Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

106 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH THỤC BẢO NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH THỤC BẢO NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày… tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS-TS.Trần Phước TS.Trần Văn Tùng Phản biện TS.Phan Văn Dũng Phản biện PGS-TS.Phạm Văn Dược PGS-TS.Nguyễn Thị Mỹ Linh Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Thục Bảo Ngân Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/2017 Nơi sinh: Đà Nẵng Chuyên ngành:Kế toán MSHV: 1541850082 I Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường chứng khoán việt nam II Nhiệm vụ nội dung: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam III Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/08/2017 V Cán hướng dẫn: PGS.TS Võ Văn Nhị CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Huỳnh Thục Bảo Ngân ii LỜI CẢM ƠN Để thực đề kết trình cố gắng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cô, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Võ Văn Nhị trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Công nghệ TP HCM Viện Đào tạo Sau đại học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ trình học tập thực luận văn Tác giả Huỳnh Thục Bảo Ngân iii TÓM TẮT Mục tiêu luận văn xác định yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống Việt Nam Sau đề xuất gợi ý sách nhằm tăng khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Qua việc phân tích xử lý liệu doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết Sàn giao dịch chứng khốn Việt Nam việc tìm hiểu, phân tích, chọn lọc sách, báo nghiên cứu có gắn mã ISBN, ISSN ngồi nước có liên quan đến đề tài Từ đưa khái niệm, mơ hình nghiên cứu lựa chọn mơ hình phù hợp với tình hình kinh tế ngành thực phẩm – đồ uống Việt Nam Luận văn kiểm chứng tác động yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 36 doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ 2011 – 2016 Kết từ yếu tố đưa vào nghiên cứu có yếu tố tác động đến khả sinh lời vòng quay khoản phải thu, tổng nợ tổng tài sản, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, giá vốn hàng bán doanh thu tổng chi phí bán hàng quản lý doanh thu có mức ý nghĩa thống kê 1% 5%; ngồi yếu tố vòng quay khoản phải trả, vòng quay hàng tồn kho, khả toán ngắn hạn, tỷ lệ hàng tồn kho tài sản ngắn hạn có tác động khơng có ý nghĩa giải thích thống kê Ngồi ra, số lượng mẫu khảo sát nhỏ, thời gian khảo sát ngắn hạn chế nhóm nghiên cứu này, đồng thời kết nghiên cứu có hệ số xác định (R2) kết mơ hình nhỏ, chứng tỏ có yếu tố khác ảnh hưởng đến khả sinh lời mà tác giả chưa đề cập tới Cuối kết luận gợi ý sách tác giả đưa thơng qua kết nghiên cứu, tình hình kinh tế dự báo tới nhà phân tích kinh tế ngành thực phẩm – đồ uống Việt Nam doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống cần phải nâng cao việc quản lý khoản phải thu, cải thiện dòng tiền doanh nghiệp thông qua khoản phải trả, cải thiện việc quản lý hàng tồn kho, cải thiện khả toán, tăng trưởng doanh thu, nâng cao gia tăng việc sử dụng nợ, giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý, giảm chi phí đầu vào huy động nguồn vốn iv ABSTRACT This essay is going to define which are the main elements and factors that may affect the profit-making opportunities of the F&B industry in Vietnamese context, and how much those factors may impact Since those factors are successfully clarified, there are some suggestions would be proposed in order to boost up the profit gaining chances in this industry This essay is analyzed and examined with main steps below: Determining the key targets, study questions and study theories Identifying the theoretical framework of the study research Defining the frame of analyzing, choosing the variety, pattern, and the model to research Identifying the logic and the study research order Collecting the secondary datas from financial reports of F&B companies, which are listed on Vietnam stock exchanges Processing the quanlitative and qualitative analysis to come to the final research result Analyzing and writing report about the result, comparing the result to the theories, practice and suggestions in the research In order to execute and process the mentioned-above stages, it cannot be denied the importance of analyzing and studying the datas of F&B companies/enterprises, not to mentioned the need of researching, choosing and collecting study articles and books (with code ISBN, ISSN) from both domestic and international resources Hence, we provide the definitions and study role models, then we chose the most adaptable model for the practical Vietnamese F&B context This essay truly verifies the impacts of factors to the profit gaining chances of 36 F&B enterprises that listed on Vietnam stock exchanges in a period of time from 2011 to 2016 To sum up, this essay provides the final conclusions and suggestions through the research results, the economy circumstance, and the forecast of financial analysts about the Vietnamese F&B industry v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu chung nghiên cứu 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.1.5 Đóng góp đề tài 1.1.6 Kết cấu đề tài: gồm chương 1.2 Giới thiệu nghiên cứu trước 1.2.1 Các nghiên cứu giới 1.2.2 Các nghiên cứu nước 1.4 Nhận xét nghiên cứu trước xây dựng lỗ hỏng nghiên cứu 13 1.4.1 Nhận xét 13 1.4.2 Xác định khoản trống nghiên cứu 14 Kết luận chương 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Khả sinh lời yếu tố đo lường khả sinh lời DN 16 2.1.1 Khả sinh lời 16 2.1.2 Các tỷ số đo lường khả sinh lời 16 2.2 Vai trò chất lượng báo cáo tài ảnh hưởng đến việc đánh giá khả sinh lời doanh nghiệp 18 2.2.1 Vai trò báo cáo tài 18 2.2.2 Chất lượng báo cáo tài 18 vi 2.2.3 Ảnh hưởng đến việc đánh giá khả sinh lời doanh nghiệp 20 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 21 2.4 Các mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp 24 Kết luận chương 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính: 28 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng: 28 3.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 29 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 29 3.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 32 3.4 Xây dựng thang đo mẫu nghiên cứu 36 3.5 Phương pháp thu thập xử lý liệu 39 3.5.1 Phương pháp thu thập liệu 39 3.5.2 Xử lý liệu 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Giới thiệu thực trạng tình hình hoạt động DN ngành thực phẩm đồ uống 42 4.2 Kết nghiên cứu 50 4.2.1 Thống kê mô tả 50 4.2.2 Các kiểm định 58 4.4 Bàn luận kết nghiên cứu 61 Kết luận chương 69 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Gợi ý sách 71 5.2.1 Nâng cao việc quản lý khoản phải thu 71 5.2.2 Tăng trưởng doanh thu 73 ... trường chứng khoán Việt Nam - Mục tiêu đề là: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh. .. khoán việt nam II Nhiệm vụ nội dung: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết thị trường khốn Việt Nam Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả sinh lời doanh nghiệp. .. kinh tế ngành thực phẩm – đồ uống Việt Nam Luận văn kiểm chứng tác động yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 36 doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan