Luận văn thạc sĩ giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị min

142 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KIN TRƯƠNG VĂN VIÊN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN ỌC XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, IH TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẠ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ NG Mã số: 34 04 10 ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH HUẾ, 2018 NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung liên quan đến luận văn: "Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị" kết nghiên cứu cá nhân tơi có giúp đỡ q thầy, giáo hướng dẫn Thông tin luận văn sử dụng từ nhiều nguồn khác có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng, công bố luận văn khác KIN Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng IH ỌC tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ Trương Văn Viên i LỜI CẢM ƠN HT ẾH UẾ Trong trình thực luận văn, nhận giúp đỡ tận tình cộng tác q thầy, giáo hướng dẫn tập thể thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế Tơi xn bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Bùi Đức Tính thầy, giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế; Phòng Đào tạo sau Đại học tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đơn vị: Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; UBND KIN huyện Hướng Hóa phòng, ban trực thuộc: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, Chi cục Thống kê huyện, Phòng Tài - Kế hoạch huyện, Phòng Tài ngun Mơi trường, Phòng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện BQL ỌC Rừng phòng hộ Bắc Hướng Hóa - Đakrông; UBND xã, thị trấn: Lao Bảo, Tân Thành, Tân Long, Hướng Sơn, Hướng Phùng, A Dơi, Ba Tầng cá nhân, hộ gia đình nhiệt tình cộng tác giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu cung cấp thơng IH tin số liệu để hồn thành luận văn Cuối chân thành cảm ơn lãnh đạo anh, chị em Văn phòng HĐND&UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với gia đình, bạn bè, đồng thành luận văn ĐẠ nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt q trình nghiên cứu hồn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm NG khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy giáo, cô giáo, đồng chí, đồng nghiệp người quan tâm đến luận văn để luận văn hoàn thiện ƯỜ Xin chân thành cám ơn! TR TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trương Văn Viên ii Học viên thực hiện: TRƯƠNG VĂN VIÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN CAO HỌC Niên khoá: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ" Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Đứng trước nguy suy thối mơi trường đất lâm nghiệp, việc phát triển RTSX giải pháp hữu hiệu giải vấn đề kinh tế, xã hội phát triển bền KIN vững Thời gian qua, việc phát triển rừng sản xuất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, giải việc làm, cải thiện đời sống cho nhân dân ỌC Phương pháp nghiên cứu: Quá trình thực đề tài sử dụng phương pháp sau: (i) Phương pháp điều tra, thu thập số liệu; (ii) Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu ( phân IH tích kiểm định thống kê, phân tích ma trận SWOT ); (iii) Phương pháp hạch toán kinh tế; (iv) Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo ĐẠ Kết nghiên cứu đề tài 1) Đã khái quát vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển trồng rừng sản xuất hiệu rừng trồng sản xuất NG 2) Đánh giá trạng tiềm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn TR ƯỜ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3) Đánh giá hiệu quả, đặc biệt hiệu kinh tế số mơ hình rừng trồng sản xuất; phân tích nhân tố ảnh đến phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 4) Đề xuất giải pháp nhằm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị iii IH ỌC KIN Hiệu kinh tế Chi phí Keo lai hom Keo lai từ hạt Keo tai tượng Kinh tế xã hội Lợi nhuận Lâm nghiệp xã hội Mơ hình Phát triển bền vững Phát triển lâm nghiệp Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Rừng tự nhiên Thu nhập Rừng trồng sản xuất Xoá đói giảm nghèo (Mix income) Thu nhập hỗn hợp (Net Present Value) Giá trị ròng (Benefits to cost Ratio) Tỷ suất thu nhập chi phí (Internal Rate of Return) Tỷ suất thu hồi nội (Payment) Giá trị ròng năm Kinh tế - xã hội Quốc phòng - An ninh Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Ban quản lý TR ƯỜ NG ĐẠ HQKT CF Keo LH Keo LTH Keo TT KTXH LN LNXH MH PTBV PTLN RĐD RPH RSX RTN TN RTSX XĐGN MI NPV BCR IRR PMT KT-XH QP-AN UBND HĐND BQL HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC HT ẾH UẾ Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Tóm lược luận văn cao học iii Mục lục vi Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ .x PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 KIN Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ỌC CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT IH I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm nội dung .6 1.1.2 Nội dung phát triển rừng trồng ĐẠ 1.1.3 Vai trò phát triển rừng trồng sản xuất 13 1.1.4 Yêu cầu kỹ thuật phát triển rừng trồng sản xuất 15 1.2 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 16 NG 1.2.1 Các sách phát triển trồng rừng Chính phủ địa phương 16 1.2.2 Các chương trình, dự án phát triển rừng .20 ƯỜ 1.2.3 Nâng cao chất lượng suất để phát triển rừng trồng sản xuất 21 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 22 TR 1.3.1 Các nhân tố tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật 22 1.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội .23 1.4 CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 25 1.4.1 Kinh nghiệm nước giới 25 v 1.4.2 Kinh nghiệm địa phương nước 27 HT ẾH UẾ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VÀ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT Ở TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ HUYỆN HƯỚNG HÓA 44 2.2.1 Thực trạng quy hoạch phát triển lâm nghiệp huyện Hướng Hóa 44 KIN 2.2.2 Một số kết phát triển lâm nghiệp huyện thời gian qua 48 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT Ở CÁC HỘ ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 54 2.3.1 Đặc điểm hộ điều tra .54 ỌC 2.3.2 Thực trạng phát triển rừng trồng sản xuất hộ điều tra 57 2.3.3 Tiêu thụ sản phẩm rừng trồng nông hộ 77 IH 2.4 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 80 ĐẠ 2.4.1.Ảnh hưởng yếu tố lực sản xuất hộ .80 2.4.2 Đặc điểm vùng sinh thái đặc điểm loài 81 2.4.3 Yếu tố thị trường 82 NG 2.4.4 Yếu tố thể chế sách .82 2.5 NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ HỘ SẢN XUẤT GẶP PHẢI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT .84 ƯỜ CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 87 TR 3.1 MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ XU THẾ PHÁT TRIỂN NHU CẦU GỖ RỪNG TRỒNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ .87 3.1.1 Dự báo xu phát triển ngành lâm nghiệp nước ta thời gian tới 87 3.1.2 Một số dự báo nhu cầu gỗ rừng trồng thị trường nước quốc tế .87 vi 3.2 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU 89 HT ẾH UẾ 3.2.1 Về quan điểm .89 3.2.2 Mục tiêu .90 3.2.3 Các định hướng phát triển 92 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 94 3.3.1 Tăng cường công tác qui hoạch quản lý quy hoạch .94 3.3.2 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý 95 3.3.3 Đổi tăng cường sách hỗ trợ rừng trồng sản xuất 95 KIN 3.3.4 Kỹ thuật - Khoa học Công nghệ 97 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 101 3.3.6 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực .102 3.3.7 Nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng 103 ỌC 3.3.8 Tổ chức thu mua nguyên liệu 103 3.3.9 Phát triển sở hạ tầng .104 IH PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .107 KẾT LUẬN .107 ĐẠ KIẾN NGHỊ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO .111 PHỤ LỤC 115 NG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN ƯỜ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Bảng 1.1: HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG Chỉ tiêu kỹ thuật giống số loài rừng trồng sản xuất phổ biến 12 Tình hình loại đất đồi núi địa bàn huyện Hướng Hóa 36 Bảng 2.2: Tình hình dân số lao động huyện qua năm 2015 - 2017 .38 Bảng 2.3: Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Hướng Hóa thời kỳ 2015 - 2017 40 Bảng 2.4: Quy hoạch phát triển huyện Hướng Hóa 2015 - 2017 44 Bảng 2.5: Cơ cấu qui hoạch loại rừng đất lâm nghiệp huyện Hướng Hóa 46 Bảng 2.6: Quy hoạch rừng sản xuất huyện theo đơn vị hành 47 Bảng 2.7: Đối tượng tham gia trồng rừng sản xuất huyện Hướng Hóa 2015 - 2017.46 Bảng 2.8: Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện Hướng Hóa phân theo ngành giai KIN Bảng 2.1: đoạn 2015-2017 48 Công tác bảo vệ rừng giai đoạn 2015 - 2017 48 ỌC Bảng 2.9: Bảng 2.10: Số giống trồng giai đoạn 2015 - 2017 50 IH Bảng 2.11: Thực trạng cơng tác tài phát triển rừng giai đoạn 2015 - 2017 .51 Bảng 2.12: Đặc điểm hộ trồng rừng huyện Hướng Hóa (n=105) 54 ĐẠ Bảng 2.13: Thu nhập cấu thu nhập hộ trồng rừng năm 2017 59 Bảng 2.14: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo vùng sinh thái huyện Hướng Hóa 61 NG Bảng 2.15: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu kinh tế mơ hình rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa 65 Bảng 2.16: Kết phát triển rừng trồng sản xuất theo qui mô đất đai 67 ƯỜ Bảng 2.17: Chi phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng sản xuất 2015 - 2017 65 Bảng 2.18: Ảnh hưởng yếu tố trình độ chủ hộ đến kết hiệu phát triển RTSX nông hộ (tính bình qn cho ha) 69 TR Bảng 2.19: Ảnh hưởng tập huấn đến kết hiệu phát triển rừng trồng sản xuất nông hộ 70 Bảng 2.20: Phương thức khai thác bán gỗ rừng trồng sản xuất 72 viii PHỤ LỤC TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Phụ lục B1.1: DIỄN BIẾN TÀI NGUN RỪNG TỒN QUỐC GIAI ĐOẠN 1943-2016 Diện tích Tổng diện Diện tích Độ che phủ rừng tự tích rừng rừng trồng Năm nhiên (%) (1000ha) (1000ha) (1000ha) 1943 14.300,00 14.300,00 0,00 43,00 1976 11.792,00 11.700,00 92,00 33,80 1980 10.608,00 10.486,00 122,00 32,10 1985 9.892,00 9.308,00 584,00 30,00 1990 9.175,00 8.430,00 745,00 27,80 1993 9.245,00 8.320,00 925,00 28,00 1994 9.302,00 8.252,00 1.050,00 28,20 1999 10.915,59 9.444,20 1.471,39 31,28 2000 11.133,91 9.517,39 1.616,52 35,20 2001 11.352,22 9.607,32 1.744,89 35,40 2002 11.784,59 9.865,02 1.919,57 35,80 2003 12.094,52 10.004,71 2.089,81 36,10 2004 12.306,86 10.088,29 2.218,57 36,70 2005 12.616,70 10.283,17 2.333,53 37,00 2006 12.873,85 10.410,14 2.463,71 38,00 2007 12.837,33 10.283,97 2.553,37 38,20 2008 13.118,77 10.348,59 2.770,18 38,70 2009 13.258,85 10.339,31 2.919,54 39,10 2010 13.388,08 10.304,82 3.083,26 39,50 2011 13.515,06 10.285,38 3.229,68 39,70 2016 14.415,38 10.236,46 4.178,97 41,45 SS 1993/1943 -5.055,00 -5.980,00 925,00 -15,00 Bình quân năm -101,10 -119,60 18,50 -0,30 Tốc độ PTBQ 99,13 98,92 99,15 SS 2016/1993 5.112,38 1.916,42 3.253,97 13,15 Bình quân năm 237,23 109,19 128,04 0,65 Tốc độ PTBQ 102,13 101,19 107,19 101,96 (Nguồn: www.kiemlam.org.vn - Số liệu diễn biến tài nguyên rừng) 115 Phụ lục B1.2: CƠ CẤU DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG TỒN QUỐC HT ẾH UẾ GIAI ĐOẠN 2011-2016 Theo đặc tính sử dụng Tổng diện Năm Rừng trồng sản xuất Rừng trồng PH&ĐD Diện tích rừng trồng Diện tích (1000 Ha) (1000ha) Cơ cấu (1000 Cơ cấu Ha) 2.463,71 1.678,87 2012 2.553,37 1.861,79 2013 2.770,18 2014 68,14 31,86 72,92 691,58 27,08 2.028,92 73,24 741,26 26,76 2.919,54 2.141,24 73,34 778,30 26,66 2015 3.083,26 2.276,45 73,83 806,81 26,17 2016 3.229,68 2.384,35 73,83 845,33 26,17 KIN 784,84 ỌC 2011 TR ƯỜ NG ĐẠ IH (Nguồn: www.kiemlam.org.vn - Số liệu diễn biến tài nguyên rừng) 116 Phụ lục B1.3: PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT HT ẾH UẾ TỒN QUỐC GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CHỈ TIÊU Năm Tổng diện tích Lượng tăng (1000 Ha) giảm liên hồn (1000ha) 1.678,87 2012 1.861,79 2013 hoàn (%) 298,24 121,60 182,92 110,90 2.028,92 167,13 108,98 2014 2.141,24 112,32 105,54 2015 2.276,45 135,21 106,31 2016 2.384,35 107,90 104,74 IH ỌC KIN 2011 Tốc độ PT liên Bình quân năm Tốc độ PTBQ ĐẠ So sánh 2011/2006 705,48 142,02 117,58 - - 107,27 TR ƯỜ NG (Nguồn: www.kiemlam.org.vn - Số liệu diễn biến tài nguyên rừng) 117 Phụ lục B1.4: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TOÀN QUỐC HT ẾH UẾ NĂM 2016 Theo nguồn gốc hình thành Tổng diện tích Rừng tự nhiên DT (1000ha) Cơ cấu (%) DT (1000ha) Theo loại rừng - Rừng đặc dụng - Rừng phòng hộ 2.011,26 4.644,40 14,88 34,36 - Rừng sản xuất 6.677,11 49,40 182,29 1,35 4.292,75 Cơ cấu (%) 18,77 39,07 Rừng trồng DT (1000ha) 80,29 625,84 41,74 2.384,35 Cơ cấu (%) 2,49 19,3 73,8 43,09 0,42 139,20 4,31 3.972,37 38,62 549,81 17,0 15,7 0,00 Theo chủ quản lý ỌC - Ngoài loại rừng 1.930,97 4.018,57 KIN Chỉ tiêu 4.522,18 - DN nhà nước 1.971,48 14,59 1.462,05 14,21 509,43 143,20 1,06 36,56 0,36 106,64 3,30 264,89 1,96 203,87 1,98 61,02 1,89 3.510,34 25,97 1.991,33 298,98 2,21 266,02 2,59 32,96 1,02 700,98 5,19 606,80 5,90 94,18 2,92 2.103,02 15,56 1.746,38 16,98 356,64 - Đơn vị vũ trang - Cộng đồng NG - Hộ gia đình - Tổ chức khác ƯỜ - UBND ĐẠ - Tổ chức KT khác Tổng diện tích 33,46 IH - Ban QLR 19,36 1.519,00 47,0 11,04 13.515,06 100,00 10.285,38 100,00 3.229,68 100,00 TR (Nguồn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) 118 ĐẠI HỌC HUẾ HT ẾH UẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA HỘ Chào Ơng/Bà, để có thơng tin cung cấp cho nhà quản lý địa phương, tiến hành điều tra nghiên cứu đề tài: “ Phát triển rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng trị” Vì vậy, tính xác ơng/bà cung cấp có vai trò quan trọng q trình hình thành sách giúp phát triển kinh tế địa phương Ông/bà yên tâm thông tin cung KIN cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu hồn tồn giữ kín! Số phiếu: Ngày ………/……………/2017 Tên người vấn: ……………………………………………… ỌC PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA HỘ - Họ tên chủ hộ………………………… - Giới tính: □ Nam ĐẠ - Tuổi: IH - Địa chỉ: Thôn………………Xã………… Huyện……… □Nữ - Trình độ văn hóa: lớp ………………… - Dân tộc: □Kinh □ Thiểu số NG - Tổng số thành viên gia đình:……………… ….người (trong đó: ………………nam,…………… nữ) - Tổng số lao động chính:(15-60 nam 15 – 55 nữ)………người ƯỜ - Số người độ tuổi lao động tham gia hoạt động trồng rừng sản xuất(Trẻ em từ 13 – 15 tuổi, Nam 60, nữ 55 tuổi)…… người - Phân loại hộ TR □ Nghèo □ Trung bình □ Khá II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA HỘ NĂM 2016 Chỉ tiêu Tổng Đơn vị Được số tính giao 119 Đấu giá Thuê, Khai Khác mướn hoang HT ẾH UẾ III TÌNH HÌNH TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT TRONG GIA ĐÌNH Tư liệu sản xuất TT Năng suất Ngành nghề Trồng trọt(Cây) Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản Dịch vụ Sản lượng (Tính theo giá hành) Giá Thành tiền ƯỜ NG ĐẠ IH Đơn vị tính (1.000 đồng) Giá trị CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NGOÀI LÂM NGHIỆP ỌC IV Số lượng KIN TT Tổng Làm thuê TR Tổng diện tích sử dụng Nhà vườn tạp Đất trồng năm Đất trồng lâu năm, ĂQ Đất trồng rừng sản xuất Đất khác V HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP CỦA HỘ TRONG NĂM 2010 - Trồng rừng sản xuất ……………………… 120 - Trồng rừng phòng hộ……………………… HT ẾH UẾ - Nhận khốn khoanh nuôi……………………ha TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN - Nhận khoán bảo vệ rừng…………………… 121 PHẦN B HT ẾH UẾ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH I THƠNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT CỦA HỘ 1.1 Ông/bà bắt đầu trồng rừng sản xuất từ năm nào? 1.2 Diện tích trồng rừng sản xuất hộ qua năm: Lồi Tổng diện tích 2016 2015 2012 2011 ỌC KIN Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác …… …… Năm trồng 2014 2013 (Ha) Lý ĐẠ Lựa chọn Ông/bà NG Loại Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác IH Trong loại giống lâm nghiệp Ơng/bà thích trồng giống nào? ƯỜ 1.1 Hình thức trồng: Hình thức trồng 2015 TR Trên đất cấp/mua Nhận khoán Thuê đất Đất tự khai hoang Khác 2016 122 Diện tích/Năm 2014 2013 2012 2011 - Xin Ơng/bà cho biết định hướng trồng rừng thời gian tới □ Mở rộng quy mô HT ẾH UẾ □ Không trồng rừng □ Đầu tư thâm canh 1.4 Các hình thức tiếp cận khoa học kỷ thuật lâm sinh 1.4.1 Ơng/bà có phổ biến kỷ thuật lâm sinh cho trồng rừng sản xuất khơng? □ Có □ Khơng Nếu có hình thức sau đây? □ Đài □ Báo □ Tivi □ Tờ rơi □ Họp thôn □ Tập huấn □ Khác(xin nêu cụ thể)……… KIN 1.4.2 Nếu có tập huấn đơn vị đứng tổ chức tập huấn □ Các trung tâm/Trạm khuyến nơng-lâm tỉnh/huyện/xã □ Các chương trình dự án □ Các đơn vị quản lý lâm nghiệp địa bàn ỌC □ Tổ chức khác( xin nêu cụ thể)……………………………………… 1.4.3 Nội dung tập huấn: Xin đánh dấu ٧ vào lựa chọn Ông/bà: IH □ Kỷ thuật trồng rừng sản xuất □ Quản lý bảo vệ rừng ĐẠ □ Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chống cháy rừng □ Khác…………………………………………………………………… 1.4.4 Ai gia đình thường tham gia tập huấn…………………… NG 1.4.5 Có áp dụng kiến thức tập huấn vào quy trình trồng rừng sản xuất gia đình khơng? □ Có □ Khơng ƯỜ 1.4.6 Gia đình có cần kiến thức từ tập huấn mang lại không? □ Không TR □ Có 123 II THƠNG TIN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT, SẢN PHẨM THU HOẠCH VÀ THỊ HT ẾH UẾ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM RỪNG SẢN XUẤT CỦA HỘ 2.1 Chi phí sản xuất 2.1.1Chi phí lao động trực tiếp tính (cơng) Lồi Trồng Chăm sóc Năm Năm Năm Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác Đơn giá Thành tiền KIN TT - Ơng/bà có th lao động trồng rừng khơng? □ Có □ Khơng ỌC - Ơng/bà có th bảo vệ rừng khơng? □ Có □ Khơng - Chi phí th lao động trồng bảo vệ rừng IH NG Thuê lao động trồng rừng Công bảo vệ Tổng Năm Đơn Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm giá Thàh tiền ĐẠ Chi phí 2.1.2 Chi phí giống tính Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác TR Loài trồng ƯỜ TT Thành tiền(1000 đồng/ha) Đơn giá Mật độ trồng(cây/ha) (Đồng/cây) Trồng Trồng dặm 124 - Nguồn giống: Xin đánh dấu ٧ vào lựa chọn Ông/bà HT ẾH UẾ □ Tự ươm □ Lâm trường, đơn vị lâm nghiệp cung ứng( đơn vị nhà nước) □ Tự mua ngoài( Từ đơn vi tư nhân, hộ cá thể sản xuất giống) □ Mua tỉnh( Tỉnh nào)…………… - Trước mua giống đem trồng có đơn vị quản lý lâm nghiêp địa bàn tư vấn khơng? □ Có □ Khơng □ Ý kiến khác( Xin Ông/bà nêu cụ thể) KIN - Ơng/bà có gặp khó khăn trở ngại việc mua giống phục vụ trồng rừng? □ Thiếu nguồn cung □ Chất lượng không đảm bảo □ Giá cao □ Khác ỌC 2.1.3 Chi phí phân bón tính ha( Tính cho chu kỳ kinh doanh) - Ơng/bà có bón phân trồng rừng khơng? □ Khơng IH □ Có - Ơng bà thường bón loại phân bón nào? □ Phân NPK □ Phân vi sinh □ Khác ĐẠ - Nguồn phân bón: Xin đánh dấu ٧ vào lựa chọn Ông/bà □ Mua qua dich vụ HTX, đơn vị lâm nghiệp □ Khác NG □ Mua qua cửa hàng tư nhân, bn bán lẻ ngồi thị trường - Ơng/bà có gặp khó khăn/trở ngại việc mua phân bón phục vụ trồng rừng sản ƯỜ xuất? □ Thiếu nguồn cung □ Chất lượng không đảm bảo □ Giá cao □ Khác TR - Ơng/bà có trợ giá phân bón từ nhà nước khơng? □ Có □ Khơng - Nếu có trợ giá hình thức gì? □ Giảm giá bán □ Bù chênh lệch giá 125 □ Khác 2.1.4 Các khoản đóng góp( có): HT ẾH UẾ *, Nộp lên trên: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng, đó: - Nộp quỹ phát triển rừng xã: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng - Nộp ngân sách: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng - Nộp tiền phòng chống chữa cháy cho chi cục kiểm lâm( nộp qua kho bạc nhà nước) - Khoản khác: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng 2.2 Thu hoạch sản lượng Dự kiến giá từ bán rừng sản xuất hộ/ha theo thời gian( 1000 đồng) Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tram Bạch đàn Khác ỌC Loại rừng Bán rừng theo tuổi rừng, chất lượng rừng trữ lượng gỗ, địa hình rừng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm KIN TT Bán thành phẩm IH 2.2.1 Thu nhập thực tế từ trồng rừng sản xuất hộ qua năm từ năm 2008 – 2010 Ghi NG ĐẠ Loại sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Gỗ xẻ M Gỗ nguyên liệu Tấn Gỗ củi M3 Bán đứng Cây/ha Bán rừng non Ha Tổng cộng *) Tính bình qn/ha:……………………………… đồng 2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm ƯỜ 2.5.1 Giá trị thu bình quân/ha rừng trồng…………………….triệu đồng 2.5.2 Hình thức bán: □ Bán trực tiếp cho người sử dụng % TR □ Bán trực tiếp cho nhà máy .% □ Bán cho lâm trường % □ Bán qua người thu gom % 126 2.5.3 Phương thức bán sản phẩm sau thuận lợi cho hộ □ Bán sản phẩm sau khai thác HT ẾH UẾ □ Bán đứng lơ □ Hình thức khác 2.5.4 Phương thức bán sản phẩm sau người mua dễ chấp nhận □ Bán đứng lô □ Bán sản phẩm sau khai thác □ Hình thức khác 2.2.3 Ơng/bà có định hướng thay đổi khơng việc trồng rừng năm tới? □ Tiếp tục trồng rừng sản xuất □ Trồng cao su KIN □ Khác III TÌNH HÌNH VAY VỐN CỦA HỘ ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2010 3.1 Ơng/bà có vay, mượn vốn để sản xuất, kinh doanh khơng? □ Có □ Khơng □ Có 3.4 Thời gian (tháng) Mục đích vay Ơng/bà có khoản vay hạn không? □ Không NG 3.3 Lãi suất/tháng (%) ĐẠ Ngân hàng thương mại Quỹ tín dụng Người thân Khác( xin nêu cụ thể) Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này? ƯỜ ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TR Số tiền (1000 đồng) IH Nguồn tín dụng ỌC 3.2 Nếu có xin trả lời chi tiết câu hỏi này? 127 III NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG VÀ HIỆU HT ẾH UẾ QUẢ KINH TẾ TỪ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT 3.1 Những khó khăn thuận lợi hoạt động trồng rừng sản xuất hộ 3.1.1 Hãy liệt kê vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến việc trồng rừng sản xuất hộ theo mức độ nghiêm trọng từ cao đến thấp 3.1.1.1 Vấn đề 1: 3.1.1.2 Vấn đề 2: KIN 3.1.1.3 Vấn đề 3: 3.1.2 Hãy liệt kê vấn đề thuận lợi cho việc trồng rừng sản xuất hộ 3.1.2.1 Thuận lợi 1: ỌC 3.1.2.2 Thuận lợi 2: IH 3.1.2.3 Thuận lợi 3: ĐẠ 3.2 Những nhận định thay đổi sinh kế người dân 3.2.1 Ơng/bà có suy nghĩ việc trồng rừng sản xuất nghề mang lại □ Có NG thu nhập cao ổn định cho gia đình khơng? □ Khơng 3.2.1.1 Nếu có xin cho biết lý ƯỜ □ Lợi nhuận cao □ Ít rủi ro □ Đầu ổn định 3.2.1.2 Nếu không xin cho biết lý □ Lợi nhuận thấp □ Rủi ro cao □ Đầu thiếu ổn định TR 3.2.2 Ơng/bà có nhu cầu huy động vốn nguồn lực khác để đầu tư trồng rừng sản xuất với quy mơ lớn khơng? □ Có □ Khơng 128 3.2.2.1 Nếu có xin cho biết ly □ Thiếu vốn 3.2.2.2 Nếu khơng xin cho biết lý □ Có đủ vốn □ Lãi suất cao 3.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội □ Khác HT ẾH UẾ □ Vay vốn ưu đãi □ Khác 3.3.1 Theo Ông/bà, để phát triển trồng rừng sản xuất địa bàn thì: 3.3.1.1 Chính quyền địa phương cần thực điều gì? □ Giao đất, giao rừng thuận lợi □ Vật tư, giống ổn định Khác □ KIN 3.3.1.2 Những người tham gia trồng rừng cần thực điều gì? □ Mở rộng quy mô □ Đầu tư thâm canh □ Khác 3.3.1.3 Ngồi Ơng/bà có đề xuất để phát triển trồng rừng sản xuất cho gia đình cộng đồng? ỌC TR ƯỜ NG ĐẠ IH Xin cảm ơn Ông/bà! 129 ... tố ảnh đến phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 4) Đề xuất giải pháp nhằm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị iii IH... Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa, tỉnh ƯỜ Quảng Trị (giai đoạn 2011-2017) - Đề xuất giải pháp để phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện hướng thời gian tới... KHĂN MÀ HỘ SẢN XUẤT GẶP PHẢI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT .84 ƯỜ CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị min , Luận văn thạc sĩ giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị min

Từ khóa liên quan