Tóm tắt DATN

28 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 17:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (TÓM TẮT) ỨNG DỤNG “FINGERPRINT” ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BÙ TRỪ GIA TĂNG TẦNG THỨ CHO MÁY IN FLEXO SVTH: MSSV - Trương Thiện Khải 15148019 - Nguyễn Đào Thái Ngọc 15148034 - Nguyễn Hữu Quý 15148042 - Văn Tấn Tiền 15148051 Khóa: K15 Ngành: Công Nghệ In GVHD: ThS Chế Quốc Long \ Tp HỒ CHÍ MINH, Tháng 08, Năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ********** PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: ỨNG DỤNG “FINGERPRINT” ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BÙ TRỪ GIA TĂNG TẦNG THỨ CHO MÁY IN FLEXO Tên sinh viên 1: MSSV: 15148019 Trương Thiện Khải Chuyên ngành: Công nghệ In Tên sinh viên 2: MSSV: 15148034 Nguyễn Đào Thái Ngọc Chuyên ngành: Công nghệ In Tên sinh viên 3: MSSV: 15148042 Nguyễn Hữu Quý Chuyên ngành: Công nghệ In Tên sinh viên 4: MSSV: 15148051 Văn Tấn Tiền Chuyên ngành: Công nghệ In Tên GVHD: Chế Quốc Long Chức danh: Học vị: Thạc sĩ Đơn vị công tác: Tên GV đánh giá: Trương Thế Trung Chức danh: Đơn vị công tác: Học vị: Thạc sĩ A ĐÁNH GIÁ Mục đánh giá TT Hình thức kết cấu luận án Điểm Điểm đạt tối đa SV1 SV2 SV3 SV4 30 Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội Mục đánh giá TT Điểm Điểm đạt tối đa SV1 SV2 SV3 SV4 dung của các mục Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan của đề tài Phương pháp nghiên cứu Tính cấp thiết của đề tài Nội dung nghiên cứu 50 Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa 10 học kỹ thuật, khoa học xã hội,… Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh 10 giá Khả thiết kế chế tạo một hệ thống, thành 10 phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế Khả cải tiến phát triển 10 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần 10 mềm chuyên ngành,… Kỹ thuyết trình 20 Thuyết trình hiệu quả, tự tin, trình bày rõ ràng, mạch lạc, truyền cảm hứng cho người nghe,có khả làm việc nhóm,… Trả lời câu hỏi phản biện với kiến thức 10 vấn đề liên quan, hiểu ảnh hưởng của giải pháp của Hiểu trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp Trang phục chỉnh tề và nghiêm túc Tổng điểm 100 B CÁC Ý KIẾN NHẬN XÉT KHÁC (nếu có) Về hình thức kết cấu: Về nội dung nghiên cứu: Về kỹ thuyết trình: C KẾT LUẬN (Ghi rõ cần phải bổ sung, chỉnh sửa mục gì ĐATN) -Ngày……tháng……năm…… Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC Chương 1: Dẫn nhập 1.1.Lý chọn đề tài: 1.2.Mục đích, khách thể, đối tượng nghiên cứu: 1.2.1.Mục đích: 1.2.2.Khách thể: 1.2.3.Đối tượng nghiên cứu: .7 1.3.Nhiệm vụ đề tài phạm vi nghiên cứu: 1.3.1.Nhiệm vụ: 1.3.2.Phạm vi đề tài: 1.4.Giới hạn đề tài: .7 1.5.Phương pháp nghiên cứu: Chương 2: Cơ sở lý luận 2.1.Sơ lược đề tài: 2.1.1.Các thành tựu ứng dụng thực tiễn Fingerprint: .8 2.1.2.Xu hướng phát triển tương lai: 2.2.Cơ sở lý thuyết: 2.2.1.Kỹ thuật in Flexo: 2.2.2.Sự gia tăng tầng thứ: 11 2.2.3.Fingerprint đường Curve: 15 Chương 3: Ứng dụng “Fingerprint” để xây dựng đường “Curve” 17 3.1.Phân tích hướng dẫn sử dụng Fingerprint dành cho in Flexo: .17 3.1.1.Mục đích: 17 3.2.Quy trình thực Fingerprint 18 3.3.Tiến trình phân tích, kiểm tra: 19 3.4.Xây dựng đường “Curve” 20 3.4.1.Các tiêu chí để tạo đường “Curve”: 20 3.4.2.Xây dựng đường “Curve”: 21 3.5.Kết sau áp dụng Fingerprint: 24 3.6.Đánh giá kết thực hiện: .26 Chương 4: Kết luận 27 4.1.Kết luận: .27 4.2.Đề xuất: 28 Chương 1: Dẫn nhập 1.1 Lý chọn đề tài: Ngày thời kì phát triển ngành dịch vụ, tiêu dùng ngày phát triển sản phẩm liên quan đến sản phẩm ngành hàng chiếm phần lớn thị trường ngành công nghiệp in ấn, đặc biệt loại nhãn hàng, sticker, bao bì mềm,… Chính điều tiền đề phát triển lớn mạnh cơng nghệ in có lợi sản xuất mặt hàng này, cơng nghệ in Flexo Trong thời buổi công nghệ in Flexo ngày phát triển yếu tố giúp gia tăng chất lượng sản phẩm tối ưu chi phí sản xuất ưu tiên hàng đầu nhà in ứng dụng phương pháp in Flexo Điều đòi hỏi nhà in phải áp dụng chuẩn ngành in để đạt mục tiêu vừa in sản phẩm chất lượng, chi phí hợp lý, thu hút khách hàng Đối với nhà in có cơng nghệ đại, điều kiện sản xuất lý tưởng phù hợp với yêu cầu, điều kiện gắt gao chuẩn quốc tế yêu cầu đạt tiêu chuẩn điều tất yếu, với xí nghiệp, nhà in có điều kiện thấp nước phát triển vấn đề chi phí để thỏa mãn điều kiện lớn bên cạnh việc trì chất lượng sản phẩm làm Chính vậy, ứng dụng “Fingerprint” in Flexo cơng cụ giúp nhà in tối ưu sản xuất, trì, gia tăng chất lượng in cách xây dựng, hiểu đặc tính máy in việc xây dựng đường cong đặc trưng in (đường “Curve”) máy in từ có biện pháp cải thiện chất lượng theo điều kiện sản xuất nhà xưởng với chi phí thấp cố gắng thỏa mãn điều kiện tiêu chuẩn in quốc tế Nhận thấy thiết yếu việc áp dụng công nghệ để đạt chất lượng ngành in mà đề tài “Ứng dụng Fingerprint để xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ cho máy in Flexo” lựa chọn làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích, khách thể, đối tượng nghiên cứu: 1.2.1 Mục đích: Làm rõ khái niệm, định nghĩa “Fingerprint”, đường đặc trưng in nội dung liên quan Hướng dẫn cách ứng dụng “Fingerprint” để xây dựng đường đặc trung in đường bù trừ gia tăng tầng thứ cho máy in Flexo, với lưu ý yêu cầu cần có 1.2.2 Khách thể: Với đề tài chọn, khách thể nội dung nghiên cứu “Fingerprint”; cách tạo đường bù trừ gia tăng tầng thứ ứng dụng “Fingerprint” yêu cầu để thực 1.2.3 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu “Fingerprint”, ứng dụng “Fingerprint” thực tế, cụ thể xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ 1.3 Nhiệm vụ đề tài phạm vi nghiên cứu: 1.3.1 Nhiệm vụ: Để thực mục tiêu đề tài, cần thực nhiệm vụ: - Làm rõ khái niệm phương pháp in Flexo, “Fingerprint” - Làm rõ khái niệm gia tăng tầng thứ ảnh hưởng gia tăng tầng thứ in ấn - Trình bày ứng dụng “Fingerprint” thực tế, cụ thể xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ cơng dụng - Đưa quy trình cách thực xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ ứng dụng “Fingerprint” - Trình bày u cầu cần có để thực ứng dụng “Fingerprint” để xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ cho máy in Flexo 1.3.2 Phạm vi đề tài: Đề tài tập trung nội dung khái niệm, nguyên lý vấn đề liên quan công nghệ in Flexo “Fingerprint”, ứng dụng thực tế “Fingerprint” cụ thể xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ cho máy in Flexo 1.4 Giới hạn đề tài: Tài liệu nghiên cứu: chủ yếu từ nguồn tài nguyên mạng bách khoa toàn thư điện tử, tiêu chuẩn ngành in dành cho phương pháp in Flexo trang chuyên kiến thức ngành in dịch vụ cung cấp phần mềm nước quốc tế Hoạt động nghiên cứu: tập trung tìm hiểu khái niệm, nguyên lý, kiến thức thông qua trang thơng tin mạng, kiến thức từ tập tốt nghiệp công ty TNHH CCL Label Vietnam, đồng thời kết hợp với video, hình ảnh từ tài liệu hướng dẫn để đưa nội dung nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: - - Đưa khái niệm in Flexo “Fingerprint”, phạm vi ứng dụng, đưa cách thực ứng dụng “Fingerprint” để xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ thông qua viết nước nước theo từ kiến thức thu thập qua tập theo quan điểm nghiên cứu cá nhân, đưa quy trình sơ lược Tham khảo hình ảnh, video để có nhìn sơ lược khơng có khả quan sát trực tiếp Tìm hiểu ứng dụng “Fingerprint” kết hợp với việc xây dựng đường bù trừ gia tăng tầng thứ cho máy in Flexo Tổng kết lại rút quy trình cải tiến cần Chương 2: Cơ sở lý luận 2.1 Sơ lược đề tài: 2.1.1 Các thành tựu ứng dụng thực tiễn Fingerprint: - Nhờ vào đặc tính vốn có Fingerprint nên nhà in ứng dụng để cải thiện chất lượng đầu ra, gia tăng xuất máy in - Xây dựng đường curve để giải vấn đề muôn thuở nhà in giới nói chung Việt Nam nói riêng gia tăng tầng thứ in - Giúp kiểm soát tình trạng máy in để hạn chế khắc phục lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng in như: + Bù trừ dotgain cho đơn vị in + Kiểm soát độ giãn dài, độ méo đơn vị in + Kiểm soát lỗi in xảy mang tính chu kỳ + Nắm bắt ổn định máy in khả định vị chồng màu - Giúp công đoạn trước in biết khả ổn định máy in, giúp bù trừ trapping, độ giãn dài độ méo gây máy in Giúp biết kiểm soát giới hạn nhỏ đường line text mà máy in tái tạo - Nhờ vào biết tình trạng máy in mà giúp cho nhà in điều độ sản xuất bảo trì cho hợp lí 2.1.2 Xu hướng phát triển tương lai: Các sản phẩm bao bì mềm, vật dụng tiêu dùng, tem nhãn ngày ưa chuộng kỹ thuật in Flexo ngày trở thành xu hương phát triển ngành in, việc ứng dụng Fingerprint phương pháp in Flexo trở thành xu hướng phổ biến tương lai nước phát triển 2.2 Cơ sở lý thuyết: 2.2.1 Kỹ thuật in Flexo: 2.2.1.1 Khái niệm: Phương pháp in Flexo hay gọi Flexographic kỹ thuật in cao phần tử in cao phần tử không in tạo cao su mềm (dễ uốn cong theo chu vi trục ống bản) hay Photopolyme 2.2.1.2 Nguyên lý: Nguyên lý kỹ thuật in Flexo đơn giản, hệ thống in Flexo bao gồm phận: - Hệ thống cấp mực - Trục “Anilox” - Trục ống - Trục ép in Trong trục “Anilox” có bề mặt bao gồm cell nhỏ li ti có chức lấy mực từ hệ thống cấp mực sau chà mực lên phần tử in cao bề mặt in gắn Hình 2.1: Nguyên lý in Flexo trục ống bản, phần tử in có mực truyền mực lên bề mặt vật liệu in nhờ lực ép trục ép in 2.2.1.3 Ưu nhược điểm: - Ưu điểm: Công nghệ in Flexo công nghệ in mang điểm mạnh cơng nghệ in tiêu biểu Offset, ống đồng, Letterpress, lưới,… nói in Flexo phương pháp kết hợp nhiều phương pháp in khác vào dây chuyền sản xuất Chính điều cho phép máy in Flexo có thể: + In với tốc độ cao + Chất lượng in cao + In nhiều hiệu ứng phức tạp + In nhiều loại vật liệu (thấm hút khơng thấm hút) + Chi phí hợp lý + Độ ổn định đồng cao + In mảng lớn tốt - Nhược điểm: + Chỉ thích hợp in với số lượng lớn + Khi in nét, đường mảnh dễ chi tiết + Dễ gây tượng gia tăng tầng thứ + Khi in hình ảnh chuyển tơng khơng mượt Offset 2.2.1.4 Ứng dụng: Với mạnh mình, phương pháp in Flexo thường ứng dụng sản xuất in bao bì mềm, nhãn hàng nhiều loại vật liệu, thường dùng sản xuất bao bì mềm nhãn hàng cho lĩnh vực tiêu dùng, thực phẩm, dược phẩm,… Hình 2.2 Các sản phẩm đặc trưng in Flexo 2.2.1.5 Xu hướng phát triển: Trong tương lai, bên cạnh nhu cầu phải nhanh đơn hàng ngày ngắn, mẫu mã sản phẩm bao bì, nhãn hàng ngày đa dạng, bắt mắt lại có vòng đời khơng cao nên đòi hỏi phải có cơng nghệ theo kịp để chạy đua thị trường khốc liệt Với mạnh tốc độ in nhanh, chất lượng in cao, in tích hợp nhiều phương pháp in khác để tận dụng mạnh phương pháp in qua thấy phương pháp in Flexo đã, trở thành xu hướng nhà in lựa chọn để đầu tư phát 10 hưởng đến q trình sấy khơ Nếu màu in trước chưa đủ độ khô cần thiết để in chồng màu làm ảnh hưởng đến khả nhận màu thứ hai màu pha trộn lại với làm thay đổi màu sắc sản phẩm, hay màu mực trước làm cho khả bám dính mực màu bị giảm Bên cạnh thể tích vi lỗ nhỏ tức lượng mực truyền lên hơn, mật độ mực bề mặt vật liệu giảm, lượng mực khơng đủ để phủ kín chữ, hình ảnh cần thiết đặc biệt vùng ảnh, làm cho hình ảnh thiếu độ sắc nét, không đủ độ no mực, cường độ màu giảm Kết tờ in tạo khơng đạt chất lượng mong muốn Hình 2.7: Mật độ ô chứa anilox ảnh hưởng đến lượng mực in Trong trình in, lượng mực cell bề mặt lơ anilox khơng truyền hồn tồn tới bề mặt in, nhiên phần trăm lượng mực mà cell truyền lại phụ thuộc vào cấu trúc cell Do lượng mực truyền lên bề mặt in mật độ cell bề mặt lô anilox cao lỗ nhỏ hơn, cần lượng nhỏ mực bị khô lỗ, hay với thành phần mực vào đáy vi lỗ hay chất lạ khác rơi vào đáy lỗ đủ để làm bít lỗ lại, làm ảnh hưởng đến lượng mực truyền đến in 2.2.2.4 Đặc điểm: Giá trị dotgain đo tổng hợp hai thành phần: - Dotgain liên quan tới trình phục chế (mechanical dotgain): + Trong trình in (quá trình truyền đạt hình ảnh từ – cao su – giấy) Trong q trình chế bản, kích thước điểm trame thay đổi khơng nhiều dễ kiểm sốt, điều chỉnh Với âm, kích thước điểm trame lớn kích thước điểm trame 14 - phim, với dương kích thước điểm trame thường nhỏ phim + Khi in, kích thước trame giấy lớn in nhiều áp lực in, tính chất vật liệu in, điều kiện in, máy in Dotgain hiệu ứng quang học (optical dotgain): Kích thước hạt trame quan sát đo phục thuộc vào lượng ánh sáng chiếu lên tờ in bị hấp thụ hạt trame Lượng ánh sáng chiếu xung quanh hạt trame có phần tán xạ vào hạt trame bị hấp thụ Do vậy, kích thước hạt trame quan sát kích thước hạt trame đo lớn kích thước thực Nếu hạt trame nhỏ hiệu ứng dotgain quang học lớn Dotgain tăng tần số trame tăng, sử dụng trame FM gia tăng tầng thứ cao sử dụng trame in AM Hình 2.8: Đặc điểm gia tăng tầng thứ 2.2.2.5 Ảnh hưởng: Khi tượng gia tăng tầng thứ xảy khiến màu sắc có chồng lấn khơng mong muốn lên nhau, điều làm cho màu sắc in tối hơn, chi tiết tái tạo dẫn đến sản phẩm in có chất lượng màu sắc khác hẳn với mong muốn hay so với in mẫu 2.2.3 Fingerprint đường Curve: 2.2.3.1 Khái niệm: Hình 2.10: Đường curve máy in 15 Hình 2.12: Mẫu Fingerprint FIRST - Curve: đường cong đặc trưng in thể gia tăng tầng thứ máy in - Fingerprint: thuật ngữ dành cho in Flexo tờ in in máy in dùng cho sản xuất, bao gồm thang đo kiểm tra để kiểm tra khả in thực tế máy in Flexo text, line, dotgain 2.2.3.2 Mục đích: Từ mẫu in Fingerprint mà ta xây dựng đường curve để bù trừ gia tăng tầng thứ máy in Flexo nắm thơng số khác để có điều chỉnh phù hợp phục vụ cho sản xuất 2.2.3.3 Sự quan trọng: Đối với ngành in gia tăng tầng thứ điều khó tránh khỏi ln vấn đề hàng đầu gây ảnh hưởng đến chất lượng in Vấn đề nhà in cố gắng giảm thiểu ngăn ngừa Và tiến hành áp dụng Fingerprint để xây dựng đường curve ta biết giá trị gia tăng tầng thứ, từ đưa biện pháp bù trừ thích hợp 2.2.3.4 Mối liên hệ Fingerprint đường Curve: Fingerprint đường curve có mối liên hệ chặt chẽ với để xác định đường đặc trưng máy in cách rõ ràng, cụ thể xác định cách áp dụng chạy mẫu Fingerprint máy in, sau dùng thiết bị đo để lấy giá trị gia tăng tầng thứ từ 16 thể thành đường đặc trưng máy in, từ đường thể gia tăng tầng thứ xây dựng đường bù trừ dotgain cho máy in 2.2.3.5 Ưu điểm hạn chế: - Ưu điểm: + Dễ dàng áp dụng với điều kiện có nhà xưởng + Có thể kiểm sốt tốt tình trạng máy in + Có thể có biện pháp bù trừ tượng gia tăng tầng thứ + Không cần đầu tư lớn sở, vật chất để thực - Hạn chế: + Cần nguồn nhân lực có trình độ, am hiểu Fingerprint + Phải tạm dừng trình sản xuất để lấy mẫu Fingerprint + Phải định Fingerprint để đạt hiệu tốt Chương 3: Ứng dụng “Fingerprint” để xây dựng đường “Curve” 3.1 Phân tích hướng dẫn sử dụng Fingerprint dành cho in Flexo: 3.1.1 Mục đích: Các thang kiểm tra thường sử dụng với ba mục đích dù cho phương pháp in di mục đích nhau, dùng để: - Chuẩn đốn - Hiệu chỉnh - Kiểm sốt q trình in Các khả giúp cho việc chuẩn đoán thang kiểm tra Fingerprint bao gồm: - Độ phân giải, độ phân giải thiết bị xuất (máy ghi, máy hiện,…) công đoạn chế thể mẫu Fingerprint đo giới hạn điểm ảnh (pixel) mức độ micron với hai dạng âm dương - Hướng in, độ phân giải hình ảnh kiểm tra đo theo chiều ngang chiều dọc cuộn in để nắm bắt ổn định in theo hai chiều dọc ngang máy in để biện pháp bù trừ biến dạng hay chọn hướng in phù hợp theo sản phẩm khác - Các dải kiểm tra, dải với đầy đủ thang kiểm tra có hoạ tiết hình minh hoạ dùng cho tất màu in, từ dải kiểm tra có nhiều thơng tin chuẩn đốn khác phục vụ cho công đoạn chế in 17 - Kéo dịch đúp nét, vấn đề máy in nhận diện dễ dàng qua thang tích hợp kiểm tra - Chồng màu, chồng màu sai hay không ổn định đơn vị đơn vị in thể ô thể chồng màu mẫu Fingerprint Các khả giúp cho việc hiệu chỉnh thang kiểm tra Fingerprint gồm: - Độ tương phản phục chế tông, thang tông độ với mức tăng dần dùng để đo đặc tuyến phục chế tông hệ thống in - Các điểm sáng/tối, khả phục chế điểm nhỏ lớn màu kiểm tra thang sáng/tối thang kiểm tra - Cân xám, đặc điểm cân xám hệ thống in đo biểu đồ cân xám xác định dải thang xám ba màu mẫu Fingerprint - Quản lý màu, với nhà in muốn áp dụng tiêu chuẩn quản lý màu vào sản xuất mẫu Fingerprint giúp thiết lập sở liệu màu có kiểm tra, cho phép hiệu chỉnh gamut màu thiết bị xuất (đầu ra) khác màu hình, máy in Các chức giúp kiểm tra Fingerprint bao gồm: - Xử lý liệu điện tử, tạo thành phần PostScrip đặt xác vào vị trí kiểm tra đặt tên cho chúng RIP, mức độ PostScrip, khổ dài rộng, hướng ghi ảnh, độ phân giải trame, hình dáng hạt trame góc xoay Phơi bản, kiểm tra ghi tích hợp thang đo dạng đường tế vi cho dương âm Các thang đo cho in cung cấp riêng, dùng để đo số thuộc tính in quan trọng ghi (CTP) - Hiệu chỉnh mẫu màu, Các phần tử kiểm tra có phần tử để kiểm soát chất lượng thiết bị dùng chẩn đoán hiệu chỉnh hệ thống in, so sánh mẫu in digital với hình theo mẫu tương ứng 3.2 Quy trình thực Fingerprint - 18 Lệnh sản xuất Cassette Vật tư Chuẩn bị file kiểm tra uất Xử lý file Kẽm thô In Lấy mẫu Lưu trữ số liệu Đạt Đo đánh giá Khơng đạt Bộ phận bảo trì khắc phục lỗi máy in Bộ phận trước in xử lý lại liệu Kẽm uất Quy trình thực đánh giá Fingerprint nhà in 3.3 Tiến trình phân tích, kiểm tra: Sau in có mẫu Fingerprint ta cần phân tích mẫu theo tiến trình bước để có hiệu phân tích: 19 Kiểm tra tờ mẫu có bị nhăn hay gấp không Xem xét thang kiểm tra tái tạo màu sắc hướng vng góc với hướng in có khoảng cách áp lực có đồng khơng Kiểm tra cẩn thận tồn tờ in, tìm dấu hiệu dư mực, tơng hay màu sắc Kiểm tra boong chồng màu độ chồng khít hình ảnh in Xem xét tỉ mỉ để tìm lỗi ké, đốm bụi hay hư hại bế mặt vật liệu in Đo mật độ tông nguyên dọc theo thang kiểm tra tái tạo màu (nằm cạnh vng góc với hướng in) Đo gia tăng tầng thứ vùng Kiểm tra, đánh giá độ tương phản in Xem xét hình để kiểm tra kéo dịch đúp nét 10 Đánh giá dải thước đo nằm hai bên hông 11 Xem xét ô hoa văn hoạ tiết để đánh giá độ mịn chuyển tông 3.4 Xây dựng đường “Curve” 3.4.1 Các tiêu chí để tạo đường “Curve”: - Để tạo đường bù trừ gia tăng tầng thứ cho máy in cần dựa đường đặc trưng in máy in để bù trừ cho tối ưu để đạt kết in tốt với máy in - Các số liệu đo sau in điền vào phần mềm điều chỉnh khoảng ±15% điều kiện lý tưởng để đạt đường curve mong muốn - Việc điều chỉnh đường bù trừ gia tăng tầng thứ thơng qua nhiều lần thực in điều chỉnh lại số liệu bù trừ đường curve cho chất lượng tờ in sau thỏa mãn tiêu chí, chất lượng nhà in đặt mong muốn đạt - Có thể áp dụng đường curve tạo để dùng cho lần làm in cho máy in chạy lấy mẫu Fingerprint mà không cần thực lại bước bù trừ gia tăng tầng thứ 20 3.4.2 Xây dựng đường “Curve”:  Nguyên lý bù trừ để xây dựng đường Curve: Để tạo đường bù trừ gia tăng tầng thứ, phần mềm áp dụng phương pháp đối chiếu tọa độ hệ trục tọa độ với trục tung, hoành giá trị tầng thứ đo in, in Fingerprint, hay in thông số muốn bù trừ… với tọa độ điểm A(x1; y1), B(x2; y2), C(x3; y3),… tọa độ giá trị tầng thứ đo với giá trị “x”, “y” giá trị tầng thứ tương ứng trục tung hồnh Từ thơng số ta tiến hành bù trừ cách xác định ngưỡng giá trị gia tăng tầng thứ cách nhìn vào số liệu đối chiếu biểu đồ đường gia tăng tầng thứ, sau đảo ngược giá trị “x” ,”y” trục tung, hồnh với để có tọa độ điểm bù trừ với tọa độ mới, lúc A, B, C, thành A1(y1, x1), B1(y2, x2), C1(y3, x3), từ với giá trị tầng thứ bù trừ in ta thu giá trị tầng thứ phù hợp tờ in Ví dụ: Từ bảng giá trị đo gia tăng tầng thứ tờ Fingerprint ta vẽ biểu đồ gia tăng tầng thứ [Hình 4.1] với cạnh đứng giá trị film cạnh ngang giá trị print job Áp dụng nguyên lý bù trừ gia tăng tầng thứ, ta đảo toạ độ giá trị đo tờ in thực tế, ví dụ điểm A(10, 48.2) đổi toạ độ thành A’(48.2,10), ta thu đường bù trừ gia tăng tầng thứ Nhưng thực tế đường bù trừ khơng mượt gia tăng tầng thứ không đồng nên ta canh chỉnh lại đường bù trừ khoảng sai số cho phép để thu đường bù trừ mượt đồng [Hình 4.2] Dựa vào [Hình 4.3] ta thấy liên hệ đường gia tăng tầng thứ đường bù trừ gia tăng tầng thứ Cụ thể ta muốn đạt tầng thứ 48.2% in giá trị tầng thứ film phải 10% Hình 4.1: Biểu đồ thể gia tăng tầng thứ 21 Hình 4.2: Biểu đồ thể đường bù trừ gia tăng tầng thứ Hình 4.3: Mối liên hệ đường gia tăng tầng thứ đường bù trừ gia tăng tầng thứ  Tiến hành xây dựng đường Curve: - Để xây dựng đường Curve thực tế ta cần sử dụng số phần mềm chuyên dụng phần mềm mà nhóm áp dụng vào Intellicurve - Để tạo đường Curve phầm mềm Intellicurve ta làm sau:  Bước 1: Mở File => New chọn DGC (DGC viết tắt từ Dotgain Compensation Curve) sử dụng tổ hợp phím Ctrl+N Sau đó, bạn nhận cửa số khơng có giá trị ngồi (0%, 0%) (100%, 100%) [Hình 4.4] phép đo sử dụng để tính đường DGC  Bước 2: Chọn File => Save or sử dụng tổ hợp phím Ctrl+S save đường Curve mục MyCurve 22  Bước 3: Trong mục Show Curve, đảm bảo bỏ chọn Compensation Curve chọn Dot gain curve  Bước 4: Nhập liệu đo in vào mục Measured Point, cột Film% ta nhập giá trị thiết lập trước in, cột Print% nhập liệu mà ta đo giá trị thiết lập trước ta có đường cong [Hình 4.5] [Hình 4.6]  Bước 5: Trong mục Compensation Values ta điền thông số bù trừ vào cột Film% Job% tương tự “Bước 4” Ta thu Chú ý: Nếu muốn thay đối liệu, ta cần chọn vào ô chứa liệu cần thay đổi thay đổi nội dung Nếu muốn xóa liệu ta vào Edit => Delete or nhấn Ctrl+D  Bước 6: Trong mục “Smoothness Margin”, tùy chọn giúp ta điều chỉnh độ mịn hay hiểu chỉnh độ cong đường Curve cách điều chỉnh khoảng sai số bù trừ cho phép khoảng 1% đến 10%  Bước 7: Save lại lần file Hình 4.4: Cửa sổ làm việc phần mềm Intellicurve 23 Hình 4.5: Cửa sổ làm việc sau nhập liệu 3.5 - Hình 4.6: Cửa số làm việc “Intellicurve” sau điền thông số bù trừ dùng “Smoothness Margin” Kết sau áp dụng Fingerprint: Giảm ảnh hưởng gia tăng tầng kỹ thuật in Flexo (kiểm soát tầng thứ từ vùng 20% trở lên với sai số khoảng ± với tất màu) 24 - Cải thiện chất lượng, khả tái tạo chi tiết chữ viết, đường nét mảnh (khi in kỹ thuật in Flexo với kích thước tối thiểu 2pt (chữ dương bản), 3pt (chữ âm bản), in chữ với kỹ thuật in lưới 5pt (chữ âm bản), 2pt (chữ dương bản), in ống đồng 2pt (chữ dương bản), 4pt (chữ âm bản) với kỹ thuật in Offset 2pt chữ âm chữ dương bản) - Nâng cao chất lượng in barcode, kí hiệu đặc biệt nhỏ phương pháp in Flexo in lưới vốn phương pháp in khó áp dụng cho barcode kí tự nhỏ đặc biệt (ở độ phóng dại 110% nhìn rừ c cỏc ch â v đ vi phng phỏp in Flexo, lụa nhìn rõ kí t â v đ 160%) Xỏc nh c khong trapping phù hợp từ phần đánh giá kết trapping cho phương pháp in khác kết hợp chúng in (ở khoảng trapping 2mm in chồng màu kết hợp kỹ thuật in khác đạt kết in tốt nhất) - - - Kiểm soát khả tái tạo màu sắc, khả in máy in dùng để thực mẫu Fingerprint Như với máy Nilpeter MO3300 màu sắc tái tạo đậm mật độ mức cho phép bị ảnh hưởng gia tăng tầng thứ sau áp dụng bù trừ giúp màu sắc thể tốt khơng bị đậm Kiểm sốt tình trạng máy in dùng để chạy mẫu Fingerprint từ xây dựng kế hoạch làm việc, định hướng bảo trì, bảo dưỡng sữa chữa cần thiết Cụ thể máy in Nilpeter MO3300 công ty CCL Label Vietnam qua thể mẫu Fingerprint phát tình trạng bánh kết nối cassette với máy in bị biến dạng, giúp đề xuất biện pháp khắc phục để tránh ảnh hưởng đến trình sản xuất % C M Y K 16.1 17.9 24.3 16.4 15.8 18 24 15.2 16.6 18.4 24.5 15.8 17.5 17.3 25 15.7 16.9 17.2 23.4 15.3 10 16.5 18.1 24.4 17.3 20 23.3 20.3 27 19.8 30 33.4 29.7 33.7 28.1 40 41 41.6 40.3 38.8 25 50 52 50.9 53.3 48.2 60 58 59.3 56.1 59.4 70 68.8 71.8 68.1 68.6 80 77.4 82.8 79.8 78.3 90 88.9 93.5 93.2 90 95 94.7 97.3 97.2 94.5 100 100 100 100 100 Bảng 3.1: Kết đo sau bù trừ gia tăng tầng thứ máy in 3.6 Đánh giá kết thực hiện: Từ kết cho thấy việc áp dụng Fingerprint vào sản xuất với mục đích xây đựng đường gia tăng tầng thứ (đường curve) Vì việc kiểm sốt gia tăng tầng thứ vấn đề muôn thuở nhà in, ta xây dựng đường curve việc kiểm sốt gia tăng tầng thứ dễ dàng Nhìn vào điều kiện thực đề cập trên, ta thấy Fingerprint loại testform có yêu cầu cao ổn định môi trường nhà xưởng, điều kiện tiên để đạt hiệu cao việc áp dụng Fingerprint vào sản xuất Dựa vào đặc tính vốn có Fingerprint ta thể thấy số ưu nhược điểm sau: - Ưu điểm: + Fingerprint áp dụng cách dễ dàng nhà in nào, không đổi với kỹ thuật in Flexo mà Offset ống đồng Chưa kể Fingerprint khơng u cầu nhiều điều kiện sản xuất, máy in áp dụng + Fingerprint công cụ hỗ trợ bù trừ gia tăng tầng thứ cách hiệu kết hợp với nguyên lý bù trừ nêu + Là cơng cụ cho nhà in kiểm sốt khả in máy in họ để đưa định lúc thực công việc điều độ + Kiểm sốt tình trạng máy in đễ dễ dàng tiến hành bảo trì thiết bị để máy in ln tình trạng vận hành tốt có thẻ - Nhược điểm: + Yêu cầu cao kiến thức phận thực 26 + Khó áp dụng cho nhiều loại vật liệu lần kiểm tra, với đặc thù vật liệu in khác cần thực lại lấy mẫu Fingerprint Qua ưu nhược điểm, thấy việc áp dụng Fingerprint vào sản xuất giúp đạt nhiều lợi ích nhược điểm Điều cho thấy áp dụng Fingerprint khơng phải việc q khó khăn doanh nghiệp in khơng cần thiết phải đầu tư nhiều kết mang lại vô thiết thực Chương 4: Kết luận 4.1 Kết luận: Đề tài làm rõ khái niệm, định nghĩa “Fingerprint”, đường đặc trưng in đưa cách bù trừ gia tăng tầng thứ cách ứng dụng Fingerprint, với nguyên lý bù trừ gia tăng tầng thứ rút từ cách bù trừ phần mềm chuyên dụng, cụ thể đề tài nghiên cứu phần mềm “ Esko IntelliCurve” rút nguyên lý Với nguyên lý mà đề tài đưa thực bù trừ gia tăng tầng thứ với sai số thấp dễ dàng áp dụng Bên cạnh đưa nguyên lý bù trừ gia tăng tầng thứ, đề tài nghiên cứu hướng dẫn ứng dụng Fingerprint vào sản xuất cách quy trình thực hiện, yêu cầu tối thiểu nhà in cần đáp ứng hướng dẫn trình tự đánh giá sau thực lấy mẫu Fingerprint Với hiệu quả, lợi ích từ việc áp dụng Fingerprint vào sản xuất, thấy qua nội dung trình thực đề tài, cụ thể vào việc ứng dụng để xây dựng bù trừ gia tăng tầng thứ in ấn, bên cạnh giúp nắm bắt tình trạng điều kiện vận hành đơn vị phận liên quan tới sản xuất thực tế để có biện pháp, kế hoạch thực bào trì bảo dưỡng, điều chỉnh phù hợp,…đây ứng dụng phổ biến, thiết thực mà qua phần thấy quan trọng hiệu mà việc thực áp dụng khai thác Fingerprint sản xuất giúp đạt Qua thực tế cho thấy, để thực áp dụng Fingerprint tận dụng lợi ích mà Fingerprint mang lại thấy đơn giản so với hiệu cao mà mang lại cho nhà in với điều kiện sản xuất có sẵn, khơng cần phải đầu tư với chi phí lớn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất không nhiều đặc biệt nhà in non trẻ đặc biệt cơng ty sử dụng phương pháp in Flexo phương pháp in cho sản xuất nước phát triển Có thể nhận định Fingerprint xu điều mà phổ biến tương lai đặc biệt thời đại mà phương pháp in ngày 27 chiếm vị thị trường với mặt hàng chủ lực mình, chất lượng sản phẩm in ngày nâng cao hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, Fingerpint chìa khóa giúp nhà in đạt 4.2 Đề xuất: Việc áp dụng vào sản xuất điểm hạn chế cần thay đổi để khai thác Fingerprint cách tốt hơn, như: - Cần đảm bảo hệ thống thiết bị phận trước in hoạt động ổn định để thu khn in tốt phục vụ cho chạy mẫu Fingerprint cho trình sản xuất Có thể thực cách kiểm tra đánh giá hệ thống thiết bị, nhân lực phận trước in cách định kì kiểm tra chuyên dụng cho hệ thống máy ghi - Có thể xây dựng, mở rộng thêm tiêu chí đánh giá đưa vào mẫu Fingerprint để khai thác tối đa khả Fingerprint từ khả thể hiện, tái tạo màu sắc, chi tiết Fingerprint mà ta đánh giá tình trạng thiết bị xuất cơng ty (máy ghi, máy hiện, máy phơi,…) - Thường xuyên mở khóa đào tạo, bồi dưỡng Fingerprint cho đội ngũ thợ in để nắm bắt nội dung có liên quan vị trí cơng việc mình, bên cạnh giúp bảo trì bảo dưỡng thiết bị, nhờ thể khả in tờ mẫu Fingerprint, từ họ biết máy in mà vận hành tái tạo chi tiết từ linh hoạt xếp tiến độ chạy máy in hàng cho kịp theo kế hoạch sản xuất Và hết cần trì, thực cơng việc lấy mẫu phân tích Fingerprint cách định kỳ Các doanh nghiệp in cần đầu tư kỹ thuật, thiết bị, người, tìm hiểu chuyên sâu Fingerprint để áp dụng cho doanh nghiệp cách tối ưu với tiêu chí “hiệu cao, chi phí thấp” Hướng tới tương lai ta cần phải áp dụng fingerprint nhu cầu sản phẩm in ngày cao đặc biệt chất lượng 28 ... Để tạo đường Curve phầm mềm Intellicurve ta làm sau:  Bước 1: Mở File => New chọn DGC (DGC viết tắt từ Dotgain Compensation Curve) sử dụng tổ hợp phím Ctrl+N Sau đó, bạn nhận cửa số khơng có giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt DATN , Tóm tắt DATN