CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 7 (FULL SGK)

12 172 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:56

Trường THCS Phường Tin học CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC (FULL SGK) BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ Câu 1: Chương trình bảng tính có tính đặc biệt là: A xử lý văn lớn B chứa nhiều thông tin C chun thực tính tốn D chun lưu trữ hình ảnh Câu 2: Nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng là: A Dễ so sánh B Dễ in giấy C Dễ học hỏi D Dễ di chuyển Câu 3: Chương trình bảng tính, ngồi chức tính tốn có chức năng: A tạo biểu đồ B tạo trò chơi C tạo video D tạo nhạc Câu 4: Đâu biểu tượng dùng để khởi động chương trình bảng tính Excel? A B C D Câu 5: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện: A nháy chuột lên biểu tượng Excel B Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel C Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel D nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel Câu 6: Trong hình Excel, ngồi bảng chọn File dải lệnh giống Word hình Excel có: A trang tính, cơng thức B công thức, dải lệnh Formulas C dải lệnh Formulas bảng chọn Data D trang tính, cơng thức, dải lệnh Formulas bảng chọn Data Câu 7: Trên trang tính, muốn nhập liệu vào tính, ta thực thao tác: A nháy chuột chọn hàng cần nhập B nháy chuột chọn cột cần nhập C nháy chuột chọn khối ô cần nhập D nháy chuột chọn ô cần nhập Câu 8: Trên trang tính, sau gõ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím: A Enter B Shift C Alt D Capslock Câu 9: Trên trang tính, ký tự chữ A,B,C,….được gọi là: A tên hàng B tên ô C tên cột D tên khối Câu 10: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,… gọi là: A tên khối B tên ô C tên cột D tên hàng BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH Câu 1: Trong chương trình bảng tính, mở bảng tính thường có: A hai trang tính trống B trang tính trống C ba trang tính trống D bốn trang tính trống Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 2: Các thành phần trang tính gồm có: A Hộp tên, Khối, tính B Hộp tên, Khối, hàng C Hộp tên, công thức, cột D Hộp tên, Khối, Thanh công thức Câu 3: Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết: A địa ô cột hàng D B địa ô cột D hàng C địa ô hàng D đến hàng D địa ô từ cột D đến cột Câu 4: Trên trang tính, nhóm liền kề tạo thành hình chữ nhật gọi là: A ô liên kết B ô hàng C khối ô D ô cột Câu 5: Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là: A ô từ ô C1 đến ô C3 B ô từ ô D1 đến ô D5 C ô từ hàng C3 đến hàng D5 D ô từ ô C3 đến ô D5 Câu 6: Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối từ D2 đến ô F6, ta viết: A D2:F6 B F6:D2 C D2 F6 D F6 D2 Câu 7: Trong chương trình bảng tính, khối A3:C4 gồm ơ: A A3 C4 B A3,A4, C3 C4 C A3,A4,B3,B4,C3 C4 D A3 A4, C3, C4 Câu 8: Trong chương trình bảng tính, cơng thức cho biết: A địa ô chọn B khối ô chọn C hàng cột chọn D liệu công thức ô chọn Câu 9: Trong chương trình bảng tính, kiểu liệu gồm: A kiểu số B kiểu ngày C kiểu thời trang D kiểu số kiểu kí tự Câu 10: Trên trang tính, để chọn cột C ta thực thao tác nhanh nhất? A nháy chuột lên ô C1 kéo đến hết cột C B nháy chuột cột B kéo qua cột C C nháy chuột lên tên hàng C D nháy chuột tên cột C BÀI 3: THỰC HIỆN TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍNH Câu 1: Trong Excel, Các kí hiệu dùng để kí hiệu phép tốn A + - : B + - * / C ^ / : x D + - ^ \ Câu 2: Thông thường Excel, dấu phẩy (,) dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu…, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên phần thập phân A Đúng B Sai C Ô tham chiếu tới D Dấu ngoặc đơn Câu 3: Khi gõ cơng thức vào ơ, kí tự phải là: A Ô tham chiếu tới B Dấu ngoặc đơn C Dấu nháy D Dấu Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 4: Giả sử cần tính tổng giá trị B2 E4, sau nhân với giá trị C2 Công thức số công thức sau đúng: A =(E4+B2)*C2 B (E4+B2)*C2 C =C2(E4+B2) D (E4+B2)C2 Câu 5: Ở tính có cơng thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = , C2 = 2, A1 = 20 kết tính là: A 10 B 100 C 200 D 120 Câu 6: Sắp xếp theo thứ tự bước nhập cơng thức vào tính: Nhấn Enter Nhập công thức Gõ dấu = Chọn tính A 4; 3; 2; B 1; 3; 2; C 2; 4; 1; D 3; 4; 2; Câu 7: Trong công thức sau, công thức thực nhập vào bảng tính? A = (12+8)/2^2 + * B = (12+8):22 + x C = (12+8):2^2 + * D (12+8)/22 + * Câu 8: Cho phép tính sau: (25+7) : (56−25)× ( : 3) :2+64 ×3% Phép tính thực chương trình bảng tính? A =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3% B =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3% C =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3% D =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3% Câu 9: Trong công thức nhập vào tính để tính biểu thức (9+7)/2 cơng thức tốn học sau đúng? A (7 + 9)/2 B = (7 + 9):2 C = (7 +9 )/2 D = 9+7/2 Câu 10: Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác: A Nhấn Enter B Nháy chuột vào nút C Cả A B D Cả A B sai BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TỐN Câu 1: Nếu tính có ký hiệu ########, điều có nghĩa là? A Cơng thức nhập sai bảng tính thơng báo lỗi B Dòng chứa có độ cao thấp nên khơng hiển thị hết chữ số C Ơ tính có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số D Nhập sai liệu Câu 2: Hàm AVERAGE hàm dùng để: A Tính tổng B Tìm số nhỏ C Tìm số trung bình cộng D Tìm số lớn Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 3: Kết hàm sau: =SUM(A1:A3), đó: A1= 5; A2=39; A3=52 A 96 B 89 C 95 D d.Không thực Câu 4: Kết hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15 A 23 B 21 C 20 D Không thực Câu 5: Kết hàm sau : =MAX(A1,A5), đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2 A B 10 C D 34 Câu 6: Nếu khối A1:A5 chứa số 10, 7, 9, 27, kết phép tính sau đúng: A =MAX(A1,B5,15) cho kết 15 B =MAX(A1:B5, 15) cho kết 27 C =MAX(A1:B5) cho kết 27 D Tất Câu 7: Kết hàm =Average(3,8,10) là: A 21 B C 10 D Câu 8: Để tính giá trị trung bình A1, B1, C1 cách tính sau đâu đúng: A =Sum ( A1+B1+C1) B =Average(A1,B1,C1) C =Average (A1,B1,C1) D Cả A, B, C Câu 9: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? A Tính tổng A5 A10 B Tìm giá trị lớn ô A5 ô A10 C Tính tổng từ ô A5 đến A10 D Tìm giá trị nhỏ từ ô A5 đến ô A10 Câu 10: Trong Excel, giả sử tính nhập nội dung: =SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết tính sau ấn phím Enter? A 11 B 12 C 13 D Một kết khác BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Câu 1: Trên trang tính, muốn thực thao tác điều chỉnh độ rộng cột khi: A cột chứa đủ liệu B cột không chứa hết liệu liệu C cột chứa liệu số D cột chứa liệu kí tự Câu 2: Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng cột, trước tiên ta phải A đưa chuột đến đường biên bên tên cột B đưa chuột đến đường biên bên trái tên cột Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học C đưa chuột đến đường biên bên phải tên cột D đưa chuột đến đường biên bên tên cột Câu 3: Trên trang tính, muốn thực thao tác điều chỉnh độ cao hàng A hàng chứa đủ liệu B hàng khơng chứa hết liệu liệu q C hàng chứa liệu số D hàng chứa liệu kí tự Câu 4: Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng cột vừa khít với liệu, ta thực hiện: A đưa chuột đến đường biên bên tên cột nháy đúp chuột B đưa chuột đến đường biên bên phải tên cột nháy đúp chuột C đưa chuột đến đường biên bên trái tên cột nháy đúp chuột D đưa chuột đến đường biên bên tên cột nháy đúp chuột Câu 5: Trên trang tính, để điều chỉnh độ cao hàng vừa khít với liệu, ta thực hiện: A đưa chuột đến đường biên bên trái tên hàng nháy đúp chuột B đưa chuột đến đường biên bên phải tên hàng nháy đúp chuột C đưa chuột đến đường biên bên tên hàng nháy đúp chuột D đưa chuột đến đường biên bên tên hàng nháy đúp chuột Câu 6: Trên trang tính, muốn chèn thêm cột trống trước cột E, ta thực hiện: A nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Insert/Cells/Home B nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells dải lệnh Home C nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells dải lệnh Home D nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Insert nhóm Cells dải lệnh Home Câu 7: Trên trang tính, muốn xóa cột trước cột E, ta thực hiện: A nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Insert/Cells/Home B nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Delete nhóm Cells dải lệnh Home C.nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Delete nhóm Cells dải lệnh Home D nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Insert nhóm Cells dải lệnh Home Câu 8: Trên trang tính, thao tác chép di chuyển nội dung tính có mục đích A khó thực tính tốn B tốn thời gian công sức C dể liệu khó thực D giúp tiết kiệm thời gian cơng sức Câu 9: Trên trang tính, để chép hay di chuyển liệu em sử dụng lệnh: A Copy Cut Paste nhóm lệnh Clipboard dải lệnh Home B Copy Cut Paste nhóm lệnh Cells dải lệnhHome C Copy Cut Paste nhóm lệnh Clipboard dải lệnh Insert Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học D Copy Cut Paste nhóm lệnh Cells dải lệnh Insert Câu 10: Trên trang tính, A1=5;B1=10; C1=A1+B1, chép công thức ô C1 sang ô D1, công thức ô D1 là: A A1+B1 B B1+C1 C A1+C1 D C1+D1 BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH Câu 1: Để liệu vào nhiều tính ta sử dụng nút lệnh: A B C D Câu 2: Giả sử A2 có màu xanh chữ màu vàng Ơ B2 có màu trắng chữ màu đen Nếu chép A2 vào B2 B2 có: A Nền màu trắng chữ màu đen B Nền màu xanh chữ màu đen C Nền màu xanh chữ màu vàng D Tất sai Câu 3: Để giảm bớt chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh: A B C D Câu 4: Trong B3 có chứa số 7.75, chọn B3 nháy hai lần vào nút lệnh ô B3 là: A B 7.7500 C 7.8 D 7.7 Câu 5: Để tăng thêm chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh: kết A B C D Câu 6: Câu sau sai Khi nhập liệu vào bảng tính thì: A Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái B Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái C Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải D Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải Câu 7: Trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 nháy hai lần vào nút lệnh kết ô B3 là: A B 7.1500 C 7.20 D 7.200 Câu 8: Để kẻ đường biên cho ô tính ta dùng: A Lệnh Borders nhóm Font dải Home B Lệnh Fill Color nhóm Font dải Home C Lệnh Borders nhóm Font dải Insert D Tất sai Câu 9: Ô A1 trang tính có số 1.753 Sau chọn A1, nháy chuột lần vào nút Decrease Decimal Kết hiển thị ô A1 là: A 1.753 B 1.75 C 1.76 D Một kết khác Câu 10: Trong tính xuất ###### vì: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Tính tốn kết sai B Công thức nhập sai C Độ rộng hàng nhỏ không hiển thị hết dãy số dài D Độ rộng cột nhỏ không hiển thị hết dãy số dài BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH Câu 1: Để xem trước in trang văn ta dùng chế độ hiển thị: A Page Layout B Page Break Preview C Normal D tất đáp án Câu 2: Để xem trước in ta sử dụng nhóm lệnh trong: A Nhóm WorkbookViews dải lệnh View B Nhóm WorkbookViews dải lệnh Insert C Nhóm WorkbookViews dải lệnh Page Layout D Tất Câu 3: Làm để điều chỉnh trang in cho hợp lí? A Xem trước in, ngắt trang hợp lí B Chọn hướng giấy in C Đặt lề cho giấy in D Cả cách Câu 4: Lợi ích việc xem trước in? A Cho phép kiểm tra trước in B Kiểm tra xem dấu ngắt trang nằm vị trí C Kiểm tra lỗi tả trước in D Cả phương án sai Câu 5: Để điều chỉnh ngắt trang ý muốn, sử dụng lệnh: A Page Layout B Page Break Preview C Normal D Tất đáp án sai Câu 6: Chọn đáp án sai A Các trang in ln đặt kích thước lề ngầm định B Hướng giấy mặc định hướng ngang C Xem trước in với mục đích kiểm tra liệu in D Chương trình trang tính ln tự động phân chia trang tính thành trang nhỏ Câu 7: Trong thao tác sau, đâu thao tác đặt hướng giấy in thẳng đứng? A View / Page Break Preview B Page Layout / Page setup / Page / Poitrait C File / Page setup / Margins D File / Print / Page Câu 8: Trong thao tác sau, đâu thao tác để đặt lề giấy in? A View / Page Break Preview B File / Page Setup / Page C Page Layout/ Page Setup / Margins D File / Print Câu 9: Trong thao tác sau, đâu thao tác mở hộp thoại để In trang tính? A View / Page Break Preview Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học B File / Page setup / Page C File / Page setup / Margins D File / Print/ nháy chuột vào biểu tượng Print Câu 10: Trong thao tác sau, đâu thao tác đặt hướng giấy nằm ngang? A View / Page Break Preview B Page Layout / Page setup / Page / Landscape C File / Page setup / Margins D File / Print / Margins BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU Câu 1: Để xếp liệu bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh đây: A B C D Câu 2: Sau lọc theo yêu cầu liệu cột lọc thay đổi nào? A Sẽ xếp tăng dần B Sẽ xếp giảm dần C Dữ liệu giữ nguyên theo vị trí ban đầu D Cả đáp án sai Câu 3: Để lọc liệu em thực hiện: A Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter B Mở dải lệnh Data → chọn lệnh AutoFilter C Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Sort D Tất sai Câu 4: Các bước lọc hàng có giá trị lớn nhất( hay nhỏ nhất): 1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc 2: Click vào dấu hiển thị cột chọn 3: Chọn nhóm lệnh Sort & Filter sau chọn Filter 4: Cửa sổ tùy chỉnh lên, ta chọn Top để chọn giá trị lớn Bottom để chọn giá trị nhỏ nhất, cuối ta chỉnh số lượng hàng muốn hiển thị 5: chọn Number Filter sau chọn 6: nhấn OK để hiển thị kết Câu trả lời là: A 1- – - – – B – – – – – C – -2 – – – D tất sai Câu 5: Trong chương trình bảng tính, muốn xếp danh sách liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Tools / Sort & Filter/ B File / Sort & Filter/ hoặc C Data / Sort & Filter/ D Format / Sort & Filter/ Câu 6: Trong Excel, để xếp danh sách liệu giảm dần, em làm nào? A Nháy chọn ô cột cần xếp nháy nút B Nháy chọn ô cột cần xếp nháy nút C Nháy nút dải lệnh Data dải lệnh Data dải lệnh Data D Nháy nút dải lệnh Data Câu 7: Sắp xếp danh sách liệu để làm gì? A Để danh sách liệu đẹp B Để danh sách liệu có thứ tự C Để dễ tra cứu D Cả B C Câu 8: Theo em lọc liệu để làm gì? A Để danh sách liệu đẹp B Để danh sách liệu có thứ tự C Để chọn hiển thị hàng thỏa mãn tiêu chuẩn định D Khơng để làm Câu 9: Để hiển thị tất dòng liệu sau lọc, em chọn lệnh gì? A Show All B Advanced Filter C AutoFilter D Sellect All Câu 10: Chọn câu đúng: A Lọc liệu chọn hiển thị hàng thoả mãn tiêu chuẩn B Kết lọc liệu xếp lại liệu C Để lọc liệu em chọn lệnh Filter D Tất câu BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Câu 1: Để xóa biểu đồ tạo, ta thực hiện: A Nhấn phím Delete B Nháy chuột biểu đồ nhấn phím Delete C Nháy chuột biểu đồ nhấn phím Insert D Tất sai Câu 2: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ tạo ra, em có thể: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Phải xóa biểu đồ cũ thực lại thao tác tạo biểu đồ B Nháy nút (Change Chart Type) nhóm Type dải lệnh Design chọn kiểu thích hợp C Nháy nút (Chart Winzard) cơng cụ biểu đồ chọn kiểu thích hợp D Đáp án khác Câu 3: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền liệu để tạo biểu đồ gì? A Hàng bảng số liệu B Cột bảng số liệu C Toàn liệu D Phải chọn trước miền liệu, khơng có ngầm định Câu 4: Mục đích việc sử dụng biểu đồ gì? A Minh họa liệu trực quan B Dễ so sánh số liệu C Dễ dự đoán xu tăng hay giảm số liệu D Tất ý Câu 5: Để mô tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào? A Biểu đồ cột B Biểu đồ đường gấp khúc C Biểu đồ hình tròn D Biểu đồ miền Câu 6: Có dạng biểu đồ phổ biến mà em học chương trình? A B C D Câu 7: Để thêm ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn : A Chart Title B Axis Titles C Legend D Data Lables Câu 8: Trong chương trình bảng tính, vẽ biểu đồ cho phép xác định thông tin sau cho biểu đồ? A Tiêu đề B Hiển thị hay ẩn dãy liệu C Chú giải cho trục D Cả câu Câu 9: Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng lệnh nhóm nào? A Design / Change Chart Type B Design / Move Chart C Layout / Labels D Layout / Change Chart Type BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOBEBRA Câu 1: Trong cửa sổ CAS có chế độ tính toán: A B C D Câu 2: Trong chế độ này, tính tốn với số thể hiển xác phân số thức chế độ: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page 10 Trường THCS Phường Tin học A Chế độ tính tốn xác B Chế độ tính tốn gần C chế độ tính tốn xấp xỉ D Tất sai Câu 3: Các bước làm việc với chế độ tính tốn gần đúng: Chọn lệnh Các tùy chọn → Làm tròn Chọn số chữ thập phân sau dấu chấm Nháy chuột vào nút Chọn đáp án đúng: A – – B – – C – -1 D – - Câu 4: Tính tốn với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức nên: A Sử dụng chữ x, y, z để thể tên biến B Khi tính tốn với đa thức nên chọn chế độ tính tốn xác C Nhập trực tiếp dòng lệnh cửa sổ CAS D Tất đáp án Câu 5: Vùng làm việc Geogbra gồm: A Hệ trục tọa độ B Lưới C Thanh điều hướng D Tất đáp án Câu 6: Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là: A = (, ) B := (, ) C Tất D tất sai Câu 7: Cú pháp nhập hàm số là: A := (, ) B := C = D : Câu 8: Để thay đổi số thuộc tính đồ thị hàm số ta thực hiện: A Chọn hàm số f(x) cửa sổ thị danh sách đối tượng bên trái B Nháy chuột nút tam giác bên trái dòng chữ vùng làm việc C Chọn hàm số f(x) cửa sổ thị danh sách đối tượng bên phải D Cả A B Câu 9: Cách nhập điểm sau đúng: A B:= (1, 10) B B: (1, 10) C B = (1; 10) D B:= Câu 10: Trong cách nhập hàm số cách sau đúng: A y:= 10x B y = 10x C y: 10x D y:= BÀI 12: VẼ HÌNH PHẲNG BẰNG GEOGEBRA Giáo viên: Trần Vũ Cương Page 11 Trường THCS Phường Tin học Câu 1: Để thoát khỏi phần mềm, ta thực hiện: A File → Exit B Alt + F4 C Hồ sơ → Đóng D Cả B C Câu 2: Trong cách sau cách để vẽ đường trung trực phần mềm Geogbra: A Chọn công cụ đường vng góc, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia B Chọn công cụ đường song song, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia C Chọn cơng cụ đường trung trực, chọn đoạn thẳng chọn điểm đầu cuối đoạn thẳng D Tất sai Câu 3: Để phóng to thu nhỏ đối tượng hình ta thực hiện: A Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, nháy chuột chọn Phóng to/ thu nhỏ chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ B Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ C Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ D Tất sai Câu 4: Phần mềm GeoGebra phần mềm A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C Câu 5: Thao tác với đối tượng gồm: A Di chuyển tên đối tượng, di chuyển toàn hình B làm ẩn đối tượng hình học C phóng to, thu nhỏ đối tượng hình D Tất đáp án Câu 6: Các đối tượng phần mềm GeoGbra là: A Đối tượng tự B Đối tượng phụ thuộc C Cả A B D Đối tượng chọn Giáo viên: Trần Vũ Cương Page 12 ... vàng D Tất sai Câu 3: Để giảm bớt chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh: A B C D Câu 4: Trong B3 có chứa số 7. 75, chọn B3 nháy hai lần vào nút lệnh ô B3 là: A B 7. 7500 C 7. 8 D 7. 7 Câu 5: Để tăng... chứa số 10, 7, 9, 27, kết phép tính sau đúng: A =MAX(A1,B5,15) cho kết 15 B =MAX(A1:B5, 15) cho kết 27 C =MAX(A1:B5) cho kết 27 D Tất Câu 7: Kết hàm =Average(3,8,10) là: A 21 B C 10 D Câu 8: Để... phải D Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải Câu 7: Trong B3 có chứa số 7. 15, chọn B3 nháy hai lần vào nút lệnh kết ô B3 là: A B 7. 1500 C 7. 20 D 7. 200 Câu 8: Để kẻ đường biên cho tính ta dùng: A
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 7 (FULL SGK), CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 7 (FULL SGK)