150 bài tập Tiếng anh đồng nghĩa trái nghĩa sát với SGK có đáp án

22 158 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 14:58

Tài liệu bao gồm 150 bài tập câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề chọn tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa, bám sát chương trình SGK Tiếng Anh, phù hợp dành cho các bạn ôn thi THPT (Đại Học), bài tập có đáp án chi tiết và có nhắc lại kiến thức...
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 bài tập Tiếng anh đồng nghĩa trái nghĩa sát với SGK có đáp án, 150 bài tập Tiếng anh đồng nghĩa trái nghĩa sát với SGK có đáp án

Từ khóa liên quan