Luận văn thạc sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường đại học kinh tế đại học huế của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố huế

401 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:55

Đại học Kinh tế Huế Formatted: Header distance from edge: 1,8 cm, Footer distance from edge: 1,8 cm ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Formatted: English (United States) BÁO CÁO TÓM TẮTTỔNG KẾT Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại ho CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ̣c k ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH THÀNH PHỐ HUẾ ĐẠI HỌC HUẾ h in TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN ́H tê TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́ uê BÁO CÁO TỔNG KẾTTÓM TẮT Formatted: Font: 16 pt Formatted: Normal, Line spacing: 1,5 lines ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Formatted: Font: 16 pt, English (United States) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG Formatted: Font: 16 pt Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌOC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 16 pt CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNGĐẠI HOC KINH Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Formatted: Font: 13 pt Đ Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt ại Mã số: SV2017-02-36 ̣c k ho Formatted: Font: (Default) Times New Roman h in Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Nhật Lệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́ uê ĐẠI HỌC HUẾ ́H tê Huế, 121/2017 Formatted: English (United States) Đại học Kinh tế Huế Formatted: English (United States) BÁO CÁO TÓM TẮTTỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH Đ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN ại THÀNH PHỐ HUẾ ho ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ̣c k Formatted: Font: (Default) Times New Roman h in ́H tê BÁO CÁO TỔNG KẾTTÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Formatted: Font: 13 pt ́ uê Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌOC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Formatted: Normal, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 17 cm, Left,Leader: … Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Normal, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 17 cm, Left,Leader: … Formatted: Font: 13 pt Mã số: SV2017-02-36 Formatted: Font: Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Đại học Kinh tế Huế Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) (ký, họtên) Formatted Table Nguyễn Thị Nhật Lệ ại Đ Huế, 121/2017 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Quang Trực Nhóm thực Nguyễn Thị Nhật Lệ K48B- QTKD : Chủ nhiệm đề tài Phạm Thị Tuyết Mai K48A_QTKD : Thành viên Võ Minh Hiếu K50A Marketing : Thành viên ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Space Before: pt, Line spacing: single Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: pt, Line spacing: single i Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC VIẾT TẮT Formatted: Font: 13 pt Cao đẳng CĐ Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng DUE Dân lập DL Đại học ĐH Đại học quốc gia ĐHQG Đại học Tiền Giang ĐHTG Giáo dục- Đào tạo GD- ĐT Đ HCE Hồ Chí Minh HCM Học sinh HS ại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ho Thành phố TP Thuyết hành vi hoạch định Thí sinh Thạc sĩ Thuyết hành động hợp lý TS TH.S THPT TRA ́H tê (Theory of Reasoned Action) Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt h Trung học phổ thông TPB in ̣c k (Theory of Planned Behavior) ́ uê Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Space Before: pt, Line spacing: single Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: pt, Line spacing: single ii Đại học Kinh tế Huế Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li DANH MỤC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ Formatted Bảng 2.1 Tỷ lệ bảng hỏi thu trường địa bàn Thành phố Huế 212321 Bảng 2.2 Tỷ lệ thi đại học chọn ngành kinh tế theo giớ tính 222422 Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 16 cm, Right,Leader: … + Not at 15,48 cm Bảng 2.3: Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha thang đo 242624 Bảng 2.4 Giá trị KMO 252625 Bảng 2.5: Tổng phương sai giải thích 262726 Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố .27 Bảng 2.7 Giá trị sig nhân tố kiểm định T-test 29 Đ Bảng 2.8 So sánh hài lòng hoc sinh THPT nhân tố 302930 Bảng 2.9: Mức độ cảm nhận học sinh THPT biến quan sát .30 ại Bảng 2.10 Mức độ cảm nhậncủa học sinh THPT với biến quan sátcủa học sinh HCE333133 Formatted: Condensed by 0,6 pt ho Bảng 2.11: Kiểm tra tượng Đa cộng tuyến cho mô hình trường 373337 Formatted: Condensed by 0,6 pt Bảng 2.12: Kiểm tra tượng Đa cộng tuyến cho mơ hình HCE 373337 ̣c k Bảng 2.13: Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình cho trường 373337 Bảng 2.14: Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình cho HCE 373337 in Bảng 2.15: Phân tích Anova cho trườngANOVA(e) 393439 Bảng 2.16: Phân tích Anova cho HCE 393439 h Bảng 2.17: Xác định mức độ phù hợp mơ hình hồi quy 413541 tê Bảng 2.17 Kiểm định khác biệt giá trị trung bình hài lòng ý định chọn HCE ́H THPT 423642 Bảng 2.18 Kiểm định Levene cho khác biệt giá trị yd trường THPT 423642 ́ uê Bảng 2.19 Kiểm đinh ANOVA kiểm định trung bình hài lòng 433642 Bảng 2.20 Kiểm định Levene cho khác biệt giá trị trung bình nhân tố trường THPT 433743 Bảng 2.21 Kiểm đinh ANOVA kiểm định trung bình nhân tố 433743 Bảng 2.22 Kiểm định giải thuyết đặt 483848 Formatted: Tab stops: 16 cm, Right,Leader: … Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Space Before: pt, Line spacing: single Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: pt, Line spacing: single Đại học Kinh tế H́ DANH MỤC HÌNH Hình 1.2.1: Mơ hình TRA 4104 Hình 1.2.2: Mơ hình TPB 5115 Hình 3.1 Mơ hình đinh chọn trường đại học D.W.chapm .6126 Hình 3.1.1: Mơ hình nghiên cứu đề tài .8138 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, No underline, Font color: Text 1, Vietnamese (Vietnam), Do not check spelling or grammar, Condensed by 0,2 pt Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 16 cm, Right,Leader: … + Not at 15,48 cm Hình 2.1.1 Khn viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế 161916 Hình 2.1.2: Lễ đón nhận huân chương lao động hạng HCE năm 2009 182118 Formatted: Bd, Line spacing: single Đ Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li ại h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Space Before: pt, Line spacing: single Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: pt, Line spacing: single i Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 tỷ lệ thi đại học số học sinh khảo sát 222422 Biểu đồ 2.2 : Các nhân tố đặc điểm HCE qua khảo sát học sinh 232423 Biểu đồ 2.3 Các nhân tố yếu tố thân, cá nhân ảnh hưởng đến học sinh hội sau học học sinh HCE 242524 Biểu đồ 2.4 Các nhân tố nỗ lực tuyển sinh HCE học sinh đánh giá 242524 Formatted: Hyperlink, Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Not Bold, No underline, Font color: Text 1, Vietnamese (Vietnam), Do not check spelling or grammar, Condensed by 0,2 pt Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 16 cm, Right,Leader: … + Not at 15,48 cm Formatted: TOC 1, Left, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 16 cm, Right,Leader: … Formatted: Hyperlink, Font: Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li Đ Formatted: English (United States) Hình 1.2.1: Mơ hình TRA .10 ại Hình 1.2.2: Mơ hình TPB 11 ho Hình 3.1 Mơ hình đinh chọn trường đại học D.W.chapm 12 Hình 3.1.1: Mơ hình nghiên cứu đề tài 13 ̣c k Hình 2.1.1 Khn viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế .19 in Hình 2.1.2: Lễ đón nhận huân chương lao động hạng HCE năm 2009 21 Bảng 2.1 Tỷ lệ bảng hỏi thu trường địa bàn Thành phố Huế 23 h Bảng 2.2 Tỷ lệ thi đại học chọn ngành kinh tế theo giớ tính 24 tê Bảng 2.3: Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha thang đo 26 ́H Bảng 2.4 Giá trị KMO 27 Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman ́ uê Bảng 2.5: Tổng phương sai giải thích 27 Field Code Changed Formatted: Font: (Default) Times New Roman Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố 28 Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Bảng 2.7 Giá trị sig nhân tố trogn kiểm định T-test .29 Bảng 2.8 So sánh hài lòng hoc sinh THPT nhân tố 31 Bảng 2.9: Mức độ cảm nhận học sinh THPT biến quan sát 31 Bảng 2.10 Mức độ cảm nhậncủa học sinh THPT với biến quan sát 33 học sinh HCE 33 Bảng 2.11: Kiểm tra tượng Đa cộng tuyến cho mơ hình trường 35 ii Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Space Before: pt, Line spacing: single Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Formatted: Font: 12 pt Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: pt, Line spacing: single Đại học Kinh tế Huế Bảng 2.12: Kiểm tra tượng Đa cộng tuyến cho mơ hình HCE 35 Bảng 2.13: Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình cho trường 35 Bảng 2.14: Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình cho HCE 36 Bảng 2.15: Phân tích Anova cho trường .36 ANOVA(e) .36 Bảng 2.16: Phân tích Anova cho HCE 36 Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Underline, Font color: Custom Color(RGB(5,99,193)), Condensed by 0,2 pt Hình 1.2.1: Mơ hình TRA .9 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Đ Bảng 2.17: Xác định mức độ phù hợp mơ hình hồi quy .37 ại Hình 1.2.2: Mơ hình TPB 10 Hình 3.1 Mơ hình đinh chọn trường đại học D.W.chapm 11 ho Hình 3.1.1: Mơ hình nghiên cứu đề tài 12 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Hình 2.1.2: Lễ đón nhận huân chương lao động hạng HCE năm 2009 20 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt in ̣c k Hình 2.1.1 Khn viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế .18 Bảng 2.1 Tỷ lệ bảng hỏi thu trường địa bàn Thành phố Huế 22 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Bảng 2.3: Hệ số tin cậy Cronbach’ Alpha thang đo 25 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Bảng 2.4 Giá trị KMO 26 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt h Bảng 2.2 Tỷ lệ thi đại học chọn ngành kinh tế theo giớ tính 23 ́H tê Bảng 2.5: Tổng phương sai giải thích 26 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt ́ uê Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Bảng 2.6: Ma trận xoay nhân tố 27 Bảng 2.7 giá trị sig nhân tố trogn kiểm định T-test 28 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Bảng 2.8 So sánh hài lòng hoc sinh THPT nhân tố 29 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Bảng 2.9: Mức độ cảm nhận học sinh THPT biến quan sát 29 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Bảng 2.10 Mức độ cảm nhậncủa học sinh THPT với biến quan sát học sinh Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt HCE 31 Formatted: Space Before: pt, Line spacing: single Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt Bảng 2.11: Kiểm tra tượng Đa cộng tuyến cho mơ hình trường 33 Formatted: Font: 12 pt Formatted: Right: 0,63 cm, Space Before: pt, Line spacing: single iii Đại học Kinh tế Huế Page 108: [3169] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: Not Bold, Font color: Auto Page 108: [3170] Formatted Font: Not Bold, Font color: Auto Page 108: [3171] Formatted Font: Not Bold, Font color: Auto Page 108: [3172] Formatted Font: Not Bold, Font color: Auto Page 108: [3173] Formatted Font: Not Bold, Font color: Auto Page 108: [3174] Formatted Đ Font: Not Bold, Font color: Auto ại Page 108: [3175] Formatted Font: Not Bold, Font color: Auto Font: Not Bold, Font color: Auto Font: Not Bold, Font color: Auto nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM in Page 108: [3178] Formatted ̣c k Page 108: [3177] Formatted ho Page 108: [3176] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM h None, Right: cm, Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,3 li, No bullets or numbering, Don't keep with next, Tab stops: 1,5 cm, Left + 2,25 cm, Left nguyen le Thanh An 12/20/2017 9:11:00 PM 11/30/2017 10:59:00 AM ́ uê Page 108: [3180] Formatted ́H Formatted Table tê Page 108: [3179] Change Justified, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, Tab stops: 1,5 cm, Left + 1,75 cm, Left + 2,25 cm, Left + Not at 1,25 cm Page 110: [3181] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM Justified, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: 1,5 cm, Left + 1,75 cm, Left + 2,25 cm, Left + Not at 1,25 cm Page 110: [3182] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM Justified, Right: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: 1,5 cm, Left + 1,62 cm, Left + 1,75 cm, Left + 2,25 cm, Left + 3,23 cm, L Page 110: [3183] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM Justified, Right: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: 1,5 cm, Left + 1,62 cm, Left + 1,75 cm, Left + 2,25 cm, Left + 3,23 cm, L Page 110: [3184] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM Đại học Kinh tế Huế None, Right: cm, Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,3 li, No bullets or numbering, Don't keep with next, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers Page 110: [3185] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM None, Right: cm, Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,3 li, No bullets or numbering, Don't keep with next, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers Page 110: [3186] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM Justified, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: 1,5 cm, Left + 1,75 cm, Left + 2,25 cm, Left + Not at 1,25 cm Page 111: [3187] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM Đ None, Right: cm, Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,3 li, No bullets or numbering, Don't keep with next, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers ại Page 112: [3188] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM Page 112: [3189] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:59:00 AM ̣c k ho None, Right: cm, Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,3 li, No bullets or numbering, Don't keep with next, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers Page i: [3190] Formatted VNPOST VNPOST Page i: [3193] Formatted VNPOST 12/22/2017 3:49:00 PM 12/22/2017 3:49:00 PM ́ uê Font: Times New Roman, 12 pt ́H Space Before: pt, Line spacing: single Page i: [3192] Formatted 12/22/2017 3:49:00 PM tê Page i: [3191] Formatted VNPOST h Font: Times New Roman, 12 pt in None, Right: cm, Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,3 li, No bullets or numbering, Don't keep with next, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers 12/22/2017 3:49:00 PM Font: 12 pt Page i: [3194] Formatted VNPOST 12/22/2017 3:49:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Right: 0,63 cm, Space Before: pt, Line spacing: single Page 114: [3195] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3195] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3196] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3196] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/20/2017 9:12:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3197] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3198] Formatted Left, No bullets or numbering Page 114: [3199] Formatted Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 114: [3200] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3200] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3201] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3201] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3205] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/20/2017 9:12:00 PM ́ uê Left, No bullets or numbering ́H Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3204] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM tê Page 114: [3203] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le in Page 114: [3202] Formatted ̣c k Page 114: [3202] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 114: [3206] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3206] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3207] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3207] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3208] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3208] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3209] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3209] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3210] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3210] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3211] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3211] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3215] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/21/2017 2:25:00 PM ́ uê Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 114: [3215] Formatted 12/20/2017 9:12:00 PM tê Page 114: [3214] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Left, No bullets or numbering nguyen le in Page 114: [3213] Formatted ̣c k Page 114: [3212] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3216] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3216] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3217] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3217] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3218] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3218] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3219] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3219] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3220] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3220] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3221] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3221] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3225] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/20/2017 9:12:00 PM ́ uê Left, No bullets or numbering ́H Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3224] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM tê Page 114: [3223] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le in Page 114: [3222] Formatted ̣c k Page 114: [3222] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 114: [3226] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3226] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3227] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3227] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3228] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3228] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3229] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3229] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3230] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3230] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3231] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3231] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3234] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/21/2017 2:25:00 PM ́ uê Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3233] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM tê Page 114: [3233] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le in Page 114: [3232] Formatted ̣c k Page 114: [3232] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3235] Formatted nguyen le 12/20/2017 9:12:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Left, No bullets or numbering Page 114: [3236] Formatted Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 114: [3237] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3237] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3238] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3238] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3239] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3239] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3240] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3240] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3241] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3241] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3244] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/21/2017 2:25:00 PM ́ uê Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3243] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM tê Page 114: [3243] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le in Page 114: [3242] Formatted ̣c k Page 114: [3242] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3244] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/20/2017 9:12:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3245] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3246] Formatted Left, No bullets or numbering Page 114: [3247] Formatted Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3248] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3248] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3249] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3249] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3250] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3250] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3251] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3251] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3254] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/21/2017 2:25:00 PM ́ uê Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3253] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM tê Page 114: [3253] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le in Page 114: [3252] Formatted ̣c k Page 114: [3252] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3254] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3255] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3255] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3256] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3257] Formatted nguyen le 12/20/2017 9:12:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Left, No bullets or numbering Page 114: [3258] Formatted Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 114: [3259] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3259] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3260] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3260] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3261] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3261] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3264] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/21/2017 2:25:00 PM ́ uê Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3263] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM tê Page 114: [3263] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le in Page 114: [3262] Formatted ̣c k Page 114: [3262] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3264] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3265] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3265] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3266] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3266] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/20/2017 9:12:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3267] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3268] Formatted Left, No bullets or numbering Page 114: [3269] Formatted Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 114: [3270] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3270] Formatted Đ Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 114: [3271] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 114: [3271] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le nguyen le Page 114: [3274] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM 12/21/2017 2:25:00 PM ́ uê Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3273] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM tê Page 114: [3273] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM h Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le in Page 114: [3272] Formatted ̣c k Page 114: [3272] Formatted 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3274] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3275] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3275] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3276] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Đại học Kinh tế Huế Page 114: [3276] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:25:00 PM Thanh An 11/30/2017 10:20:00 AM Thanh An 11/30/2017 10:20:00 AM Thanh An 11/30/2017 10:20:00 AM Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3277] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3277] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3278] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 114: [3278] Formatted Font: 13 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3279] Formatted Đ Font: Times New Roman, 13 pt ại Page 115: [3279] Formatted Font: Times New Roman, 13 pt Right: 0,63 cm Page 115: [3281] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt nguyen le 12/21/2017 2:36:00 PM nguyen le tê Page 115: [3283] Formatted 12/21/2017 2:29:00 PM h Left, Indent: Left: cm, First line: cm nguyen le in Page 115: [3282] Formatted ̣c k ho Page 115: [3280] Formatted 12/21/2017 2:33:00 PM Page 115: [3284] Formatted nguyen le Page 115: [3284] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM ́ uê Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ́H Section start: New page, Header distance from edge: 1,8 cm, Footer distance from edge: 1,8 cm 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3285] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3285] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3286] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3286] Formatted nguyen le Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto 12/21/2017 2:35:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 115: [3287] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3287] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3288] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt Page 115: [3289] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3289] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3290] Formatted VNPOST 12/22/2017 2:51:00 PM Đ Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Bold, No underline, Font color: Auto ại Page 115: [3290] Formatted VNPOST 12/22/2017 2:51:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Bold, No underline, Font color: Auto ho Page 115: [3291] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt ̣c k Page 115: [3292] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto in Page 115: [3292] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM h Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3293] Formatted nguyen le Page 115: [3294] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM 12/21/2017 2:35:00 PM ́ uê Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ́H tê Page 115: [3293] Formatted 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3294] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3295] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3295] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3296] Formatted nguyen le Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto 12/21/2017 2:35:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 115: [3297] Change VNPOST 12/22/2017 2:51:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Formatted Table Page 115: [3298] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt Page 115: [3299] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3299] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3300] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3300] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Đ Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ại Page 115: [3301] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt ho Page 115: [3302] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ̣c k Page 115: [3302] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto in Page 115: [3303] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM h Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto VNPOST Page 115: [3305] Formatted nguyen le Page 115: [3306] Formatted nguyen le 12/22/2017 2:51:00 PM 12/21/2017 2:35:00 PM ́ uê Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto ́H No bullets or numbering tê Page 115: [3304] Formatted 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3306] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3307] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 115: [3308] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3308] Formatted nguyen le Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto 12/21/2017 2:35:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 115: [3309] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3310] Formatted VNPOST 12/22/2017 2:51:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM No bullets or numbering Page 115: [3311] Formatted Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 115: [3312] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3312] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3313] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Đ Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto ại Page 115: [3314] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 115: [3314] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ̣c k Page 115: [3315] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le Page 115: [3318] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM 12/21/2017 2:35:00 PM ́ uê Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 115: [3318] Formatted 12/22/2017 2:51:00 PM tê Page 115: [3317] Formatted VNPOST h No bullets or numbering in Page 115: [3316] Formatted 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3319] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM VNPOST 12/22/2017 2:50:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt Page 115: [3320] Formatted Indent: Left: cm, First line: cm, Line spacing: single Page 115: [3321] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3321] Formatted nguyen le Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto 12/21/2017 2:35:00 PM Đại học Kinh tế Huế Page 115: [3322] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3323] Formatted VNPOST 12/22/2017 2:51:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM No bullets or numbering Page 115: [3324] Formatted Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 115: [3325] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3325] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3326] Formatted BaCuong 12/22/2017 5:18:00 PM Đ Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto, English (United States) ại Page 115: [3327] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ho Page 115: [3327] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ̣c k Page 115: [3328] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto nguyen le nguyen le Page 115: [3331] Formatted nguyen le 12/21/2017 2:35:00 PM 12/21/2017 2:35:00 PM ́ uê Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto ́H Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 115: [3331] Formatted 12/22/2017 2:51:00 PM tê Page 115: [3330] Formatted VNPOST h No bullets or numbering in Page 115: [3329] Formatted 12/21/2017 2:35:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, No underline, Font color: Auto Page 115: [3332] Formatted BaCuong 12/22/2017 5:19:00 PM Font: 12 pt, Not Bold, Font color: Auto, English (United States) Page 115: [3333] Formatted Thanh An 11/30/2017 10:34:00 AM Justified, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, Don't keep with next, Tab stops: 1,5 cm, Left + 1,75 cm, Left + 2,25 cm, Left + Not at 1,25 cm ... CẤP CƠ SỞ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ CỦA HỌC SINH Đ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN ại THÀNH PHỐ HUẾ ho ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ̣c k... hưởng đến ý định chọn Đại học Kinh tế- Đại học Huế học sinh trung học phổ thông địa bàn thành phố Huế “này phân tích tâm lý nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn trường đại học học sinh trung học phổ. .. biết ảnh hưởng nhân tố đến ý định chọn trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế địa bàn thành phố Huế Các nhân tố bao gồm: nỗ lực trường, yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến học sinh hội sau học Đa số học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường đại học kinh tế đại học huế của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố huế , Luận văn thạc sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường đại học kinh tế đại học huế của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố huế