Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min

119 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:56

HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KIN ĐINH THỊ HỒNG VÂN IH ỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẠ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN KHOA CƯƠNG HUẾ, 2018 MỤC LỤC HT ẾH UẾ MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 KIN PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Tổng quan lý luận hài lòng cơng việc người lao động .6 ỌC 1.1.1 Một số khái niệm hài lòng cơng việc người lao động 1.1.2 Tác động hài lòng công việc đến kết làm việc nhân IH viên 1.1.3 Một số lý thuyết nghiên cứu hài lòng, thỏa mãn .7 ĐẠ 1.1.4 Một số nghiên cứu thang đo nhân tố ảnh hưởng hài lòng cơng việc người lao động 13 1.1.5 Một số kết nghiên cứu liên quan đến hài lòng cơng việc 15 NG 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc người lao động mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR 2.1.1 Lịch sử hình thành 22 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Thừa Thiên Huế 23 i 2.2 Tình hình nguồn nhân lực kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế .30 HT ẾH UẾ 2.2.1 Thống kê cán công chức đơn vị 31 2.2.2 Thống kê tình hình đào tạo cán kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế .35 2.2.3 Thống kê tình hình bố trí, ln chuyển cán đơn vị 36 2.2.4 Thống kê tình hình xếp loại cán công nhân viên đơn vị 37 2.2.5 Thống kê tình hình phúc lợi đơn vị 37 2.2 Đánh giá mức độ hài lòng công việc người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 38 2.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 38 KIN 2.2.2 Đánh giá mức độ hài lòng cơng việc người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ .76 3.1 Chủ trương, định hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán cơng nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 77 3.2.1 Giải pháp chung .77 3.2.2 Giải pháp cụ thể .78 NG PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 Kết luận 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 TR ƯỜ PHỤ LỤC 87 ii HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Đặc điểm nhân tố động viên nhân tố trì 12 Bảng 2.1 Tình hình cán cơng chức phân theo đơn vị trực thuộc 31 Bảng 2.2 Cơ cấu cán công chức phân theo cấp bậc .32 Bảng 2.3 Số lượng cán công chức phân theo nhóm tuổi .32 Bảng 2.4 Trình độ học vấn cán cơng chức 34 Bảng: 2.5 Thống kê tình hình đào tạo cán kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Bảng: 2.6 KIN Thiên Huế 35 Thống kê tình hình luân chuyển cán kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 36 Bảng: 2.7 Thống kê tình hình luân chuyển cán kho bạc nhà nước tỉnh Bảng: 2.8 ỌC Thừa Thiên Huế 37 Thống kê tình hình luân chuyển cán kho bạc nhà nước tỉnh Bảng 2.9: IH Thừa Thiên Huế 37 Tỷ lệ đối tượng khảo sát phòng ban chức kho bạc Bảng 2.10 ĐẠ nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 Độ tin cậy thang đo thành phần ảnh hưởng mức độ hài lòng cơng việc người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 42 Kết đánh giá người lao động vấn đề tiền lương kho bạc NG Bảng 2.11: nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 44 Bảng 2.12: Kiểm định mức độ đồng ý trung bình người lao động vấn đề ƯỜ tiền lương tương xứng với kết làm việc .46 Bảng 2.13: Kiểm định mức độ đồng ý trung bình người lao động vấn đề tiền lương trả công người lao động 47 TR Bảng 2.14: Kiểm định mức độ đồng ý trung bình người lao động vấn đề tiền lương phù hợp mặt chung địa phương 48 iii Bảng 2.15: Kiểm định mức độ đồng ý trung bình người lao động vấn đề Bảng 2.16: HT ẾH UẾ tiền lương trả đầy đủ hạn .49 Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí sách thưởng cơng thỏa đáng 50 Bảng 2.17: Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí người lao động biết rõ sách lương thưởng, trợ cấp kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 51 Bảng 2.18: Kết đánh giá người lao động vấn đề hội thăng tiến- đào tạo kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 51 Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí có nhiều KIN Bảng 2.19: hội thăng tiến làm việc Đơn vị 53 Bảng 2.20: Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí sách thăng tiến rõ ràng .54 Kết đánh giá người lao động vấn đề cấp kho bạc ỌC Bảng 2.21: nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 55 Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí hỗ trợ từ cấp IH Bảng 2.22: .56 Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí cấp lắng ĐẠ Bảng 2.23: nghe quan điểm suy nghĩ anh/chị 57 Bảng 2.24: Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí cấp có Bảng 2.25: NG lực, tầm nhìn có khả điều hành tốt 59 Kết đánh giá người lao động vấn đề đồng nghiệp kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 60 Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí đồng nghiệp ƯỜ Bảng 2.26: ln sẵn sàng chia giúp đỡ lẫn công việc 60 TR Bảng 2.27: Bảng 2.28: Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí đồng nghiệp anh/ chị phối hợp làm việc tốt 61 Kết đánh giá người lao động vấn đề bố trí, đánh giá công việc kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 62 iv Bảng 2.29: Kết đánh giá người lao động vấn đề tiền lương kho bạc Bảng 2.30: HT ẾH UẾ nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 63 Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu sách phúc lợi rõ ràng, hữu ích 63 Bảng 2.31: Kiểm định tự tương quan biến với tổng thể 65 Bảng 2.32: Ma trận xoay nhân tố 65 Bảng 2.33 Đánh giá độ tin cậy thang đo hài lòng công việc người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế .70 Bảng 2.34: Kiểm định tự tương quan biến thang đo hài lòng với KIN tổng thể 70 Thống kê mức độ phù hợp mơ hình 71 Bảng 2.36: Kết hồi quy tuyến tính bội phương pháp Enter 72 Bảng 2.37: Đánh giá chung mức độ hài lòng người lao động đơn vị 73 Bảng 2.38: Kết kiểm định mức độ đồng ý trung bình tiêu chí đo ỌC Bảng 2.35: lường mức độ hài lòng cơng việc người lao động kho bạc nhà TR ƯỜ NG ĐẠ IH nước tỉnh Thừa Thiên Huế 75 v HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ tổ chức máy KBNN Thừa Thiên Huế 24 Sơ đồ1.1: Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Maslow [14] Sơ đồ 1.2: Lý thuyết công Adam Sơ đồ 1.3: Lý thuyết thành tựu McClelland .10 Sơ đồ 1.4: Lý thuyết kỳ vọng Vroom 11 Sơ đồ 1.5: Chỉ số mô tả công việc Smith, Kendall Hulin .13 Sơ đồ 1.6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .17 Biểu đồ 2.1: Giới tính đối tượng khảo sát .38 Biểu đồ 2.2: Trình độ đối tượng khảo sát .39 Biểu đồ 2.3: Độ tuổi đối tượng khảo sát 39 Biểu đồ 2.4: Mức thu nhập đối tượng khảo sát .40 Biểu đồ 2.5: Mức độ đồng ý lao động tiêu chí tiền lương xứng đáng ỌC KIN Hình 2.1 với kết làm việc 45 Mức độ đồng ý người lao động đơn vị tiêu chí hội IH Biểu đồ 2.7 thăng tiến làm việc đơn vị 52 Mức độ đồng ý người lao động đơn vị tiêu chí sách ĐẠ Biểu đồ 2.8 thăng tiến rõ ràng 53 Biểu đồ 2.9 Mức độ đồng ý người lao động đơn vị tiêu chí hỗ trợ từ NG cấp 56 Biểu đồ 2.10 Mức độ đồng ý người lao động đơn vị tiêu chí anh/chị TR ƯỜ đối xử công 58 vi MỞ ĐẦU HT ẾH UẾ Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố định đến phát triển tổ chức Bất loại hình tổ chức nào, muốn đạt thành cơng hoạt động phải trọng đến vai trò quan trọng yếu tố người Để tạo trung thành gắn bó với tổ chức cần tạo hài lòng người lao động với cơng việc họ thực Việc làm hài lòng tạo trung thành giúp cho tổ chức giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo giảm lỗi sai hỏng trình làm việc nhân viên Sự hài lòng người lao động có tác động đáng kể đến kết hoạt động KIN kinh doanh doanh nghiệp Ít hài lòng cống hiến, sáng tạo, hiệu công việc thấp Tệ mang “tâm lý khơng hài lòng” lan truyền nội doanh nghiệp, quan, tổ chức, gây tác động tiêu cực tới nhân viên khác Những ỌC nhân viên khơng hài lòng, số trường hợp, sứ giả đưa tin xấu cho khách hàng, đối tác doanh nghiệp, công ty, quan Do vậy, kiểm soát kịp thời tác động đến hài lòng người lao động việc mà lãnh đạo doanh IH nghiệp, quan, đơn vị bỏ qua, đặc biệt môi trường quan nhà nước, nơi mà sách lương thưởng, điều kiện làm việc hạn chế Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế quan trung ương địa ĐẠ phương với nguồn nhân lực khoảng 190 người Với vai trò quan trọng việc tham mưu, giúp Bộ tài quản lý nhà nước ngân sách, quỹ nhà nước… nên việc thực xác, kịp thời nghiệp vụ theo luật định hết NG sức cần thiết Bên cạnh vấn đề ổn định nhân vấn đề đáng quan tâm nhằm đảm bảo hoạt động quan trung ương địa phương thực ƯỜ trôi chảy, không gián đoạn Như đơn vị nhà nước khác, kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế tồn đọng nhiều vấn đề liên quan việc quản trị người sách lương thưởng, phúc lợi, mơi trường làm việc… chưa môi trường doanh nghiệp Do việc quan tâm đến hài lòng nói chung TR người lao động đơn vị khía cạnh cần thiết Xuất phát từ vấn đề quan trọng lý luận thực tiễn nêu trên, chúng HT ẾH UẾ chọn nghiên cứu đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng công việc cán nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở kết phân tích thực trạng mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hài lòng cơng việc cán nhân viên đơn vị nghiên cứu KIN 2.2 Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa lý luận thực tiễn liên quan đến mức độ hài lòng công việc người lao động tổ chức, doanh nghiệp; + Đánh giá thực trạng mức độ hài lòng cơng việc cán nhân ỌC viên Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; + Đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán nhân viên Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế IH Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng khách thể nghiên cứu ĐẠ Đối tượng nghiên cứu: Sự hài lòng cơng việc cán nhân viên chức Khách thể nghiên cứu: cán công nhân viên chức làm việc kho bạc NG nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu: ƯỜ Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực khoảng thời gian 2015-2017 Nghiên cứu Kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu TR 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.1.1 Đối với liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp thu thập thông qua sách báo, tạp chí có liên quan liệu báo cáo nội kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 4.1.2 Đối với liệu sơ cấp HT ẾH UẾ a Phương pháp chọn mẫu Với danh sách tổng thể bao gồm 199 cán nhân viên kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận từ phòng tổ chức cán bộ, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng nhằm gia tăng tính đại diện phần tử phòng ban khác mẫu khảo sát b Phương pháp xác định cỡ mẫu Có nhiều phương pháp xác định giá trị cỡ mẫu khác nhau, trường hợp biết rõ tổng thể, chọn mẫu theo nhóm phương pháp xác suất sử dụng cơng thức để tính tốn giá trị cỡ mẫu Biến quan tâm nghiên cứu khảo sát KIN mức độ hài lòng (biến định lượng) nên sử dụng phương pháp chọn mẫu dựa tham số tổng thể số tuyệt đối (phương sai) Công thức tính giá trị cỡ Trong đó: n giá trị cỡ mẫu IH ỌC mẫu trường hợp sau: ĐẠ Z2α/2 giá trị biến thiên chuẩn tính sẵn bảng ứng với độ tin cậy Mức độ tin cậy lựa chọn 95% : sai số chọn mẫu (sampling error) cho phép (tính %) Sai số NG nhà nghiên cứu định, thơng thường 5%, dao động khoảng 1% 10% Sai số chọn mẫu lớn tính chất đại diện mẫu thấp Sai số phụ thuộc vào nhân tố số mẫu chọn, độ đồng tổng thể, kỹ ƯỜ thuật chọn mẫu s2 phương sai mẫu Kết khảo sát mẫu định tính 20 phần tử thu giá trị phương sai mẫu 0.271 TR Do giá trị cỡ mẫu tối thiểu 112.8 (làm tròn 113) Quy mô mẫu điều tra 113 phần tử Dựa vào cấu nhân phòng, chi nhánh kho bạc nhà nước tỉnh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Valid Rat khong dong y 1.8 Khong dong y 2.7 Binh thuong 14 12.4 Dong y 64 56.6 Rat dong y 30 26.5 113 100.0 Total HT ẾH UẾ Percent 1.8 1.8 2.7 4.4 12.4 16.8 56.6 73.5 26.5 100.0 100.0 Bảng 24 Thống kê tiêu chí anh chị đào tạo phát triển nghề nghiệp Khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 1.8 1.8 1.8 4.4 4.4 6.2 9.7 9.7 15.9 Binh thuong 11 Dong y 56 49.6 49.6 65.5 39 34.5 34.5 100.0 113 100.0 100.0 ỌC Valid Rat khong dong y Percent KIN Frequency Rat dong y IH Total Bảng 25 Thống kê tiêu chí anh chị tham gia đề bạt ĐẠ Frequency Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 20 17.7 17.7 20.4 Binh thuong 46 40.7 40.7 61.1 Dong y 35 31.0 31.0 92.0 8.0 8.0 100.0 113 100.0 100.0 NG Khong dong y Valid Percent Rat dong y ƯỜ Total TR Bảng 26 Kiểm định trung bình mẫu tiêu chí anh chị có nhiều hội thăng tiến đơn vị Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower 98 Upper Q7 Co nhieu co hoi -2.027 112 045 tai Don vi -.17699 -.3500 HT ẾH UẾ thang tien lam viec -.0040 Bảng 27 Kiểm định trung bình mẫu tiêu chí sách thăng tiến rõ ràng Test Value = t df Sig (2tailed) Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Q8 Chinh sach thang 112 644 03540 KIN 463 tien ro rang Upper -.1160 1868 Bảng 28 Thống kê mô tả mức độ hài lòng đồng nghiệp N Minimum ỌC Q16 Dong nghiep luon san sang chia se va giup lan cong viec Q17 Cac dong nghiep cua tot Q18 Dong nghiep cua anh/ Std Deviation 2.00 5.00 3.8142 82968 113 2.00 5.00 3.9292 76435 113 1.00 5.00 3.9912 87112 ĐẠ chi rat than thien Mean 113 IH anh/ chi phoi hop lam viec Valid N (listwise) Maximum 113 NG Bảng 29 Kiểm định trung bình mẫu tiêu chí đồng nghiệp ln sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ anh/chị ƯỜ t Test Value = df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower Upper Q16 Dong nghiep luon san sang chia se va -2.381 112 019 TR giup lan cong viec 99 -.18584 -.3405 -.0312 Bảng 30 Kiểm định trung bình mẫu tiêu chí đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt t df Sig (2tailed) HT ẾH UẾ Test Value = Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Q17 Cac dong nghiep -.985 cua anh/ chi phoi hop 112 327 lam viec tot -.07080 Upper -.2133 Bảng 31 Thống kê mô tả đánh giá nhân viên cấp Q11 Anh/ chi nhan duoc Minimum 113 nhieu su ho tro cua cap tren Q12 Cap tren lang nghe quan diem va suy nghi cua 113 anh/chi nang va su dong gop cua anh/chi cong bang Q15 Cap tren co nang luc, dieu hanh tot Valid N (listwise) 5.00 3.2212 90371 1.00 5.00 3.4690 94558 1.00 5.00 3.8673 75005 113 1.00 5.00 3.5398 86639 113 1.00 5.00 3.2478 86118 ĐẠ tam nhin va co kha nang Std Deviation 113 IH Q14 Anh/ chi duoc doi xu Mean 1.00 ỌC Q13 Cap tren coi tai Maximum KIN N 113 NG Bảng 32 Thống kê tần số tiêu chí anh.chị nhận nhiều hỗ trợ từ cấp Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 Khong dong y 19 16.8 16.8 19.5 Binh thuong 49 43.4 43.4 62.8 Dong y 34 30.1 30.1 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 ƯỜ Rat khong dong y Percent TR Rat dong y Total 100 0717 Bảng 33 Thống kê tần số tiêu chí cấp lắng nghe anh/chị Percent Valid Percent Cumulative HT ẾH UẾ Frequency Percent Rat khong dong y Valid 2.7 Khong dong y 16 14.2 Binh thuong 30 26.5 Dong y 53 46.9 Rat dong y 11 9.7 113 100.0 Total 2.7 2.7 14.2 16.8 26.5 43.4 46.9 90.3 9.7 100.0 100.0 Bảng 34 Thống kê tần số tiêu chí cấp coi trọng tài đóng góp anh/chị Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Cumulative Percent 9 4.4 4.4 5.3 19 16.8 16.8 22.1 71 62.8 62.8 85.0 17 15.0 15.0 100.0 113 100.0 100.0 IH Total Valid Percent ỌC Valid Rat khong dong y Percent KIN Frequency ĐẠ Bảng 35 Thống kê tần số tiêu chí anh/chị đối xử cơng Frequency Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 3.5 3.5 3.5 Khong dong y 7.1 7.1 10.6 Binh thuong 32 28.3 28.3 38.9 Dong y 61 54.0 54.0 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 NG Valid Percent ƯỜ Rat dong y TR Total 101 Bảng 36 Thống kê tần số tiêu chí cấp có lực điều hành, quản lý tốt Percent Valid Percent Cumulative HT ẾH UẾ Frequency Percent Rat khong dong y Valid 2.7 Khong dong y 16 14.2 Binh thuong 50 44.2 Dong y 38 33.6 5.3 113 100.0 Rat dong y Total 2.7 2.7 14.2 16.8 44.2 61.1 33.6 94.7 5.3 100.0 100.0 Bảng 37 Kiểm định trung bình mẫu tiêu chí anh/chị nhận nhiều hỗ trợ cấp t df Q11 Anh/ chi nhan duoc 2.602 tren 112 Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference 011 ỌC nhieu su ho tro cua cap KIN Test Value = Lower 22124 Upper 0528 3897 Q12 Cap tren lang nghe quan diem va suy nghi -5.969 Test Value = Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower 112 NG cua anh/chi df ĐẠ t IH Bảng 38 Kiểm định trung bình mẫu tiêu chí cấp lắng nghe quan điểm suy nghĩ anh/chị 000 -.53097 Upper -.7072 -.3547 TR ƯỜ Bảng 39 Kiểm định trung bình mẫu tiêu chí cấp có lực, tầm nhìn có khả điều hành tốt Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower Upper Q15 Cap tren co nang luc, tam nhin va co kha 3.059 112 003 nang dieu hanh tot 102 24779 0873 4083 Cronbach's HT ẾH UẾ Bảng 40 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng tiền lương N of Items Alpha 875 Bảng 41 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng tiền lương loại biến Q1 Tien luong tuong xung Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Q2 Tien luong duoc tra cong 604 872 10.704 775 836 11.573 905 830 18.8761 10.520 702 850 18.1327 12.045 612 864 19.4071 11.797 593 867 18.3894 bang giua nhung nguoi LD Q3 Tien luong phu hop voi 18.4690 mat bang chung tai dia ỌC phuong 10.701 KIN 18.9381 voi ket qua lam viec Q4 Tien luong tra day du va dung han IH Q5 Chinh sach thuong cong bang va thoa dang Q6 Anh/ chi biet ro chinh ĐẠ sach luong thuong, tro cap KBNN Cronbach's Alpha NG Bảng 42 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng hội thăng tiến đơn vị N of Items ƯỜ 721 TR Bảng 43 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng hội thăng tiến đơn vị loại biến Q7 Co nhieu co hoi thang tien lam viec tai Don vi Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 11.3805 4.149 103 494 670 Q8 Chinh sach thang tien ro Q9 Anh/ chi duoc dao tao va 4.052 11.0973 phat trien nghe nghiep Q10 Anh/chi duoc tham gia 11.9646 de bat 663 575 HT ẾH UẾ 11.1681 rang 3.946 617 594 4.767 308 778 Bảng 44 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng cấp Cronbach's N of Items Alpha KIN 803 Bảng 45 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng cấp loại biến Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted ỌC Scale Mean if Q11 Anh/ chi nhan duoc nhieu su ho tro cua cap tren Q12 Cap tren lang nghe 6.931 585 766 13.8761 6.502 650 745 13.4779 7.752 531 782 13.8053 6.890 636 750 14.0973 7.285 539 780 IH quan diem va suy nghi cua 14.1239 anh/chi Q13 Cap tren coi tai ĐẠ nang va su dong gop cua anh/chi Q14 Anh/ chi duoc doi xu cong bang NG Q15 Cap tren co nang luc, tam nhin va co kha nang dieu hanh tot ƯỜ Bảng 46 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng đồng nghiệp Cronbach's N of Items Alpha TR 728 Bảng 47 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng đồng nghiệp loại biến 104 Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item HT ẾH UẾ Scale Mean if Correlation Q16 Dong nghiep luon san 7.9204 sang chia se va giup lan cong viec Q17 Cac dong nghiep cua anh/ chi phoi hop lam viec 7.8053 tot Q18 Dong nghiep cua anh/ 7.7434 chi rat than thien Deleted 1.931 576 609 2.105 567 625 1.942 513 690 Cronbach's KIN Bảng 48 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng bố trí cơng việc N of Items Alpha ỌC 796 Bảng 49 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng bố trí cơng việc loại biến IH Scale Mean if Item Deleted phan cong cong viec mot cach ro rang Q20 Viec phan chia cong NG viec hop ly Corrected Item- Cronbach's if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted ĐẠ Q19 Anh (chi) thuong duoc Scale Variance 8.2212 2.442 638 723 8.0177 2.357 677 680 7.8496 2.611 603 760 Q21 Viec phan tich va danh gia ket qua cong viec cua moi nhan vien dang duoc ƯỜ trien khai rat tot Bảng 50 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng sách phúc lợi TR Cronbach's N of Items Alpha 785 105 Bảng 51 Giá trị Độ tin cậy thang đo hài lòng sách phúc lợi loại biến Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Q22 Chinh sach phuc loi ro HT ẾH UẾ Scale Mean if 8.4071 rang huu ich Q23 Chinh sach phuc loi the hien su quan tam chu dao 8.1858 cua Don vi doi voi anh/chi Q24 Phuc loi duoc thuc hien 8.0796 day du va hap dan 1.958 602 741 1.974 744 580 2.360 544 790 KIN Bảng 52 Giá trị kiểm định KMO Bartlett phân tích nhân tố khám phá biến độc lập Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .681 Approx Chi-Square df ỌC Bartlett's Test of Sphericity 1161.324 Sig 276 000 Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.175 17.396 17.396 4.175 17.396 17.396 3.947 16.448 16.448 3.115 12.980 30.377 3.115 12.980 30.377 2.899 12.078 28.526 2.632 10.968 41.345 2.632 10.968 41.345 2.332 9.715 38.241 2.244 9.348 50.693 2.244 9.348 50.693 2.195 9.144 47.385 1.874 7.806 58.500 1.874 7.806 58.500 2.187 9.114 56.498 1.590 6.626 65.126 1.590 6.626 65.126 2.071 8.628 65.126 967 4.030 69.156 779 3.246 72.401 751 3.129 75.531 700 2.917 78.448 11 671 2.798 81.246 12 624 2.602 83.848 13 561 2.339 86.186 14 534 2.224 88.410 TR 10 ƯỜ NG Total ĐẠ Component IH Bảng 53 Tổng phương sai giải tích phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 106 .416 1.734 90.144 16 380 1.582 91.726 17 368 1.533 93.260 18 322 1.341 94.601 19 301 1.252 95.854 20 288 1.199 97.053 21 259 1.077 98.130 22 200 831 98.961 23 169 704 99.665 24 080 335 100.000 HT ẾH UẾ 15 Extraction Method: Principal Component Analysis KIN Bảng 54 Ma trận xoay nhân tố phân tích nhân tố khám phá biến độc lập Component Q3 Tien luong phu hop voi phuong Q2 Tien luong duoc tra cong bang giua nhung nguoi LD Q4 Tien luong tra day du va dung han Q6 Anh/ chi biet ro chinh KBNN Q5 Chinh sach thuong cong bang va thoa dang NG Q1 Tien luong tuong xung voi ket qua lam viec Q14 Anh/ chi duoc doi xu ƯỜ cong bang 856 783 744 ĐẠ sach luong thuong, tro cap ỌC 944 IH mat bang chung tai dia 740 708 797 Q12 Cap tren lang nghe quan diem va suy nghi cua 784 anh/chi Q13 Cap tren coi tai TR nang va su dong gop cua 722 anh/chi Q11 Anh/ chi nhan duoc nhieu su ho tro cua cap tren 712 107 Q15 Cap tren co nang luc, tam nhin va co kha nang 693 HT ẾH UẾ dieu hanh tot Q8 Chinh sach thang tien ro 854 rang Q9 Anh/ chi duoc dao tao va 834 phat trien nghe nghiep Q7 Co nhieu co hoi thang 743 tien lam viec tai Don vi Q10 Anh/chi duoc tham gia de bat Q23 Chinh sach phuc loi the 875 hien su quan tam chu dao KIN cua Don vi doi voi anh/chi Q22 Chinh sach phuc loi ro rang huu ich Q24 Phuc loi duoc thuc hien day du va hap dan ỌC Q20 Viec phan chia cong viec hop ly Q19 Anh (chi) thuong duoc cach ro rang Q21 Viec phan tich va danh moi nhan vien dang duoc trien khai rat tot .781 883 806 781 ĐẠ gia ket qua cong viec cua IH phan cong cong viec mot 807 Q16 Dong nghiep luon san 817 NG sang chia se va giup lan cong viec Q17 Cac dong nghiep cua anh/ chi phoi hop lam viec ƯỜ tot 804 Q18 Dong nghiep cua anh/ 720 chi rat than thien Extraction Method: Principal Component Analysis TR Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng 55 Giá trị kiểm định KMO Bartlett phân tích nhân tố yếu tố biến phụ thuộc 108 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .615 Bartlett's Test of Sphericity 105.101 HT ẾH UẾ Approx Chi-Square df Sig .000 Bảng 56 Phương sai giải thích phân tích nhân tố yếu tố biến phụ thuộc Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.068 68.939 68.939 641 21.383 90.322 290 9.678 100.000 % of Variance 2.068 KIN Extraction Method: Principal Component Analysis Total 68.939 Cumulative % 68.939 Bảng 57 Ma trận xoay nhân tố phân tích nhân tố yếu tố biến phụ thuộc Component ỌC Q29 Theo suy nghi cua toi, toi cam thay Don vi noi toi dang lam viec la rat ly tuong 364 399 Q31 Toi muon gan bo lau dai voi cong viec hien tai va voi Don vi 438 IH Q30 Nhin chung, toi cam thay hai long voi cong viec hien tai o Don vi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ĐẠ Component Scores NG Bảng 58 Ma trận tương quan biến mơ hình hồi quy Hai long chung Correlation HL lanh HL thang HL CS HL bo tri HL dong chung luong dao tien, dao phuc loi cong nghiep tao viec 463 498 260 217 305 209 HL tien luong 463 1.000 000 000 000 000 000 HL lanh dao 498 000 1.000 000 000 000 000 260 000 000 1.000 000 000 000 217 000 000 000 1.000 000 000 305 000 000 000 000 1.000 000 HL thang tien, dao tao TR HL tien 1.000 ƯỜ Pearson Hai long HL CS phuc loi HL bo tri cong viec 109 .000 000 000 000 000 1.000 000 000 003 011 001 013 HL tien luong 000 HL lanh dao 000 500 003 500 011 500 001 500 HL dong nghiep 013 500 Hai long chung 113 113 HL tien luong 113 113 HL lanh dao 113 113 113 113 113 113 Hai long chung HL thang tien, Sig (1- dao tao tailed) HL CS phuc loi HL bo tri cong viec HL thang tien, N dao tao HL CS phuc loi HL bo tri cong 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 ỌC viec HT ẾH UẾ 209 KIN HL dong nghiep HL dong nghiep 113 113 Model R IH Bảng 59 Tóm tắt mơ hình hồi quy R Adjusted Std Error Squar R Square of the R Square F Estimate Change Chang 845 a 713 ĐẠ e Change Statistics df1 df2 DurbinWatson Sig F Change e 697 55027717 713 43.979 106 000 1.886 a Predictors: (Constant), HL dong nghiep, HL bo tri cong viec, HL CS phuc loi, HL thang tien, dao tao, HL NG lanh dao, HL tien luong b Dependent Variable: Hai long chung Bảng 60 Giá trị phương sai từ mơ hình hồi quy ƯỜ Model Sum of Squares df Mean Square Regression 79.903 13.317 Residual 32.097 106 303 112.000 112 TR Total F 43.979 Sig .000 a Dependent Variable: Hai long chung b Predictors: (Constant), HL dong nghiep, HL bo tri cong viec, HL CS phuc loi, HL thang tien, dao tao, HL lanh dao, HL tien luong 110 b Bảng 61 Bảng hệ số hồi quy Unstandardized Standardized Coefficients B t Coefficients Std Beta 052 Statistics VIF 000 1.000 -016 463 052 463 8.897 000 463 654 463 1.000 1.000 HL lanh dao 498 052 498 9.585 000 498 681 498 1.000 1.000 260 052 260 5.005 000 260 437 260 1.000 1.000 217 052 217 4.166 000 217 375 217 1.000 1.000 305 052 305 5.857 000 305 494 305 1.000 1.000 209 052 209 4.018 000 209 364 209 1.000 1.000 HL thang tien, dao tao HL CS phuc loi HL bo tri cong viec HL dong nghiep KIN HL tien luong a Dependent Variable: Hai long chung ỌC Collinearity order 3.671E Correlations Zero- Partial Part Tolerance Error (Constant) Sig HT ẾH UẾ Model Bảng 62 Thống kê mơ tả mức độ hài lòng nhân viên KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế toi cam thay Don vi noi toi Mean Std Deviation 113 3.00 4.00 3.5575 49889 113 3.00 4.00 3.9027 29775 113 3.00 4.00 3.8053 39773 dang lam viec la rat ly tuong thay hai long voi cong viec hien tai o Don vi Maximum ĐẠ Q29 Theo suy nghi cua toi, Q30 Nhin chung, toi cam Minimum IH N NG Q31 Toi muon gan bo lau dai voi cong viec hien tai va voi Don vi 113 ƯỜ Valid N (listwise) TR Bảng 63 Kết kiểm định trung bình mẫu tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng chung người lao động Test Value = t df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval of tailed) Difference the Difference Lower 111 Upper Q29 Theo suy nghi cua noi toi dang lam viec la -9.428 112 000 -.44248 -.5355 -.3495 -3.475 112 001 -.09735 -.1528 -.0418 -5.204 112 000 -.19469 -.2688 -.1206 HT ẾH UẾ toi, toi cam thay Don vi rat ly tuong Q30 Nhin chung, toi cam thay hai long voi cong viec hien tai o Don vi Q31 Toi muon gan bo lau dai voi cong viec TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN hien tai va voi Don vi 112 ... 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ ƯỜ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 Sơ lược kho bạc tỉnh Thừa Thiên Huế 22 TR... người lao động kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH ỌC THỪA THIÊN HUẾ ... hướng Kho bạc nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế công IH tác quản lý nội 76 3.2 Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cán công nhân viên ĐẠ kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min , Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng công việc của cán bộ nhân viên tại kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên huế min

Từ khóa liên quan