Quản lý nguồn thu tại bệnh viện hữu nghị việt nam – cu ba đồng hới, tỉnh quảng bình, giai đoạn 2015 2017

96 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN THỊ VÂN ́H QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ TÊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH, KI N H GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ H O ̣C Mã số: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN TỒN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Luận văn không chép bất U Ế kỳ cơng trình nghiên cứu TÊ ́H Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H NGUYỄN THỊ VÂN i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ mặt suốt Ế trình học tập nghiên cứu U Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Toàn- ́H người Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, Khoa phòng Bệnh viện Hữu TÊ Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, nghiên cứu, đóng góp cho tơi ý kiến q báu để hoàn thành luận H văn N Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, KI bạn bè người thân suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn ẠI H O ̣C Tác giả luận văn Đ NGUYỄN THỊ VÂN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ VÂN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TOÀN Tên đề tài: QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH, GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 U Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đơn vị nghiệp có thu, ́H Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thực tự chủ phần chi phí hoạt động kể từ tháng năm 2009 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, nâng cao hiệu chất TÊ lượng cơng tác, đòi hỏi cơng tác quản lý tài phải trọng ngày đổi mới; Vì vậy, hồn thiện quản lý tài theo chế tự chủ tài giúp H Bệnh viện kiểm sốt tốt tình hình tài đơn vị từ đưa N biện pháp thích hợp cho phát triển Bệnh viện tương lai KI Nhận thức tầm quan trọng trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn ̣C 2015 - 2017” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp H O Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu Với ẠI 117 bảng hỏi qua điều tra sơ cấp, luận văn sử dụng phương pháp phân tích: thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu: thống kê mô tả Đ Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý nguồn thu Bệnh viện công lập Bên cạnh đó, luận văn phân tích quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới dựa số liệu thứ cấp giai đoạn 2015 - 2017 số liệu điều tra khảo sát cán nhân viên Bệnh viện Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới giai đoạn tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii Ế DANH MỤC SƠ ĐỒ ix U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 H Kết cấu luận văn N PHẦN II: NỘI DUNG KI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP ̣C 1.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn vị nghiệp có thu H O 1.1.1.Khái niệm: 1.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp có thu: .6 ẠI 1.1.3.Phân loại đơn vị nghiệp có thu Đ 1.2.Nguồn thu nghiệp Bệnh viện công lập 1.2.1 Khái niệm Bệnh viện công lập .8 1.2.2 Nguồn thu nghiệp Bệnh viện công .9 1.2.3 Các nguồn thu nghiệp bệnh viện công 1.3 Mục tiêu nội dung quản lý nguồn thu nghiệp bệnh viện công 15 1.3.1 Mục tiêu quản lý nguồn thu nghiệp 15 1.3.2 Nội dung quản lý nguồn thu nghiệp bệnh viện công 16 1.3.3 Các công cụ tham gia quản lý nguồn thu Bệnh viện công lập 21 iv 1.4 Những nhân tố tác động đến nguồn thu nghiệp bệnh viện công 22 1.4.1 Nhân tố tác động bên 22 1.4.2 Nhân tố tác động bên .24 1.5 Kinh nghiệm quản lý nguồn thu bệnh viện công giới thực tiễn Việt Nam 26 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý nguồn thu số nước Đông Nam Á : 26 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý nguồn thu số bệnh viện Việt Nam 26 Ế 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Bệnh viện công lập Việt Nam Bệnh viện Hữu U nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 28 ́H CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI 30 TÊ 2.1 Khái quát Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới 30 2.1.1 Lược sử hình thành phát triển Bệnh viện 30 H 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện 32 N 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện 33 KI 2.1.4 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng Tài Kế tốn 34 2.2 Thực trạng công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ̣C Ba Đồng Hới .36 H O 2.2.2 Công tác lập dự toán thu 36 2.2.3 Thực dự toán 37 ẠI 2.2.4 Cơng tác tốn 43 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra, đánh giá 45 Đ 2.2.6 Thực trạng việc sử dụng công cụ quản lý nguồn thu bệnh viện 46 2.3 Đánh giá công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới thông qua số liệu điều tra thực tế 49 2.3.1 Thống kê mẫu khảo sát 49 2.3.2 Đánh giá công tác quản lý nguồn thu nghiệp Bệnh viện .51 2.4 Đánh giá chung công tác tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới 57 v 2.4.1 Kết đạt .57 2.4.2 Hạn chế 59 2.4.3 Những nguyên nhân hạn chế 61 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI .63 3.1 Mục tiêu quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới .63 Ế 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu U Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới 64 ́H 3.2.1 Giải pháp chung 64 3.2.2 Giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ .65 TÊ 3.2.3 Nhóm giải pháp khai thác nguồn thu tiềm 70 3.2.4 Nhóm giải pháp khác 74 H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 N Kết luận 77 KI Kiến nghị .78 2.1 Đối với Chính phủ 78 ̣C 2.2 Kiến nghị Bộ Y tế 78 H O 2.3 Đối với quan Bảo hiểm xã hội địa phương 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 ẠI PHỤ LỤC 83 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ Đ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT :Bảo hiểm Y tế BHXH :Bảo hiểm xã hội BTC :Bộ tài BYT :Bộ Y tế CP :Chính phủ ĐVSNCL :Đơn vị nghiệp công lập LDLK :Liên doanh liên kết NĐ :Nghị định NQ :Nghị NSNN :Ngân sách Nhà nước QĐ :Quyết định TCKT :Tài Kế tốn TT :Thông tư :Thông tư liên tịch ̣C TTLT TW :Trung Ương :Ủy ban nhân dân VPCP :Văn phòng phủ XDCB :Xây dựng Đ ẠI H O UBND vii U ́H TÊ H N :Tài sản cố định KI TSCĐ Ế BHYT DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình đội ngũ cán quản lý tài Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015-2017 34 Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017 36 Bảng 2.3: Cơ cấu biến động nguồn thu nghiệp Bệnh viện (giai đoạn Ế 2015 – 2017) 38 Phân tích nguồn thu nghiệp Bệnh viện giai đoạn 2015 – 201740 Bảng 2.5: Báo cáo thực trích lập quỹ nghiệp Bệnh viện Hữu nghị ́H U Bảng 2.4: Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 - 2017 44 Tổng hợp kết kiểm soát nguyên nhân sai sót Hồ sơ tài TÊ Bảng 2.6: Bệnh viện 46 Dự toán thu, chi ngân sách Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba H Bảng 2.7: N Đồng Hới giai đoạn 2015 -2017 47 Đặc điểm mẫu khảo sát .50 Bảng 2.9: Tổng hợp đánh giá cán kế tốn cơng tác quản lý nguồn ̣C KI Bảng 2.8: thu Bệnh viện 51 Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức Bộ máy quản lý công H O Bảng 2.10: tác lập dự toán nguồn thu Bệnh viện 53 Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức công tác quản lý ẠI Bảng 2.11: Đ nguồn thu toán nguồn thu Bệnh viện .54 Bảng 2.12: Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức công tác tra, kiểm tra công cụ tham gia quản lý nguồn thu Bệnh viện 55 Bảng 2.13: Tổng hợp đánh giá cán bộ, viên chức nội dung khác liên quan đến công tác quản lý nguồn thu Bệnh viện 56 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới 33 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức phòng Tài kế tốn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 - 2017 35 ix ... cán quản lý tài Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015- 2017 34 Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn kinh phí hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017. .. cho Bệnh viện công lập Việt Nam Bệnh viện Hữu U nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 28 ́H CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA. .. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN THU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI .63 3.1 Mục tiêu quản lý nguồn thu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới .63
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nguồn thu tại bệnh viện hữu nghị việt nam – cu ba đồng hới, tỉnh quảng bình, giai đoạn 2015 2017 , Quản lý nguồn thu tại bệnh viện hữu nghị việt nam – cu ba đồng hới, tỉnh quảng bình, giai đoạn 2015 2017

Từ khóa liên quan