứu lý luận, khảo sát đánh giá thực tiễn, tìm giải pháp phù hợp địa bàn nông thôn nước nói chung huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh nói riêng nhằm mở triển vọng lộ trình xây dựng mơi trường sống tốt đẹp cho cộng đồng Từ lý đây, qua kinh nghiệm từ thực tiễn, đề tài “Quản lý nhà nước XD NTM huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh” tác giả lựa chọn làm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên ngành Luật hiến pháp hành nhà nước Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Sau số cơng trình khoa học tiêu biểu nhà khoa học có liên quan đến đề tài mà đặt vấn đề nghiên cứu đề tài này, tác giả tiếp cận: - Quy hoạch xây dựng nông thôn (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Sự thật Nhà xuất xây dựng - Đề tài “Thực trạng XD NTM vấn đề đặt quản lý nhà nước” TS Hoàng Sỹ Kim – Khoa Quản lý nhà nước đô thị nơng thơn, Học viện hành Quốc gia - Đề tài “ Quản lý nhà nước XD NTM địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh” Nguyễn Thị Quy, Luận văn thạc sĩ Hành cơng năm 2015 - Đề tài “Vai trò quyền xã XD NTM Thái Nguyên” Ngô Thị Vân Anh, Luận văn thạc sĩ Hành cơng năm 2015 - Đề tài “ Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội” Hoàng Thị Hồng Lê, Luận văn thạc sĩ Hành cơng năm 2016 - Đề tài “Xây dựng nông thôn cấp xã huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang”, Luận văn thạc sĩ Hành cơng năm 2015 Bên cạnh có nhiều báo, đề tài, luận văn, luận án nghiên cứu XD NTM Các cơng trình nghiên cứu có đóng góp định việc cung cấp lý luận XD NTM phạm vi nước nói chung huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh nói riêng Tuy nhiên việc nghiên cứu quản lý nhà nước lĩnh vực XD NTM huyện Ba Chẽ chưa có cơng trình truyền, vận động cho đồn viên, hội viên, người dân nơng thơn, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng thực chương trình, kế hoạch tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng NTM Theo đó, định hướng hoạt động phong trào tổ chức vào mục tiêu cụ thể Chương trình 3.2.1.3.Tập trung huy động nguồn lực vào xây dựng NTM Huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng KT- XH NTM, phát nhân rộng mơ hình có hiệu thiết thực Trên sở quy hoạch phê duyệt, địa phương tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT- XH Việc xác định danh mục cơng trình, quy mơ, địa điểm, thời gian, lộ trình đầu tư phải có bàn bạc, trao đổi dân chủ thống cấp ủy, quyền, đồn thể cấp xã Ưu tiên đầu tư cơng trình phát huy tác dụng nhanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi, chuyển dịch lao động cơng trình có ý nghĩa u cầu cấp bách văn hóa - xã hội, an ninh, trật tự địa phương Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thơn, tạo mơi trường thuận lợi để hình thành phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã doanh nghiệp nông thôn, doanh nghiệp chế biến nơng, lâm, thủy sản, khí hóa, điện khí hóa phục vụ nông nghiệp Tranh thủ thực sớm tốt sách hỗ trợ nơng nghiệp cho người dân, "Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng thơn", "Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn",… Sử dụng có hiệu nguồn vốn hỗ trợ Trung ương, vốn Chương trình MTQG nguồn vốn lồng ghép khác để xây dựng NTM theo kế hoạch 3.2.1.4 Đẩy mạnh việc tiếp thu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật Cần đầu tư mạnh cho ứng dụng tiến khoa học – công nghệ, đặc biệt công nghệ sinh học tạo giống, chế biến, bảo quản sản phẩm nơng sản, nâng cao giá trị sản xuất, quy trình ni trồng, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, coi động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thơn đại hóa, móng cho 64 phát triển nơng thơn, mơ hình thâm canh Ba Kích tím ni cấy mơ, trồng Trà Hoa vàng, dược liệu khác, Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hoá tập trung, quan tâm phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP Tăng cường cơng tác ứng dụng cơng cụ lao động vào sản xuất như: máy gặt, máy cấy, gieo xạ…tập trung thay đổi chất lượng giống trồng, vật ni, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để hạn chế dư lượng hóa chất nơng nghiệp, thuốc phòng trừ sâu bệnh sản phẩm nơng nghiệp môi trường đất, nước Tăng cường sử dụng tuyển chọn cây, giống phù hợp với điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế địa phương; quan tâm công tác đào tạo chuyển đổi nghề giải việc làm cho người dân gắn với quy hoạch phát triển sản xuất địa bàn; tăng cường cán có trình độ khoa học kỹ thuật để hướng dẫn nông dân áp dụng tiến khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật chế biến, bảo quản sau thu hoạch… 3.2.1.5 Triển khai thực vận dụng có hiệu chế, sách Thực tốt chế phân cấp, quản lý đầu tư Chương trình cho cấp xã để đảm bảo tính chủ động cho sở Huy động tối đa nguồn lực để tổ chức triển khai chương trình, thực lồng ghép nguồn vốn chương trình MTQG, chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu địa bàn, vận động doanh nghiệp, người dân, thành phần kinh tế tham gia ủng hộ cho chương trình Sử dụng có hiệu nguồn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT- XH, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm Ưu tiên đầu tư hạ tầng xã, thơn đặc biệt khó khăn, xã đăng ký đạt chuẩn Chủ động đề xuất với tỉnh điều chỉnh chế sách phù hợp huyện có điều kiện khó khăn, xúc tiến thu hút đầu tư vào địa bàn để có thêm nguồn lực đầu tư Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay, tiếp tục thực việc hỗ trợ lãi suất tiền vay tiền vay phát triển sản xuất, phát triển trang trại gia trại Tăng cường việc xúc tiến thương mại quảng bá hình 65 ảnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động chợ phiên tạo điều kiện thúc đẩy thương mại dịch vụ 3.2.1.6 Chú trọng tới trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Huyện cần quan tâm tới việc tổ chức mở nhiều lớp hướng nghiệp, dạy nghề cho nơng dân, hình thành tổ hợp tác sản xuất địa bàn dân cư, đưa loại có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi Tăng cường tuyên truyền, vận động thống nhận thức quan điểm phát triển kinh tế hợp tác HTX, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước kinh tế hợp tác Tư vấn, giúp đỡ HTX lựa chọn ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù hợp Đẩy mạnh trình chuyển đổi cấu sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cơng nghiệp chế biến theo yêu cầu thị trường, tạo nhu cầu hợp tác Tạo điều kiện cho HTX vay vốn ưu đãi 3.2.1.7 Đẩy mạnh phong trào thi đua Triển khai có hiệu phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, rộng khắp địa bàn Nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” tổ chức đồn thể, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” Hội nông dân, “Thắp sáng đường quê” Hội CCB, “Tuổi cao gương sáng” Hội người cao tuổi, “5 không sạch” Hội phụ nữ…Thực hiệu phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố” gắn với xây dựng NTM Vận động cán đảng viên, hội viên tồn thể nhân dân tích cực tham gia đóng góp nguồn lực chung tay xây dựng sở hạ tầng nông thôn; tham gia lớp đào tạo nghề, lớp tập huấn, nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất Phát huy vai trò người có uy tín cộng đồng dân cư tham gia công tác tuyên truyền xây dựng NTM Tập trung vào vận động nhân dân xây dựng nếp ăn, hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, xây dựng xã nâng cao, thôn mẫu, 66 vườn mẫu, hộ mẫu gắn với phát huy sắc văn hóa dân tộc truyền thống cộng đồng dân cư tạo điểm sáng nơng thơn để nhân rộng 3.2.1.8 Kiện tồn Ban đạo cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát; sơ tổng kết đánh giá kịp thời Kiện toàn BCĐ từ huyện đến sơ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên cho phù hợp với thời kỳ Kiện tồn Văn phòng điều phối nơng thơn hoạt động hiệu Chỉ đạo UBND xã đẩy mạnh hoạt động Ban quản lý xây dựng nông thôn xã, Ban phát triển thôn đáp ứng u cầu Duy trì cơng tác giao ban theo định kỳ BCĐ Thường trực BCĐ Kịp thời sơ, tổng kết thực Chương trình nhằm đánh giá kết đạt đề giải pháp khắc phục tồn để thực có hiệu Chương trình Tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo, đạo mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ giao cấp ủy cán lãnh đạo chủ chốt việc thực chương trình xây dựng NTM; Giám sát công tác lãnh đạo cấp ủy cấp việc xây dựng hạ tầng nông thôn, phương thức sản xuất Thường xuyên đến địa bàn xã, thôn kiểm tra, đơn đốc, hướng dẫn, nắm tình hình sở; bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn xây dựng NTM 3.2.2 Các giải pháp trọng tâm 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng công tác đạo điều hành Cần định lựa chọn cách khoa học, sát thực tế địa phương nội dung, việc cần ưu tiên làm trước Trong đó, kiên trì quy hoạch, bổ sung quy hoạch lại nơng thơn theo tiêu chí NTM Quy hoạch phải trước bước Từ quy hoạch tổng thể, phân khu chức đến quy hoạch chi tiết BCĐ xây dựng NTM xã cần tập trung đạo, tăng cường kiểm tra, động viên, khích lệ, làm cho thành viên, cán cấp phải thực vào Cần chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện đặc điểm địa phương, tránh rập khn, máy móc; trọng huy động nguồn lực chỗ, tránh tượng ỷ lại, trông chờ BCĐ xã cần tập trung trí tuệ để xây dựng quy hoạch, đề án NTM xã Việc triển khai đề án xây dựng NTM cần theo nguyên tắc: ưu tiên làm thơn, 67 xóm, hộ gia đình trước nhằm tạo hào hứng tham gia cộng đồng Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chấn chỉnh kịp thời nhận thức lệch lạc để người dân tin tưởng tham gia vào thực chương trình xây dựngNTM Hằng năm sở đề án, kế hoạch thôn, kế hoạch xã phân công thành viên Ban quản lý triển khai nội dung Lãnh đạo, đạo thực phải thật dân chủ tập trung, bảo đảm công việc cấp ủy, quyền, cần thảo luận, bàn bạc thống nhất, lãnh đạo, đạo văn cụ thể Thường xuyên đánh giá tiến độ, kết thực hiện, vào đạo cấp để có đạo phù hợp Trong cơng tác tổ chức phân công nhiệm vụ cho tổ chức hệ thống trị xác định rõ nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm tổ chức có vị trí, phần việc cụ thể Cần rà sốt, lập quy hoạch xây dựng NTM Đây tảng bản, làm sở triển khai thực công việc xây dựng NTM Việc quy hoạch xây dựng NTM phải có kế thừa hợp lý quy hoạch, cơng trình kết cấu hạ tầng có; lựa chọn, bố trí cơng trình hạ tầng khoa học, sát thực tế có tính đến phương án ứng phó với biến đổi khí hậu Trong xây dựng quy hoạch, phải bảo đảm nguyên tắc quyền nhân dân xã chủ thể quan trọng định nội dung quy hoạch, đơn vị tư vấn c ác phòng chun mơn huyện, thị xã, thành phố đơn vị giúp xã hoàn chỉnh nội dung hình thức quy hoạch Các quan chun mơn cấp huyện, tỉnh tham gia góp ý thẩm định để ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt quy hoạch theo quy định Có vậy, quy hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương, nguyện vọng nhân dân, tạo đồng thuận cao trình tổ chức thực tiêu, nhiệm vụ đề Phải đạo trọng tâm, trọng điểm, hoạch định cụ thể tiến độ Đề án Nhiệm vụ cần tiến hành đồng thời, đồng với nhiệm vụ quan trọng khác phát triển kinh tế tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - mơi trường, xây dựng hệ thống trị 68 3.2.2.2 Nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác nông thôn Một là, đánh giá thực trạng theo nhóm chức danh cán bộ, làm sở cho việc xếp, bố trí xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo sử dụng cán Thường xuyên rà soát, định kỳ năm tiến hành công tác đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng theo chức danh; khuyến khích cán bộ, cơng chức tự học, tự đào tạo để nâng cao trình độ Đào tạo cán bộ, công chức phải vào quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh nhu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, cơng chức Đối với số cán bộ, cơng chức trẻ có triển vọng, lớp tạo nguồn cần phải đào tạo bản, toàn diện để có kiến thức bản, có lực thực tiễn có kỹ thực hành để đáp ứng yêu cầu lâu dài Hai là, cần trẻ hóa đội ngũ cán sở, ưu tiên tuyển dụng cơng chức xã người địa phương có trình độ chun mơn cao, tình nguyện cơng tác Xây dựng kế hoạch luân chuyển, tăng cường cán tỉnh, huyện sở yếu có nhiều cán chưa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để tạo điều kiện cho đội ngũ cán đào tạo Cần có sách, chế cụ thể, đồng việc tạo nguồn cán sở chỗ thu hút cán trẻ có trình độ đại học quy, có chun ngành phù hợp công tác vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xem việc rèn luyện thực tế sau học tập, thời gian tập sự, thử thách để sinh viên trở thành cán bộ, công chức, nguồn cán lãnh đạo, quản lý tương lai Ba là, trường cao đẳng, trường trị tỉnh trung tâm bồi dưỡng trị huyện, thị cần nghiên cứu đổi chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, tập trung đào tạo đối tượng cán chủ chốt theo hướng lồng ghép, kết hợp đào tạo chun mơn với lý luận trị, quản lý nhà nước, tin học kỹ hành Hướng việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với tạo nguồn cán để bổ sung, thay thế, xây dựng nguồn nhân lực chỗ, đặc biệt ý em địa phương khơng có điều kiện học xa, đội hoàn thành nghĩa vụ qn xuất ngũ, tình nguyện cơng tác địa 69 phương đạt tiêu chuẩn lựa chọn đào tạo lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ quản lý nhà nước để bố trí bổ sung cho đội ngũ cán xã Việc tuyển, chọn người đào tạo phải bảo đảm đối tượng, địa chỉ, quy hoạch, đồng thời cần đánh giá, kết sử dụng cán bộ, công chức xã sau đào tạo để bổ sung giáo trình đào tạo cán sở cho phù hợp Bốn là, tỉnh cần tăng cường kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm tới, có chế độ ưu tiên đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho cán bộ, công chức dân tộc thiểu số học, đặc biệt ưu tiên cho việc đào tạo cán nguồn, cán vùng sâu, vùng xa, vùng cách mạng, nhằm động viên họ yên tâm học tập để nâng cao trình độ, lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Năm là, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy trình đánh giá, nhận xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực tốt sách cán 100% cán xã biết sử dụng máy vi tính, bước thay cán lãnh đạo, quản lý yếu lực, trình độ, khơng đủ uy tín để thực nhiệm vụ Đồng thời, cần giải thỏa đáng sách, chế độ cán cấp tỉnh, huyện tăng cường sở, kể chế độ phụ cấp, khen thưởng, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng 3.2.2.3 Phát huy vai trò người dân – chủ thể xây dựng nơng thơn Phát huy vai trò người dân xây dựng NTM, sáng kiến mới, người dân hiểu lợi ích thật chương trình này, việc phù hợp làm, khơng phù hợp không làm, người dân tham gia giám sát trực tiếp cơng trình từ đầu, để người dân trao đổi dân chủ, q trình làm có sáng kiến hay nhân rộng phục vụ, để người dân ham muốn hiểu lợi ích để tham gia Tập trung đầu tư phát triển nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội xây dựng NTM thông qua công việc như: đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân, hỗ trợ vốn phát triển nhân rộng mơ hình sản xuất 70 Người dân quyền tham gia ý kiến vào đề án xây dựng NTM đồ án quy hoạch NTM cấp xã; tham gia lập kế hoạch thực Chương trình (thơn, xã) Tham gia lựa chọn cơng việc cần làm trước việc làm sau thật thiết thực với yêu cầu người dân xã phù hợp với khả năng, điều kiện địa phương Quyết định mức độ đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng thơn, xã Tăng cường công tác trao đổi học tập kinh nghiệm cho nông dân, quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ, cán sở nghiệp vụ kỹ xây dựng NTM Trong đó, trọng đổi phương thức nội dung đào tạo theo hướng tập trung đầu mối, sát yêu cầu, mở lớp địa bàn để thuận tiện lại, người học dễ hiểu, dễ làm Trực tiếp tổ chức thi công tham gia thi công xây dựng cơng trình hạ tầng KT- XH xã, thơn theo kế hoạch hàng năm Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý giám sát công trình xây dựng xã, thơn Tổ chức quản lý, vận hành bảo dưỡng cơng trình sau hồn thành Đẩy mạnh xây dựng NTM thơng qua phát động phong trào thi đua huy động hiệu qủa xã hội hóa nguồn vốn đầu tư; đồng thời, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân vừa mục tiêu, vừa động lực để người dân có điều kiện tham gia xây dựng NTM Khi thực đề án quy hoạch NTM người dân giám sát đóng góp ý kiến Sự dân chủ trình triển khai bước đầu tạo ủng hộ đồng thuận người dân, để người dân có trách nhiệm quyền lợi chung sức xây dựng NTM 3.2.3 Một số kiến nghị * Đối với tỉnh Quảng Ninh - Xây dựng văn quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng NTM đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn - Phát huy việc thực quy chế dân chủ, phát huy vai trò giám sát, đánh giá nhân dân công tác quản lý điều hành - Kịp thời ban hành chế, sách hỗ trợ đầu tư kinh phí để phục vụ công tác xây dựng NTM 71 * Đối với huyện Ba Chẽ - UBND huyện phòng ban hữu quan huyện tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thực thủ tục quy hoạch chuyển đổi, đấu giá quyền sử dụng đất để có kinh phí xây dựng cơng trình - Xây dựng nông thôn đặt nhiều công việc phải làm Cấp uỷ đảng, Chính quyền cấp sớm cho địa phương bố trí đủ cán làm công tác NTM - Tăng cường thực tốt quy chế dân chủ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân, động viên sức mạnh vật chất tinh thần nhân dân tham gia phát triển KT- XH, xây dựng NTM - Cần huy động đa dạng nguồn lực để xây dựng NTM; bố trí lồng ghép thực chương trình MTQG như: chương trình xây dựng đường giao thơng nơng thơn, thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, chương trình nước sạch, xây dựng hệ thống y tế sở, kiên cố hóa trường lớp, chương trình đào tạo nghề, chương trình 135,… - Đề nghị BCĐ xây dựng NTM cấp nghiên cứu nội dung số tiêu chí quốc gia xây dựng NTM như: Tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người sinh thứ ba, khu dân cư kiểu mẫu, hộ mẫu, vườn mẫu,…sao cho phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực đạt tiêu chí * Đối với đồn thể trị - xã hội - Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội cấp huyện (đặc biệt Hội Nông dân) sở cần tăng cường công tác tuyên truyền tới đông đảo hội viên, đồn viên chương trình MTQG xây dựng NTM, qua đó, nâng cao nhận thức người dân vai trò, tầm quan trọng công tác xây dựng NTM đời sống nhân dân, phát triển quê hương, đất nước - Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND ban ngành đồn thể q trình tổ chức triển khai thực - Không ngừng đổi nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm hướng mạnh sở, khắc phục tình trạng hành 72 hóa hoạt động, đa dạng hóa hình thức thu hút, tập hợp, đồn kết hội viên nông dân - Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp làm giàu giảm nghèo bền vững - Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyêt định 217 Quyết định 218 Chính phủ 3.3.4 Đối với nhân dân - Chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương; thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, tập trung làm ăn kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; đồn kết giúp xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; tâm xóa bỏ tư tưởng trơng chờ ỷ lại; xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu - Tích cực tự nguyện đóng góp cơng sức, trí tuệ, tiền tham gia xây dựng NTM Nâng cao ý thức trách nhiệm việc tham gia quản lý sử dụng cơng trình sau hồn thành địa bàn dân cư Tiểu kết chương Trong chương này, luận văn đưa phương hướng việc QLNN xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh Từ đưa giải pháp, đề xuất kiến nghị QLNN xây dựng NTM có hiệu thời gian tới Cuối luận văn phần kết luận 73 KẾT LUẬN XD NTM mục tiêu Đảng Nhà nước qua nhiều hệ Đây nhiệm vụ to lớn khó khăn, đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư thích đáng kịp thời, cần huy động đóng góp cơng sức hệ thống trị Đặc biệt phải tạo phong trào tham gia, đóng góp mạnh mẽ từ cộng đồng dân cư NT nhân dân đảm bảo thành công cho chương trình Sau năm thực chương trình xây dựng NTM huyện Ba Chẽ đạt nhiều kết đáng khích lệ, tạo niềm tin phấn khởi, thi đua với nhân dân nước tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn nhiều cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội nơng thôn quan tâm đầu tư, cấu kinh tế chuyển dịch hướng, thu nhập người dân nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày cải thiện nâng cao Bên cạnh thành tựu đạt tồn số hạn chế Xây dựng nông thôn từ sản xuất nơng nghiệp lạc hậu q trình lâu dài, nhiều khó khăn thử thách Đảng bộ, quyền nhân dân huyện Ba Chẽ cần kiên trì, tích cực tìm tòi học tập, từ tồn hạn chế rút kinh nghiệm đề giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương góp phần thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Đảng huyện Ba Chẽ, “Lịch sử Đảng huyện Ba Chẽ (1947- 2003) ” (2003) Nxb Chính trị quốc gia Ban đạo xây dưng nông thôn huyện Ba Chẽ (Báo cáo số 427 BC/BCĐ ngày 25/11/2018) Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn gắn với phong trào thi đua phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”,phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực giai đoạn 2019-2020 Nguyễn Văn Bích (2007), “Nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam sau hai mươi năm đổi - Quá khứ tại”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ trị (1998), Nghị số 06-NQ/TW ngày 10/11/1998 Bộ Chính trị “một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn” Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2010), “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới”, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Cổng thông tin điện tử tạp chí Cộng sản: tapchicongsan.org.vn Cổng thơng tin điện tử tạp chí xây dựng đảng: xaydungdang.org.vn Cổng thơng tin điện tử tỉnh Quảng Ninh: quangninh.gov.vn Đảng Cộng sản Việt Nam (1960), Văn kiện Đại hội, tập I – Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam xuất bản, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày tháng năm 2008 hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn 11 Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện HN TƯ 7, Khóa X, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nhà xuất trị quốc gia – thật, Hà Nội 13 PGS.TS Phạm Kim Giao chủ biên (2002), Giáo trình Quản lý nhà nước nơng nghiệp, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 75 14 Huyện ủy Ba Chẽ ( số 06-CTr/HU, ngày 02/3/2011) Chương trình hành động thực Nghị số 01-NQ/TU, ngày 27/10/2010 Tỉnh ủy xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 15 Quyết định số 4335/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016- 2020 16 Phan Xuân Sơn Nguyễn Cảnh (2009), “Xây dựng mơ hình nơng thơn nước ta nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đặng Kim Sơn (2008), “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hơm mai sau”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1600/QĐ-TTg thủ tướng phủ ngày 16 tháng năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 19 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1980/QĐ-TTg thủ tướng phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016 – 2020 20 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 558/QĐ-TTg thủ tướng phủ ngày 05 tháng năm 2016 việc ban hành Tiêu chí huyện nơng thơn Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn nhiệm vụ xây dựng nông thôn 21 Tỉnh ủy Quảng Ninh ( số 01-NQ/TU ngày 27/10/2010 ) Nghị xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 22 Nguyễn Từ (2004), “Nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ (Báo cáo số 501 /BC-UBND ngày 28/12/2018) Tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 24 Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ (Đề án 01/ĐA-UBND ngày 17/02/2017) xây dựng Nông thôn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2016- 2020 25 Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ giai đoạn 2011 – 2020 định hướng đến năm 2030 76 26 Phát triển văn hóa xây dựng nơng thơn (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Sự thật; Nhà xuất Văn hóa – Thơng tin 27 Vũ Văn Phúc chủ biên, Xây dựng nông thôn – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2012 28 Chu Tiến Quang (2005), Huy động sử dụng nguồn lực phát triển kinh tế nông thôn – Thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Thị Quy (2015), Quản lý nhà nước xây dựng nông thôn địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Luận văn thạc sĩ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia 30 Quy hoạch xây dựng nông thôn (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Sự thật; Nhà xuất xây dựng 31 Học viện Hành Quốc gia, Đinh Văn Mậu (2008), Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Học viện Hành Quốc gia, 2008 32 13 Điểm sáng xây dựng nông thôn (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc Gia – Sự thật; Nhà xuất văn hóa dân tộc 14 Đổi tổ chức quản lý HTX nông nghiệp, nông thôn (1999), Nhà xuất nông nghiệp 33 Phan Đại Dỗn (1996), Quản lý xã hội nơng thơn nước ta – Một số vấn đề giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 PGS.TS Phạm Kim Giao (2008), Giáo trình Quản lý nhà nước nơng nghiệp – nơng thơn, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 35 TS Hoàng Sỹ Kim (2001), Thực trạng xây dựng nông thôn vấn đề đặt quản lý nhà nước, Luận văn thạc sĩ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia 36 Hỏi đáp chương trình xây dựng nơng thơn (2014), Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Sự thật 37 Học viện Hành Quốc gia (2008), Hành cơng, Nxb Thống kê, Hà Nội 77 38 Học viện Hành Quốc gia (2006), Hoạch định phân tích sách cơng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 39 Học viện Hành Quốc gia (2008), Quản lý nhà nước nông nghiệp nông thôn, Nxb Khoa học kỹ thuật 40 Học viện Hành Quốc gia (2006), Giáo trình quản lý nhà nước văn hóa, giáo dục, y tế, Nxb Giáo dục 78 ... DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BA CHẼ TỈNH QUẢNG NINH .24 2.1 Khái quái đặc điểm tình hình huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 24 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng. .. Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Phướng hướng giải pháp quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến năm... HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 62 3.1 Phương hướng, mục tiêu xây dựng nông thôn địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới thực tiễn huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh , Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới thực tiễn huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh