Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của luật thương mại 2005

62 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:12

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực, cố gắng thân, có giúp đỡ quý thầy cô trường Đại học Công nghệ TP HCM, đặc biệt hướng dẫn tận tình quý thầy cô khoa Luật, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt trình thực đề tài Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến giáo – ThS Lê Thị Minh Thư, người hướng dẫn cho em suốt thời gian thực tập Mặc dù cô bận giảng lớp công tác chuyên môn với tâm huyết tri thức tận tâm hướng dẫn em qua buổi nói chuyện, thảo luận đề tài khóa luận, định hướng cho em để em hoàn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp Một lần em chân thành cảm ơn cô chúc cô dồi sức khỏe Em xin chân thành cảm ơn Tòa án Nhân dân Thành phố Biên Hòa hỗ trợ tạo điều kiện cho em việc cung cấp nguồn tư liệu để em hồn thành đề tài khóa luận cách tốt Vì kiến thức chun mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý, bảo thêm q thầy để khóa luận hồn thiện Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Mai Thị Thảo , MSSV: 1511271292 Tôi xin cam đoan số liệu, thông tin sử dụng Khoá luận tốt nghiệp thu thập từ nguồn tài liệu khoa học chun ngành (có trích dẫn đầy đủ theo qui định); Nội dung khoá luận KHÔNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu khác Nếu sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm theo qui định nhà trường pháp luật Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ viết tắt Thay cho BLDS Bộ luật Dân TM Thương mại HĐKT Hợp đồng kinh tế KDTM Kinh doanh thương mại CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa TAND Tòa án Nhân dân TNHH Trách nhiệm hữu hạn CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Venna Convention 1980) Công ước Liên Hợp Quốc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Cơng ước Viên 1980) MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài .2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận .4 Chương : KHÁI QUÁT VỀ CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 1.1 Khái quát hợp đồng hoạt động thương mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng hoạt động thương mại 1.1.2 Nội dung hợp đồng hoạt động thương mại 1.1.3 Hình thức hợp đồng hoạt động thương mại 1.2 Khái quát chế tài vi phạm hợp đồng hoạt động thương mại 1.2.1 Khái niệm chế tài thương mại 1.2.2 Đặc điểm chế tài thương mại 1.2.3 Vai trò chế tài thương mại 10 1.3 Khái quát chế tài phạt vi phạm hợp đồng 11 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm chế tài phạt vi phạm hợp đồng 11 1.3.2 Chức chế tài phạt vi phạm hợp đồng 13 1.3.3 Pháp luật số nước chế tài phạt vi phạm hợp đồng 13 Chương : QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 VỀ CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG 17 2.1 Quá trình hình thành phát triển pháp luật thương mại chế tài phạt vi phạm hợp đồng .17 2.2 Thực trạng pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 20 2.2.1 Mức phạt vi phạm hợp đồng 20 2.2.2 Căn áp dụng phạt vi phạm 22 2.2.3 Các trường hợp miễn trách nhiệm phạt vi phạm 27 2.3 Mối quan hệ chế tài phạt vi phạm chế tài khác quy định Luật Thương mại 2005 .31 2.3.1 Mối quan hệ chế tài phạt vi phạm bồi thường thiệt hại 31 2.3.2 Mối quan hệ chế tài phạt vi phạm chế tài đình thực hợp đồng 34 2.3.3 Mối quan hệ chế tài phạt vi phạm chế tài hủy bỏ hợp đồng……….34 Chương : THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG 36 3.1 Thực trạng áp dụng pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 36 3.1.1 Bất cập hình thức thời điểm xác lập thỏa thuận chế tài phạt vi phạm hợp đồng 36 3.1.2 Bất cập mức phạt vi phạm tối đa khác biệt mức phạt vi phạm hợp đồng văn pháp luật Việt Nam hành 37 3.1.3 Bất cập việc xác định “Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” Luật Thương mại 2005 41 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 43 3.2.1 Kiến nghị hồn thiện quy định hình thức, thời điểm xác lập thỏa thuận phạt vi phạm, mức phạt vi phạm tối đa 43 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định việc xác định “Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” Luật Thương mại 2005 47 3.2.3 Kiến nghị nâng cao hiệu áp dụng pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng 48 KẾT LUẬN 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp tồn phát triển thời gian dài nước ta Từ Đại hội IV Đảng năm 1986, trải qua trình tìm hướng phát triển đất nước, xác định đường cải cách, Việt Nam chuyển sang chế kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Dưới tác động mạnh mẽ q trình tồn cầu hóa, đặc biệt kiện Việt Nam gia nhập WTO, thúc đẩy hoạt động thương mại hình thành nên hàng loạt quan hệ kinh doanh - thương mại, với phương thức hình thành chủ yếu thơng qua quan hệ hợp đồng Việc quan tâm đến hợp đồng hoạt động thương mại đặc biệt ngày có nhiều tranh chấp hoạt động kinh doanh - thương mại việc thỏa thuận, áp dụng chế tài hợp đồng hoạt động thương mại cần thiết Luật Thương mại năm 2005 (Sửa đổi năm 2017) Việt Nam quy định 06 biện pháp chế tài: buộc thực hợp đồng, phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hợp đồng, đình thực hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng biện pháp khác bên thỏa thuận không trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên tập quán thương mại quốc tế Trong đó, phân tích lý luận thực tiễn, thấy chế tài phạt vi phạm nhiều vấn đề chưa cụ thể, quy định bất cập, chồng chéo Luật Thương mại Bộ luật Dân Trong thực tế cho thấy nhiều hợp đồng giao kết hợp pháp trình thực nghĩa vụ cam kết xảy vi phạm như: không thực hiện, thực không không đầy đủ chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm, không phương thức, công việc cam kết Với lý tác giả chọn đề tài “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp mình, nhằm phân tích sở lý luận thực tiễn chế tài phạt vi phạm, đặc trưng chế tài so với chế tài khác Thơng qua đó, thấy chồng chéo Luật Thương mại 2005 với Bộ luật Dân 2015 luật chuyên ngành, từ đưa đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng Mục tiêu nghiên cứu đề tài Thông qua đề tài tác giả muốn làm rõ vấn đề ý luận chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại hành Tìm hiểu thực trạng pháp luật thực trạng áp dụng pháp luật chế tài phạt vi phạm Qua giúp cho chủ thể giao kết hợp đồng có thêm kiến thức thực hợp đồng cách tốt để bảo vệ quyền lợi ích đáng bên tham gia giao kết hợp đồng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm việc thực hợp đồng bên Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài: đề tài tập trung nghiên cứu chế tài phạt vi phạm quy định Luật Thương mại 2005 (Sửa đổi năm 2017), đồng thời vào quy định Bộ luật Dân 2015 để làm rõ chế tài phạt vi phạm hợp đồng Đối tượng nghiên cứu đề tài: đề tài tập trung phân tích quy định pháp luật mức phạt vi phạm hợp đồng, áp dụng phạt vi phạm, trường hợp miễn trách nhiệm phạt vi phạm, mối quan hệ chế tài phạt vi phạm chế tài khác thực trạng áp dụng pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 hành từ đưa kiến nghị hồn thiện pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chế tài phạt vi phạm hợp đồng vấn đề quan trọng nhiều tác giả nước nước ngồi quan tâm nghiên cứu Do có nhiều cơng trình nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp sinh viên luận văn thạc sỹ viết báo trí, tạp chí chuyên ngành luật Do phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu chế tài phạt vi phạm hợp đồng quy định Luật Thương mại 2005, tác giả tìm hiểu viết, đề tài, cơng trình nghiên cứu nước có nội dung liên quan bổ trợ cho khóa luận Sau số viết, đề tài, cơng trình nghiên cứu nước mà tác giả tìm hiểu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2013) “Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ”, NXB Hồng Đức Đại học Luật Hà Nội (2017) “Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam”, NXB Tư pháp Dương Anh Sơn - Lê Thị Bích Thọ (2008), “Một số ý kiến phạt vi phạm vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam”, Tạp chí khoa học pháp lý (số 01/2005) Đỗ Văn Đại (2010), “Các biện pháp xử lý việc không thực hợp đồng pháp luật Việt Nam”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Vũ Thị Lan Anh (2010), “Pháp luật hợp đồng Hoa kỳ khác biệt so với pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học (số 12/2010) Nguyễn Việt Khoa (2011) “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại năm 2005”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 15/2011) Nguyễn Thị Tình, Đỗ Phương Thảo (2012), “Hoàn thiện quy định chế tài thương mại theo Luật Thương mại 2005”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư Pháp (số 02/ 2012) Tạ Khánh Hà (2012), “Chế tài vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội - Khoa Luật Đồng Thái Quang (2014), “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005 - Một số vướng mắc lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 20/2014) Phan Thị Thanh Thủy (2014), “So sánh quy định trách nhiệm vi phạm hợp đồng Luật Thương mại Việt Nam 2005 Cơng ước viên 1980”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học (Tập 30, số 3) Trần Thị Kim Oanh (2014), “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam thể loại chế tài vi phạm hợp đồng thương mại”, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội - Khoa Luật Võ Thị Ngọc Hạnh (2014), “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật thương mại Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, Trường Đại học Luật TP HCM Ngô Huy Cương (2016), “Sự ảnh hưởng pháp luật Pháp tới luật tư Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 12/2016) Trần Công Dũng (2018), “Khoảng trống pháp luật mâu thuẫn nhiệm vụ bảo vệ pháp luật bảo vệ cơng lý Tòa án”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn – số 37/2018 Phạm Hồng Quang (2018), “Phạt vi phạm bồi thường thiệt hại hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Huế - Trường Đại học Luật Tổng quan tình hình nghiên cứu, thấy cơng trình nghiên cứu tác giả có khác biệt riêng với góc độ tiếp cận khác nhau, có đóng góp định việc đưa kiến nghị việc hoàn thiện quy định pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng Các cơng trình nêu nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho tác giả trình tìm hiểu, nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Để làm rõ vấn đề đạt ra, số phương pháp áp dụng để nghiên cứu đề tài là: Phương pháp phân tích sử dụng để tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam hành; phương pháp so sánh dùng để đối chiếu với quy định pháp luật khác có liên quan; phương pháp chứng minh đưa dẫn chứng cụ thể thơng qua án Tòa án; phương pháp tổng hợp, thống kê tài liệu, nguồn tài liệu tra cứu, thu thập từ báo, tạp chí chuyên ngành sách chuyên khảo Kết cấu khóa luận Kết cấu khóa luận bao gồm: phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phần nội dung gồm có 03 chương: Chương 1: Khái quát chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 Chương 2: Quy định Luật Thương mại 2005 chế tài phạt vi phạm hợp đồng Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng Chương : KHÁI QUÁT VỀ CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 1.1 Khái quát hợp đồng hoạt động thương mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng hoạt động thương mại Khi nhắc đến hợp đồng tức thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân (theo Điều 385 BLDS 2015) Quan hệ pháp luật dân theo nghĩa rộng bao gồm quan hệ đầu tư, lao động, kinh doanh thương mại, bảo hiểm… Trong đó, BLDS coi luật gốc quy định vấn đề chung hợp đồng, sở quy định chung hợp đồng BLDS, tùy vào tính chất đặc thù mối quan hệ giao dịch mà luật chuyên ngành có quy định riêng hợp đồng để điều chỉnh mối quan hệ lĩnh vực Các quy định hợp đồng luật chuyên ngành coi quy định chuyên ngành quy định ưu tiên áp dụng Trong Luật Thương mại năm 2005 (sửa đổi năm 2017) khơng có khái niệm hợp đồng thương mại, theo quy định Khoản 1, Điều 3, Luật Thương mại hành: “Hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác” Như vậy, hiểu hợp đồng hoạt động thương mại thỏa thuận hai hay nhiều bên (ít bên phải thương nhân chủ thể có tư cách thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ bên việc thực hoạt động thương mại Các hoạt động thương mại xác định theo Điều 1, Luật Thương mại 2005, bao gồm: hoạt động thương mại thực lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam; hoạt động thương mại thực lãnh thổ Việt Nam trường hợp bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật Luật nước ngoài, Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên; hoạt động khơng nhằm mục đích sinh lợi bên giao dịch với thương nhân thực lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam trường hợp bên thực hoạt động khơng nhằm mục đích sinh lợi chọn áp dụng Luật Hợp đồng kinh doanh, thương mại chia thành nhóm chủ yếu sau: phần đầu tư Phúc Đạt phải toán số tiền 9.747.234.036 đồng, trừ số tiền 2.200.000.000 đồng nguyên đơn nhận nên phải tốn cho Cơng ty Cổ phần Miền Đơng số tiền 7.547.234.036 đồng.31 Quy định phạt vi phạm chồng chéo Bộ luật Dân 2015 Luật Thương mại 2005 Trong Bộ luật Dân không quy định giới hạn tối đa cho số tiền phạt vi phạm (Điều 418 BLDS), Luật Thương mại 2005 lại quy định hạn mức cho số tiền không 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm Điều 301 Luật TM 2005 (sửa đổi năm 2017) Nói cách khác, Bộ luật Dân cho phép bên tự thỏa thuận số tiền phạt vi phạm không phụ thuộc vào mức độ tổn thất, Luật Thương mại lại khống chế mức trần nhằm không cho phép số tiền phạt vi phạm tăng cao so với thiệt hại thực tế xảy Theo quy định Luật Thương mại 2005 (sửa đổi năm 2017), cho dù hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại mức phạt đóng khung 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm Quy định giới hạn mức tối đa thỏa thuận phạt vi phạm hạn chế không phù hợp nhiều trường hợp việc chứng minh thiệt hại xảy khó khăn, tốn nhiều chi phí, thời gian Như vậy, phần hạn chế quyền họ việc đòi hỏi bù đắp thiệt hại bị vi phạm thỏa thuận hợp đồng quy định cứng nhắc Bởi vậy, khoản tiền phạt hay bồi thường thiệt hại ấn định trước hợp đồng hợp lý, tiết kiệm kinh phí, thời gian cho tất bên Chưa kể Luật Thương mại hành chưa đưa giải pháp thỏa đáng xung quanh việc ấn định mức phạt tối đa 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm mà mức cao hay thấp Việc quy định mức trần phạt vi phạm phần vô hiệu hóa thỏa thuận linh hoạt thương nhân, dẫn đến hậu mục đích chế tài phạt khơng đạt 3.2 Kiến nghị hồn thiện pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 3.2.1 Kiến nghị hồn thiện quy định hình thức, thời điểm xác lập thỏa thuận phạt vi phạm, mức phạt vi phạm tối đa Việc hoàn thiện quy định pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng, đảm bảo thống văn pháp luật phải đảm bảo cho chủ thể có tiềm có hội tham gia thị trường cách thuận lợi mà không bị cản trở bất hợp lý từ phía quan cơng quyền Hơn xu hội nhập với kinh tế 31 Bản án số 04/2016/KDTM-ST, ngày 04/3/2016, v/v: “Yêu cầu hủy hợp đồng kinh tế, hủy hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, yêu cầu thực nghĩa vụ toán”, TAND Tp Biên Hòa 43 khu vực giới đặt yêu cầu cần phải dần xóa bỏ khác biệt không cần thiết pháp luật quốc gia pháp luật tập quán thương mại quốc tế, lĩnh vực pháp luật hợp đồng Các chuẩn mực chung thương mại quốc tế Việt Nam bước áp dụng Tuy nhiên, để học hỏi kinh nghiệm pháp luật nước pháp luật quốc tế cách chọn lọc có hiệu quả, đòi hỏi phải có nghiên cứu sâu sắc toàn diện hệ thống pháp luật, chất phương thức vận hành nó, bên cạnh điều kiện kinh tế, xã hội mà sinh tồn để từ thấy khoảng trống pháp luật Việt Nam tồn Khoảng trống pháp luật, khái niệm khoảng cách nội dung quy định pháp luật giá trị công lý Có thể khẳng định rằng, hệ thống pháp luật nhà lập pháp (Nghị viện, Quốc hội) tạo ln khó tiệm cận với cơng lý Đây trạng thái có thực ngồi rủi ro kỹ thuật quy trình lập pháp, pháp luật bị chi phối lớn mong muốn giới cầm quyền thỏa hiệp trị Do vậy, pháp luật ln có tình trạng khuyết thiếu quy định để giải vụ việc, có quy định khơng rõ ràng để giải trường hợp xảy cách thấu đáo.32 Để giải Quyết khoảng trống pháp luật, phương thức phải nghĩ đến nhà lập pháp tiếp tục nỗ lực bổ sung, hoàn thiện pháp luật để lấp đầy khoảng trống Pháp luật hợp đồng Việt Nam áp dụng chế tài phạt vị phạm với tư cách biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng bộc lộ bất cập cách tiếp cận Việc khắc phục có lẽ theo định hướng làm cho pháp luật Việt Nam gần gũi so với chuẩn mực chung giới Trên sở tôn trọng tự hợp đồng bên quan hệ hợp đồng, phù hợp với thông lệ quốc tế, phạt vi phạm cần trì, nhiên phải có giám sát tư pháp Nó cần sửa đổi nhằm bảo vệ quyền lợi bên quan hệ hợp đồng, hướng tới hài hòa hóa pháp luật, giảm thiểu khác biệt hệ thống pháp luật quốc gia phát triển Đặc biệt, kinh nghiệm từ Pháp phù hợp với Việt Nam mơ hình pháp luật 32 Trần Công Dũng (2018), “Khoảng trống pháp luật mâu thuẫn nhiệm vụ bảo vệ pháp luật bảo vệ cơng lý tào án”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn – số 37/2018, tr 16 – tr 17 44 kiểm nghiệm Việt Nam cho thấy phù hợp với tâm lý thói quen tư pháp lý người Việt.33 Pháp luật nên để bên quan hệ hợp đồng tự định mức phạt vi phạm lẽ hết, bên quan hệ hợp đồng cụ thể biết rõ phạt phù hợp với tính chất vi phạm khả chi trả Liên quan đến vấn đề này, xét thấy cần phải xem xét lại mức giới hạn tối đa mức phạt 8%; sửa đổi theo hướng tăng mức phạt vi phạm hợp đồng không giới hạn mức phạt tối đa Cơ sở để đưa đề xuất này, xuất phát từ sau: Một là, chất hợp đồng thỏa thuận bên Vì vậy, bên hoàn toàn chịu trách nhiệm thỏa thuận chọn mức phạt Hai là, không nên giới hạn mức phạt, nhằm mục đích răn đe buộc bên thực hợp đồng Việc giới hạn mức phạt phần gây khó khăn cho doanh nghiệp việc lựa chọn mức phạt Ba là, chế tài bồi thường thiệt hại tòa án trọng tài chấp nhận bên bị vi phạm yêu cầu bồi thường.Vì vậy, việc cho phép bên có quyền thỏa thuận mức phạt khơng hạn chế nhằm bảo vệ phần lợi ích cho bên bị vi phạm hợp đồng.34 Việc không quy định mức trần phạt vi phạm hợp đồng phù hợp với quy định Bộ luật Dân 2015, thơng qua nâng cao ý thức thực hợp đồng thương nhân đảm bảo tự thỏa thuận họ hoạt động thương mại Để chế định phạt vi phạm phát huy hết khả việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp hợp đồng soạn thảo thỏa thuận hợp đồng, bên cần có quy định trường hợp phạt vi phạm điều kiện để tiến hành phạt vi phạm cách chi tiết cụ thể Để có vi phạm xảy ra, bên lúng túng việc xác định sai việc, xảy tranh chấp không đáng quan hệ hợp tác, dẫn đến hậu không mong muốn quan hệ làm ăn tương lai Như vậy, 33 Ngô Huy Cương (2016), “Sự ảnh hưởng pháp luật Pháp tới luật tư Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12, tr 34 Nguyễn Việt Khoa (2012), “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp Nguồn http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat-thuong-mai-nam-2005 45 trình đàm phán ký kết hợp đồng, bên cần lưu ý với điều khoản quy định phạt vi phạm phải ghi nhận rõ điều khoản phạt vi phạm hợp đồng để đảm bảo có tranh chấp phát sinh, bên bị vi phạm có quyền u cầu tốn tiền phạt vi phạm Ngoài cần đặc biệt lưu ý điều khoản loại trừ trách nhiệm trường hợp vi phạm hợp đồng Đối với yêu cầu phạt vi phạm, bên đưa yêu cầu phải chứng minh hành vi vi phạm bên trước tòa án Sau xác định có hành vi vi phạm, yêu cầu phạt vi phạm bên vào mức phạt thỏa thuận hợp đồng để xác định Tuy nhiên, phát triển kinh tế quan hệ giao thương nay, việc quy định mức phạt vi phạm tối đa Luật Thương mại 2005 (sửa đổi năm 2017) 8% phần nghĩa vụ bị vi phạm thấp không thực phù hợp Mặt khác, hoạt động kinh doanh thương mại nói chung mua bán hàng hóa nói riêng ngày phát triển mức giới hạn cần nới rộng bên tự thỏa thuận phù hợp với tình hình thực tế Luật Thương mại cần quy định rõ mối quan hệ chế tài phạt vi phạm với chế tài tạm đình đình hủy bỏ hợp đồng theo hướng hợp đồng bị tạm đình đình hủy bỏ, hợp đồng có quy định việc áp dụng biện pháp phạt vi phạm áp dụng kết hợp chế tài Bổ sung quy định điều kiện để công nhận thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm hợp đồng bên Luật Thương mại Việt Nam quy định bên tự thỏa thuận điều khoản miễn trách nhiệm hợp đồng mà không quy định trường hợp vô hiệu điều khoản miễn trừ trách nhiệm để thoái thác trách nhiệm vi phạm hợp đồng Việc quy định vi phạm nghĩa vụ cách cố ý coi khơng có giá trị pháp lý tránh lợi dụng tồn thỏa thuận miễn trách nhiệm để cố ý vi phạm hợp đồng mà gánh chịu trách nhiệm, tạo công bên tham gia ký kết hợp đồng Điều 294, Luật Thương mại 2005 (sửa đổi năm 2017) quy định việc miễn trách nhiệm kiện bất khả kháng không quy định rõ kiện bất khả kháng xảy với chủ thể quan hệ hợp đồng hay xảy với bên thứ ba Điều kiện để miễn trách nhiệm trường hợp người thứ ba có quan hệ với bên hợp đồng gặp kiện bất khả kháng cần phải quy định cụ thể sau: (i) kiện bất khả kháng mà bên thứ ba gặp phải phải đáp ứng điều kiện kiện xảy cách khách quan lường trước khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho 46 phép; (ii) Hợp đồng bên vi phạm với bên thứ ba có quan hệ mật thiết với hợp đồng thương mại bên vi phạm bên bị vi phạm; (iii) Việc bên thứ ba vi phạm hợp đồng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vi phạm hợp đồng bên vi phạm bên vi phạm khắc phục Về trách nhiệm hành vi vi phạm thực định quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng Điều 294 Luật thương mại 2005 (sửa đổi năm 2017) theo hướng: trường hợp định quan nhà nước có thẩm quyền khơng phù hợp, trái pháp luật gây thiệt hại cho bên vi phạm theo nguyên tắc trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp với bên bị vi phạm, sau bên vi phạm có quyền yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định bồi thường cho định sai trái gây thiệt hại.35 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định việc xác định “Giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” Luật Thương mại 2005 Luật Thương mại 2005 (sửa đổi năm 2017) quy định việc xác định giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng chưa rõ ràng, chế tài cần phải hồn thiện thời gian tới Các quy phạm pháp luật Luật Thương mại 2005 có quy định lỗi thời mâu thuẫn lẫn nhau, bật quy định chế tài phạt vi phạm hợp đồng Do quy định pháp luật tồn bất cập phân tích trên, vậy, thời gian chờ đợi để có quy định hợp lý phù hợp với thực tế hơn, thiết nghĩ, chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng nên chủ động việc bảo vệ quyền lợi ích Đặc biệt biện pháp thỏa thuận cụ thể hợp đồng, chủ thể hạn chế phần rủi ro xảy với q trình thực hợp đồng Chẳng hạn như, bên thỏa thuận điều khoản phạt vi phạm bồi thường thiệt hại hợp đồng Trong đó, điều khoản phạt vi phạm nên quy định rõ ràng nằm giới hạn pháp luật quy định, để có tranh chấp xảy tòa án chấp nhận thỏa thuận cách dễ dàng với tư cách thỏa thuận bên theo quy định pháp luật Điều khoản bồi thường thiệt hại thực tế khó thực thi phải chứng minh điều kiện để bồi thường Khi có tranh chấp xảy Tòa án cân nhắc kỹ vấn đề Vì vậy, bên hạn chế rủi ro quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên, 35 Phạm Hồng Quang (2018), “Phạt vi phạm bồi thường thietj hại hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Huế, Trường Đại học Luật 47 chi tiết, cụ thể hạn chế việc vi phạm hợp đồng nhiêu Đồng thời dễ dàng cho việc xác định thiệt hại điều kiện khác có vi phạm xảy để bồi thường thiệt hại cách đáng 36 Nguyên nhân bất cập nêu phần khoa học pháp lý nước ta phát triển theo hướng thị trường, hội nhập, trình xây dựng pháp luật Việt Nam có yếu tố đặc thù chưa thực rộng rãi việc công bố công khai án, không áp dụng hệ thống án lệ Những vấn đề gây khó khăn định hướng áp dụng pháp luật người làm công tác pháp lý mà làm cho thương nhân khó hiểu vận dụng hiệu quy định pháp luật hoạt động kinh doanh 3.2.3 Kiến nghị nâng cao hiệu áp dụng pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng Như phân tích, nguyên nhân khoảng trống pháp luật có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan từ phía quan lập pháp nên trông chờ vào nỗ lực hệ thống quan mà giải Có đường khác để giải vấn đề: hoạt động xét xử tòa án Lịch sử pháp lý quốc gia giới chứng minh Trong khoảng trống thiếu vắng quy định pháp luật, Tòa án lực phán xử giải tường hợp cụ thể cách hợp lý Những phán thơng qua công nhận nhân dân (dư luận cộng đồng) trở thành án lệ để áp dụng cho trường hợp tương tự - loại nguồn quan trọng pháp luật Ở nước theo hệ thống thông luật Anh, Mỹ, Úc Canada,… công lý bảo đảm tốt Đây điều hoàn toàn ngẫu nhiên, nhờ coi án lệ nguồn quan trọng pháp luật, mà nước bảo đảm công lý dễ dàng cho cơng dân Án lệ phán tòa án tạo ra, mà tòa án lại thiết chế để bảo vệ cơng lý, nhờ án lệ nguồn pháp luật tiệm cận công lý cao Công lý bảo vệ, xã hội tuân thủ pháp quyền, có lẽ chìa khóa quan trọng đưa quốc gia phát triển thịnh vượng Như vậy, bảo vệ công lý tùy thuộc lớn vào hoạt động áp dụng pháp luật Tòa án Áp dụng pháp luật phương thức để bù vào khoảng trống pháp luật 36 Nguyễn Việt Khoa (2012), “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp Nguồn http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat/che-tai-phat-vi-pham-hop-111ong-theoluat-thuong-mai-nam-2005 48 Ranh giới lập pháp tư pháp mang tính tương đối Tòa án đến lượt đóng góp vào q trình hồn thiện pháp luật Vấn đề lại phải áp dụng pháp luật để đạt công lý Bởi lẽ, áp dụng pháp luật sai dẫn tới bất công oan khuất, nhiệm vụ vinh quang nặng nề Điều giải thích Hiến pháp Việt Nam thận trọng trao nhiệm vụ cho Tòa án.37 Khi phân tích quy định pháp luật Việt Nam phạt vi phạm, thực tiễn lưu thơng thương mại cho thấy có nhiều trường hợp mức phạt vi phạm bên thỏa thuận cao nhiều so với thiệt hại thực tế hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại thực tế không xảy Vậy vấn đề đặt phải xử lý nào? Nếu buộc bên vi phạm phải trả tiền phạt theo mức thỏa thuận có phù hợp với nguyên tắc: thiệt hại phải đền bù kịp thời đầy đủ hay không? Câu trả lời hồn tồn khơng Pháp luật nhiều nước cho phép điều chỉnh mức phạt vi phạm có yêu cầu bên trường hợp thiệt hại thực tế vi phạm thấp so với mức phạt vi phạm mà bên thỏa thuận hợp đồng Vì vậy, Luật Thương mại nên bổ sung quy định cho phép Tòa án hạ mức tiền phạt mà bên thỏa thuận theo yêu cầu bên vi phạm, họ chứng minh thiệt hại thực tế xảy thấp so với mức phạt vi phạm mà bên thỏa thuận thời điểm ký kết hợp đồng.38 Trong xét xử vụ án kinh doanh thương mại, đặc biệt giải vụ việc tranh chấp có liên quan đến phạt vi phạm Trường hợp bên thỏa thuận mức phạt vi phạm lớn 8% theo quy định Luật Thương mại tòa án có quyền can thiệp Thiết nghĩ việc cho phép tòa án can thiệp, cụ thể giảm mức hạt vi phạm mức phạt vi phạm bên thỏa thuận rõ ràng mức so với hành vi vi phạm điều hoàn toàn hợp lý xuất phát từ ngun tắc cơng bằng, thiện chí giao lưu dân Bởi “nếu mức phạt vi phạm thỏa thuận rõ ràng mức so với lợi ích mà người có quyền hưởng từ nghĩa vụ chính, việc đòi mức phạt vi phạm q mức “bóc lột” người có nghĩa vụ mối quan hệ với khoản lợi nhỏ bị bỏ lỡ Điều rõ ràng 37 Trần Công Dũng (2018), “Khoảng trống pháp luật mâu thuẫn nhiệm vụ bảo vệ pháp luật bảo vệ công lý tào án”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn – số 37/2018, tr 17 38 Đồng Thái Quang (2014), “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005 – Một số vướng mắc lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tòa án Nhân dân kỳ II tháng 10-2014, số 20, tr 19 49 ngược lại nguyên tắc thiện chí hồn tồn cơng trao cho tòa án quyền giảm bớt mức phạt vi phạm dù có thỏa thuận.”39 Như vậy, khoảng trống pháp luật, mâu thuẫn bảo vệ pháp luật bảo vệ cơng lý vấn đề mà Tòa án phải đối diện trình bảo vệ pháp luật bảo vệ công lý Trao quyền chủ động cho Tòa án xét xử chưa có luật để từ tạo án lệ, bổ sung cho nguồn luật, san lấp cách có hiệu khoảng trống pháp luật, nhiều quốc gia thực Tuy nhiên trao quyền cho Tòa án bác bỏ quy định pháp luật không phù hợp xét xử, nhiều quốc gia chưa làm Có nhiều lý đưa để giải thích: Tòa án chưa đủ khả năng, đủ uy tín; tinh thần kiểm soát quyền lực quan nhà nước (kể lập pháp) chưa tuyệt đối đề cao… Những quốc gia làm điều mạnh dạn tin tưởng, trao quyền phán xử định lập pháp (căn vào Hiến pháp) cho Tòa án Niềm tin giúp cho Tòa án quốc gia có khả tuyệt vời việc bảo vệ công lý Đây thực tiễn sinh động mà Việt Nam cần tham khảo, học hỏi trình xây dựng thiết chế bảo vệ cơng lý mình.40 Trong thực tế có việc đáng tiếc dẫn đến tranh chấp khơng dáng có bên không am hiểu pháp luật thương mại nói chung chế tài phạt vi phạm nói riêng Bên cạnh giải pháp pháp lý, để hoàn thiện pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng thương mại, cần kết hợp thực nhiều giải pháp khác Thứ nhất, tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật nói chung pháp luật phạt vi phạm hợp đồng thương mại cho thương nhân nói riêng Thơng qua nhiều hình thức tun truyền, kết hợp với cơng tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nhằm khẳng định tầm quan trọng việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ hợp đồng, nhấn mạnh hậu việc vi phạm hợp đồng bất lợi áp dụng chế tài 39 Luật sư Đặng Bá Kỹ, Bàn hình thức chế tài phạt vi phạm vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, nguồn: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/BAN-VE-HINH-THUC-CHE-TAI-PHATVI-PHAM-DO-VI-PHAM-NGHIA-VU-TRONG-HOP-DONG-MUA-BAN-HANG-HOA-QUOC-TE13097/ 40 Trần Công Dũng (2018), “Khoảng trống pháp luật mâu thuẫn nhiệm vụ bảo vệ pháp luật bảo vệ công lý tào án”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn – số 37/2018, tr 18 50 Thứ hai, tăng cường hợp tác học hỏi kinh nghiệm quốc tế việc xây dựng, thực thi pháp luật kinh doanh thương mại nói chung pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng nói riêng 51 KẾT LUẬN Chế tài phạt vi phạm thương mại Việt Nam quy định Luật Thương mại 2005 (sửa đổi năm 2017) đáp ứng tương đối đầy đủ, góp phần quan trọng để bảo đảm hợp đồng thương mại thực Tuy vậy, bối cảnh kinh tế nước ta ngày phát triển, đặc biệt hội nhập giới làm cho hoạt động thương mại phát triển không ngừng, vi phạm ngày phức tạp với số lượng ngày nhiều hơn, đòi hỏi pháp luật điều chỉnh chế tài phạt vi phạm thương mại phải hoàn thiện để áp dụng vào thực tiễn cách triệt để, giúp bảo vệ thương nhân, tổ chức cá nhân Việt Nam họ tham gia vào hoạt động thương mại Việc quy định chế tài hợp đồng thương mại nói chung chế tài phạt vi phạm nói riêng góp phần tạo khung pháp lý vững giúp bảo vệ quyền lợi chủ thể hợp đồng Qua nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật chế tài phạt vi phạm phạm vi pháp luật thương mại Việt Nam, rút số kết luận sau: Chế tài phạt vi phạm hợp đồng chế định quan trọng để bảo vệ bên quan hệ thương mại, áp dụng phổ biến tất hành vi vi phạm điều khoản hợp đồng, khơng cần tính đến hành vi gây thiệt hại hay chưa gây thiệt hại So với chế tài khác, chế tài phạt vi phạm hợp đồng cứng rắn có chức chủ yếu chừng phạt, phòng ngừa vi phạm hợp đồng Mục đích chủ yếu mà bên bị vi phạm hướng tới áp dụng hình thức chế tài “hành vi” mà khoản tiền phạt mà bên vi phạm phải trả Như vậy, trường hợp bên vi phạm hợp đồng họ bị đe dọa gánh chịu hậu bất lợi tài sản, góp phần nâng cao ý thức tơn trọng pháp luật nói chung pháp luật hợp đồng nói riêng thái độ tích cực hợp tác bên quan hệ hợp đồng Tuy nhiên, quy định chế tài phạt vi phạm hợp đồng pháp luật thương mại Việt Nam bất cập, vướng mắc cần hồn để phạt vi phạm thực trở thành công cụ hữu hiệu giúp bảo vệ quyền lợi chủ thể quan hệ hợp đồng, tạo sở pháp lý tốt để thúc đẩy giao lưu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh Rộng bảo đảm bình đẳng, khơng phân biệt đối xử loại chủ thể khác tham gia thị trường; tôn trọng quyền tự kinh doanh cơng dân, bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ lợi ích cơng cộng trật tự pháp 52 luật, trật tự kinh tế, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Tác giả mong muốn kết việc nghiên cứu nhiều giúp doanh nghiệp, thương nhân hoạt động lĩnh vực kinh doanh mua bán hàng hóa có nhìn tồn diện vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ phạt vi phạm để áp dụng quy định cách hợp lý việc giao kết hợp đồng, đển thực hợp đồng nghiêm túc, khơng để xảy tình trạng vi phạm, chịu phạt Trên sở kế thừa tài liệu, cơng trình khoa học nghiên cứu chế tài phạt vi phạm hợp đồng, đề tài cập nhật phân tích quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật chế tài phạt vi phạm thương mại Từ đưa kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật việc quy định chế tài phạt vi phạm vi phạm hợp đồng thương mại, góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu áp dụng bên tham gia vào quan hệ kinh doanh thương mại Trong q trình hồn thành đề tài, không tránh khỏi tồn hạn chế thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp q báu q thầy để đề tài hoàn thiện hơn./ 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hội đồng Nhà nước (1989), Pháp lệnh 24-LCT/HĐNN8 Hợp đồng kinh tế Quốc hội (1997), Luật Thương mại 1997, NXB Chính trị quốc gia -Sự thật, Hà Nội Quốc hội (2005), Luật Thương mại 2005 (sửa đổi năm 2017), NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Xây dựng 2014, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà nội Quốc hội (2015), Bộ luật Dân năm 2015, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (2016), “Giải tranh chấp hợp đồng – Những điều doanh nhân cần biết”, NXB Thanh Niên Morison Alan B, “Những vấn đề luật pháp Hoa Kỳ”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007, tr 349 10 Vũ Thị Lan Anh (2010), “Pháp luật hợp đồng Hoa kỳ khác biệt so với pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học (số 12/2010) 11 Ngơ Huy Cương (2016), “Sự ảnh hưởng pháp luật Pháp tới luật tư Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 12/2016) 12 Trần Công Dũng (2018), “Khoảng trống pháp luật mâu thuẫn nhiệm vụ bảo vệ pháp luật bảo vệ cơng lý Tòa án”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn – số 37/2018 13 Đỗ Văn Đại (2010), “Các biện pháp xử lý việc không thực hợp đồng pháp luật Việt Nam” NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 14 Nguyễn Việt Khoa (2011) “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại năm 2005”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 15/2011) 15 Đồng Thái Quang (2014), “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005 – Một số vướng mắc lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 20/2014) 16 Dương Anh Sơn - Lê Thị Bích Thọ (2008), “Một số ý kiến phạt vi phạm vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam”, Tạp chí khoa học pháp lý (số 01/2005) 17 Nguyễn Thị Tình, Đỗ Phương Thảo (2012), “Hoàn thiện quy định chế tài thương mại theo Luật Thương mại 2005”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư Pháp (số 02/ 2012) 18 Phan Thị Thanh Thủy (2014), “So sánh quy định trách nhiệm vi phạm hợp đồng Luật Thương mại Việt Nam 2005 Công ước viên 1980”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học (Tập 30, số 3) 19 Tạ Khánh Hà (2012), “Chế tài vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa Luật 20 Võ Thị Ngọc Hạnh (2014), “Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật thương mại Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, Trường Đại học Luật TP HCM 21 Trần Thị Kim Oanh (2014), “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam thể loại chế tài vi phạm hợp đồng thương mại”, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa Luật 22 Phạm Hồng Quang (2018), “Phạt vi phạm bồi thường thiệt hại hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Huế - Trường Đại học Luật 23 Luật sư Đặng Bá Kỹ, “Bàn hình thức chế tài phạt vi phạm vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”, nguồn: https://thegioiluat.vn 24 Nguồn: https://viettelcargo.com/vi-pham-trong-hop-dong-thuong-mai-che-taixu-phat.html 55 25 Nguồn: https://luatsuhcm.com/nghien-cuu-an-pham/Cap-nhat-phap-ly/Che-taiphat-vi-pham-hop-dong-14/ 26 Bản án số 22/2015/KDTM – ST, ngày 08/5/2015, Về vụ án: “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”, nguồn: http://www.caselaw.vn 27 Bản án số 04/2016/KDTM-ST, ngày 04/3/2016, v/v: “Yêu cầu hủy hợp đồng kinh tế, hủy hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, yêu cầu thực nghĩa vụ tốn”, TAND TP Biên Hòa 28 Bản án số 01/2017/TLST-KDTM, ngày 25/7/2017, việc: “Tranh chấp hợp đồng đầu tư”, TAND Huyện Phú TH, tỉnh Gia L 29 Bản án số 03/2018/KDTM-PT, ngày 15/11/2018, việc: “Tranh chấp phạt vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa yêu cầu bồi thường thiệt hại” 56 PHỤ LỤC  Bản án số 04/2016/KDTM-ST, ngày 04/3/2016, v/v: “Yêu cầu hủy hợp đồng kinh tế, hủy hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, yêu cầu thực nghĩa vụ tốn”, TAND TP Biên Hòa  Bản án số 01/2017/TLST-KDTM, ngày 25/7/2017, việc: “Tranh chấp hợp đồng đầu tư”, TAND Huyện Phú TH, tỉnh Gia L  Bản án số 03/2018/KDTM-PT, ngày 15/11/2018, việc: “Tranh chấp phạt vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa yêu cầu bồi thường thiệt hại”, TAND tỉnh Hòa Bình ... : QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 VỀ CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG 2.1 Quá trình hình thành phát triển pháp luật thương mại chế tài phạt vi phạm hợp đồng Chế tài phạt vi phạm hợp đồng loại chế. .. 1: Khái quát chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 Chương 2: Quy định Luật Thương mại 2005 chế tài phạt vi phạm hợp đồng Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật số kiến... thương mại chế tài phạt vi phạm hợp đồng .17 2.2 Thực trạng pháp luật chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định Luật Thương mại 2005 20 2.2.1 Mức phạt vi phạm hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của luật thương mại 2005 , Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của luật thương mại 2005

Từ khóa liên quan