KIEM TRA HINH 9 (chuong I )

4 388 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 22:10

Tiết 19 Ngày soạn:09/10/2008 § KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I (Hệ thức lượng) I-Mục tiêu: * Kiến thức: Kiểm tra học sinh:Các HTL trong tam giác vuông; đònh nghóa TSLG của góc nhọn, TSLG hai góc phụ nhau, tính biến thiên của các TSLG; tìm số đo góc nhọn khi biết một TSLG của nó và ngược lại; hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông . * Kỷ năng: HS có kỷ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức kể trên vào từng bài tập cụ thể; chủ yếu biết tìm TSLG của góc nhọn và ngược lại bằng máy tính bỏ túi; dùng hệ thức cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông. * Thái độ: Rèn tính cẩn thận; trung thực trong kiểm tra. II- Chuẩn bò: * Giáo viên: Đề kiểm tra có tác dụng kiểm tra kiến thức cơ bản ; phân loại học sinh; phong phú các mức độ(pho-to phát sẵn HS). * Học sinh: n tập kỹ các dạng đã học; nghiên cứu thêm SBT; sách tham khảo; giấy làm bài kiểm tra. III-Hoạt động kiểm tra: a) n đònh tổ chức: (1') GV kiểm tra só số học sinh; vệ sinh ánh sáng lớp học; sơ đồ chỗ ngồi theo quy đònh. b) Kiểm tra viết: (42') MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các chủ đề chính Các mức độ đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 1 3 1 0 0 3 6a;6b;6c 4 4 5 Tỉ số lượng giác của góc nhọn; tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau; tính biến thiên của các TSLG 1 4 1 2 1;2c 1,25 9 2d;5a; 6a 1,75 12 4 Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông 2 2a;2b 0,5 0 0 2 5b;5c 0,5 4 1 Tổng 4 2,5 2 1,25 14 6,25 20 10 ĐỀ KIỂM TRA I PN M K R Q P H C B A Trường THCS Nhơn Mỹ Họ & tên HS: ……………………………………………… Lớp: 9A Ngày…. Tháng…. Năm KIỂM TRA CHƯƠNG I Thời gian: 45 phút ĐIỂM I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: (1,0 điểm) Hãy điền dấu " < " hoặc " = " hoặc " > " thích hợp vào ô vuông: a) 0 / 0 / tg26 2 cotg63 58 ; b) 0 0 cos44 sin47 Câu 2: (1,0 điểm) Với hình vẽ dưới (H . 01); khẳng đònh nào đúng, khẳng đònh nào sai; hãy đánh dấu " X " vào ô thích hợp: (H . 01) Các khẳng đònh Đúng Sai a) MI = MP . Sin P b) MN = MP . cotg P c) Sin 2 N + Sin 2 P = 1 d) cos N = NI : MN Câu 3: (1,0 điểm) Với hình vẽ dưới (H . 02) ; hãy điền vào dấu ( . . . ) nội dung thích hợp để được hệ thức đúng: (H . 02) Các hệ thức a) KR . RQ = . . . b) KR . QK = . . . c) KP . QR = . . . d) 2 1 . PK = • Từ câu 4 đến câu 5 ; hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án đúng: Câu 4: (1,0 điểm) Nếu △ABC có AH là đường cao (hình vẽ bên) thì: a) Tỉ số lượng giác Sin B bằng: A . AB : BC ; B . AC : BC ; C . HB : AB ; D . HA : AB b) Tỉ số lượng giác Cotg C bằng: A . HC : HA ; B . AB : AC ; C . HB : HA ; D . HA : HC Câu 5: (1,0 điểm) a) Giá trò của biểu thức sin45 0 . cos45 0 + tg30 0 . cotg30 0 bằng: A . 3 2 ; B . 2 2 ; C . 3 2 ; D . 3 3 b) Tam giác đều cạnh bằng a thì độ dài đường cao của nó là: A . a 2 2 ; B . a 3 2 ; C . a 3 3 ; D . a 2 3 c) Hình vuông có chu vi bằng 4a thì độ dài đường chéo của nó là: A . a 2 ; B . 2a ; C . 1,5a ; D . a 3 II- PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu 6: Cho △ABC vuông tại A có AB = 8cm, AC = 6cm. Trên cạnh huyền BC lấy điểm H sao cho BH = 6,4cm. a) Tính độ dài cạnh BC ; tính số đo của · ABC (làm tròn kết quả đến phút). b) Chứng tỏ △HBA ∽ △ABC từ đó suy ra rằng AH là đường cao của △ABC. c) Tính độ dài của các đoạn thẳng AH , CH. I PN M K R Q P H C B A Trường THCS Nhơn Mỹ Họ & tên HS: ……………………………………………… Lớp: 9A Ngày…. Tháng…. Năm KIỂM TRA CHƯƠNG I Thời gian: 45 phút ĐIỂM I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: (1,0 điểm) Hãy điền dấu " < " hoặc " = " hoặc " > " thích hợp vào ô vuông: a) 0 0 / tg26 cotg63 58 ; b) 0 0 cos43 sin47 Câu 2: (1,0 điểm) Với hình vẽ dưới (H . 01); khẳng đònh nào đúng, khẳng đònh nào sai; hãy đánh dấu " X " vào ô thích hợp: (H . 01) Các khẳng đònh Đúng Sai a) MI = MN . Sin N b) MP = MN . cotg N c) Sin 2 N + Sin 2 P = 1 d) cos P = MI : MN Câu 3: (1,0 điểm) Với hình vẽ dưới (H . 02) ; hãy điền vào dấu ( . . . ) nội dung thích hợp để được hệ thức đúng: (H . 02) Các hệ thức a) KR . KQ = . . . b) KQ . QR = . . . c) KP . QR = . . . d) 2 2 1 1 . PR PQ + = • Từ câu 4 đến câu 5 ; hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án đúng: Câu 4: (1,0 điểm) Nếu △ABC có AH là đường cao (hình vẽ bên) thì: a) Tỉ số lượng giác cos B bằng: A . AB : BC ; B . AC : BC ; C . HB : AB ; D . HA : AB b) Tỉ số lượng giác tg C bằng: A . HC : HA ; B . AB : AC ; C . HB : HA ; D . HA : HC Câu 5: (1,0 điểm) a) Giá trò của biểu thức sin45 0 . cos45 0 + tg30 0 . tg60 0 bằng: A . 3 2 ; B . 2 2 ; C . 3 2 ; D . 3 3 b) Tam giác đều có chu vi bằng 3a thì độ dài đường cao của nó là: A . a 2 ; B . a 3 3 ; C . a 3 2 ; D . a 2 3 c) Hình vuông cạnh bằng a thì độ dài đường chéo của nó là: A . a 3 ; B . 2a ; C . 1,5a ; D . a 2 II- PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu 6: Cho △ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Trên cạnh huyền BC lấy điểm H sao cho CH = 6,4cm. a) Tính độ dài cạnh BC ; tính số đo của · ABC (làm tròn kết quả đến phút). b) Chứng tỏ △HAC ∽ △ABC từ đó suy ra rằng AH là đường cao của △ABC. c) Tính độ dài của các đoạn thẳng AH , BH. ? ? ? 6,4 8 6 H CB A ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM I-PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Dành 0,5 điểm cho mỗi câu; kết quả: a) < ; b) = Câu 2: Dành 0,25 điểm cho mỗi câu; kết quả: a) Đ ; b) S ; c) Đ ; d) Đ Câu 3:Dành 0,25 điểm cho mỗi câu; kết quả: a) PK 2 ; b) PR 2 ; c) PQ.PR ; d) 2 1 PK Câu 4: Dành 0,5 điểm cho mỗi câu; kết quả: a) C ; b) D Câu 5: Dành 0,5 điểm cho câu a; mỗi câu b và c đều 0,25 điểm; kết quả: a) A ; b) C ; c) D Câu 6: a) (2,0 điểm) △ABC vuông tại A (gt) nên theo đònh lý thuận Py-ta-go, ta có: 2 2 2 2 2 BC = AB AC (0,5điểm) 6 8 10 (0,25điểm) 10 (cm) (0,25điểm) • + → = + = → = → · 0 / AC 8 SinB= = = 0,8 (0,5 điểm) BC 10 ABC 53 8 (0,5điểm) • → ⇒ ≈ → b) (2,0 điểm) Từ giả thiết và câu a; ta thấy △HAC và △ABC có: · ACB chung (0,25điểm) CH CA 6,4 8 (vì = ) (0,5điểm) CA CB 8 10 → = → Suy ra △HAC ∽ △ABC (c.g.c) (0,25 điểm) · · AHC BAC 1 (0,5điểm) AH la øđường cao của ABC (0,5điểm) v⇒ = = → ⇒ ∆ → c) (1,0 điểm) p dụng hệ thức lượng trong △ABC vuông tại A, ta có: AH . BC = AB . AC AB . AC AH = (0,25điểm) BC 6.8 4,8(cm) (0,25điểm) 10 • ⇒ → = = → 2 2 2 AB BH.BC AB BH= (0,25điểm) BC 6 3,6(cm) (0,25điểm) 10 • = ⇒ → = = → IV. KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA: Lớp Sĩ số giỏi khá TB Trên TB yếu kém Dưới TB 9A 9A 9A VI. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:…………………………………………………………………………… . khảo; giấy làm b i kiểm tra. III-Hoạt động kiểm tra: a) n đònh tổ chức: (1&apos ;) GV kiểm tra só số học sinh; vệ sinh ánh sáng lớp học; sơ đồ chỗ ng i theo. (0,5 i m) 6 8 10 (0,25 i m) 10 (cm) (0,25 i m) • + → = + = → = → · 0 / AC 8 SinB= = = 0,8 (0,5 i m) BC 10 ABC 53 8 (0,5 i m) • → ⇒ ≈ → b) (2,0 i m) Từ giả
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA HINH 9 (chuong I ), KIEM TRA HINH 9 (chuong I ), KIEM TRA HINH 9 (chuong I )