bài: Câu trần thuật đơn có từ là

19 1,652 9
  • Loading ...
1/19 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 14:10

Kiểm tra bài cũ ?Thế nào câu trần thuật đơn? Cho ví dụ. - Câu trần thuật đơn loại câu do một cụm C-V tại thành để giới thiệu,tả hoặec kể một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến. [...]... giỏ ? Đặt câu trần thuật đơn từ tương ứng với nội dung từng bức tranh Truyn ci l truyn dõn gian k v nhng thúi h tt xu trong xó hi gõy ci hoc phờ phỏn Câu định nghĩa Vnh H Long l ni nỳi non trựng ip ,nc bin xanh trong Cỏc bn l nhng ngi con ngoan trũ gii Câu đánh giá H Ni H Ni l th ụ ca nc ta Câu miêu tả Câu giới thiệu B.Luyn tp Bi tp 1: Tìm câu trần thuật đơn từ trong những câu dưới đây:... Phự ng Thiờn Vng v lp n th ngay quờ nh e) Khúc l nhc Rờn hốn Van yu ui V di kh l nhng l ngi cõm Trờn ng i nh nhng búng õm thm Nhn au kh m gi vo im lng Bi 2 Xác định CN, VN của các câu trần thuật đơn sau và cho biết các câu ấy thuộc những kiểu nào? a: Hoỏn d l gi tờn s vt, hin tng, khỏi nim bng tờn ca mt s vt, hin tng, khỏi nim khỏc cú quan h gn gi vi nú nhm tng sc gi hỡnh, gi cm cho s din t c: Tre... quan h gn gi vi nú nhm tng sc gi hỡnh, gi cm cho s din t A, Câu miêu tả c: Tre // l cỏnh tay ca ngi nụng dõn Tre // cũn l ngun vui duy nht ca tui th Nhc ca trỳc, nc ca tre // l khỳc nhc ca ng quờ, d: B cỏc// l bỏc chim ri Chim ri // l dỡ sỏo su Sỏo su // l cu sỏo en Sỏo en// l em tu hỳ Tu hỳ // l chỳ b cỏc B, Câu định nghĩa C, Câu đánh giá D, Câu giới thiệu e: Khúc // l nhc Rờn //(,) hốn Van //(,) yuui . Kiểm tra bài cũ ?Thế nào là câu trần thuật đơn? Cho ví dụ. - Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm C-V tại thành để giới thiệu,tả
- Xem thêm -

Xem thêm: bài: Câu trần thuật đơn có từ là, bài: Câu trần thuật đơn có từ là, bài: Câu trần thuật đơn có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn