Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho

114 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế TRẦN THỊ BÌNH ́H NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI TÊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN N H VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ THO KI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ H O ̣C MÃ SỐ: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Hồng Hữu Hồ Các số liệu thơng tin luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá được đưa quan điểm cá nhân sau nghiên cứu Ế Luận văn không chép, không trùng lập với nghiên cứu khoa học ́H U công bố Học viên Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Tiền giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018 i Trần Thị Bình LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu làm luận văn tơi hướng dẫn tận tình q thầy đặc biệt Thầy PGS.TS Hoàng Hữu Hoà Qua tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành tới tất người giúp đỡ thời gian qua.Xin gửi lời cám ơn đến tất quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Huế giảng dạy trang bị kiến thức cần thiết suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài Ế Đồng thời, tác giả xin cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân Hàng TMCP Đầu U Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Mỹ Tho, bạn đồng nghiệp tạo điều ́H kiện thuận lợi để tác giả thực đề tài Trong trình học tập nghiên cứu cố gắng TÊ kiến thức hạn chế, mặt khác chất lượng tín dụng đề tài sâu rộng phức tạp nên kết nghiên cứu luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất H mong nhận ý kiến nhà khoa học nhà chuyên môn để đề N tài nghiên cứu tơi hồn thiện KI Một lần xin chân thành cảm ơn tất người quan tâm giúp đỡ để Tiền giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Học viên Đ ẠI H O ̣C tác giả hoàn thành luận văn cách tốt Trần Thị Bình ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ BÌNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khoá: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG HỮU HOÀ Tên đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN NAM CHI Ế NHÁNH MỸ THO” U Mục tiêu đối tượng nghiên cứu ́H Mục tiêu: Phân tích, đánh gía thực trạng chất lượng tín dụng,luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho thời gian tới TÊ Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng NHTM tiếp cận Phương pháp nghiên cứu H hai gốc độ: từ phía ngân hàng từ phía khách hàng N Phương pháp thu thập số liệu: KI Số liệu thứ cấp: Được thu thập thông qua báo cáohoạt động BIDV Mỹ Tho báo cáo hoạt động ngân hàng địa bàn ̣C Số liệu sơ cấp: Được thực thông qua điều tra bảng hỏi H O khách hàng, cán nhân viên đối tượng liên quan Phương pháp phân tích :Phương pháp thống kê mơ tả; phương pháp dãy số ẠI động thái; phương pháp phân tích nhân tố(EFA); phương pháp hồi quy, tương quan; phương pháp kiểm định thống kê Đ Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại; Đánh gía đo lường chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho hai khía cạnh định tính định lượng giai đoạn 2015-2017; Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Thotrong thời gian tới iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại BIDV: NHTM cổ phần đầu tư phát triểnViệt Nam 3.TMCP: Thương mại cổ phần CLTD: Chất lượng tín dụng TG: Tiền Giang 6.MHB: Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long DNNN: Doanh nghiệp nhà nước 8.DPRR: Dự phòng rủi ro VAMC: Cơng ty quản lý tài sản Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế NHTM: iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Ế Danh mục hình vẽ, biểu đồ ix U PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ́H Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu N Kết cấu luận văn KI PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤTLƯỢNG TÍN DỤNG ̣C CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI H O 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Tín dụng ngân hàng ẠI 1.1.3 Chất lượng tín dụng NHTM 12 Đ 1.1.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu chất lượng tín dụng NHTM .16 1.1.5 Yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng NHTM .18 1.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NHTM VÀ ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .19 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 19 1.2.2.Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 24 1.2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 25 1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 26 v 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng nước 26 1.3.2 Kinh nghiệm số ngân hàng nước 29 1.3.3 Bài học cho BIDV Mỹ Tho 30 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH MỸ THO (BIDV MỸ THO) 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV MỸ THO 32 Ế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV Mỹ Tho .32 U 2.1.2 Mơ hình tổ chức BIDV Mỹ Tho 32 ́H 2.1.3 Nguồn lực BIDV Mỹ Tho 34 2.2 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ TÊ THO 36 2.2.1 Quy định cho vay khách hàng BIDV Mỹ Tho .36 H 2.2.2 Tóm tắt quy trình tín dụng BIDV Mỹ Tho .38 N 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Mỹ Tho giai đoạn 2015- 2017 .40 KI 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA BIDV MỸ THO .52 ̣C 2.3.1 Thông tin khách hàng tham gia khảo sát .52 H O 2.3.2 Kiểm Định Thang Đo CLTD Bằng Hệ Số Tin Cậy Cronbach Alpha 54 2.3.3 Đánh giá thang đo CLTD phân tích nhân tố khám phá (EFA) 56 ẠI 2.3.4 Phân tích yếu tổ ảnh hưởng đến CLTD 58 2.3.5 Kiểm định khác biệt đánh giá chất lượng tín dụngtheo đặc điểm cá nhân Đ (T-TEST VÀ ANOVA) 63 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ THO 66 2.4.1 Những kết hạn chế từ phía ngân hàng theo nguồn số liệu thứ cấp 66 2.4.2 Những kết hạn chế chất lượng tín dụng theo đánh giá khách hàng 69 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG- GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ THO 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 74 vi 3.1.1 Định hướng chung 74 3.1.2 Các tiêu tín dụng cụ thể 74 3.2 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 75 3.2.1 Tăng trưởng tín dụng gắn với cấu khách hàng 75 3.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn bền vững 76 3.2.3 Kiểm sốt cấu tín dụng lĩnh vực tín dụng tiềm ẩn rủi ro 78 Ế 3.2.4 Quyết liệt xử lý thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng nợ bán VAMC 79 U 3.2.5 Nâng cao cấu trúc tảng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động tín dụng, ́H thực lộ trình áp dụng Basel II BIDV 80 3.2.6 Công tác kiểm tra kiểm soát 80 TÊ 3.2.7 Công tác khác 80 3.2.8 Giải pháp rút dựa vào đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng 81 H 3.2.9 Giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh chât lượng tín dụng 82 N PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84 KI KẾT LUẬN 84 KIẾN NGHỊ 84 ̣C DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 H O PHỤ LỤC 90 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ẠI BIÊN BẢN CỦA HỒI ĐỒNG BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Đ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỮA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1: Tên bảng Trang Tổng hợp tình hình HĐV BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 .40 Bảng 2.2: Tỷ trọng VHĐ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 .41 Bảng 2.3: Tổng hợp dư nợ TCTD địa bàntỉnh Tiền Giang từ 2015- 2017 43 Cơ cấu dư nợ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 44 Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 46 Bảng 2.6: Cơ cấu nhóm nợ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015 – 2017 47 Bảng 2.7: Vòng quay vốn tín dụng BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 ́H U Ế Bảng 2.4: Bảng 2.8 TÊ .49 Tỷ suất lợi nhuận tổng dư nợ cho vay BIDV Mỹ Tho H qua năm 2015-2017 .50 Tóm tắt kết kiểm định cronbach’s alpha .55 Bảng 2.10: Kết phân tích EFA cho yếu tố ảnh hưởng đến CLTD 57 Bảng 2.11: Ma trận tương quan biến mơ hình .59 Bảng 2.12: Kết phân tích hệ số hồi quy 60 Bảng 2.13: Kết kiểm định phù hợp mơ hình .60 KI ̣C Mức độ giải thích mơ hình 61 Bảng thống kê giá trị phần dư .62 Bảng 2.16: Kết kiểm định khác biệt đánh giá CLTD theogiới tính 63 Đ ẠI Bảng 2.15: H O Bảng 2.14: N Bảng 2.9: Bảng 2.17: Trung bình chất lượng tín dụng theo giới tính 64 Bảng 2.18: Kết kiểm định khác biệt đánh giá CLTD theo học vấn 64 Bảng 2.19: Trung bình về đánh giá chất lượng tín dụng theo học vấn .64 Bảng 2.20: Kết kiểm định khác biệt đánh giá CLTD theo độ tuổi 65 Bảng 2.21: Trung bình đánh giá chất lượng tín dụng theo độ tuổi 65 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên Hình 1.1: Trang Mối quan hệ chất lượng tín dụng hài lòng khách hàng 25 Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .25 Biểu đồ 2.1: Tổng hợp tình hình HĐV BIDV Mỹ Tho qua năm 20152017 41 Tỷ trọng VHĐ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 41 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 44 Biểu đồ 2.4: Tỷ suất lợi nhuận tổng dư nợ cho vay BIDV Mỹ Tho ́H U Ế Biểu đồ 2.2: qua năm 2015-2017 50 Biểu đổ tỷ lệ giới tính khách hàng 52 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ tỷ lệ độ tuổi khách hàng 53 Biểu đồ 2.7: Biểu đồ tỷ lệ trình độ học vấn khách hàng 53 Biểu đồ 2.8: Đánh giá khách hàng yếu tố CLTD 69 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Biểu đồ 2.5: ix PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH MỸ THO Mã số Ế Kính chào q anh/chị, U Tơi tên Trần Thị Bình, học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế, ́H trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Hiện thực đề tài nghiên cứu TÊ “Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho” Đây bảng câu hỏi thiết kế nhằm thu thập liệu phục vụ cho việc nghiên cứu Rất mong quý anh/chị sẵn lòng dành chút thời H gian quý báu trả lời bảng câu hỏi Những thông tin mà quý anh/chị cung cấp N giúp ích nhiều cho việc thực đề tài nghiên cứu KI Tôi cam đoan thơng tin thu thập dùng cho mục đích nghiên cứu đề ̣C tài, khơng nhằm mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ q H O anh/chị để tơi hồn thành nghiên cứu này! Xin cho biết doanh nghiệp anh/chị sử dụng sản phẩm tín dụng cá nhân (cho vay đảm bảo bất động sản, tín chấp, cầm cố, thẻ tín dụng, ẠI nhân) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho?  Khơng Đ  Có (Nếu Có, vui lòng trả lời bảng câu hỏi phía Nếu Khơng, vui lòng dừng, cảm ơn quan tâm giúp đỡ quý anh/chị) I CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Quý anh/chị trả lời cách khoanh tròn đánh dấu X vào số xếp từ đến cho câu hỏi tương ứng với mức độ: 1-Hồn tồn khơng đồng ý, 2-Khơng đồng ý, 3-Khơng ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Hồn toàn đồng ý 90 Các số biểu thị mức độ đồng ý quý anh/chị với phát biểu, số lớn nghĩa mức độ đồng ý cao STT Mã hóa Mức độ đồng ý Nội dung câu hỏi 5 I CÁC NHÂN TỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN Nguồn lực Các trang thiết bị ngân hàng sẵn sàng phục NL1 vụ nhu cầu khách hàng (ghế chờ, sách báo, hệ Ngân hàng có lực tài mạnh ổn định NL4 Khả theo dõi hợp đồng ngân hàng tốt 5 NL5 5 5 Ngân hàng ln đảm bảo an tồn giải ngân tiền mặt cho khách hàng (không bị mát, 5 Phương thức cho vay ngân hàng đa dạng, linh TÊ NL3 Cơ sở hạ tầng ngân hàng tốt, khang trang, H đại, địa điểm giao dịch thuận lợi KI Kết KQ2 Tốc độ thực dịch vụ tín dụng ngân hàng ̣C KQ1 nhanh chóng H O Ngân hàng cung cấp dịch vụ cách đáng tin cậy (thực hiên cam kết giải ngân hạn) Ngân hàng cung cấp dịch vụ cách ẠI ́H động tốt ổn định N NL2 Các trang thiết bị ngân hàng đại, hoạt Đ U thống máy ATM, hệ thống máy tính, ) Ế KQ3 KQ4 quán tổn thất) 10 KQ5 11 KQ6 Ngân hàng đảm bảo độ xác chứng từ (chứng từ khơng mắc lỗi) 91 hoạt ln sẵn có (bất đâu) 12 KQ7 Lãi suất phí dịch vụ ngân hàng cạnh tranh (điều kiện vay vốn, hạn mức, thời hạn trì hạn 5 5 5 điều hành ngân hàng cao, bao gồm khả 5 5 Các quy định ngân hàng tín dụng linh hoạt 13 KQ8 mức, thời hạn cho vay, ) Quá trình QT1 Thái độ, phong cách phục vụ nhân viên để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Ế 14 khách hàng cách nhanh chóng chuyên QT2 ́H 15 U Nhân viên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nghiệp QT3 17 QT4 TÊ Nhân viên có kiến thức tốt yêu cầu nhu cầu 16 khách hàng N dịch vụ khách hàng H Ngân hàng ứng dụng tốt công nghệ thông tin KI Quản lý 19 QL2 Ngân hàng ứng dụng tốt công nghệ thông tin ̣C QL1 quản lý điều hành H O 18 Hiệu quản lý điều hànhcông việc ngân hàng cao QL3 Đ 20 ẠI Kiến thức, kỹ trình độ nhà quản lý, 21 QL4 22 QL5 xử lý cố Ngân hàng thấu hiểu nhu cầu yêu cầu khách hàng Ngân hàng có phản hồi tốt từ phía khách hàng Ngân hàng khơng ngừng cải thiện q trình quản lý, 23 QL6 điều hành cơng việc hướng đến lợi ích khách hàng cao 92 Hình ảnh trách nhiệm xã hội 24 HATN1 25 HATN2 Ngân hàng có mối quan hệ tốt với Ngân hàng 5 người lao động, cộng đồng quyền địa 5 khác Ngân hàng nhà nước Uy tín, thương hiệu ngân hàng thị trường tin tưởng Ngân hàng thực tốt trách nhiệm xã hội với 26 HATN3 Ế phương Nhìn chung, quý khách hàng đánh giá tốt chất ́H CLTD lượng tín dụng cá nhân ngân hàng TÊ 27 U II ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN II THƠNG TIN CÁ NHÂN  Nam KI Độ tuổi N Giới tính: H Q anh/chị vui lòng cho biết số thơng tin:  Nữ  Từ 35 đến 50 tuổi  Từ 25 đến 35 tuổi  Từ 50 tuổi trở lên H O Trình độ học vấn ̣C  Từ 18 đến 25 tuổi  Sau đại học  Đại học  Khác (ghi rõ): Đ ẠI  Trung cấp - Cao đẳng Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý anh/chị! 93 PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN VỀ MẪU KHẢO SÁT Số lượng 54 36,0% Nữ 96 64,0% 150 100,0% Từ 18 đếndưới 25 tuổi 22 14,7% Từ 25 đếndưới 35 tuổi 24 16,0% Từ 35 đếndưới 50 tuổi 51 Từ 50 tuổitrởlên 53 Tổng Độtuổi Tổng 35,3% ́H 100,0% 30 TÊ Đạihọc Sauđạihọc 20,0% 81 54,0% 28 18,7% 11 7,3% 150 100,0% N H Khác Tổng 34,0% 150 Trungcấp - Cao đẳng Họcvấn Ế Nam U Giớitính Tỷ lệ % H O ̣C 3.1 Thangđonguồnlực KI PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH ANPHA Cronbach's N of Items Alpha ,828 ẠI Đ Reliability Statistics Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NL1 14,19 3,915 ,646 ,789 NL2 14,36 4,084 ,548 ,815 NL3 14,51 3,647 ,611 ,801 NL4 14,31 3,758 ,644 ,789 NL5 14,49 3,742 ,688 ,776 94 3.2 Thangđokếtquả Lần Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha Ế ,751 U Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item ́H Scale Mean if 23,436 ,558 ,702 KQ2 24,59 24,619 ,510 ,713 KQ3 24,93 24,962 ,465 ,722 KQ4 25,52 24,372 ,513 ,712 KQ5 24,72 24,740 ,581 ,702 KQ6 24,49 24,466 ,574 ,702 KQ7 N H 25,20 KI Deleted KQ1 24,68 32,085 -,101 ,811 25,04 24,508 ,523 ,711 H O ̣C KQ8 Reliability Statistics Cronbach's ẠI Lần2 TÊ Correlation N of Items Alpha Đ ,811 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KQ1 21,43 23,427 ,563 ,784 KQ2 20,82 24,162 ,558 ,784 KQ3 21,16 24,914 ,474 ,799 KQ4 21,75 24,177 ,536 ,788 95 KQ5 20,95 24,615 ,599 ,778 KQ6 20,71 24,407 ,585 ,780 KQ8 21,27 24,506 ,528 ,789 3.3 Thangđoquátrình Reliability Statistics Cronbach's N of Items TÊ Item-Total Statistics ́H U ,820 Ế Alpha Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QT2 11,57 QT3 11,55 2,641 11,59 H O 3.4 Thangđoquảnlý Lần ,810 2,489 ,620 ,784 2,490 ,667 ,763 2,271 ,726 ,733 ̣C QT4 ,562 N 11,49 KI QT1 H Scale Mean if Reliability Statistics ẠI Cronbach's N of Items Alpha Đ ,819 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QL1 19,20 5,154 ,718 ,758 QL2 19,19 5,603 ,611 ,784 96 QL3 19,14 5,356 ,697 ,765 QL4 19,26 5,281 ,693 ,765 QL5 19,23 5,116 ,762 ,748 QL6 18,95 7,481 ,033 ,881 Lần2 Reliability Statistics Cronbach's N of Items TÊ Item-Total Statistics ́H U ,881 Ế Alpha Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 15,16 QL2 15,15 QL3 15,10 QL4 ,751 ,847 5,213 ,633 ,874 5,003 ,708 ,857 15,22 4,951 ,695 ,861 15,19 4,730 ,790 ,837 ̣C QL5 4,753 N QL1 KI H Scale Mean if H O 3.5 Thangđohìnhảnhvàtráchnhiệmxãhội ẠI Reliability Statistics Cronbach's N of Items Đ Alpha ,699 Item-Total Statistics HATN1 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 7,84 ,833 97 ,494 ,646 HATN2 7,89 ,968 ,523 ,603 HATN3 7,91 ,917 ,540 ,579 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,809 Approx Chi-Square 1504,871 df 276 Ế Bartlett's Test of Sphericity ,000 ́H U Sig % of Cumulative Variance % 5,831 24,297 3,034 12,643 2,626 10,942 1,844 Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % N Total Extraction Sums of Squared H Initial Eigenvalues 24,297 5,831 KI Component TÊ Total Variance Explained Total % of Cumulative Variance % 24,297 24,297 3,534 14,726 14,726 3,034 12,643 36,940 3,376 14,068 28,794 47,882 2,626 10,942 47,882 3,044 12,684 41,478 7,682 55,564 1,844 7,682 55,564 2,631 10,962 52,440 1,185 4,939 60,503 1,185 4,939 60,503 1,935 8,063 60,503 ,960 3,999 64,502 ,895 3,729 68,231 ,790 3,293 71,525 ,690 2,874 74,399 ,681 2,837 77,236 11 ,637 2,652 79,888 12 ,563 2,347 82,235 13 ,533 2,222 84,457 14 ,488 2,035 86,492 15 ,483 2,014 88,506 16 ,451 1,878 90,384 17 ,416 1,734 92,118 18 ,365 1,521 93,639 19 ,336 1,400 95,039 20 ,302 1,260 96,299 H O Đ 10 ẠI ̣C 36,940 98 21 ,270 1,123 97,422 22 ,257 1,071 98,493 23 ,224 ,932 99,425 24 ,138 ,575 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component QL1 ,814 QL4 ,807 QL3 ,794 QL2 ,749 ,729 KQ2 ,714 KQ6 ,693 H KQ5 ,661 N KQ1 KQ4 ,658 ,649 KI KQ8 KQ3 ,616 ,765 ,745 H O NL4 ,800 ̣C NL5 NL1 NL3 ,739 NL2 ,679 ,800 ẠI QT4 Đ U ,841 ́H QL5 Ế TÊ QT3 ,777 QT1 ,747 QT2 ,727 HATN2 ,785 HATN1 ,707 HATN3 ,697 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 99 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 5.1 Tươngquan Correlations Nguồnlự Kếtqu Quátrìn Quảnl ả c Hìnhảnhvàtráchnhi Chấtlượngtíndụ ệm ng ý h Pearson Correlatio ,295 ** ,365 ** ,189 * ,276 ** ,438 ** n ,000 ,000 ,020 ,001 ,000 150 150 150 150 Ế Sig (2- 150 ** ,114 ,171 tailed) N Pearson ,295 tailed) ,000 N 150 150 ** ,114 Pearson ,365 Sig (2- N ,000 ,164 150 150 ̣C tailed) ,594 ** ,037 ,002 ,000 150 150 150 150 KI n Quátrình ** ,284 ** ,450 ** ,493 ** N Correlatio ,248 ,164 H Sig (2- TÊ n Kếtquả * ́H Correlatio 150 U Nguồnlực ,000 ,000 ,000 150 150 150 150 ** H O Pearson Correlatio Quảnlý * ,171 * ,284 ,296 ** ,363 ** n Sig (2- ẠI tailed) N Đ ,189 ,020 ,037 ,000 150 150 150 ,000 ,000 150 150 150 ** Pearson Correlatio Hìnhảnhvàtráchnhi n ệm Sig (2tailed) N ,276 ** ,248 ** ,450 ** ,296 ,001 ,002 ,000 ,000 150 150 150 150 ,510 ** ,000 150 150 ** Pearson Chấtlượngtíndụng Correlatio ,438 ** ,594 ** ,493 n 100 ** ,363 ** ,510 Sig (2tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 150 150 150 150 150 N 150 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 5.2 Hồi Quy Ế b Model Summary R Square ,779 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate ,607 Durbin-Watson U R ́H Model ,593 ,265 2,288 TÊ a Predictors: (Constant), Hìnhảnhvàtráchnhiệm, Kếtquả, Quảnlý, Nguồnlực, Qtrình H b Dependent Variable: Chấtlượngtíndụng a N ANOVA Sum of Squares Regression Residual Total ̣C df Mean Square KI Model 15,626 3,125 10,114 144 ,070 25,740 149 F Sig 44,495 ,000 b H O a Dependent Variable: Chấtlượngtíndụng Đ ẠI b Predictors: (Constant), Hìnhảnhvàtráchnhiệm, Kếtquả, Quảnlý, Nguồnlực, Quátrình Model Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B a Std Error (Constant) ,607 ,245 Nguồnlực ,109 ,051 Kếtquả ,233 Quátrình t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 2,473 ,015 ,126 2,149 ,033 ,796 1,257 ,029 ,454 8,122 ,000 ,872 1,147 ,218 ,050 ,268 4,325 ,000 ,713 1,402 Quảnlý ,095 ,043 ,125 2,228 ,027 ,872 1,147 Hìnhảnhvàtráchnhiệm ,192 ,057 ,206 3,368 ,001 ,733 1,365 101 a Dependent Variable: Chấtlượngtíndụng Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 2,68 4,40 3,78 ,324 150 -,574 ,490 ,000 ,261 150 Std Predicted Value -3,388 1,904 ,000 1,000 150 Std Residual -2,166 1,849 ,000 ,983 150 Residual H TÊ ́H U Ế a Dependent Variable: Chấtlượngtíndụng N PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT KI 6.1 Theo giớitính ̣C Group Statistics Giớitính H O N Đ Std Deviation Std Error Mean Nam 54 3,76 ,432 ,059 Nữ 96 3,79 ,408 ,042 ẠI Chấtlượngtíndụng Mean Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) Mean Std Error Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 102 Equal variances - ,811 ,369 148 ,648 -,032 ,071 -,172 ,108 104,953 ,654 -,032 ,072 -,175 ,110 ,457 assumed Chấtlượngtíndụng Equal variances - not ,450 assumed Ế 6.2 Theo họcvấn Descriptives Trungcấp - Cao Std Std Deviation Error 3,77 ,430 Đạihọc 81 3,84 ,369 Sauđạihọc 28 3,64 Khác 11 3,73 Total 150 3,78 for Mean Lower Upper Bound Bound ,079 3,61 3,93 ,041 3,76 3,92 ,488 ,092 3,45 3,83 ,467 ,141 3,41 4,04 ,416 ,034 3,71 3,85 H O ̣C KI N H 30 đẳng 95% Confidence Interval Minimum Maximum ́H Mean TÊ N U Chấtlượngtíndụng Test of Homogeneity of Variances Chấtlượngtíndụng df1 df2 5,398 Sig 146 ,001 Đ ẠI Levene Statistic ANOVA Chấtlượngtíndụng Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,849 ,283 Within Groups 24,891 146 ,170 Total 25,740 149 103 F 1,661 Sig ,178 6.3 Theo độtuổi Descriptives Chấtlượngtíndụng 35 tuổi Từ 35 đếndưới 50 tuổi Từ 50 tuổitrởlên Error for Mean Lower Upper Bound Bound 22 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 24 3,96 ,204 ,042 3,87 4,04 51 3,78 ,415 ,058 3,90 53 3,60 ,494 ,068 3,47 3,74 150 3,78 ,416 ,034 3,71 3,85 3,67 H Total Deviation 95% Confidence Interval Minimum Maximum Ế Từ 25 đếndưới Std ́H 25 tuổi Std TÊ Từ 18 đếndưới Mean U N KI Chấtlượngtíndụng N Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 H O ̣C 57,640 Sig 146 ,000 ANOVA Chấtlượngtíndụng Sum of Squares Mean Square 3,475 1,158 Within Groups 22,265 146 ,153 Total 25,740 149 Đ ẠI Between Groups df 104 F 7,596 Sig ,000 ... phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Tho; ̣C Chương 3: Đinh hướng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân Đ ẠI H O hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Tho. .. TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH MỸ THO (BIDV MỸ THO) 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV MỸ THO 32 Ế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển. .. trạng chất lượng tín dụng Ngân Hàng TMCP ́H Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi Nhánh Mỹ Tho giai đoạn 2015–2017; - Đề xuất định hướng giải pháp nhẳm nâng cao chất lượng tín dụng TÊ BIDV Mỹ Tho đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho , Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho