Luận văn thạc sĩ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau sạch của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố huế

82 50 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:55

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG RAU SẠCH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Mã số: SV2017-06-47 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Cẩm Nhung HUẾ 12/2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG RAU SẠCH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Mã số: SV2017-06-47 Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) Huế, 12/2017 Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu, tới hơm đề tài hồn thành Điều đầu tiên, chúng tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy trang bị cho kiến thức để đến chúng tơi thực đề tài:“Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế” Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo– ThS Nguyễn Thị Phương Thảo quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn chúng tơi tận tình thời gian qua Chúng tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Huế, Phòng Khoa học cơng nghệ Khoa Phòng ban chức tạo điều kiện để khuyến khích, động viên sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu bổ ích Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế sinh viên, đề tài tránh thiếu sót Chúng tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q thầy để chúng tơi có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức mình, phục vụ tốt cơng tác thực tế sau Xin chân thành cảm ơn! i DANH MỤC VIẾT TẮT BVTT: bảo vệ thực vật HTX: hợp tác xã ii MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4.2 Phương pháp xử lí số liệu 1.4.3 Các phương pháp phân tích 1.5 Kết cấu đề tài nghiên cứu PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm rau 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng (hành vi tiêu dùng) 1.1.3 Các lý thuyết hành vi sử dụng 11 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 16 1.2.1 Thực trạng sản xuất tiêu thụ loại rau người tiêu dùng địa bàn thành phố Huế 16 1.2.2 Thực trạng sản xuất tiêu thụ loại rau người tiêu dùng địa bàn thành phố Huế .18 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG RAU SẠCH CỦA CÁC HỘGIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 21 2.1 Đặc điểm mẫu điều tra .21 2.1.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 21 2.1.2 Thực trạng sử dụng rau đối tượng điều tra 23 2.2 Nhận thức hộ gia đình rau 25 2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng rau hộ gia định địa bàn thành phố huế 28 iii 2.4 Kiểm định One-sample t-test cho biến nhóm nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế 37 2.4.1 Đối với nhóm nhân tố quan tâm đến sức khỏe .37 2.4.2 Đối với nhóm nhân tố chuẩn chủ quan lời khuyên 38 2.4.3 Đối với nhóm nhân tố chuẩn chủ quan tham khảo 39 2.4.4 Đối với nhóm nhân tố nhận thức chất lượng 40 2.4.5 Đối với nhóm nhân tố nhận thức giá bán 41 2.4.6 Đối với nhóm nhân tố quan tâm đến môi trường 42 2.4.7 Đối với nhóm nhân tố nhận thức sẵn có sản phẩm 43 2.5 Kiểm định khác biệt ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế .45 2.6 Phân tích hồi quy yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế 49 CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY Ý ĐỊNH SỬ DỤNG RAU SẠCH CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 53 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 3.1 Kết luận 54 3.2 Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Hệ thống diễn biến hành vi người mua hàng Bảng 1.2 Các đơn vị sản xuất rau tỉnh Thừa Thiên Huế .18 Bảng 2.1: Đặc điểm đối tượng điều tra 21 Bảng 2.2: Thực trạng sử dụng rau hàng ngày hộ gia đình 23 Bảng 2.3: Đánh giá mức độ sử dụng loại rau hàng ngày hộ gia đình 24 Bảng 2.4: Đánh giá mức độ đồng ý người tiêu dùng khái niệm rau 25 Bảng 2.5: Kết đánh giá sơ thang đo Cronbach Alpha .26 Bảng 2.6: Phân tích nhân tố biến độc lập 29 Bảng 2.7: KMO .30 Bảng 2.8: Ma trận xoay lần 31 Bảng 2.9: KMO .33 Bảng 2.10: Ma trận xoay .33 Bảng 2.11: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Sự quan tâm đến sức khỏe” 37 Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá nhóm nhân tố “chủ quan lời khuyên” 38 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá nhóm nhân tố “chủ quan tham khảo” 39 Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá yếu tố “nhận thức chất lượng” 40 Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá nhóm nhân tố “nhận thức giá bán” 41 Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá nhóm nhân tố “sự quan tâm đến môi trường” .42 Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá nhóm nhân tố “nhận thức sẵn có sản phẩm” 43 Bảng 2.18: Ý kiến đánh giá nhóm nhân tố “truyền thơng đại chúng” 44 Bảng 2.19: Kiểm định khác biệt ý định sử dụng rau theo đặc điểm 46 Bảng 2.20: Mơ hình hồi quy thứ 50 Bảng 2.21: Mơ hình hồi quy lần hai 51 v DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 2.1: Đồ thị dốc 30 Sơ đồ 1.1 Các kích tố phi marketing ảnh hưởng đến hành vi mua hàng Sơ đồ 1.2 Thang bậc nhu cầu Maslow Sơ đồ 1.3 Qúa trình đầu sản phẩm 10 Sơ đồ 1.4 Mơ hình thuyết hành vi hợp lý (TRA) 12 Sơ đồ 1.5 Mô hình thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) 13 Sơ đồ 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề tài .15 vi PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Nước ta nước phát triển với nông nghiệp ngành sản xuất vật chất giữ vai trò lớn việc phát triển kinh tế xã hội.Việc đầu tư phát triển sản xuất rau vệ sinh an toàn thực phẩm quan tâm rau thực phẩm đóng phần vơ quan trọng bữa ăn, sống người Rau cung cấp dưỡng chất cần thiết cho thể Ngày nay, chất lượng sống người ngày nâng cao, việc lựa chọn thực phẩm đảm bảo chất lượng điều thiết yếu xã hội quan tâm Song, nhiều tổ chức, nhân bất chấp mạng sống, bệnh tật,… người tiêu dùng chạy theo lợi nhuận mà cho đời thực phẩm bẩn, đặc biệt “rau khơng sạch” thị trường Từ đó, nảy sinh vấn đề mà hầu hết người tiêu dùng gặp phải, là: Rau nhiều, mà mua đâu cho “sạch” Thực tế cho thấy, người tiêu chưa nhận thức “rau sạch” họ chưa có đầy đủ thơng tin loại sản phẩm Từ thực tế trên, nhóm tác giả lựa chọn đề tài: “Đánh giá yế u tố ả nh hư ng tớ i ý đị nh sử dụ ng rau sạ ch củ a hộ gia đình đị a bàn thành phố Huế ” với hi vọng, kết nghiên cứu cung cấp thêm thông tin cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh rau biết yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế từ hiểu hành vi người tiêu dùng nhận thức họ sản phẩm rau 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: -Xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng rau hộgia đình địa bàn thành phố Huế hồi quy tương quan - Kiểm định khác biệt đánh giá ý định sử dụng sản phẩm rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế dựa đặc điểm cá nhân hộ - Kiến nghị số giải pháp thúc đẩy ý định sử dụng sản phẩm rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế thời gian tới 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1.Đố i tư ợ ng nghiên u Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế 1.3.2.Phạ m vi nghiên u - Phạm vi khơng gian: hộ gia đình địa bàn thành phố Huế - Phạm vi thời gian: +Thời gian thực thu thập bảng hỏi: 6/2017- 7/2017 +Thời gian thực nghiên cứu: 6/2017- 11/2017 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phư ng pháp thu thậ p số liệ u  Chọn mẫu điều tra: Do đặc điểm đối tượng điều tra người dân địa bàn thành phố Huế, hạn chế mặt thời gian chi phí nên đề tài thực theo phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên với cách chọn mẫu thuận tiện Có nghĩa lấy mẫu dựa thuận lợi hay dựa tính dễ tiếp cận đối tượng, nơi mà người điều tra dễ dàng gặp đối tượng điều tra chợ, cửa hàng, siêu thị  Đề tài sử dụng hai phương pháp thu thập số liệu sơ cấp thu thập số liệu thứ cấp: - Số liệu thứ cấp: thông tin số liệu thứ cấp yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình thu thập từ Báo cáo Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, tài liệu có liên quan đến phạm vi đề tài nghiên cứu tạp chí, sách, trang website có liên quan - Số liệu sơ cấp: thu thập thông qua điều tra bảng hỏi hộ gia đình địa bàn thành phố Huế Xác định cỡ mẫu điều tra:Đối với phân tích nhân tố khám phá EFA dựa theo nghiên cứu Hair cộng (1998) tham khảo kích thước mẫu dự kiến Theo kích thước mẫu tối thiểu gấp lần tổng số biến quan sát thang đo Đây cỡ mẫu phù hợp cho nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân tố (Comrey, 1973, roger, 2006), n=5*m, với m số biến quan sát Bảng hỏi nghiên cứu bao gồm 56 biến quan sát dùng phân tích nhân tố Do vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt là: 56*5=280 bảng hỏi Để đề phòng trường hợp bảng hỏi thu khơng hợp lệ hay có sai sót q trình điều tra nên chúng tơi định chọn kích thước mẫu 300 1.4.2 Phư ng pháp xử lí số liệ u -Sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS 20.0 1.4.3 Các phư ng pháp phân tích Phân tích thống kê mơ tả(Descriptive Statistics) Thống kê mô tả sử dụng để mô tả đặc tính liệu thu thập từ nghiên cứu thực nghiệm qua cách thức khác Ngồi thống kê mơ tả cung cấp tóm tắt đơn giản mẫu thước đo 13 Theo Anh/Chị rau sạch?(Anh/chị vui lòng khoanh tròn vào mức độ đồng ý mà Anh/Chị lựa chọn cho nhận định sau) (1)Rất không đồng ý (4)Đồng ý STT Các nhận định (2) Khơng đồng ý (3)Bình thường (5) Rất đồng ý Mức độ đồng ý Rất khơng đồng ý Khơng Bình đồng ý thườn g Đồng Rất ý đồng ý 13.1 Rau sản phẩm rau tươi sản xuất, thu hoạch, sơ chế phù hợp quy trình sản xuất rau an toàn GAP 13.2 Rau loại rau mà từ khâu gieo trồng khơng bị bón phân hóa học, bón phân hóa học để tránh nhiễm muối nitrat, thay vào phải bón phân hữa phân chuồng, phân bắc ủ hoại 13.3 Rau rau sản xuất với quy trình kỹ thuật đảm bảo an tồn, sản phẩm đến người tiêu dùng không gây độc hại 13.4 Rau rau có nguồn gốc,bao bì nhãn mác có chứng nhận rõ ràng 13.5 Rau rau không bị ngập úng,héo úa 13.6 Không rõ rau 60 14 Mức độ sử dụng loại rau hàng ngày hộ gia đình Anh/Chị ? (Anh/chị vui lòng khoanh tròn vào mức độ thường xuyên mà Anh/Chị lựa chọn cho nhận định sau) (1) Rất không thường xuyên (2) Không thường xuyên (4) Thường xuyên (5) Rất thường xuyên (3) Trung lập Loại rau Mức độ sử dụng Rất không Không thường thường xuyên xuyên Trung lập Thường xuyên Rất thường xuyên 14.1 Rau ăn (xà lách,rau thơm,rau cải ) 14.2.Rau ăn ngọn(rau muống,rau bí ) 14.3.Củ quả(cà chua,dưa leo,bầu,bí ) 14.4.Các loại hạt (cô-ve,đậu đũa,đậu ván ) 14.5.Khác(Ghi rõ: .) 61 15.Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với câu nhận định yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng rau cách khoanh tròn vào mức độ mà Anh/Chị lựa chọn với: STT (1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý Các nhận định (3) Bình thường Mức độ đồng ý Rất khôn g đồng ý Khơng Bình đồng ý thườn g Đồng ý Rất đồng ý Sự quan tâm đến sức khỏe 15.1 Gia đình quan tâm tới sức khỏe thân 15.2 Gia đình tơi cố gắng ăn uống lành mạnh 15.3 Sức khỏe vô quan trọng 15.4 Cần phải biết cách ăn uống lành mạnh 15.5 Có thể hy sinh vài sở thích ăn uống ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thân gia đình 15.6 Nói chung thành viên gia đình tơi hài lòng sức khỏe 15.7 Rau khơng sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật nên an toàn cho sức khỏe 15.8 Rau cung cấp nhiều vitamin tốt cho sức khỏe 62 Chuẩn chủ quan (Ảnh hưởng xã hội) 15.9 Người thân khun gia đình tơi nên sử dụng rau 15.10 Bạn bè khuyên nên sử dụng rau 15.11 Đồng nghiệp khuyên nên sử dụng rau 15.12 Bác sỹ khuyên gia đình tơi nên sử dụng rau 15.13 Những người làm ngành thực phẩm khun gia đình tơi nên sử dụng rau 15.14 Những người tham khảo ý kiến ủng hộ sử dụng rau 15.15 Những người tham khảo ý kiến sử dụng rau 15.16 Những người gia đình tơi tham khảo ý kiến người có uy tín 15.17 Tôi nghĩ rau trồng quy trình 15.18 Tơi nghĩ nguồn gốc rau đảm bảo 15.19 Tôi nghĩ sử dụng rau truy nguyên nguồn gốc 15.20 Rau sản xuất nhà cung cấp uy tín 15.21 Rau rau có chất lượng tốt Nhận thức chất lượng 63 15.22 Rau có nhãn mác rõ ràng 15.23 Sử dụng rau giúp nâng cao chất lượng sống 15.24 Sử dụng rau tránh nguy không tốt cho sức khỏe 15.25 Rau thường đắt so với rau thơng thường khác 15.26 Ít chương trình khuyến giảm giá 15.27 Giá vấn đề gia đình tơi 15.28 Gia đình tơi sẵn sàng trả thêm tiền để có rau an tồn 5 15.30 Mọi người cần hành động để bảo vệ môi trường 15.31 Sử dụng rau góp phần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 15.32 Sử dụng rau góp phần bảo vệ đất nguồn nước 15.33 Trồng sử dụng rau góp phần bảo vệ đa dạng sinh học 5 Nhận thức giá bán Sự quan tâm đến môi trường 15.29 Môi trường cần bảo vệ Nhận thức sẵn có sản phẩm 15.34 Sản phẩm rau đa dạng chủng loại 64 15.35 Hệ thống phân phối rau rộng khắp 15.36 Nơi bán rau gần nơi gia đình tơi 15.37 Có thể tiếp cận sản phẩm rau gia đình tơi có nhu cầu 15.38 Tơi giao hàng tận nơi 15.39 Các cán địa phương khuyến khích người dân sử dụng rau 15.40 Việc sử dụng rau khuyến khích qua TV 15.41 Việc sử dụng rau ln khuyến khích qua báo chí 15.42 Việc sử dụng rau ln khuyến khích qua Internet 15.43 Việc sử dụng rau tuyền truyền qua băng rôn, hiệu 15.44 Việc sử dụng rau có lợi cho sức khỏe gia đình tơi 15.45 Bạn bè,họ hàng,đồng nghiệp, bác sỹ có ảnh hưởng đến ý định sử dụng rau gia đình tơi 15.46 Tơi tin tưởng tuyệt đối vào rau gia đình tơi sử dụng Truyền thông đại chúng Đánh giá chung 65 15.47 Giá sản phẩm rau phù hợp với gia đình tơi 15.48 Sử dụng rau góp phần bảo vệ môi trường 15.49 Gia đình tơi dễ dàng tiếp cận với rau 15.50 Sự tuyên truyền từ phương tiện thơng tin đại chúng có ảnh hưởng đến ý định sử dụng rau gia đình tơi 15.51 Gia đình tơi chủ động tìm mua rau 15.52 Gia đình tơi chắn mua rau để sử dụng 15.53 Gia đình tơi mua rau lần mua 15.54 Có khả gia đình tơi mua gần khu vực sinh sống 15.55 Trong thời gian tới gia đình tơi thử sử dụng rau 15.56 Gia đình tơi khơng có ý định sử dụng rau 66 16 Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ an toàn loại rau gia đình Anh/Chị sử dụng? (Anh/chị vui lòng khoanh tròn vào mức độ an toàn mà Anh/Chị lựa chọn cho nhận định sau) (1)Rất khơng an tồn (2) Khơng an toàn (4) An toàn (5) Rất an toàn Loại rau (3) Bình thường Mức độ sử dụng Rất khơng an tồn Khơng Bình an tồn thường An tồn Rất an toàn 16.1 Rau ăn (xà lách,rau thơm,rau cải ) 16.2.Rau ăn muống,rau bí ) ngọn(rau 16.3.Củ quả(cà leo,bầu,bí ) chua,dưa 16.4.Các loại hạt (cô-ve,đậu đũa,đậu ván ) 16.5.Khác(Ghi rõ: ) 17 Anh/Chị biết sản phẩm rau qua nguồn thông tin chủ yếu nào?  Qua tivi/radio  Qua sách/báo  Qua internet  Qua giới thiệu từ người xung quanh  Nguồn khác (ghi rõ:…………………………………………………………….) 18 Hộ gia đình Anh/Chị chủ yếu sử dụng rau từ nguồn sau đây? (Vui lòng bỏ qua hộ gia đình anh/chị không sử dụng rau sạch)  Siêu thị  Các cửa hàng thực phẩm (Ghi rõ tên cửa hàng:………………………… )  Mua trực tuyến mạng  Tự trồng nhà 67 19 Tỷ lệ mà hộ gia đình Anh/Chị dùng rau bữa ăn hàng ngày bao nhiêu? (Vui lòng bỏ qua hộ gia đình Anh/Chị không sử dụng rau sạch)  < 30%  30% - 50%  50% - 70%  4.70% - 90%  90% - 100% 20 Số tiền mua rau trung bình ngày hộ gia đình Anh/Chị bao nhiêu? (Vui lòng bỏ qua hộ gia đình anh/chị khơng sử dụng rau sạch)  < 20 nghìn  20 - 40 nghìn  40 - 60 nghìn  ≥ 60 nghìn 21 Có thể kể tên vài hệ thống cửa hàng phân phối rau (rau an toàn) địa bàn thành phố Huế mà Anh/Chị biết không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 22 Anh/Chị có đóng góp để xây dựng hệ thống rau sạch? (Có thể chọn nhiều đáp án)  1.Hệ thống phân phối bán lẻ rộng,vị trí thuận tiện cho người mua  Tuyên truyền lợi ích rau đến hộ gia đình  Đa dạng chủng loại rau  Rau nên phân phối nhiều chợ  Tổ chức tập huấn kĩ thuật trồng rau cho sở trồng rau địa bàn thành phố  Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau để giảm chi phí trồng rau  Khác (Ghi rõ:………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………) Xin chân thành cám n q Anh/Chị THƠNG TIN QUẢN LÍ PHIẾU HỎI Nhóm điều tra:………………………………………………………………………… Tên người điều tra:…………………………………………………………………… Thời gian điều tra:…………………………………………………………………… 68 Phụ lục Kết xử lí SPSS Phân tích nhân tố khám phá EFA Kết xoay lần 1: KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .774 Approx Chi-Square Bartlett’s Test of Sphericity 5073.257 df 780 Sig .000 MA TRẬN XOAY LẦN Nhân tố CQ4 789 CQ3 717 CQ2 697 CQ5 649 10 11 CQ1 SC3 845 SC2 806 SC4 774 SC1 540 SK1 821 SK2 775 SK3 733 SK4 590 CL4 801 CL6 783 CL3 712 CL5 536 CL2 CL1 MT2 772 MT4 740 MT3 701 MT1 686 69 TT3 811 TT4 754 TT2 725 CQ8 730 CQ7 713 CQ6 635 CL8 690 CL7 615 SK8 SK5 GB4 711 GB3 666 MT5 GB2 741 GB1 730 SC5 553 587 TT1 557 Kết xoay lần 2: KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .753 Approx Chi-Square Bartlett’s Test of Sphericity 3871.413 df 528 Sig .000 MA TRẬN XOAY LẦN Nhân tố CQ4 806 CQ3 739 CQ5 670 CQ2 670 CL4 778 CL6 766 CL3 664 CL5 651 CL7 510 70 CL8 MT2 781 MT4 761 MT1 710 MT3 654 SK1 841 SK2 804 SK3 731 SK4 560 SC3 867 SC4 823 SC2 787 SC1 528 TT3 821 TT4 779 TT2 722 TT1 CQ7 759 CQ8 693 CQ6 616 GB3 791 GB4 743 GB2 785 GB1 567 Kết xoay lần 3: KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett’s Test of Sphericity 759 3548.955 df 465 Sig .000 71 MA TRẬN XOAY LẦN Nhân tố CQ4 799 CQ3 730 CQ5 669 CQ2 651 SK1 849 SK2 817 SK3 734 SK4 536 MT2 776 MT4 771 MT1 703 MT3 691 CL4 792 CL6 791 CL3 711 CL5 619 CL7 SC3 856 SC4 821 SC2 797 SC1 502 547 TT3 825 TT4 778 TT2 728 CQ7 736 CQ8 719 CQ6 651 GB3 823 GB4 778 GB2 784 GB1 744 72 Kết xoay lần 4: Tổng phương sai trích biến độc lập Nhân tố Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 5.664 19.533 19.533 5.664 19.533 19.533 2.711 9.348 28.880 2.711 9.348 28.880 2.348 8.097 36.978 2.348 8.097 36.978 2.234 7.705 44.682 2.234 7.705 44.682 1.964 6.771 51.454 1.964 6.771 51.454 1.563 5.389 56.842 1.563 5.389 56.842 1.480 5.104 61.946 1.480 5.104 61.946 1.216 4.195 66.141 1.216 4.195 66.141 970 3.345 69.486 10 827 2.853 72.339 11 742 2.559 74.898 12 689 2.377 77.275 13 645 2.224 79.499 14 567 1.956 81.455 15 552 1.904 83.359 16 516 1.781 85.140 17 493 1.701 86.841 18 477 1.646 88.487 19 458 1.579 90.066 20 400 1.378 91.444 21 366 1.264 92.707 22 347 1.197 93.904 23 323 1.113 95.017 24 292 1.007 96.024 25 285 983 97.007 26 250 863 97.871 27 234 808 98.679 28 200 689 99.367 29 183 633 100.000 (Nguồ n: xử lý số liệ u SPSS) 73 Tổng phương sai trích biến ý định Componen t Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.123 53.064 53.064 816 20.392 73.456 569 14.221 87.677 493 12.323 100.000 Total % of Variance 2.123 Cumulative % 53.064 53.064 (Nguồ n: xử lí số liệ u SPSS) Ma trận thành phần không gian xoay Component 488 428 359 360 174 389 250 274 350 -.502 -.391 226 636 067 -.017 -.107 -.344 106 -.441 -.277 136 299 631 304 -.272 -.127 -.292 660 -.303 105 -.253 472 -.417 -.215 543 060 472 -.330 088 376 -.178 287 -.116 525 043 -.427 428 -.479 -.114 639 -.296 -.101 442 -.150 -.499 114 477 005 -.204 -.133 -.185 -.656 185 463 74 ... yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: -Xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng rau h gia đình địa bàn thành phố Huế hồi... ý định sử dụng rau H7: Yếu tố “truyền thơng đại chúng”có tác độngcùng chiều tới ý định sử dụng rau sạch Việc đánh giá tác động nhân tố tới ý định sử dụng rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế. .. Kiểm định khác biệt đánh giá ý định sử dụng sản phẩm rau hộ gia đình địa bàn thành phố Huế dựa đặc điểm cá nhân hộ - Kiến nghị số giải pháp thúc đẩy ý định sử dụng sản phẩm rau hộ gia đình địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau sạch của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố huế , Luận văn thạc sĩ đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng rau sạch của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn