Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình

109 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:52

LƯU QUÝ CHUNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ  LƯU QUÝ CHUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ  HUẾ, 2019 HUẾ, 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƯU QUÝ CHUNG QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 8.34.01.012 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM XUÂN HÙNG HUẾ – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa bảo vệ công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lưu Q Chung i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn sâu sắc TS Phạm Xuân Hùng, người thầy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa sau Đại học toàn thể quý thầy cô thuộc Khoa sau Đại học giúp tơi hồn thành q trình học tập thực luận văn Qua đây, Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, thu thập số liệu cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu hồn thành luận văn Một lần tơi xin chân thành cám ơn ! Tác giả luận văn Lưu Quý Chung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : LƯU QUÝ CHUNG Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH -– UD Mã số: 8.34.01.01 Niên khóa : 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học : TS PHẠM XUÂN HÙNG Tên đề tài: QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tàiMục đích đối tượng nghiên cứu - Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng nợ hạn công tác Quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Quản lý nợ hạn hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình nói riêng Các Sau gần 30 năm mở cửa đổi mới, NHTM đóng vai trò quan trọng việc tái thiết phát triển kinh tế Một số NHTM xem sách mở rộng tín dụng giải pháp để chiếm lĩnh thị phần Bên cạnh mặt tích cực tăng trưởng quy mơ gia tăng lợi ích, hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro cho Ngân hàng nhiều nguyên nhân khác Đặc biệt giai đoạn từ 2008 đến 2013, việc tăng trưởng tín dụng nóng kết hợp bong bóng bất động sản để lại nhiều hệ lụy, hậu nghiêm trọng số TCTD thua lỗ, tái cấu trúc, sát nhập hay bị Ngân hàng nhà nước mua lại vơi mức giá đồng… Để lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng trì phát triển ổn định, bên cạnh nhiệm vụ phát triển quy mô, tăng “luợng”, việc kiểm soát “chất” quản lý nợ hạn thực nhiệm vụ cấp thiết Xuất phát từ u cầu thực tiễn đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp đóng góp vào cơng tác quản lý nợ q hạn ngân hàng iii Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nợ hạn Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Quảng Bình 3.2 Pphương pháp nghiên cứu sử dụng - Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu xử lý Excel, Google doc - Phương pháp phân tích số liệu: Thống kê mô tả, Thống kê so sánh, Phương pháp phân tích tổng hợp Các Kết kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận vănkết luận - Hệ thống hóa tổng kết lý luận nợ hạn quản lý nợ hạn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ hạn giai đoạn năm 2015 đến năm 2017 Phân tích nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng dẫn đến nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Quảng Bình - Trên sở đó, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế nợ hạn nâng cao hiệu quản lý nợ hạn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chung Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Quảng Bình nói riêng - Kết luận: Để quản lý nợ hạn tốt, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với giai đoạn cụ thể, ngân hàng phải khơng ngừng hồn thiện quy chế, quy trình liên quan đến thẩm định cho vay, xử lý nợ…còn phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác kiểm tra, giám sát khoản vay… Thơng qua q trình phân tích sở lý luận thực tiễn hoạt động tín dụng, nguyên nhân nợ hạn ngân hàng thương mại nói chung Lienvietpostbank Quảng Bình nói riêng Tác giả bước làm rõ nguyên nhân, hạn chế công tác quản lý nợ hạn Lienvietpostbank Quảng Bình, từ đưa giải pháp nhằm hạn chế quản lý nợ hạn cách có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh lợi ích tồn hệ thống iv v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VAMC : Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Việt Nam AMC : Công ty quản lý nợ khai thác tài sản CKH : Có kỳ hạn KKH : Khơng kỳ hạn NV : Nguồn vốn LNTT : Lợi nhuận trước thuế TTS : Tổng tài sản GTCG : Giấy tờ có giá KH : Khách hàng CVKH : Chuyên viên khách hàng SXKD : Sản xuất kính doanh TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần RRTD : Rủi ro tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro NQH : Nợ hạn XLRR : Xử lý rủi ro XLN : Xử lý nợ NPL : Nợ xấu LienVietPostBank : Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viv MỤC LỤC viivi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xivix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xvix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích 4.3 Công cụ xử lý liệu Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .4 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NỢ QUÁ HẠN VÀ QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỢ QUÁ HẠN 12 1.2.1 Khái niệm, số tiêu chí liên quan nợ hạn phân loại nợ hạn 12 vii PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Qua nội dung cho thấy công tác quản lý nợ nợ hạn, công tác đặc biệt quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, định đến ổn định, lợi nhuận phát triển bền vững ngân hàng thương mại Vì vậy, để quản lý nợ hạn tốt, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với giai đoạn cụ thể, ngân hàng phải không ngừng hồn thiện quy chế, quy trình liên quan đến thẩm định cho vay, xử lý nợ…còn phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác kiểm tra, giám sát khoản vay… Thơng qua q trình phân tích sở lý luận thực tiễn hoạt động tín dụng, nguyên nhân nợ hạn ngân hàng thương mại nói chung Lienvietpostbank Quảng Bình nói riêng Tác giả bước làm rõ nguyên nhân, hạn chế công tác quản lý nợ hạn Lienvietpostbank Quảng Bình, từ đưa giải pháp nhằm hạn chế quản lý nợ hạn cách có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh lợi ích tồn hệ thống Qua nghiên cứu cho thấy công tác quản lý nợ hạn Lienvietpostbank Quảng Bình thực cách chủ động tình hình nợ hạn kiểm sốt tốt Tuy nhiên, cơng tác quản lý nợ hạn chi nhánh cho thấy nhiều hạn chế nhân thiếu kinh nghiệm, ứng dụng phầm mền theo dõi, đánh giá nợ thấp… mà chi nhánh không chủ quan, lơ Vì nợ q hạn ln tiềm ẩn, cơng tác quản lý nợ hạn hoạt động xuyên suốt, lâu dài khó khăn Bên cạnh đó, cơng tác quản lý nợ bị nhiều yếu tố tác động mức độ cạnh tranh, môi trường kinh doanh, cơ pháp lý… làm ảnh hưởng sâu sắc đến công tác quản lý nợ hạn theo chiều hướng khác Đặc biệt với diễn biến khó lường thiên tai, dịch bệnh chăn nuôi, tăng trưởng nóng số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao bất động sản, hoạt động kinh doanh hệ thống NHTM gặp nhiều rủi ro tiềm ẩn, nguy phát sinh nợ hạn cao Để phát triển trì tốc độ tăng trưởng tín dụng an tồn, bền vững chi nhánh cần trọng tác quản trị rủi ro, quản lý nợ hạn cần 75 vận dụng linh hoạt, kết hợp nhóm giải pháp với vào hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm phòng ngừa rủi ro, hạn chế nợ hạnxấu phát sinh Đồng thời không ngừng đổi cơng tác quản lý điều hành, kiểm sốt nợ hạn, ứng dựng công nghệ đại vào quản trị quản lý nợ hạn Với nghiên cứu tác giả hy vọng có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Lienvietpostbank Quảng Bình quản lý, kiểm soát khoản nợ hạn tốt hơn, từ có biện pháp xử lý nợ hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro, tăng lợi nhuận tăng sức cạnh tranh Lienvietpostbank Quảng Bình với ngân hàng khác địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngân hàng khác xuất tương lai Quản lý nợ hạn đề tài rộng, phức tạp mang tín thời sự, Vì phải thường xun hồn thiện lý luận, thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu diễn biến phức tạp kinh tế Ngân hàng Do đó, dù thân cố gắng tìm tòi học hỏi nghiên cứu, song luận văn khơng thể tránh thiếu sót Tác giả mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp để luận văn hoàn thiện 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt 3.2.1.1 Hồn thiện sách tín dụng Chính sách tín dụng yếu tố quan trọng, cốt lõi phát triển quản lý, hạn chế nợ hạn Với sách tín dụng Lienvietpostbank cần bổ sung, hoàn thiện số nội dung như: - Hiện tại, Lienvietpostbank có nhiều quy định sách tín dụng quản lý nợ hạn quy định, sách tương đối độc lập, khơng thực gắn kết với dẫn đến có nhiều quy định hay thực chồng chéo, vướng mắc Vì vậy, điều cần làm trước tiên đồng hóa quy định, sách tín dụng quản lý nợ nhằm nâng cao hiệu quy định, sách Rà sốt quy định, sách khơng phù hợp, bước hồn thiện, bổ sung quy định, sách phù hợp với thực tiễn - Xây dựng quy trình cấp tín dụng chung quy trình riêng theo lĩnh vực, khu vực ngành nghề cụ thể dựa tảng quy trình cấp tín dụng chung Trong đó, kết hợp hài hòa yếu tố cấu vốn, tính đặc thù sản xuất, 76 kinh doanh ngành nghề khác khu vực địa lý khác (địa phương hóa sách tín dụng), đảm bảo quy trình phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn khách hàng phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề khác - Đa dạng hóa sản phẩm đảm bảo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ khâu đến khâu cuối kinh tế Gắn kết tín dụng dịch vụ nhằm cung cấp khai thác toàn diện khách hàng, gói sản phẩm, dịch vụ combo kết hợp lãi suất, bảo hiểm, tỉ lệ vay, tỉ lệ bảo đảm, phí… nhằm đạp ứng nhu cầu khách hàng tối đa hóa lợi ích từ khách hàng mang lại, từ gia tăng cạnh tranh thu hút khách hàng - Đối với tín dụng bán lẻ: Bên cạnh sản phẩm đặc thù tín dụng hưu trí, cho vay tổ, hội liên kết, Lienvietpostbank cần hoàn thiện chế cho vay bổ sung vốn kinh doanh ngắn hạn, cho vay mua nhà ở, cho vay mua tơ, tín dụng tiêu dùng nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng bán lẽ khác cho thuê tài chính, tín chấp hộ kinh doanh, tín chấp tiêu dụng… Việc ban hành, xây dựng sản phẩm phải gắn liền dựa thực tiễn, theo sản phẩm tín dụng khách hàng thị trường chấp nhận Đối với sản phẩm hay hoàn thiện sản phẩm phải nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá hiệu cách việc triển khai phải khoa học, cụ thể hoá bước gắn liền với kiểm sốt, đánh giá tiện ích rủi ro - Đối với tín dụng doanh nghiệp Lienvietpostbank tương đối hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu thực tế doanh nghiệp sản phẩm bổ sung vốn kinh doanh trả góp, tài trợ xuất nhập khẩu… Với xu hội nhập, phát triển Việt Nam việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng xu hướng tất yếu đặc biệt sản phẩm thương mại, tài trợ xuất nhập khẩu…Từ thực tế Lienvietpostbank cần phải xây dựng sách theo nhóm khách hàng lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể, xây dựng chế khuyến khích nhằm thu hút khách hàng chi nhánh đẩy mạnh hoạt động bán hàng Bên cạnh sách Lienvietpostbank cần phải xây dựng chế sách phí, lãi suất cạnh tranh, phù hợp ngành nghề, lĩnh vực, sách ưu tiên nhà nước thị trường nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, khách hàng tốt nhằm gia tăng lợi ích hạn chế rũi ro cho hệ thơng nói chung 77 3.2.1.2 Hồn thiện sách tiêu chuẩn quản lý rủi ro tín dụng Hiện tại, Lienvietpostbank chưa có sách tiêu chuẩn quản lý rủi ro tín dụng cách đầy đủ, khoa học Việc quản lý rủi ro tín dụng chủ yếu dựa kinh nghiệm, quan điểm đạo đức cấp quản lý thơng qua việc phân tích tình hình kinh doanh khách hàng, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay khả chịu đựng rủi ro Từ hạn chế cần xây dựng hệ thống sách quy chuẩn quản lý rủi ro nhằm thống nâng cao hiệu quản lý rui ro tín dụng hạn chế nợ hạn, cụ thể: - Xây dựng quy chuẩn liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động cấp tín dụng Kiểm sốt theo quy trình cấp tín dụng: Trước, sau vay - Xây dựng ban hành tiêu liên quan đến rủi ro nhằm thống sở phê duyệt cấp tín dụng - Hồn thiện lại tiêu chuẩn liên quan đến xếp hạng tín dụng xem tiêu chuẩn, sở để phê duyệt, đánh giá rủi ro - Xây dựng phần mềm quản lý danh mục, đánh giá dự báo rủi ro tín dụng theo ngành, lĩnh vực thơng qua việc xây dựng hệ thống phân tích, đánh giá, cảnh báo sớm rủi ro ngành nghề, sản phẩm, đối tượng khách hàng, khu vực địa lý - Xây dựng phần mềm quản lý công việc, cấp phê duyệt điều kiện phê duyệt, quản lý giới hạn cấp tín dụng đến khách hàng, chi nhánh - Tiếp cận cơng cụ, mơ hình quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế như: định giá khoản vay (risk pricing model) - Hoàn thiện mơ hình tam quyền phân lập (Thẩm định đề xuất, Phê duyệt tín dụng hỗ trợ tín dụng) để kiểm sốt rủi ro Bên cạnh bước nâng cao vai trò, quyền hạn Trung tâm giám sát kinh doanh chi nhánh nhằm nâng cao tính độc lập, quản trị kiểm sốt rủi ro - Nguyên cứu sách Bảo hiểm tín dụng toàn khoản vay - Xây dựng phần mềm, sổ tay tín dụng nhằm theo quản lý đánh giá khoản vay 78 3.2.1.3 Tăng cường tảng cộng nghệ ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý, giám sát tín dụng Rủi ro hoạt động tín dụng chủ yếu xuất phát từ việc thiếu thơng tin, cở sở liệu tín dụng phương pháp đánh giá thơng tin tín dụng liên quan đến khách hàng Hiện nay, việc thu thập đánh giá liệu liên quan đến khách hàng chủ yếu thẩm định trực tiếp, thủ công dựa số quy định nội bộ, kinh nghiệm quan điểm cán nhân viên Nên việc chủ quan, ý chí lợi dụng tín nhiệm việc dễ xảy khó theo dõi quản lý Vì vậy, việc tăng cường áp dụng công nghệ, phần mềm vào hoạt động quản lý giám sát tín dụng cấp thiết bởi: Một là: Việc cập nhật đầy đủ thơng tin số hóa tài liệu giúp lưu trữ, xây dựng sở liệu hạn chế vô ý hay cố ý sửa đổi thông tin số hóa; Hai là: Việc số hóa liệu thơng tin kết hợp tiêu chuẩn phê duyệt tín dụng (phân tích, đánh giá thơng tin thơng tin chung, thơng tin tài chính, rủi ro tín dụng; Các quy định liên quan ), từ đưa định phê duyệt hay khơng phê duyệt cấp tín dụng Nhằm hạn chế tính cảm quan, ý chí, cố ý làm trái quy định; Ba là: Việc áp dụng công nghệ thông tin hay phần mền hỗ trợ hoạt động quản lý giám sát tín dụng giúp hội sở quản lý, giám sát từ xa tồn hoạt động quy trình nghiệp vụ tất chi nhánh Bốn là: Hỗ trợ chi nhánh hệ thống việc cảnh báo sớm rủi ro giám sát tỉ lệ cho vay theo ngành nghề, sản phẩm vay, thời hạn vay vốn Bên cạnh việc áp dụng cơng nghệ thơng tin giảm tải, nâng cao suất lao động cán nhân viên Năm là: Điều chỉnh hành vi, ý thức cán nhân nhân viên chi nhánh việc thu thập hồ sơ, tuân thủ quy định, quy trình điều kiện phê duyệt tín dụng Bên cạnh đó, giúp hạn chế việc gian lận, tráo đổi hồ sơ tín dụng; Tuy nhiên, để việc áp dụng cơng nghệ thông tin cách hiệu cần: (i) có kế hoạch, chiến lược phát triển quan điểm điều hành hoạt động tín dụng rõ ràng với tiêu cụ thể phù hợp giai đoạn, (ii) quy chuẩn hóa đơn giản hóa thủ tục cho vay tín dụng đảm báo tính chặt chẽ thuân thu quy định ngân hàng pháp luật; (iii) cải tiến, nâng cấp thiết bị cấp hệ thống máy tính nhằmđể tiết kiệm thời gian đáp ứng nhu cầu tương lai 79 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.2.2.1 Hoàn thiện hệ thống CIC ngân hàng Nhà nước Hiện tại, hệ thống CIC ngân hàng nhà nước tương đối đơn giản mang tính chất tham khảo, chưa hỗ trợ đầy đủ kịp thời cho ngân hàng việc đưa định cấp tín dụng hạn chế nợ xấu phát sinh hệ thống CIC cập nhật liệu lần/tháng, chi tiết lịch sử thơng tin tín dụng tối đa 12 tháng, khơng có lịch sử mục đích sử dụng vốn, khơng hỗ trợ đánh giá lịch sử tín dụng uy tín dụng … Từ thực tế tơi xin có kiến nghị sau: - Hệ thống CIC ngân hàng nhà nước phải kết nối trực tuyến với hệ thống ngân hàng nhằm thu thập số liệu, nhóm nợ hàng ngày Nhằm hạn chế ngân hàng tự điều chỉnh nhóm nợ Xây dựng sở dự liệu tình hình hoạt động, lịch sử nợ khách hàng cách đầy đủ hỗ trợ công tác giám sát, cảnh báo từ xa ngân hàng nhà nước - Gia tăng thời hạn báo cáo theo dõi chi tiết lịch sử nợ khách hàng từ 12 tháng lên 36 tháng để ngân hàng có nhìn tổng thể lịch sử nợ uy tín tín dụng khách hàng - Bổ sung thêm số thông tin liên qua đến khoản vay mục đích sử dụng khách hàng theo hợp đồng tín dụng vào lịch sử giao dịch nhằm đánh giá mục đích sử dụng vốn hạn chế, kiểm soát ngân hàng vận dụng, cho vay sai mục đích sử dụng vốn; Thơng tin thu nhập, doanh thu, lợi nhuận khách hàng 02 năm ngần nhằm hạn chế khách hàng kê khai khơng xác, cố ý làm trái… 3.2.1.2 Mơt số kiến nghị khác - Bên cạnh việc hồn thiện hệ thống CIC Ngân hàng nhà nước cần thực đồng số giải pháp nhằm hạn chế, kiểm soát ngân hàng việc cho vay sai mục đích, tài trợ vốn ngồi ngành, cạnh tranh khơng lành mạnh…Để làm điều NHNN cần: - Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động tra nhằm phát sớm rủi ro, hoạt động chưa hay làm trái quy định từ chấn chỉnh, cảnh báo xử phạt (nếu có) tùy theo mức độ vi phạm Bên cạnh đó, NHNN cần tăng cường giám sát từ xa phát huy vai trò kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động 80 kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn cạnh tranh lành mạnh - Ban hành quy định phù hợp, kịp thời kinh tế nhằm điều chỉnh hành vi buộc ngân hàng thương mại rà soát, bổ sung chế nghiệp vụ cho vay theo hướng chặt chẽ, an toàn, đề cao chất lượng tín dụng tăng cường kiểm tra kiểm toán nội nhằm kịp thời khắc phục sai phạm xử lý nợ - Xây dựng ban hành hệ thống tiêu chuẩn xếp hạng tín dụng phù hợp lĩnh vực, ngành nghề để ngân hàng áp dụng xem tiêu chí, chuẩn mực phê duyệt tín dụng, lãi suất vay biên độ lãi suất - Hoàn thiện ban hành quy định, chế nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt: Bên cạnh việc ban hành quy định hạn chế giải ngân tiền mặt Ngân hàng nhà nước cần sớm ban hành quy định liên quan đến việc rút tiền mặt khách hàng cá nhân rút tối đa 20 triệu/ngày; Đối với khách hàng doanh nghiệp tối đa rút 100 triệu/ngày, trường hợp rút tiền với số dư lớn phải có giấy tờ chứng minh mục đích dụng vốn Hợp đồng mua bán, hóa đơn mua hàng…Các trường hợp khác bắt buộc chuyển khoản toán…Việc hạn chế sử dụng tiền mặt, mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế kiểm soát rủi ro như: Thứ nhất, hạn chế sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư ngồi ngành; Thứ hai, tránh đầu tư, tài trợ chéo kiểm sốt dòng tiền thực kinh tế; Thứ ba, giảm chi phí hạn chế rủi ro dùng tiền mặt mang lại; Thứ tư, phòng chống rửa tiền, tham nhũng.Từ hạn chế rủi ro lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung 3.2.3 Kiến nghị với quyền địa phương - Hiện tại, có có nhiều văn pháp lý hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc giúp ngân hàng tự xử lý, thu hồi nợ nghị số: 42/2017/QH14; nghị 03/2018/NQ-HĐTP…hay thông qua quan chức khởi kiện, tịch thu, kê biên, đấu giá thu hồi nợ thực tế công tác xử lý thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt công tác xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ Khách hàng hàng không hợp tác bàn giao tài sản để ngân hàng xử lý; Trình tự, thủ tục xét xử, thi hành án phức tạp kéo dài; Thiếu quy đinh phối hợp, hỗ trợ quan quyền (UBND, cơng an, ) q trình xử lý TSĐB; Việc 81 phối hợp quan công quyền việc xử lý TSĐB lúng túng e ngại, nể nang, khơng phải nhiệm vụ mình…Từ thực tế đó, xin kiến nghị đến quyền địa phương quan ban ngành sau: - Đề nghị UBND tỉnh/thành phố/huyện tập trung đạo, xây dựng chế phối hợp, triển khai quan, ban ngành nhằm tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ ngân hàng việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thu hồi nợ xấu công tác thu giữ tài sản, công tác kê biên, thi hành án… - Hàng năm Tỉnh/Thành phố/Huyện tổ chức hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác nợ, xử lý nợ địa bàn toàn Tỉnh/Thành phố/Huyện với tham gia bên liên quan đến cơng tác xử lý nợ Tòa án, Viên kiểm sốt, Thi hành án, Cơng an, Trung tâm đấu giá, ngân hàng nhà nước ngân hàng địa bàn, sở tư pháp, sở tài nguyên…nhằm tổng kết, đánh giá, giải đáp vướng mắc liên quan đến xử lý nợ, từ đề xuất giải pháp mang tính tổng quan, phù hợp với tình hình nợ xử lý nợ địa bàn - Đề nghị tổ chức Đảng, truyền thông địa phương tuyên truyền, vận động đến tổ chức, cán nhân viên xem công tác xử lý nợ nhiệm vụ, trách nhiệm chung hệ thống kinh tế toàn dân, phối hợp giúp đỡ ngân hàng 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Vũ (2012), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Trung Quốc, Tạp chí kinh tế Châu Á 1.2 Hội đồng Nhà nước (1990), Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài chính, Hà Nội., 2012; Báo cáo, Số liệu thống kê Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Bình; Hồng Trà My (2012), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu Thái Lan, Thời báo Ngân Hàng, 2012; Báo cáo, Số liệu thống kê Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy định cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy định xử lý nợ cần xử lý Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2017), Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 10 Quyết định số 493/2005 QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 phân loại, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 11 Quy định, quy chế, thông báo, hướng dẫn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt 12 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01năm 2013 Ngân hàng Nhà nước 13 Số liệu thống kê NHNN Quảng Bình 14 Luật, Nghị định, thông tư, hướng dẫn Ngân hàng nhà nước pháp luật 15 Nghị định Chính phủ số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 83 16 Quốc hội (1997), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 3.17 Quốc hội (1997), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội 4.18 PGS.TS Nguyễn Văn Tề (, 2013), Tín dụng ngân hàng Hà Nội, : NXB Lao động, , Hà Nội PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (, 2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Hà Nội: NXB Thống kê, Hà Nội.; Hội đồng Nhà nước (1990), Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài chính, Hà Nội; Nghị định Chính phủ số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000; Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy định cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt; Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt; 10 Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt; 11 Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2018), Quy định xử lý nợ cần xử lý Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt; 12 Ngân hàng TMCP Lienvietpostbank (2017), Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt; 13 Quyết định số 493/2005 QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 phân loại, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng; 14 Quốc hội (1997), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội; 15 Quốc hội (1997), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội; 16 Quy định, quy chế, thơng báo, hướng dẫn Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt; 17 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01năm 2013 Ngân hàng Nhà nước; 18 Số liệu thống kê NHNN Quảng Bình 19 Luật, Nghị định, thơng tư, hướng dẫn Ngân hàng nhà nước pháp luật; 20 Một số website, tạp chí nguồn khác Internet.; 21 Một thông tin trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch.; 84 22 Một số luân văn quản trị rủi ro, quản lý chất lượng tín dụng khóa trước.; 85 Mã số phiếu:…… PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI LIENVIETPOSTBANK Chúng sinh viên Cao học từ Trường đại học Kinh tế Huế Hiện nay, khảo sát công tác quản lý nợ hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LIENVIETPOSTBANK) Chi nhánh Quảng Bình Mong Anh/Chị giúp chúng tơi hồn thành đợt khảo sát cách trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi xin cam kết thông tin mà Anh/Chị cung cấp giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị Người khảo sát: Lưu Quý Chung Ngày khảo sát: …./12/2018 I THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG Hiện nay, khách hàng thường vay theo hình thức nào?  Ngắn hạn  Trung hạn  Dài dạn Bảo đảm cấp tín dụng khoản vay nợ hạn chủ yếu thuộc loại nào?  Có tài sản  Khơng tài sản Các khoản vay nợ hạn chủ yếu thuộc loại nợ nào?  Nợ nhóm  Nợ nhóm  Nợ nhóm  Nợ nhóm Các khoản vay nợ hạn, có nguồn thu nhập chủ yếu thuộc loại hình kinh tế nào?  Nhà nước  Công ty  Hộ kinh doanh  Từ Lương  khác Các khoản vay nợ hạn, chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh tế nào?  Sản xuất II Thương mại Tài  khác ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG Xin Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý Anh/Chị phát biểu lên quan đến công tác quản lý nợ hạn ngân hàng Liên Việt theo qui ước sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Nguyên nhận nợ hạn (NQH) STT I 1.1 Thẩm định dự báo nợ hạn Việc thẩm định hồ sơ vay vốn chặt chẽ quy định 1.2 Việc xác định dấu hiệu nợ hạn tiến hành sớm 1.3 Ngân hàng chủ động theo dõi dấu hiệu nợ hạn khách hàng 1.4 Việc dự báo NQH hỗ trợ từ phần mềm, hệ thống thông tin 1.5 Việc giám sát công tác dự báo nợ hạn tiến hành thường xuyên II Theo dõi nợ hạn 2.1 Ngân hàng thường xuyên theo dõi, đánh giá nợ nhóm chậm trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình , Quản lý nợ quá hạn tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh quảng bình