luận văn thạc sĩ nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp nộp thuế tại cục thuế tỉnh thừa thiên huế

30 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế LÊ THỊ HÒA TÊ GẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KI N H TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ O ̣C Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Đ ẠI H Mã số : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN VĂN HÒA HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào, giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn Ế rõ nguồn gốc U Thừa Thiên Huế, tháng 11 năm 2018 TÊ ́H Người cam đoan Đ ẠI H O ̣C KI N H LÊ THỊ HÒA i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm công tác thực tiễn nỗ lực, cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa, Phòng chức quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho Đặc biệt, Ế xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Phan Văn Hòa, U người trực tiếp hướng dẫn khoa học dày công giúp đỡ suốt q trình ́H nghiên cứu hồn thành luận văn TÊ Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, cán công chức Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế doanh nghiệp địa bàn tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn H Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khích lệ tơi N suốt q trình học tập hồn thành luận văn KI Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi hạn O ̣C chế thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành q thầy, q giáo; đồng chí đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện H Xin chân thành cảm ơn! Đ ẠI Tác giả luận văn LÊ THỊ HỊA ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Chuyên ngành: LÊ THỊ HÒA Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS.PHAN VĂN HỊA Tên đề tài: Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế Ế Tính cấp thiết đề tài U Tuân thủ pháp luật thuế yếu tố cốt lõi chế tự tính, tự khai, tự nộp ́H thuế Theo đó, việc xây dựng “chiến lược tuân thủ tự nguyện” đặt TÊ tất yếu chế vận hành mơ hình quản lí thuế đại- mơ hình quản lí tn thủ Xuất phát từ u cầu đó, đề tài “Nâng cao tính tn thủ pháp luật thuế H doanh nghiệp nộp thuế Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế” cấp thiết N Mục tiêu nghiên cứu KI Phân tích, đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp O ̣C địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian đến Phương pháp nghiên cứu H Luận văn sử dụng phương pháp truyền thống đại nhằm thu thập ẠI số liệu thứ cấp, điều tra thu thập số liệu sơ cấp; phương pháp thống kê mô tả, so Đ sánh; phân tích nhân tố, phân tích số liệu Kết nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017; Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cán công chức CQT: Cơ quan thuế DN: Doanh nghiệp GTGT: Giá trị gia tăng HTX: Hợp tác xã NNT: Người nộp thuế NSNN: Ngân sách Nhà nước QLT: Quản lý thuế SXKĐV: Sản xuất kinh doanh dịch vụ TK: Tờ khai TKT: Tờ khai thuế TKTN: Tự khai, tự nộp TNCN: Thu nhập cá nhân TNDN: Thu nhập doanh nghiệp NQD: Ngoài quốc doanh Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế CBCC: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM LƯỢC LUẬN VĂN III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV MỤC LỤC V DANH MỤC BIỂU BẢNG IX Ế DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ .XI U PHẦN MỞ ĐẦU 12 ́H Tính cấp thiết đề tài 12 TÊ Mục tiêu nghiên cứu 13 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 14 H Kết cấu luận văn 14 N PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 16 KI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT O ̣C THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 16 1.1 Tổng quan pháp luật thuế quản lý thuế 16 1.1.1 Khái niệm loại thuế liên quan đến doanh nghiệp 16 H 1.1.2 Lý luận quản lý thuế: Khái niệm, nguyên tắc, nội dung 17 ẠI 1.1.3 Quản lý thu thuế doanh nghiệp 21 Đ 1.1.4 Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế 21 1.2 Lý luận tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.1 Khái niệm tuân thủ pháp luật thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.2.Các cấp độ tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.1 Hệ thống sách, pháp luật thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.2 Công tác tuyên truyền sách thuế hỗ trợ doanh nghiệpERROR! BOOKMARK NOT v DEFINED 1.3.3 Công tác kiểm tra, tra người nộp thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.4 Đôn đốc người nộp thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.5 Sự phối kết hợp ban ngành ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.6 Sự tuân thủ chế độ kế tốn, hóa đơn chứng từ, quan hệ tốn ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.7 Cơng tác tin học ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.8 Tổ chức máy quản lý thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Ế 1.4 Các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệpERROR! BOOKMARK NOT U DEFINED ́H 1.5 Chính sách thuế nước ta ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÊ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾError! Bookmark H not defined N 2.1.Tình hình Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Cục thuế Thừa Thiên HuếERROR! KI NOT DEFINED BOOKMARK O ̣C 2.1.2 Tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ phận ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực Cục thuế Thừa Thiên Huế ERROR! DEFINED BOOKMARK NOT H 2.1.4 Kết hoạt động Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ẠI 2.2 Tình hình phát triển doanh nghiệp quản lý đăng ký thuế địa bàn Thừa Đ Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3 Hoạt động tăng cường tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.1 Tình hình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.2 Tình hình kiểm tra, tra tính tuân thủ pháp luật thuế Doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.3 Tình hình đơn đốc Doanh nghiệp nộp thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3.4 Công tác quản lý, cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED vi 2.3.5 Tình hình tuân thủ pháp luật thuế DN Tại Cục thuế Thừa Thiên Huế Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá đối tượng khảo sát công tác tăng cường tuân thủ pháp luật thuế Doanh nghiệp Cục thuế Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.4.1 Thông tin tổng hợp đối tượng điều tra ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.4.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác tăng cường tuân thủ pháp luật Cục thuế Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Ế 2.5 Đánh giá chung mức độ tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp Cục U thuế Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ́H 2.5.1 Kết đạt ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.5.2 Hạn chế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÊ 2.5.3 Nguyên nhân ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÓM TẮT CHƯƠNG Error! Bookmark not defined H CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO TUÂN THỦ PHÁP N LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA KI BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED O ̣C 3.2.Mục tiêu ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.3 Hệ thống giải pháp nâng cao tuân thủ pháp luật Thuế doanh nghiệp H địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ẠI 3.3.1 Giải pháp tổ chức đội ngũ cán thuế ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Đ 3.3.2 Phát triển hệ thống sở liệu phục vụ công tác nâng cao tuân thủ luật thuế doanh nghiệp ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.3.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuếERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.3.4 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch hàng năm giúp doanh nghiệp tuân thủ luật ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.3.5 Tăng cường phối hợp ban ngành có liên quan việc nâng cao tuân thủ luật thuế doanh nghiệp ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED vii TÓM TẮT CHƯƠNG Error! Bookmark not defined PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 Kết luận 22 Kiến nghị .24 2.1 Đối với Bộ Tài 24 2.2 Đối với Tổng cục thuế 24 2.3 Đối với Cục thuế 25 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ́H BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN U Ế TÀI LIỆU THAM KHẢO .27 BẢN GIẢI TRÌNH Đ ẠI H O ̣C KI N H XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN TÊ NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 viii Ế Tình hình sử dụng Cán cơng chức Cục thuế Thừa Thiên Huế TÊ Bảng 2.1 ́H U DANH MỤC BIỂU BẢNG năm 2017 .Error! Bookmark not defined Bảng 2.2 Kết thực thu ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thừa Tình hình quản lý đăng ký thuế doanh nghiệp Cục thuế N Bảng 2.3: H Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 .Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Kết kiểm tra hóa đơn quan thuế giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.5 O ̣C KI Thừa Thiên Huế năm 2017 .Error! Bookmark not defined .Error! Bookmark not defined Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế Thừa Tình hình tra, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật thuế ẠI Bảng 2.6 H Thiên Huế giai đoạn 2015 -2017 Error! Bookmark not defined Đ doanh nghiệp Cục thuế Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2017 Error! Bookmark not defined Bảng 2.7 Tình hình tra, kiểm tra tính tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp cục thuế TTH giai đoạn 2015-2017 phân theo loại vi phạm Error! Bookmark not defined Bảng 2.8 Số lượng doanh nghiệp vi phạm qua trình kiểm tra địa bàn tỉnh TTH giai đoạn 2015 - 2017 phân theo loại hình doanh nghiệp Error! Bookmark not defined ix - Chương Thực trạng tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Chương Định hướng, giải pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 15 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan pháp luật thuế quản lý thuế 1.1.1 Khái niệm loại thuế liên quan đến doanh nghiệp * Khái niệm thuế Ế Lịch sử phát triển xã hội loài người chứng minh rằng, thuế đời U tất yếu khách quan gắn liền với đời, tồn phát triển Nhà nước ́H Để trì tồn Nhà nước cần có nguồn tài để chi tiêu, TÊ trước hết chi cho việc việc trì củng cố máy cai trị từ Trung đến Địa phương thuộc phạm vi lãnh thổ mà Nhà nước cai quản; chi cho công H việc chức Nhà nước như: Quốc phòng, An ninh, chi cho xây dựng phát N triển sở hạ tầng; chi cho vấn đề phúc lợi công cộng, nghiệp, xã KI hội trước mắt lâu dài Để có nguồn tài đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên, Nhà nước dùng O ̣C quyền lực trị buộc dân phải đóng góp phần thu nhập cho ngân sách Nhà nước Đây hình thức để huy động tập trung nguồn tài H cho Nhà nước Hình thức đóng góp thuế Như vậy, thuế gắn chặt với đời phát triển Nhà nước Bản ẠI chất Nhà nước quy định chất giai cấp thuế Đ Một khái niệm khác thuế tương đối hoàn chỉnh nêu lên “Economics” hai nhà kinh tế Mỹ K.P.Makkohhell C.L.Bryu sau: “thuế khoản chuyển giao bắt buộc tiền” (hoặc chuyển giao hàng hóa dịch vụ) Cơng ty hộ gia đình cho Chính phủ, mà trao đổi họ khơng nhận cách trực tiếp hàng hóa dịch vụ cả, khoản nộp khơng phải tiền phạt mà Tòa án tuyên phạt hành vi vi phạm pháp luật [4] thuế khoản chuyển giao thu nhập bắt buộc từ thể nhân pháp nhân cho Nhà nước theo mức độ pháp luật quy định Khoản chuyển giao thu nhập 16 hình thức thuế để phúc vụ cho mục tiêu công cộng Nguồn thu thuế không sử dụng cho mục tiêu nhân [1] Thuế đóng góp cưỡng người cho Chính phủ để trang trải chi phí quyền lợi chung, không vào quyền lợi riêng hưởng (E.RA Seligman) [3] Tùy thuộc vào đối tượng, hình thức phạm vi sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải chịu loại thuế khác Đối với nước ta nay, Quốc Hội ban hành nhiều sắc thuế cho lĩnh vực, có sắc thuế trực tiếp tác Ế động vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, là: U 1)- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ́H 2) - Thuế giá trị gia tăng 3) - Thuế thu nhập doanh nghiệp TÊ 4) - Thuế bảo vệ môi trường 5) - Thuế tài nguyên N 7) - Thuế xuất, nhập H 6) - Thuế tiêu thụ đặc biệt KI Phần lớn, doanh nghiệp chịu tác động nhiều thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thuế tài nguyên O ̣C 1.1.2 Lý luận quản lý thuế: Khái niệm, nguyên tắc, nội dung * Khái niệm quản lý thuế H Quản lý thuế có vai trò bảo đảm cho sách thuế thực thi nghiêm ẠI chỉnh thực tiễn đời sống kinh tế xã hội Chính sách thuế thường thiết kế Đ nhằm thực chức quan trọng, thuế như: điều tiết kinh tế vĩ mô phục vụ mục tiêu tăng trưởng đất nước hay phân phối thu nhập nhằm bảo đảm công tầng lớp dân cư xã hội Tuy nhiên, mục tiêu thực hố cơng tác quản lý thuế thực điều hành, giám sát để người nộp thuế nộp đúng, nộp đủ hạn số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước Vì vậy, khẳng định quản lý thuế có vai trò định cho thành cơng sách thuế [5] Với hiểu vậy, ta khái niệm quản lý thuế sau: 17 - Quản lý thuế (QLT) hoạt động tổ chức, điều hành giám sát quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.[5] - Quản lý thuế trình tổ chức, quản lý kiểm tra việc thực quy định Luật thuế nhằm huy động đầy đủ khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo luật định Dưới góc độ trị: Quản lý điều hành chính, cai trị; Ế góc độ xã hội: Quản lý điều hành, điều khiển, huy Dù góc độ U nữa, quản lý phải dựa sở, nguyên tắc định sẵn nhằm ́H đạt hiệu việc quản lý, tức mục đích quản lý Quản lý thuế hoạt động chấp hành, điểu hành quan thuế nhà nước TÊ cấp sở lật để thi hành luật nhằm thực chức tổ chức quản lý, điều hành họat động thu thuế nhà nước Nói cách khác, quản lý H thuế quản lý nhà nước lĩnh vực hành pháp - thực N bên có thẩm quyền hành Nhà nước quan hệ chấp hành, điều hành KI Quản lý thuế họat động đảm bảo thực thi sách thuế thực tế, vai trò quan thuế quan trọng tác động lên người nộp thuế để đảm bảo tính O ̣C hiệu lực - đáp ứng mục đích thu cho ngân sách nhà nước Quản lý thuế chủ yếu thực bở hệ thống quan thuế nhà nước: Tổng cục thuế Trung ương, H Cục thuế, chi cục thuế địa phương ẠI * Nguyên tắc quản lý thuế Đ thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước Nộp thuế theo quy định pháp luật nghĩa vụ quyền lợi tổ chức, cá nhân Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế Việc quản lý thuế thực theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Việc quản lý thuế phải bảo đảm cơng khai, minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người nộp thuế [2] 18 * Nội dung quản lý thuế Để huy động khoản thu vào ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cần thiết, nhà nước cần ban hành sách thuế để đưa sách thuế vào sống phải có hệ thống quản lý thuế để tổ chức thực thi sách thuế Giữa hai nội dung có mối quan hệ hữu với nhau, hệ thống sách thuế sở tiền đề để hình thành hệ thống quản lý thuế ngược lại hệ thống quản lý thuế nơi tổ chức thực sách thuế Ế Theo Điều Luật quản lý thuế số 78/2006/ QH11 Quốc hội nước Cộng U hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông quan kỳ họp thứ 10, khóa XI, nội dung ́H quản lý thuế gồm: a) Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; TÊ b) Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; c) Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; H d) Quản lý thông tin người nộp thuế; N e) Kiểm tra thuế, tra thuế; KI f) Cưỡng chế thi hành định hành thuế; g) Xử lý vi phạm pháp luật thuế; O ̣C h) Giải khiếu nại, tố cáo thuế; Các quy định Luật quản lý thuế, đảm bảo tính pháp lý cho việc thực H chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế tự chịu trách nhiệm trước pháp luật người ẠI nộp thuế Cơ quan thuế chuyển sang thực chức tuyên truyền, hỗ trợ người Đ nộp thuế, kiểm tra thuế, tra thuế Các nội dung cụ thể hóa quy định cụ thể để quản lý thuế theo chức Hiện Tổng cục thuế triển khai thực quy trình quản lý thuế: - Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số: 879/QĐ- TCT ngày 15 tháng năm 2015 Tổng cục thuế, [6]: Quy trình Quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế nhằm đảm bảo theo dõi, quản lý người nộp thuế thực thủ tục hành thuế khai thuế, nộp thuế, kế 19 tốn thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ, quy định đảm bảo công chức thuế, quan thuế thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Quản lý thuế, Luật thuế hành văn hướng dẫn thi hành Luật - Quy trình cưỡng chế nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số: 751/QĐTCT ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục thuế [7]: Quy định trách nhiệm, nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian để triển khai thực thống quan thuế cấp việc xây dựng thực Ế tiêu, đôn đốc thu hồi xử lý khoản tiền thuế nợ người nộp thuế có nghĩa U vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước (sau gọi quản lý nợ thuế), quy ́H định Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thuế - Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số: 746/QĐ-TCT TÊ ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục thuế [8] Tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế người nộp thuế nhằm H chống thất thu thuế qua việc kê khai thuế; ngăn chặn xử lý kịp thời vi N phạm thuế KI Nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế việc thực kê khai thuế, tính thuế nộp thuế O ̣C Thực cải cách hành việc kiểm tra thuế từ tránh gây phiền nhiễu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh H hàng hố, dịch vụ ẠI - Quy trình hồn thuế ban hành kèm theo Quyết định số: 905/QĐ-TCT ngày Đ 01 tháng năm 2011 Tổng cục thuế [9] Xác định cụ thể nội dung trình tự cơng việc quan thuế, công chức thuế thực giải hoàn thuế theo quy định Luật Quản lý thuế Nhằm cải cách thủ tục hành việc giải hoàn thuế cho người nộp thuế - Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số:số 749 /QĐ-TCT ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục thuế [10] Xác định cụ thể nội dung trình tự cơng việc quan thuế, cơng chức thuế thực giải miễn thuế, giảm thuế theo quy định Luật Quản lý thuế 20 Nhằm cải cách thủ tục hành chính, việc giải miễn thuế, giảm thuế nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế 1.1.3 Quản lý thu thuế doanh nghiệp Từ khái niệm quản lý thu thuế nói khái niệm hố quản lý thu thuế doanh nghiệp: “quản lý thu thuế doanh nghiệp trình bảo đảm thực thi sách thuế doanh nghiệp thơng qua q trình tác động quan thuế cấp lên doanh nghiệp nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế theo luật định Ế cách đầy đủ, tự nguyện thời gian điều kiện môi trường quản lý thu U thuế biến động” ́H Đây khái niệm sử dụng nghiên cứu Như quản lý thu thuế doanh nghiệp có đặc điểm sau đây: TÊ - Quản lý thu thuế mang tính quyền lực Nhà nước bảo đảm pháp luật Nhà nước dùng quyền lực để bảo đảm nguồn thu thuế cho ngân sách H nhà nước N - Quản lý thu thuế doanh nghiệp trình đảm bảo thực thi KI sách thuế, trình thực quyền hành pháp tư pháp thuế Quản lý thu thuế bao gồm hoạt động máy nhà nước, thuộc lĩnh O ̣C vực hành pháp tư pháp thuế quan thuế cấp, với chức quyền hạn luật định, nhằm đảm bảo thực sách thuế H quan có thẩm quyền thông qua ẠI - Quản lý thu thuế doanh nghiệp gắn liền với quan thuế - tổ Đ chức nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền Chủ thể quản lý thu thuế trực tiếp quan quản lý thuế cấp nhà nước giao trách nhiệm quyền hạn trựctiếp thu thuế Đối tượng quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định luật thuế Quản lý thu thuế Nhà nước doanh nghiệp nội dung quan trọng quản lý thuế nói chung với tiêu sau: 1.1.4 Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Tự kê khai, tự nộp thuế chế quản lý thuế người nộp thuế tự giác 21 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao tuân thủ luật thuế người nộp thuế nhân tố quan trọng định thành cơng sách thuế nước ta Từ chuyển đổi sang chế tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế, thực chất quan thuế đưa người nộp thuế đến gần với ý thức tuân thủ nộp thuế Nhưng để nâng cao ý thức pháp luật người nộp thuế nói chung pháp luật thuế nói riêng cần phải Ế có giải pháp đồng cụ thể mà luận văn phân tích đưa để từ U đưa giải pháp kịp thời, có hiệu nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ ́H luật thuế người nộp thuế Các giải pháp phải thực đồng bộ, TÊ sở phối hợp với chức quản lý khác ngành thuế tuyên truyền, hỗ trợ; quản lý kê khai cưỡng chế, thu nợ; đồng thời tăng cường công tác đào tạo H đội ngũ cán tra thuế kỹ đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo N cho công cải cách thuế đạt tính hiệu lực hiệu cao nhất, xây dựng KI máy quản lý thuế chuyên nghiệp, đại ngang tầm với Quốc gia khu vực giới O ̣C Cơng tác đại hố quản lý thuế yếu tố góp phần nâng cao tính tuân thủ thu nộp thuế Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, H quan thuế đạt nhiều thành công công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế thực nghĩa vụ Tuy vậy, chưa khắc phục hồn tồn ẠI tính khơng tn thủ người nộp thuế Đ Công tác đổi tổ chức hoạt động nâng cao tuân thủ luật thuế doanh nghiệp đòi hỏi tất yếu Để đảm bảo tuân thủ pháp luật doanh nghiệp đòi hỏi phải liên quan đến nhiều vấn đề rộng lớn, phức tạp, liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cấp khác Do đó, việc nâng cao hiệu tuân thủ pháp luật doanh nghiệp phải có phối kết hợp quan hữu quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, nội dung, yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật nhằm góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước 22 Việc hoàn thiện đổi chế hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, công tác tra, kiểm tra thuế nhằm khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với phận khác yêu cầu vừa thiết yếu vừa thiết Việc thiết lập giao diện dễ dàng, thân thiện với người nộp thuế cải thiện dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, theo phương châm “Hỗ trợ người nộp thuế trách nhiệm quan thuế” Hiện nay, với chế tự đăng ký, tự kê khai, tự nộp thuế, để phù hợp với yêu Ế cầu quản lý thuế nói chung, quản lý tính tn thủ pháp luật thuế doanh U nghiệp nói riêng, ngành thuế cần quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán thuế nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, quản lý hành ́H Nhà nước, quản lý kinh tế theo định hướng xã hội Cần phải xây dựng hành lang TÊ pháp lý chức danh, thẩm quyền cán bộ, viên chức tra thuế việc xử phạt hành vi vi phạm thuế tiến tới xây dựng Luật tố tụng thuế H Cuối cùng, tính đơn giản, cơng khai, minh bạch sách thuế N nhân tố quan trọng tác động tới ý thức tuân thủ người nộp thuế, khơng KI góp phần giảm bớt chi phí mà giảm bớt hành vi trốn thuế, tránh thuế Tính đơn giản, cơng khai, minh bạch sách thuế hiểu đơn giản, rõ O ̣C ràng, mang tính quán quy định pháp luật thuế; sách thuế phải tuyên truyền sâu rộng đến người nộp thuế để họ hiểu tự xác định H quyền, nghĩa vụ Khi giải pháp áp dụng, câu trả lời để người nộp ẠI thuế trả lời rõ ràng câu hỏi - phải nộp thuế thấy khác Đ người nộp thuế người không nộp thuế mắt cộng đồng, xã hội Trong hoàn cảnh nay, với hệ thống chế độ, sách quản lý thuế nhiều cộng với phức tạp khâu quản lý doanh nghiệp lớn Để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế vấn đề tương đối phức tạp Do vậy, q trình thực đề tài khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp, bảo tận tình thầy, giáo, bạn bè, đồng nghiệp để hồn thành tốt cơng tác chun mơn luận văn 23 Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ Tài Để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp cần có nhiều giải pháp đồng bộ, nhiên sách thuế nhân tố quan trọng tác động tới ý thức tuân thủ người nộp thuế, hệ thống sách thuế công khai, minh bạch không giảm bớt chi phí mà giảm bớt hành vi trốn thuế, gian lận thuế, kiến nghị với Bộ tài cần sửa đổi, bổ sung hệ thống sách thuế theo Ế hướng sau: U - Chính sách thuế phải công cụ quản lý điều tiết vĩ mô Nhà nước ́H kinh tế, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân TÊ - Chính sách thuế phải tạo mơi trường pháp lý bình đẳng, cơng bằng, áp dụng hệ thống thuế thống không phân biệt thành phần kinh tế H doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước N - Đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, công KI khai, tách sách xã hội khỏi sách thuế - Chính sách thuế phải phù hợp với thơng lệ quốc tế, đảm bảo yêu cầu bảo hộ O ̣C hợp lý sản xuất nước, tăng khả cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất phát triển - Khi có thay đổi sách thuế, cần có bao quát, hệ thống lại H cách thống nhất, khoa học ẠI 2.2 Đối với Tổng cục thuế Đ Để nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế, cần phải xây dựng “chiến lược tuân thủ tự nguyện” - tất yếu chế vận hành mơ hình quản lý thuế đại Do đó, ngành thuế cần thực lúc nhiều biện pháp khác nhau: - Tăng cường giám sát kê khai thuế giải pháp nâng cao tính tuân thủ, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lí sử dụng tờ khai mã vạch hai chiều, kết nối thông tin nộp thuế với Kho bạc Nhà nước, kê khai thuế điện tử… 24 - Ký kết quy chế phối hợp Tổng cục thuế Tổng cục hải quan việc ký kết quy chế phối hợp Tổng cục thuế Tổng cục hải quan có ý nghĩa vơ quan trọng trình chống gian lận thuế, gian lận thương mại - Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực thuế, mời chuyên gia nước giảng dạy trực tiếp chương trình kiểm tra thuế nâng cao cho cán thuế nhằm bắt kịp với kinh nghiệm kỹ thuật kiểm tra tiên tiến nước bạn - Tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, triển khai phương pháp tra Ế theo kĩ thuật quản lí rủi ro, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, rút ngắn thời gian U - Áp dụng công nghệ cơng tác quản lí, tăng cường rà sốt phát ́H xử lí nhằm giảm thiểu hành vi không tuân thủ người nộp thuế - Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ người nộp thuế đáp ứng yêu cầu TÊ hệ thống ứng dụng thuế điện tử - Tiếp tục đẩy mạnh đổi phương thức tuyên truyền sách pháp H luật thuế, đa dạng hoá nội dung phương pháp tuyên truyền, phân loại đối N tượng có cách thức tiếp cận phù hợp hiệu KI - Công tác quản lý nợ cần tiến hành bám sát theo công tác tra, O ̣C kiểm tra để có giải pháp phù hợp cho đối tượng doanh nghiệp 2.3 Đối với Cục thuế Ngoài việc thực giải pháp chung ngành thuế để nâng cao H mức độ tuân thủ pháp luật thuế, Cục thuế cần dựa đặc điểm ẠI doanh nghiệp theo tình hình thực tế địa bàn quản lý, để xây dựng kế hoạch thực Đ có tính cụ thể, chi tiết - Đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ: Nâng cao chất lượng hoạt động phận “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải thủ tục hành chính; Biểu dương kịp thời cá nhân, tổ chức người nộp thuế có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời xử lý nghiêm túc trường hợp có hành vi trốn thuế, gian lận, chây ỳ không chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ thuế; Thường xuyên tổ chức nâng cao chất lượng buổi hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt cho người nộp thuế giải vướng mắc trình thực nghĩa 25 vụ thuế; Phối hợp với ngành chức tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế tốn có kiến thức vững vàng nghiệp vụ kế toán, am hiểu sách pháp luật thuế, từ nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế - Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế: Khuyến khích người nộp thuế sử dụng ứng dụng tin học hỗ trợ kê khai thuế theo công nghệ mã vạch chiều để nâng cao chất lượng kê khai thuế, hạn chế sai sót cơng tác kê khai thuế; Thường xun rà sốt, kiểm tra q trình thực doanh Ế nghiệp để có biện pháp hỗ trợ kịp thời U - Đối với công tác quản lý nợ: Thực tốt quy trình quản lý nợ, đảm bảo ́H số liệu nợ đọng xác đến đối tượng nộp thuế; nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực làm công tác quản lý nợ; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế sở TÊ nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro … - Đối với công tác tra, kiểm tra: Tập trung nguồn lực đẩy mạnh công H tác tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp có rủi ro cao, doanh nghiệp lớn N doanh nghiệp trọng điểm, chống thất thu, tăng nhanh số thu từ khu vực KI - Đối với phương tiện hữu hình hỗ trợ doanh nghiệp: Cơng khai hóa trụ sở quan thuế loại giấy tờ, biểu mẫu quy trình giải thủ tục thuế O ̣C để người nộp thuế biết đảm bảo thuận lợi cho việc giám sát thực hiện; Thường xuyên cập nhật, đảm bảo chất lượng thiết bị, máy móc hỗ trợ doanh nghiệp; H Nâng cấp trang thông tin điện tử để cung cấp đầy đủ văn pháp quy, thủ tục ẠI thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế thực tốt Đ nghĩa vụ 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, NXB Tài chính, Hà Nội Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 Tổng cục thuế (2006), Những vấn đề thuế, Hà Nội Makkollhell Bruy, “Kinh tế học” Ế Bộ Tài Chính (2012), Kinh nghiệm cải cách sách thuế thu nhập doanh U nghiệp số nước giới, Hà Nội ́H Chính phủ (2015), Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số TÊ điều Nghị định thuế, Hà Nội Trần Xuân Hải (2015), “Chính sách thuế với việc nâng cao lực cạnh tranh H doanh nghiệp", Tạp chí tài chính, (kỳ tháng 4), tr.21-23 N Đào Thúy Hằng (2013), “Những đột phá từ Luật thuế thu nhập doanh 10 nghiệp KI sửa đổi”, http://tapchitaichinh.vn, ngày 30/12/2013 Nguyễn Thị Lan Hương (2015), “Đặc thù giải tranh chấp thuế O ̣C thủ tục khiếu nại Việt Nam”, tập 31, Tạp chí Luật Học, (1), tr.11-22 10 Nguyễn Thị Lan Hương (2016), Pháp luật Thuế lý luận, lịch sử, thực trạng so H sánh, NXB Chính trị Quốc gia ẠI 11 Bùi Thị Thùy Ninh (2014), So sánh pháp luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Đ Việt Nam Nhật Bản, Luận văn thạc sĩ Luật Học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Phụng (2015), “Các giải pháp thuế thúc đẩy doanh nghiệp phát triển năm 2015”, Tạp chí tài chính, (kỳ tháng 4), tr.12-14; 13 Nhật Quang (2014), “Chính sách ưu đãi thuế: Còn nhiều hạn chế”, http://baocongthuong.com.vn, ngày 15/8/2014 14 Quốc hội (2008), Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày tháng năm 2008, Hà Nội 27 15 Quốc hội (2013), Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNDN năm 2008, Hà Nội 16 Quốc hội (2014), Luật thuế TNDN số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế, Hà Nội 17 Thanh tra Chính phủ (2014), Thơng báo kết luận Thanh tra số 276/TBTTCP, “Thông báo việc thu ngân sách khu chế xuất doanh nghiệp chế xuất địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương Ế Đồng Nai”, ngày 21/02/2014 U 18 Thủ tƣớng phủ (2011), Quyết định số 732/QĐ-TTg Thủ tướng ngày ́H 17/5/2011 việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống 11 thuế giai đoạn 2011-2020, Hà Nội TÊ 19 Lê Quang Thuận (2013), “Xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp giới”, http://tapchitaichinh.vn, ngày 22/04/2013 H 20 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, NXB Công N an nhân dân KI 21 Lê Xuân Trường (2015), “Tiếp tục cải cách, ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh”, Tạp chí tài chính, (kỳ tháng 4), tr 31-32 O ̣C 22 Nguyễn Văn Vân (2015), “Bàn tiêu chí đánh giá hiệu pháp luật thuế”, Tạp chí nhà nước pháp luật, (6), tr.23-31 H 23 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal ẠI 24 http://tapchitaichinh.vn/ Đ 25 http://tapchithue.com.vn/ 26 http://baocongthuong.com.vn/ 27 http://www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx?newsID=620 28 http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Cong-ty-Maseco-thang-kienThanh-tra-BoTai-chinh-ca-2-cap-toa/440198314/218/ 29 http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sachmoi/5126/luatthue-thu-nhap-doanh-nghiep-mot-so-sua-doi-mang-tinhdot-pha 28 30 http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinhsachmoi/10722/chinh-sach-thue-nam-2015-huong-toi-ho-tro-thao-go-khokhancho-doanh-nghiep 31 http://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/loi-ket-cho-truy-thu-thuedoanhnghiep-niem-yet-98765.html 32 http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nen-cho-doanh-nghiep- 12 niemyet-huong-tron-ven-uu-dai-thue-89172.html Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U khi-bi-truy-thu-hon-100-ty-tien-thue-2898723.html Ế 33 http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/nhua-binh-minhkeu-oan- 29 ... cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế theo tinh thần Luật quản lý thuế hành Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp nộp thuế Cục thuế tỉnh Thừa. .. cao tính tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp nộp thuế Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế Ế Tính cấp thiết đề tài U Tuân thủ pháp luật thuế yếu tố cốt lõi chế tự tính, tự khai, tự nộp ́H thuế Theo... giải pháp nâng cao tuân thủ pháp TÊ luật thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian đến 2.2 Mục tiêu cụ thể H - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn tuân thủ pháp luật thuế N doanh nghiệp;
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp nộp thuế tại cục thuế tỉnh thừa thiên huế , luận văn thạc sĩ nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp nộp thuế tại cục thuế tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan