Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

117 906 4
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 07:10

CHÍNH TẢ CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Kiểm tra bài cũ:-GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả. 2.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k.Điền và thuộc lòng tên 9 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài, … -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm -Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền. Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A 4. Củng cố -Nhận xét tiết học – Xem lại bài CHÍNH TẢ NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ? I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” -Viết đúng các âm vần dễ lẫn l/n, an/ang. HTL 10 chữ cái tiếp theo. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c. 2 hs đọc thuộc lòng 9 chữ cái đầu. -GV nhận xét 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác một khổ trong bài “ Ngày hôm qua đâu rồi ?” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: tờ lòch, đâu rồi, ngoài sân, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs phân biệt l/n, điền và HTL 10 chữ cái tiép theo. Bài tập 2: Chọn bài tập 2a. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : quyển lòch, chắc nòch, nàng tiên, làng xóm. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại 10 chữ cái . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ:PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” -Viết đúng các tiếng có âm dễ lẫn x/s, ăn/ăng. Viết và HTL 10 chữ cái cuối. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Kiểm tra bài cũ:-Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang.-GV nhận xét. 2.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Phần Thưởng” b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” - Giáo viên đọc bài chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở.-Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt x/s, ăn/ăng .Điền và thuộc lòng tên 10 chữ cái. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống x hay s, ăn/ăng. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : xoa đầu, ngoài sân,…, cố gắng, gắn bó,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : phần thưởng, đề nghò-Viết bảng con. -Hs chép bài.-Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái 4. Củng cố : -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm việc thật là vui?” -Củng cố qui tắc viết g/gh qua trò chơi tìm chữ. HTL bảng chữ cái, sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV :Bảng phụ viết qui tắc chính tả. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng x/s. 2 hs đọc thuộc lòng 10 chữ cái đầu. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Làm việc thật là vui” b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác đoạn cuối của bài “Làm việc thật là vui?” - GV đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: quét nhà, nhặt rau,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Hs tìm các chữ bắt đầu bằng g/gh ,sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái, HTL bảng chữ cái. Bài tập 2: Tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh. -GV gợi ý. -GV nhận xét ghi bảng : gà, gang, ghế,… Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài. -Hs đọc yêu cầu. -Nêu cá nhân -Hs nêu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc thuộc lòng bảng chữ cái . 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Cho hs đọc lại bảng chữ cái . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ BẠN CỦA NAI NHỎ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài tập phân biệt ch/tr, đổ/đỗ. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con hai tiếng bắt đầu bằng g/gh, HTL bảng chữ cái. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác nội dung tóm tắt truyệni Bạn của Nai nhỏ” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : khoẻ mạnh, liều mình,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr. Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : cây tre, mái che, trung thành, chung sức. -Hs đọc yêu cầu. -Làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. -Hs đọc lại. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh. -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ GỌI BẠN I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh hỏi/ thanh ngã. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 2. HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con : nghe ngóng, nghỉ ngơi, cây tre, mái che. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Gọi bạn” b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác hai khổ trong bài “ Gọi bạn?” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc bài. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khóù: lang thang, khắp nẻo, hoài,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs viết bài. -Hs soát lỗi. Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr. Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : nghiêng ngã, nghi ngờ,… Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV gợi ý hướng dẫn. -Chấm chữa bài : trò chuyện, che chở,… -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm,lớp làm vào bảng con. -Hs nêu yêu cầu. -1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A [...]... cầu -1 Hs lên bảng làm Lớp làm VBT -Hs đọc lại 4 Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢGIÁO LỚP EM I MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm đúng bài tập phân biệt ui/uy, ch/tr, iên/iêng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY... -Cho hs viết lại bảng concác từ ngữ đã viết sai -Nhắc lại quy tắc chính tả iên/yên -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ TRÊN CHIẾC BÈ I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” -Củng cố qui tắt chính tả, phân biệt r/d/gi, ân/âng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Giấy khổ to viết BT 3 HS : Vở,... bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : con trăn, cái chăn, huy hiệu, vui vẻ -GV nhận xét 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Cô giáo lớp em” b) Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết Mục tiêu : Viết chính xác khổ hai, ba trong bài “ Cô giáo lớp em” -Lớp theo dõi - Giáo viên đọc đoạn viết -3 học sinh đọc lại...CHÍNH TẢ BÍM TÓC ĐUÔI SAM I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam” -Viết đúng quy tắc chính tả iê/yê, iên/yên Phân biệt r/d/gi, ân/âng -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép HS : Vở,VBT, bảng con III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -2 hs lên bảng viết, lớp viết... lên bảng làm Lớp làm -GV đính bài tập VBT -Chấm chữa bài -Hs đọc lại 4 Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A Ngày soạn : / / 200 Ngày dạy : / / 200 TUẦN 9 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I  Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ NGÀY LỄ... yêu cầu -GV đính bài tập -1 Hs lên bảng làm Lớp làm -Chấm chữa bài : lo sợ, ăn no,… VBT Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A 4 Củng cố : -Nhận xét tiết học – Xem lại bài CHÍNH TẢ ÔNG VÀ CHÁU I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác cả bài “Ông và cháu” -Làm đúng bài tập phân biệt c/k, l/n, hỏi ngã II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết qui tắc chính tả k/c (k + i,ê,e) ;HS : Vở, VBT, bảng con... bàn Đại diện -Gọi hs nhắc lại qui tắc chính tả c/k phát biểu -GV gợi ý -GV nhận xét chốt lại : cò, kẹo, cá, kéo,… -Hs nêu Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -2 Hs lên bảng làm Lớp làm vở -GV đính bài tập -Hs đọc lại -Chấm chữa bài, chốt ý Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A 4 Củng cố : -Nhận xét tiết học – Xem lại bài CHÍNH TẢ BÀ CHÁU I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bà cháu”... -1 Hs lên bảng làm Lớp làm VBT -Hs đọc lại 4 Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại vào bảng con các từ ngữ đã viết sai -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ đầu trong bài “Cái trống trường em” -Làm đúng các bài tập phân biệt l/n, en/eng, i/iê -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II ĐỒ DÙNG... cầu -2 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con -Hs nêu yêu cầu -1 Hs lên bảng làm Lớp làm VBT -Hs đọc lại 4 Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con các từ đã viết sai -Nhận xét tiết học – Xem lại bài Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A Ngày soạn : / / 200 Ngày dạy : / / 200 TUẦN 8 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : BÀN TAY DỊU DÀNG I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong... : Viết chính xác một đoạn trong bài “Bàn tay dòu dàng” -Lớp theo dõi - Giáo viên đọc đoạn viết -3 học sinh đọc lại -Hs nêu -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết -Nhâïn xét -Cá nhân nhận xét -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả -Nêu từ kho ù: kiểm tra, buồn bã, -Y/C hs tìm từ khó trìu mến,… -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con -Hướng dẫn viết bài vào vở Người thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A . Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ BẠN CỦA NAI NHỎ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh,. Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ GỌI BẠN I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm, Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm, Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn