Luận văn thạc sĩ phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quảng trị giai đoạn 2014 2016

108 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:55

Đại học Kinh tế Huế Formatted: Space Before: pt, After: pt, Line spacing: 1,5 lines ĐẠI HỌC HUẾ Formatted: Left: cm, Right: cm, Top: 2,5 cm, Bottom: 2,5 cm, Width: 21 cm, Height: 29,7 cm, Header distance from edge: 1,27 cm, Footer distance from edge: 1,27 cm TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Formatted: Font: Times New Roman Đ BÁO CÁO TỔNG KẾT ại ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ̣c k ho h in PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU tê QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 ́H Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Trần Thị Diệu ́ uê Mã số: : SV2017-01-09 Đại học Kinh tế Huế Huế, 11/20187 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Formatted: Font: Times New Roman BÁO CÁO TỔNG KẾT ại Đ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ in ̣c k ho PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG h KINH DOANH TẠICÔNG TY XĂNG DẦU tê QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 ́H ́ uê Mã số: SV2017-01-09 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đềtài (ký, họ tên) (ký, họtên) Formatted: Space After: pt, Line spacing: 1,5 lines Đại học Kinh tế Huế Formatted: English (United States) Huế, 11/20187 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Formatted: Line spacing: Multiple 1,15 li Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Do not check spelling or grammar DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA Formatted: Indent: Left: cm Trần Thị Diệu Lê Thị Thu Hà Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê i Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Formatted: Indent: Left: cm, Line spacing: Multiple 1,1 li Thông tin chung Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li 1.2 Mã số đề tài:SV2017-01-09 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Diệu 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 1.5 Thời gian thực hiện: 1/2017 – 12/2017 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Xăng dầu Quảng Trị qua năm 2014 - 2016 để thấy mặt mạnh, mặt hạn chế cơng ty, đồng thời phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh, sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty thời gian tới Formatted: Indent: Left: cm, Line spacing: Multiple 1,1 li ại Đ 1.1 Tên đề tài: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016 Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li ̣c k ho Tính sáng tạo Formatted: Indent: Left: cm, Line spacing: Multiple 1,1 li h in - Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty Xăng dầu Quảng Trị - Đề xuất phương hướng giải pháp có khả thực thi để nâng cao hiệu hoạt động công ty xăng dầu Quảng Trị Các kết nghiên cứu thu Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li tê Formatted: Indent: Left: cm, Line spacing: Multiple 1,1 li Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li - Hệ thống giải pháp nâng cao hiệu hoạt động công ty xăng dầu Quảng Trị năm tới Các sản phẩm đề tài (nếu có) Formatted: Indent: Left: cm, Line spacing: Multiple 1,1 li ́H - Trên sở phân tích hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty xăng dầu Quảng Trị, nhóm rút mặt mạnh, hạn chế, tìm nguyên nhân mâu thuẫn cần giải ́ uê Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li - 01 báo cáo tổng kết - 01 báo cáo tóm tắt Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành kinh tế ngành khác có nhu cầu Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn Ngày …… tháng … năm 20… Sinh viên chịu trách nhiệm ii Formatted: Indent: Left: cm, Line spacing: Multiple 1,1 li Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li Đại học Kinh tế Huế đề tài Formatted: Font color: Auto Formatted: None, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, Don't keep with next, Don't keep lines together Formatted: Line spacing: Multiple 1,1 li ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC Formatted: Font: No underline, Font color: Auto, Vietnamese (Vietnam), Check spelling and grammar Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, Tab stops: 0,5 cm, Left + 0,75 cm, Left + cm, Left + 1,25 cm, Left + 1,5 cm, Left + 15,98 cm, Right,Leader: … ại Đ PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Phương pháp nghiên cứu .2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .32 PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .43 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .43 1.1 Lý luận chung hiệu hoạt động kinh doanh 43 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh .43 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh Công ty .54 1.1.3 Nhiệm vụ phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 65 1.1.4 Nội dung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 76 1.1.5 Vai trò phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 87 1.1.6 Ý nghĩa phân tích hiệu hoạt động kinh doanh .98 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 98 1.2.1 Các nhân tố bên 98 1.2.2 Nhân tố bên 1110 1.3 Hệ thống tiêu đánh giá kết hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1413 1.3.1 Nhóm tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh 1413 1.3.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh 1514 1.3.2.1 Phân tích khả sinh lời 1514 1.3.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định .1615 1.3.2.3 Phân tích hiệu sử dụngvốn lưu động .1615 1.3.2.4 Phân tích khả tốn 1716 1.3.2.5 Hiệu sử dụng lao động 1817 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ 1918 2.1 Khái quát chung Công ty xăng dầu Quảng Trị 1918 2.1.1 Giới thiệu công ty 1918 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 1918 2.1.3 Chức nhiệm vụ của Công ty xăng dầu Quảng Trị 2019 2.1.4 Cơcấu máytổchức 2120 2.1.5.Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn qua công ty năm 2014 - 2016 2423 2.1.6 Khái qt tình hình lao động cơng ty qua năm 2014 – 2016 2726 2.2 Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty xăng dầu Quảng Trị qua năm 2014 – 2016 .2928 2.2.1 Khái quát tình hình hoạt động Công ty .2928 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iv Đại học Kinh tế Huế ại Đ 2.2.2 Phân tích tình hình doanh thu 3029 2.2.3 Phân tích biến động chi phí .3332 2.3 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty xăng dầu Quảng Trị qua năm 2014 – 2016 .3736 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn .3736 2.3.1.1 Hiệu sử dụng vốn cố định 3736 2.3.1.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động 4039 2.3.2 Phân tích tình hình tốn khả tốn nhanh công ty giai đoạn 2014 – 2016 4442 2.3.2.1 Tình hình tốn 4442 2.3.2.2 Phân tích khả toán 4442 2.2.3 Phân tích khả sinh lời Công ty giai đoạn 2014- 2016 .4644 2.3.3.1 Suất sinh lời doanh thu (ROS) .4644 2.3.3.2 Suất sinh lời tổng tài sản (ROA) 4745 2.3.3.3 Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) .4745 2.3.4 Phân tích hiệu sử dụng lao động .4846 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦUTỈNH QUẢNG TRỊ 5048 3.1 Định hướng công ty xăng dầu Quảng Trị thời gian tới 5048 3.1.1 Cơ sở xây dựng định hướng 5048 3.1.2 Định hướng hoạt động công ty thời gian tới 5149 3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh công ty 5149 2.2.2 Phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu chiều rộng lẫn chiều sâu .5351 2.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn kinh doanh Công ty 5351 2.2.4 Sử dụng nguồn chi phí có hiệu 5452 2.2.5 Áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu để tạo lập khác biệt Petrolimex với doanh nghiệp khác 5452 2.2.6 Đảm bảo chất lượng, số lượng xăng dầu bán cho khách hàng 5452 2.2.7 Tổ chức sản xuất tổ chức lao động hợp lý cửa hàng, thực trả lương gắn liền với suất lao động kết công việc 5452 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .5853 Kết luận 5853 Kiến nghị .5853 TÀI LIỆU THAM KHẢO .6155 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê MỤC LỤCiii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN 1: MỞ ĐẦU v Đại học Kinh tế Huế Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Phương pháp nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .3 1.1 Lý luận chung hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Đ 1.1.3 Nhiệm vụ phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.4 Nội dung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh .6 ại 1.1.5 Vai trò phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.6 Ý nghĩa phân tích hiệu hoạt động kinh doanh .8 ho 1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 1.2.1 Các nhân tố bên ̣c k 1.2.2 Nhân tố bên .10 1.3 Hệ thống tiêu đánh giá kết hiệu kinh doanh doanh nghiệp .13 1.3.1 Nhóm tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh 13 in 1.3.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh 14 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT DỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ h 18 2.1 Khái quát chung công ty xăng dầu Quảng Trị 18 tê 2.1.1 Giới thiệu công ty 18 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty .18 ́H 2.1.3 Chức nhiệm vụ của Công ty Xăng dầu Quảng Trị 19 2.1.4 Cơcấu máytổchức 20 ́ uê 2.1.5 Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn qua công ty năm 2014 - 2016 23 2.1.6 Khái quát tình hình lao động công ty qua năm 2014 – 2016 26 2.2 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Quảng Trị qua năm 2014 – 2016 28 2.2.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty qua năm 2014 – 2016 28 2.2.2 Phân tích tình hình doanh thu 29 2.2.3 Phân tích chi phí 32 2.3 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Quảng Trị qua năm 2014 – 2016 34 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn 34 2.3.2 Phân tích tình hình tốn khả tốn nhanh cơng ty giai đoạn 2014 – 2016 40 vi Đại học Kinh tế Huế Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Đ Page 44: [147] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Page 44: [153] Comment [mh29] minh hien 12/8/2017 11:20:00 PM Vietnamese (Vietnam) Page 44: [148] Formatted Vietnamese (Vietnam) Page 44: [149] Formatted Vietnamese (Vietnam) Page 44: [150] Formatted Vietnamese (Vietnam) Page 44: [151] Formatted Vietnamese (Vietnam) Page 44: [152] Formatted ại Vietnamese (Vietnam) ho Viết lại, xem lại chủ ngữ “Các khoản phải thu”, năm 2014, 2015 hay 2016 ….triệu đồng Font: Times New Roman Thanh An Thanh An Vietnamese (Vietnam) Page 44: [158] Change 1/9/2018 12:49:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Thanh An ́H Indent: First line: cm Page 44: [157] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM tê Page 44: [156] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM h Font: 13 pt Thanh An in Page 44: [155] Formatted ̣c k Page 44: [154] Formatted Unknown Field Code Changed Page 44: [159] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font color: Auto Page 44: [160] Formatted Font color: Auto Page 44: [161] Formatted Font: Not Bold, Font color: Auto Page 44: [162] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font color: Auto Page 44: [163] Formatted ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM Centered Page 44: [164] Formatted Right Page 44: [165] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font color: Auto Page 44: [166] Formatted ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM Centered Right Page 44: [168] Formatted Centered Right ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM h Page 44: [171] Formatted Thanh An 12/17/2017 5:11:00 PM ́ uê ADMIN ́H ADMIN Centered Page 44: [173] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM tê Font color: Auto Page 44: [172] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM in Page 44: [170] Formatted Thanh An ̣c k Page 44: [169] Formatted ho Font color: Auto ại Đ Page 44: [167] Formatted 12/17/2017 5:11:00 PM Right Page 44: [174] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font color: Auto Page 44: [175] Formatted ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM Centered Page 44: [176] Formatted Right Page 44: [177] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Đại học Kinh tế Huế Font: Bold Page 44: [178] Formatted ADMIN 12/17/2017 5:11:00 PM Indent: Left: cm Page 44: [179] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 44: [180] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 44: [181] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Đ Page 44: [182] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: Bold, Vietnamese (Vietnam) ại Page 44: [183] Formatted ̣c k Page 46: [184] Formatted ho Vietnamese (Vietnam) Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM in Page 46: [184] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic h Page 46: [185] Formatted Thanh An Thanh An Page 46: [186] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: Times New Roman ́H tê Vietnamese (Vietnam) Page 46: [186] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: Times New Roman Page 46: [187] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 46: [187] Formatted Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 46: [188] Change Unknown Field Code Changed Page 46: [189] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Đại học Kinh tế Huế Font: Times New Roman Page 46: [190] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [191] Formatted Line spacing: single Page 46: [192] Formatted Font color: Auto Page 46: [193] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [193] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [194] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Font: 11 pt, Font color: Auto h Page 46: [195] Formatted in Page 46: [195] Formatted ̣c k Page 46: [194] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [196] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: 11 pt, Font color: Auto ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [196] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [197] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [197] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [198] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [198] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [199] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Line spacing: single Page 46: [200] Formatted Font color: Auto Page 46: [201] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [201] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [202] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [202] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Font: 11 pt, Font color: Auto h Page 46: [204] Formatted in Page 46: [203] Formatted ̣c k Page 46: [203] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [206] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM ́ uê Line spacing: single ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [205] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font color: Auto Page 46: [207] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [208] Formatted Centered, Line spacing: single Page 46: [209] Formatted Font color: Auto Page 46: [210] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [211] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Line spacing: single Page 46: [212] Formatted Font color: Auto Page 46: [213] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [213] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [214] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [214] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Font: 11 pt, Font color: Auto h Page 46: [216] Formatted in Page 46: [215] Formatted ̣c k Page 46: [215] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [217] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: 11 pt, Font color: Auto ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [216] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [217] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [218] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [218] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [219] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [220] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Line spacing: single Page 46: [221] Formatted Font color: Auto Page 46: [222] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [223] Formatted Centered, Line spacing: single Font color: Auto Page 46: [225] Formatted ại Đ Page 46: [224] Formatted Line spacing: single Font color: Auto h Page 46: [228] Formatted in Page 46: [227] Formatted ̣c k Page 46: [226] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [229] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: 11 pt, Font color: Auto ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [228] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [229] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [230] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [230] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [231] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [231] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [232] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [232] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [233] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [233] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [234] Formatted Line spacing: single Font color: Auto h Page 46: [237] Formatted in Page 46: [236] Formatted ̣c k Page 46: [235] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [239] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM ́ uê Centered, Line spacing: single ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [238] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font color: Auto Page 46: [240] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [241] Formatted Line spacing: single Page 46: [242] Formatted Font color: Auto Page 46: [243] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [243] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [244] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [244] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [245] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [245] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [246] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Font: 11 pt, Font color: Auto h Page 46: [247] Formatted in Page 46: [247] Formatted ̣c k Page 46: [246] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [248] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: 11 pt, Font color: Auto ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [248] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [249] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [250] Formatted Line spacing: single Page 46: [251] Formatted Font color: Auto Page 46: [252] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [253] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Centered, Line spacing: single Page 46: [254] Formatted Font color: Auto Page 46: [255] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [256] Formatted Line spacing: single Font color: Auto Page 46: [258] Formatted ại Đ Page 46: [257] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Font: 11 pt, Font color: Auto h Page 46: [259] Formatted in Page 46: [259] Formatted ̣c k Page 46: [258] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [260] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: 11 pt, Font color: Auto ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [260] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [261] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [261] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [262] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [262] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [263] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [263] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [264] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [265] Formatted Line spacing: single Font color: Auto Page 46: [267] Formatted ại Đ Page 46: [266] Formatted Centered, Line spacing: single Font color: Auto h Page 46: [270] Formatted in Page 46: [269] Formatted ̣c k Page 46: [268] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [272] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM ́ uê Line spacing: single ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [271] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font color: Auto Page 46: [273] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [273] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [274] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [274] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [275] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [275] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [276] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [276] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [277] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [277] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Font: 11 pt, Font color: Auto h Page 46: [279] Formatted in Page 46: [278] Formatted ̣c k Page 46: [278] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [281] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM ́ uê Line spacing: single ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [280] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font color: Auto Page 46: [282] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [283] Formatted Centered, Line spacing: single Page 46: [284] Formatted Font color: Auto Page 46: [285] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [286] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Line spacing: single Page 46: [287] Formatted Font color: Auto Page 46: [288] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [288] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [289] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [289] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Font: 11 pt, Font color: Auto h Page 46: [291] Formatted in Page 46: [290] Formatted ̣c k Page 46: [290] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [292] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: 11 pt, Font color: Auto ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [291] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [292] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [293] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [293] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [294] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [295] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Line spacing: single Page 46: [296] Formatted Font color: Auto Page 46: [297] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [298] Formatted Centered, Line spacing: single Font color: Auto Page 46: [300] Formatted ại Đ Page 46: [299] Formatted Line spacing: single Font color: Auto h Page 46: [303] Formatted in Page 46: [302] Formatted ̣c k Page 46: [301] Formatted ho Font: 11 pt, Font color: Auto Thanh An Thanh An Page 46: [304] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM ́ uê Font: 11 pt, Font color: Auto ́H tê Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [303] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [304] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [305] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [305] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [306] Formatted Đại học Kinh tế Huế Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [306] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [307] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [307] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Page 46: [308] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto Đ Page 46: [308] Formatted Font: 11 pt, Font color: Auto ại Page 46: [309] Formatted Font: Times New Roman, Bold Font: Times New Roman, Bold Thanh An 1/9/2018 12:44:00 PM h Page 46: [311] Formatted 1/9/2018 12:44:00 PM in Page 46: [310] Formatted Thanh An ̣c k Page 46: [310] Formatted ho Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic ADMIN Thanh An Page 46: [313] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM ́ uê Font: 13 pt, Vietnamese (Vietnam) ́H tê Line spacing: Multiple 1,15 li Page 46: [312] Formatted 12/17/2017 5:11:00 PM 1/9/2018 12:49:00 PM Indent: First line: cm Page 46: [314] Formatted Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Thanh An 1/9/2018 12:49:00 PM Font: 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 46: [314] Formatted Font: 13 pt, Vietnamese (Vietnam) ... Công ty xăng dầu Quảng Trị đề tài mẻ lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu tỉnh Quảng Trị Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty xăng dầu Quảng Tr Công. .. lao động cơng ty qua năm 2014 – 2016 26 2.2 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Quảng Trị qua năm 2014 – 2016 28 2.2.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2014. .. trọng việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh xăng dầu nên nhóm chọn đề tài để tiến hành nghiên cứu Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty xăng dầu Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2016 , tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quảng trị giai đoạn 2014 2016 , Luận văn thạc sĩ phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quảng trị giai đoạn 2014 2016