Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min

139 71 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:54

̀ng ươ Tr BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ Đ ại BẢCH CÄNG THÀÕNG ho h in ̣c K NGHIÃN CỈÏU CẠC ÚU TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN QUÚT ÂËNH SỈÍ DỦNG DËCH VU TRUYệN HầNH KYẻ THUT S MOBITV CUA MOBIFONE TAI THNH PHÄÚ HÚ tê ́H LÛN VÀN THẢC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ ́ HÚ, 2017 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ ̀ng ươ Tr BAÛCH CÄNG THÀÕNG Đ ại NGHIÃN CỈÏU CẠC ÚU TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN QUÚT ÂËNH SỈÍ DUNG DậCH VU TRUYệN HầNH KYẻ THUT S MOBITV CUA MOBIFONE TẢI THNH PHÄÚ HÚ ̣c K ho CHUN NGNH M SÄÚ : QUN TRË KINH DOANH : 60 34 01 02 in h LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ ́H tê NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HC: PGS.TS TRÁƯN VÀN HA ́ HÚ, 2017 ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin kết nghiên cứu luận văn tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế ại Đ Sinh viên thực Bạch Công Thắng h in ̣c K ho ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ tận tình quý báu từ Giáo viên hướng dẫn, tồn thể Cán bộ, cơng nhân viên công ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế, nhân viên tổ MobiTV thuộc phòng Kế hoạch bán hàng & Marketing công ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế, đội ngũ cộng Đ tác viên bạn bè người thân Đầu tiên xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo ại Sau đại học, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, với toàn thể thầy cô giáo trường Đại học kinh tế Huế truyền đạt kiến thức vơ q báu có ý nghĩa ho suốt thời gian năm học vừa qua cho Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo PGS TS Trần Văn Hòa - ̣c K người hướng dẫn khoa học - dành nhiều thời gian quý báu để dẫn đề tài định hướng phương pháp nghiên cứu thời gian tiến hành thực luận văn in Ngồi ra, tơi xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, Cán bộ, công nhân viên công ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thời gian giúp đỡ h việc khảo sát khách hàng, nhà chuyên môn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, hỗ trợ, tê giúp đỡ khuyến khích tinh thần lẫn vật chất cho tơi q trình thực Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! ́H luận văn tốt nghiệp Sinh viên thực ́ uê Huế, ngày 20 tháng năm 2017 Bạch Cơng Thắng ii ̀ng ươ Tr TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: BẠCH CÔNG THẮNG Ngành học: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2015 – 2017 Giáo viên hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN HÒA Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT Đ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MOBITV CỦA MOBIFONE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ại Tính cấp thiết đề tài Một doanh nghiệp muốn giữ vững thị phần, chiếm lĩnh phần ho trống thị trường thành phố Huế trước hết cần phải thấu hiểu khách hàng, phân tích yếu tố tác động đến định sử dụng dịch vụ truyền hình khách ̣c K hàng từ có chiến lược kinh doanh phù hợp Vì vậy, để giúp cơng ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế hướng việc tác động vào hành vi mua, nên nghiên cứu yếu tố tác động đến định sử dụng truyền hình in MobiTV khách hàng thành phố Huế Xuất phát từ đó, tơi định chọn đề tài “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế” tê Phương pháp nghiên cứu ́H Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp, phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu tiến hành phần mềm SPSS Kết nghiên cứu Luận văn sâu phân tích sở khoa học vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng truyền hình MobiTV thành phố Huế, sâu vào nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng truyền hình kỹ thuật số MobiTV, từ rút ưu điểm tồn cần khắc phục để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Trên sở đó, luận văn kiến nghị, đề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác phát triển truyền hình MobiTV cơng ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế iii ́ uê AMOS để phân tích, kiểm định thang đo phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính ̀ng ươ Tr DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT :Analysis Of Moment Structures AVG :Thương hiệu truyền hình An Viên MobiTV CFA :Confirmatory factor analysis CFI :Comparative Fit Index DTT Đ AMOS :Digital Terrestrial Television (Truyền hình kỹ thuật số mặt đất) ại :Direct to Home (Truyền hình kỹ thuật số vệ tinh) EFA :Exploratory Factor Analysis GFI :Goodness-of-fit index KMO :Kaiser-Meyer-Olkin ho DTH ̣c K MobiTV :Thương hiệu truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone :Thương hiệu Công ty Thông tin di động Việt Nam :Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực/tỉnh/thành phố/quận/huyện ML :Maximum Likelihood (Phương pháp ước lượng) in MBF RMSEA :Root Mean Square Error Approximation :Structural Equation Modeling (Mơ hình cấu trúc tuyến tính) SPSS :Statistical Package for the Social Sciences TT-TT :Thông tin truyền thông TLI :Tucker & Lewis Index VNPT :Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam VMS :Vietnam Mobile Telecom Servies Company: h SEM ́H tê ́ uê :Công ty thông tin di động VMS Mobifone iv ̀ng ươ Tr MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv Đ MỤC LỤC v ại DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ iix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý nghiên cứu ho Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c K Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .9 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 10 h 1.1 Hành vi người tiêu dùng 10 1.1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 10 tê 1.1.2 Khái niệm hành vi mua người tiêu dùng 11 1.1.3 Quá trình thông qua định mua 11 ́H 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng .12 1.2 Mơ hình lý thuyết liên quan đến định khách hàng .16 uê 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý 17 1.2.2 Thuyết hành vi dự định – TPB 18 1.2.4 Mơ hình xu hướng tiêu dùng .19 1.2.5 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ - TAM .20 1.3 Mô hình giả thuyết nghiên cứu .21 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 1.3.2 Giả thiết nghiên cứu 24 v ́ 1.2.3 Mơ hình lý thuyết tín hiệu 19 ̀ng ươ Tr 1.3.3 Xây dựng thang đo 29 1.4 Tổng quan dịch vụ truyền hình trả tiền 32 1.4.1 Tổng quan thị trường truyền hình trả tiền 32 1.4.2 Dịch vụ truyền hình trả tiền .35 1.4.3 Truyền hình kỹ thuật số MobiTV 36 CHƯƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH Đ HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRUYỀN HÌNH MOBITV CỦA ại MOBIFONE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 38 2.1 Công ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế 38 2.1.1 Sự thành lập Công ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế 38 ho 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ phận Công ty Mobifone tỉnh Thừa Thiên Huế 38 ̣c K 2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực .42 2.1.4 Cơ sở vật chất 43 2.1.5 Chất lượng kỹ thuật 44 in 2.1.6 Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng .45 2.1.7 Chính sách sản phẩm, giá, chi phí 46 h 2.1.8 Chính sách truyền thơng, quảng bá khuyến 47 2.2 Tình hình phát triển thuê bao Truyền hình MobiTV 49 tê 2.3 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu .50 2.3.1 Về giới tính .50 ́H 2.3.2 Về nghề nghiệp 50 2.3.3 Về thu nhập gia đình 51 2.3.4 Về tình trạng nhân 51 2.3.5 Về thời lượng xem truyền hình ngày 52 2.5 Khám phá cấu trúc liệu phân tích nhân tố khám phá EFA 54 2.6 Kiểm định thang đo: Phân tích nhân tố khẳng định CFA 56 2.7 Kiểm định độ thích hợp mơ hình nghiên cứu giả thuyết .59 2.7.1 Kết phân tích cấu trúc tuyến tính SEM .59 2.7.2 Mối quan hệ tương quan nhân tố .60 vi ́ 2.4 Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích Cronbach’s Alpha 52 ̀ng ươ Tr 2.7.3 Kiểm định ước lượng mơ hình phương pháp Bootstrap 61 2.7.4 Kết kiểm định giả thuyết 62 2.7.5 Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng truyền hình kỹ thuật số MobiTV thành phố Huế .65 2.8 Thảo luận kết 66 2.8.1 Về khách hàng 66 Đ 2.8.2 Về tình hình nguồn nhân lực 66 ại 2.8.3 Về hệ thống kênh phân phối 67 2.8.4 Về giá lắp đặt thiết bị 68 2.9 Phân tích ma trận SWOT truyền hình kỹ thuật số MobiTV .68 ho CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MOBITV CỦA MOBIFONE TẠI ̣c K THÀNH PHỐ HUẾ 71 3.1 Giải pháp phát triển khách hàng sử dụng truyền hình kỹ thuật số MobiTV thơng qua sách giá 71 in 3.2 Giải pháp phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV thông qua yếu tố nhận thức dễ sử dụng 72 h 3.3 Giải pháp phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV thơng qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ 73 tê 3.4 Giải pháp phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV thơng qua nhóm tham khảo 74 ́H 3.5 Giải pháp phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV thơng qua cảm nhận hữu ích 74 uê PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN + BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HỒN THIỆN vii ́ PHỤ LỤC 84 ̀ng ươ Tr DANH MỤC BẢNG Giả thiết nghiên cứu 29 Bảng 1.2 : Các thang đo mơ hình nghiên cứu 30 Bảng 2.1 : Thống kê số lượng lao động công ty qua năm 2014 - 2016 42 Bảng 2.2 : Tình hình phát triển mạng lưới kênh phân phối MobiTV .43 Bảng 2.3 : Đ Bảng 1.1 : Chính sách giá cước chương trình khuyến truyền hình Bảng 2.4 : ại An Viên 46 Chính sách giá cước chương trình khuyến truyền hình Bảng 2.5 : ho MobiTV 46 Tình hình phát triển thuê bao truyền hình MobiTV tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2016 .49 ̣c K Bảng 2.6 : Tình hình phát triển thuê bao truyền hình MobiT thành phố Huế giai đoạn 2012-2016 49 Thống kê mô tả nghề nghiệp .51 Bảng 2.8 : Thống kê mô tả thu nhập gia đình 51 Bảng 2.9 : Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbachs Alpha .52 Bảng 2.10 : Kiểm định KMO and Bartlett’s Test .54 Bảng 2.11 : Ma trận nhân tố kết xoay EFA 55 Bảng 2.12 : Các số đánh giá phù hợp mơ hình với liệu thị trường 56 Bảng 2.13 : Bảng tóm tắt kết kiểm định thang đo .58 Bảng 2.14 : Kết phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 60 Bảng 2.15 : ối quan hệ tương quan nhân tố 60 h in Bảng 2.7 : ́H tê uê Bảng 2.16 : Các trọng số chưa chuẩn hóa phân tích Bootstrap .61 Bảng 2.17 : Kết kiểm định giả thuyết 64 ́ viii ̀ng ươ Tr Estimate S.E C.R P < - PS 891 091 9.837 *** PS3 < - PS 959 078 12.360 *** PS5 < - PS 930 079 11.804 *** RG1 < - RG 1.000 RG3 < - RG 1.210 153 7.924 *** 1.347 172 7.821 *** RG4 < - RG ại Đ PS2 Label ho 1.000 BB2 < - BB 975 071 13.689 *** BB3 < - BB 957 071 13.405 *** BB4 < - BB 814 078 10.499 *** BB5 < - BB 746 076 9.770 *** in ̣c K BB1 < - BB h Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate 778 PU2 < - PU 659 PU4 < - PU 749 PEU2 < - PEU 747 PEU3 < - PEU 758 PQ2 < - PQ 696 PQ3 < - PQ 817 ́ 684 uê PEU1 < - PEU ́H < - PU tê PU1 114 < - PQ 715 PQ5 < - PQ 687 PE1 < - PE 753 PE2 < - PE 709 PE3 < - PE 704 PE4 < - PE PE5 < - PE 670 PE6 < - PE 763 BC1 < - BC 668 BC2 < - BC 777 BC3 < - BC 645 BC4 < - BC 795 PS1 < - PS 785 PS2 < - PS 601 PS3 < - PS 754 PS5 < - PS 718 RG1 < - RG 551 RG3 < - RG 758 RG4 < - RG 790 BB1 < - BB 802 BB2 < - BB 768 Đ PQ4 ại ̀ng ươ Tr Estimate 657 h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 115 ̀ng ươ Tr Estimate BB3 < - BB 754 BB4 < - BB 609 BB5 < - BB 572 Đ ại Covariances: (Group number - Default model) M.I Par Change 11.301 086 e29 < > e32 5.255 -.048 e29 < > e30 4.963 e28 < > e32 4.858 -.043 e28 < > e29 10.764 051 e24 < > PEU 4.391 -.048 e23 < > e32 6.900 -.063 e20 < > PQ 4.814 042 e19 < > e20 6.804 072 e18 < > PQ 6.436 -.051 e18 < > e31 8.732 -.076 e18 < > e19 4.115 -.059 e17 < > e24 8.202 -.079 e17 < > e21 5.213 058 e17 < > e20 4.692 -.056 e15 < > e26 4.944 053 ho e31 < > e32 -.038 h in ̣c K ́H tê ́ uê 116 ̀ng ươ Tr M.I Par Change 4.037 052 e12 < > RG 5.090 -.046 e12 < > e26 5.130 -.052 e11 < > e24 5.277 055 e11 < > e21 4.175 -.045 4.608 -.051 e10 < > PEU 4.437 e10 < > e21 6.765 e9 < > e19 4.459 -.057 e8 < > BC 4.314 042 e8 < > e20 5.649 049 e8 < > e19 4.710 054 e8 < > e9 10.014 061 e7 < > e23 4.138 -.048 e7 < > e10 5.941 060 e7 < > e9 10.366 -.073 e6 < > e32 4.448 053 e6 < > e31 5.632 -.059 e6 < > e27 4.171 050 e6 < > e24 4.273 -.051 e6 < > e22 5.131 070 ho e10 < > BC ại Đ e13 < > e14 049 060 h in ̣c K ́H tê ́ uê 117 ̀ng ươ Tr M.I Par Change 5.322 -.058 e5 < > e28 4.095 -.037 e5 < > e23 5.186 051 e4 < > e7 4.151 -.054 e3 < > e15 4.757 -.051 4.520 -.045 e2 < > e18 5.773 e1 < > e11 6.648 ho e2 < > e26 ại Đ e6 < > e13 055 060 h in ̣c K ́H tê ́ uê 118 ̀ng ươ Tr Phụ lục 3.5 Kết chạy SEM ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 119 ̀ng ươ Tr Model Fit Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 92 541.171 436 000 1.241 528 000 32 4045.392 496 000 8.156 Default model Saturated model Đ Independence model ại RMR, GFI Model RMR GFI AGFI ho 030 900 Saturated model 000 1.000 Independence model 167 347 305 326 NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 866 848 971 966 000 000 1.000 000 000 LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 028 020 036 1.000 Independence model 155 150 159 000 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label 120 ́ RMSEA uê RMSEA Model 000 1.000 ́H Independence model 1.000 970 tê Saturated model CFI h Default model in Model 743 ̣c K Default model Baseline Comparisons 879 PGFI S.E C.R P < - PU 157 063 2.487 013 BB < - PEU 191 066 2.899 004 BB < - PQ 185 078 2.381 017 BB < - PE 252 052 4.859 *** BB < - BC 154 058 2.655 008 BB < - PS 149 071 2.098 036 BB < - RG 163 PU1 < - PU 1.000 PU2 < - PU 721 073 9.936 *** PU4 < - PU 891 083 10.774 *** Đ BB ại ̀ng ươ Tr Estimate Label ho 067 2.429 015 1.064 107 9.985 *** PQ2 < - PQ 1.000 PQ3 < - PQ 1.139 096 11.847 *** PQ4 < - PQ 988 092 10.753 *** PQ5 < - PQ 995 096 10.390 *** PE1 < - PE 1.000 PE2 < - PE 911 078 11.739 *** PE3 < - PE 940 081 11.664 *** PE4 < - PE 851 078 10.855 *** ́ PEU3 < - PEU uê 101 9.942 *** ́H 1.003 tê PEU2 < - PEU h 1.000 in ̣c K PEU1 < - PEU 121 ̀ng ươ Tr Estimate S.E C.R P < - PE 866 078 11.067 *** PE6 < - PE 1.013 080 12.649 *** BC1 < - BC 1.000 BC2 < - BC 1.182 110 10.721 *** BC3 < - BC 1.005 107 9.353 *** 1.170 108 10.848 *** BC4 < - BC ại Đ PE5 Label ho < - PS 1.000 PS2 < - PS 891 091 9.837 *** PS3 < - PS 959 078 12.360 *** PS5 < - PS 930 079 11.804 *** RG1 < - RG 1.000 RG3 < - RG 1.210 153 7.924 *** RG4 < - RG 1.347 172 7.821 *** BB1 < - BB 1.000 BB2 < - BB 975 071 13.689 *** BB3 < - BB 957 071 13.405 *** BB4 < - BB 814 078 10.499 *** BB5 < - BB 746 076 9.770 *** h in ̣c K PS1 172 122 ́ < - PU uê BB ́H tê Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate < - PEU 191 BB < - PQ 178 BB < - PE 274 BB < - BC 153 BB < - PS 164 BB < - RG PU1 < - PU 778 PU2 < - PU 659 PU4 < - PU 749 Đ BB ại ̀ng ươ Tr Estimate 135 < - PQ 696 PQ3 < - PQ 817 PQ4 < - PQ 715 PQ5 < - PQ 687 PE1 < - PE 753 PE2 < - PE 709 PE3 < - PE 704 PE4 < - PE 657 PE5 < - PE 670 ́ PQ2 uê 758 ́H PEU3 < - PEU tê 747 h PEU2 < - PEU in 684 ̣c K ho PEU1 < - PEU 123 ̀ng ươ Tr PE6 Estimate 763 BC1 < - BC 668 BC2 < - BC 777 BC3 < - BC 645 BC4 < - BC 795 PS1 < - PS ại Đ < - PE PS2 < - PS 601 PS3 < - PS 754 PS5 < - PS 718 RG1 < - RG 551 RG3 < - RG 758 RG4 < - RG 790 BB1 < - BB 802 BB2 < - BB 768 BB3 < - BB 754 BB4 < - BB 609 BB5 < - BB 572 785 h in ̣c K ho ́H tê 594 BB5 327 124 ́ BB uê Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate ̀ng ươ Tr Estimate 371 BB3 569 BB2 590 BB1 643 625 ại RG4 Đ BB4 PS2 361 PS1 616 BC4 633 BC3 416 BC2 603 BC1 446 PE6 583 PE5 448 PE4 432 PE3 496 PE2 503 PE1 567 ́ 568 uê PS3 ́H 515 tê PS5 h 303 in RG1 ̣c K 574 ho RG3 125 ̀ng ươ Tr Estimate 472 PQ4 511 PQ3 667 PQ2 484 574 ại PEU3 Đ PQ5 PEU1 468 PU4 560 PU2 434 PU1 606 h in ̣c K 559 ho PEU2 Phụ lục 3.6 Kiểm định Bootstrap 002 157 -.001 003 BB < - PEU 080 003 195 004 004 BB < - PQ 083 003 183 -.002 004 BB < - PE 059 002 250 -.002 003 BB < - BC 061 002 155 001 003 BB < - PS 079 002 152 003 004 BB < - RG 070 002 164 000 003 ́ 076 uê < - PU ́H BB tê Regression Weights: (Group number - Default model) Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 126 ̀ng ươ Tr Parameter SE SE-SE PU1 < - PU 000 000 PU2 < - PU 078 PU4 < - PU Mean Bias 1.000 SE-Bias 000 002 720 -.001 004 080 003 894 002 004 PEU1 < - PEU 000 000 1.000 000 000 PEU2 < - PEU 110 003 1.011 008 005 PEU3 < - PEU 114 004 1.071 007 005 ại Đ 000 000 000 1.000 000 000 PQ3 < - PQ 105 003 1.144 005 005 PQ4 < - PQ 107 003 992 004 005 PQ5 < - PQ 085 003 1.001 006 004 PE1 < - PE 000 000 1.000 000 000 PE2 < - PE 093 003 915 003 PE3 < - PE 085 003 938 -.002 004 PE4 < - PE 085 003 852 001 004 PE5 < - PE 081 003 865 -.002 004 PE6 < - PE 090 003 1.015 002 004 BC1 < - BC 000 000 1.000 000 000 BC2 < - BC 111 004 1.191 009 005 BC3 < - BC 124 004 1.011 006 006 BC4 < - BC 129 004 1.179 009 006 PS1 000 000 1.000 000 000 004 h ́H tê ́ uê 127 in < - PS ̣c K < - PQ ho PQ2 ̀ng ươ Tr Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias < - PS 089 003 887 -.004 004 PS3 < - PS 077 002 957 -.002 003 PS5 < - PS 089 003 926 -.004 004 RG1 < - RG 000 000 1.000 000 000 RG3 < - RG 137 004 1.218 008 006 170 005 1.357 010 008 RG4 < - RG ại Đ PS2 BB2 < - BB 064 BB3 < - BB 000 1.000 000 000 002 972 -.003 003 073 002 955 -.002 003 BB4 < - BB 082 003 812 -.002 004 BB5 < - BB 085 003 736 -.009 004 h in ̣c K 000 ho BB1 < - BB ́H tê ́ uê 128 ... tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế tê Mục tiêu nghiên cứu ́H Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến. .. bao sử dụng dịch vụ lâu dài cho dịch vụ truyền hình MobiTV Mobifone, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV in cần thiết Xuất phát từ đó, tơi định. .. tơi định chọn đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng h đến định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số MobiTV Mobifone thành phố Huế tê Phương pháp nghiên cứu ́H Luận văn sử dụng phương pháp sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min , Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH kỹ THUẬT số MOBITV của MOBIFONE tại THÀNH PHỐ HUẾ min

Từ khóa liên quan