Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

116 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ XÔM VÂN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất nguồn số liệu sử dụng phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Tôi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho Luận văn gửi lời cảm ơn Quảng Trị, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Tác giả luận văn Xôm Vân i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế, Phân hiệu Đại học Huế Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành chương trình học Tơi xin chân thành cảm ơn Q Thầy, Cơ giáo Trường Đại học Kinh tế Huế tham giảng dạy, hướng dẫn suốt trình học tập, nghiên cứu, đặc biệt PGS TS Trịnh Văn Sơn có nhiều thời gian, tình cảm truyền đạt kinh nghiệm tận tình giúp đỡ q trình tơi hồn thành Luận văn Tơi xin cảm ơn quan, ban ngành người dân địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên nhiều q trình học tập hồn thành Luận văn Mặc dù thân cố gắng, chắn Luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tơi kính mong Q thầy, giáo, đồng nghiệp, cá nhân có quan tâm đến vấn đề góp ý cho tơi để Luận văn hồn thiện Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Quảng Trị, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Tác giả luận văn Xơm Vân ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: XƠM VÂN Chun ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Mục tiêu: Từ nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng, Luận văn nhằm đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp sử dụng để thu thập đánh giá thực trạng tình hình quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Phương pháp nghiên cứu tài liệu sơ cấp nhằm phân tích định lượng cơng tác quản lý dự án nội dung có liên quan, làm sở để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nơng thơn địa bàn huyện Hướng Hóa Các kết nghiên cứu kết luận Ngồi kết đánh giá từ số liệu thứ cấp phân tích thực trạng quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện thời gian qua, đề tài đánh giá số tiêu chí liên quan đến cơng tác quản lý dự án đầu tư thông qua việc vấn trực tiếp 80 đối tượng có liên quan Từ kết nghiên cứu thực trạng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa tương lai iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSHT Cơ sở hạ tầng GTNT Giao thông nông thôn KT - XH Kinh tế - xã hội CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa UBND Uỷ ban nhân dân XD Xây dựng NSNN Ngân sách nhà nước CĐT Chủ đầu tư DN Doanh nghiệp QLDA Quản lý dự án ĐT Đầu tư VĐT Vốn đầu tư NTM Nông thôn HĐND Hội đồng nhân dân UBMTTQVN Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội NGO Viện trợ tổ chức Phi Chính phủ ODA Nguồn viện trợ phát triển thức VLXD Vật liệu xây dựng CN - TTCN Công nghiệp - tiểu thủ cơng nghiệp ĐVT Đơn vị tính TC - KH Tài - kế hoạch GPMB Giải phóng mặt KBNN Kho bạc nhà nước BOT Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao NXB Nhà xuất iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 3.2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 5.2 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu Cấu trúc luận văn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1.1 Dự án quản lý dự án đầu tư 1.1.2 Dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn 10 1.1.3 Các loại dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 13 v 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 17 1.2.1 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 17 1.2.2 Nội dung công tác quản lý dự án xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 19 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 26 1.3.1 Chiến lược phát triển kinh tế sách kinh tế thời kỳ 26 1.3.2 Sự tiến khoa học công nghệ (KHCN) 26 1.3.3 Nhân tố người 26 1.3.4 Nhân tố đặc điểm sản phẩm cơng trình xây dựng 27 1.3.5 Công tác quy hoạch kế hoạch hoá đầu tư 27 1.3.6 Cơ chế quản lý vốn đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn 28 1.4 HỆ THỐNG VĂN BẢN VÀ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 28 1.4.1 Hệ thống văn liên quan đến dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn 28 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư số tỉnh, huyện nước 30 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 34 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở 36 HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 36 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 36 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Điều kiện Kinh tế - Xã hội 39 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG NƠNG THƠN Ở HUYỆN HƯỚNG HĨA 42 2.2.1 Tổng quan Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 42 vi 2.2.2 Đánh giá thực trạng sở hạ tầng thực đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa 45 2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thơng nơng thơn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN HƯỚNG HĨA THƠNG QUA SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 69 2.3.1 Mẫu điều tra 69 2.3.2 Kết đánh giá 71 2.4 ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA 79 2.4.1 Những kết đạt 79 2.4.2 Một số tồn tại, hạn chế 79 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 80 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG NƠNG THƠN Ở HUYỆN HƯỚNG HĨA, TỈNH QUẢNG TRỊ 83 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG NƠNG THƠN Ở HUYỆN HƯỚNG HĨA 83 3.1.1 Định hướng chung phát triển sở hạ tầng giao thơng nơng thơn huyện Hướng Hóa 83 3.1.2 Định hướng nhiệm vụ cụ thể phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa đến năm 2023 84 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 85 3.2.1 Hoàn thiện thủ tục pháp lý 85 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch 86 vii 3.2.3 Tăng cường thu hút, rà soát, tiếp nhận nguồn vốn đầu tư 86 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư 87 3.2.5 Hoàn thiện chế đầu thầu, lựa chọn nhà thầu 90 3.2.6 Hồn thiện cơng tác giải phóng mặt 90 3.2.7 Hồn thiện cơng tác giải ngân vốn, quản lý nợ đọng 91 3.2.8 Nâng cao lực cán bộ, công nhân viên phối hợp quan, đơn vị công tác quản lý dự án đầu tư 94 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 KẾT LUẬN 96 KIẾN NGHỊ 97 2.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành 97 2.2 Đối với quyền địa phương 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 101 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nhiệt độ, lượng mưa huyện Hướng Hóa theo dõi năm 2018 37 Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất huyện Hướng Hóa, năm 2018 38 Bảng 2.3: Dân số trung bình phân theo giới tính phân theo thành thị nơng thơn huyện Hướng Hóa 41 Bảng 2.4: Trình độ đội ngũ quản lý dự án thuộc UBND huyện Hướng Hóa 43 Bảng 2.5: Hiện trạng giao thông nông thôn huyện Hướng Hóa 46 phân theo kết cấu, giai đoạn 2016-2018 46 Bảng 2.6: Hiện trạng giao thông nơng thơn huyện Hướng Hóa 47 phân theo loại đường giao thông, giai đoạn 2016-2018 47 Bảng 2.7: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huyện Hướng Hóa 48 giai đoạn 2016-2018 48 Bảng 2.8: Tình hình tích luỹ đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước 50 giai đoạn 2016 - 2018 50 Bảng 2.9: Phân bổ vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Hướng Hóa theo lĩnh vực đầu tư, giai đoạn 2016-2018 51 Bảng 2.10: Tình hình phê duyệt dự án đầu tư sở hạ tầng giao thơng nơng thơn huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2016 - 2018 53 Bảng 2.11: Số lượng cơng trình giao thơng nơng thơn khơng đạt u cầu cơng tác khảo sát huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016 - 2018 55 Bảng 2.12: Số lượng cơng trình giao thông nông thôn phải điều chỉnh thiết kế địa bàn huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2016 - 2018 56 Bảng 2.13: Tình hình quản lý đầu thầu việc đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016-2018 58 Bảng 2.14: Vốn ngân sách huyện chi cho công tác quản lý thi công sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016 - 2018 60 Bảng 2.15: Số lượng cơng trình giao thơng nơng thơn khơng đạt tiến độ địa bàn huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2016 - 2018 62 ix đánh giá tình hình, kết hoạt động đầu tư tiến độ thực đầu tư tồn tại, khó khăn q trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp; phát ngăn chặn kịp thời sai phạm tiêu cực gây thất thoát, lãng phí vốn q trình đầu tư 3.2.5 Hồn thiện chế đầu thầu, lựa chọn nhà thầu Trong thời gian qua, công tác đấu thầu bộc lộ nhiều yếu làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án quy chế đấu thầu chưa hoàn thiện thiếu thơng tin nhà quản lý cần hoàn thiện chế đấu thầu để chấm dứt tình trạng trên, phát huy tối đa hiệu vốn NSNN Cần kịp thời áp dụng Luật Đấu thầu, thông tư hướng dẫn chi tiết lập Hồ sơ mời thầu lập Hồ sơ yêu cầu theo văn hướng dẫn Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tổ chức kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật từ công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn đến công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp Tổ chức lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, thẩm định phê duyệt theo hướng dẫn Luật Nhằm tạo thuận lợi cho CĐT việc xem xét đánh giá lực Nhà thầu, cần xây dựng hệ thống thông tin Nhà thầu đăng tải rộng rãi phạm vi tồn quốc có khung hướng dẫn chung để địa bàn thực đăng tải thông tin Nhà thầu Để thực đấu thầu mạng thuận lợi thống nhất, Bộ Kế hoạch Đầu tư nên sớm ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện, xử lý tình thường gặp hệ thống Để thực công tác báo cáo đấu thầu thực nghiêm túc, Bộ Kế hoạch Đầu tư nên bổ sung vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu sửa đổi quy định cụ thể trách nhiệm nội dung báo cáo tình hình thực cơng tác đấu thầu làm cho địa phương triển khai thực 3.2.6 Hồn thiện cơng tác giải phóng mặt Đối với việc đầu tư xây dựng cho cơng trình giao thơng nơng thơn, cơng tác giải phóng mặt ln có ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, tiến độ thực dự án, tiến độ giải ngân vốn việc hoàn thành dự án Hiện nay, địa bàn huyện Hướng Hóa, cơng tác GPMB dẫn đến chậm trễ số dự án phải tạm dừng dự án Công tác GPMB địa bàn Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 90 tham mưu thành lập Hội đồng địa phương xã trực tiếp thực nhiệm vụ này, bàn giao mặt cho chủ đầu tư đơn vị thi cơng nhiên chủ đầu tư phải có phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ GPMB; điều đòi hỏi chủ đầu tư Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hướng Hóa phải có biện pháp, cách thức để nâng cao đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cụ thể: - Do công tác GPMB thực theo bước (Đo đạt diện tích đền bù GPMB; Thơng báo thu hồi đất; Kiểm kê tài sản; Áp giá đền bù, Thẩm định đền bù, Công khai phương án GPMB; Có định chi trả; Tiến hành chi trả có vốn bố trí) Do vậy, đơn vị cần có kiến nghị với UBND huyện đơn vị liên quan đẩy nhanh cơng đoạn để đẩy nhanh tiến độ chung công tác GPMB - Đơn vị cần bố trí cán chuyên trách chung công tác GPMB, đầu mối trực tiếp phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài ngun Mơi trường phòng, ban liên quan Cán phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo Ban chất lượng tiến độ giải phóng mặt Phải báo cáo khó khăn, vướng mắc giải pháp công tác GPMB cho lãnh đạo đơn vị; tạo thông suốt trình thực Cần tăng cường phối hợp với địa phương, cơng trình với hạng mục giải phóng mặt địa phương phụ trách; bám sát trường, bám sát dân để giải quyết, tuyên truyền, thuyết phục nâng cao nhận thức ý thức người có đất bị thu hồi, đất dự án để người thấy lợi ích lâu dài việc đầu tư xây dựng dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, lợi ích hộ dân - Xây dựng chế độ khen thưởng nhân, tổ chức có thành tích việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực dự án 3.2.7 Hồn thiện cơng tác giải ngân vốn, quản lý nợ đọng - Công tác giải ngân vốn: + Công tác tạm ứng vốn đầu tư Tạm ứng hợp đồng xây dựng khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước khơng lãi suất cho bên nhận thầu để thực công tác chuẩn bị cần thiết trước 91 triển khai thực cơng việc theo hợp đồng Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác tạm ứng vốn đầu tư cần phải: + Cần có tính tốn mức tạm ứng hợp lý cho gói thầu + Để hạn chế việc số dư tạm ứng tăng chiếm dụng vốn ngân sách chế tạm ứng không bắt buộc phải thu hồi sau lần toán với giá trị tối thiểu phần trăm (%); số tạm ứng mà bắt buộc thu hồi hết toán đạt 80% giá hợp đồng Vì vậy, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện cần quy định rõ ràng số tạm ứng phải thu hồi giá trị nghiệm thu lần toán Kế toán Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phải theo dõi báo cáo với lãnh đạo thường xuyên tình hình sử dụng vốn tạm ứng để phát nhà thầu hay đơn vị giao nhiệm vụ GPMB sử dụng vốn sai mục đích Trường hợp tạm ứng vốn thời hạn 06 tháng, nhà thầu chưa thực sử dụng khơng mục đích Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tiến hành thu hồi vốn tạm ứng để hoàn trả lại ngân sách Nhà nước có chế tài xử phạt hành nhà thầu + Ngồi việc quy định xử phạt hành cần quy định thêm nhà thầu vi phạm 03 lần trở lên đưa vào danh sách nhà thầu khơng tín nhiệm - Cơng tác tốn vốn đầu tư Hiện nay, tỷ lệ vốn giải ngân tốn so với vốn cấp khơng cao, tỷ lệ vốn phải hoàn trả ngân sách phải chuyển nguồn sang năm sau lớn Do đó, đòi hỏi Ban phải có cách thực quản lý toán vốn đầu tư tốt hơn, cụ thể: + Quản lý tốn vốn đầu tư cơng việc phải thực thường xuyên, liên tục suốt trình thực đầu tư xây dựng Để đảm bảo giải ngân vốn kịp thời, tiến độ cho nhà thầu; định kỳ tuần, tháng, q kế tốn lập báo cáo tình hình vốn giải ngân gửi cán giám sát cơng trình lãnh đạo Ban để đơn đốc, khuyến khích nhà thầu thi cơng kế hoạch + Việc toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng điều kiện hợp đồng Số lần toán, giai đoạn toán, thời điểm 92 toán, thời hạn toán, hồ sơ toán điều kiện toán phải quy định rõ hợp đồng Kế toán viên phải thường xuyên cập nhật nghị định, thông tư toán vốn đầu tư + Chủ động đề xuất, kiến nghị cách thức tháo gỡ vướng mắc chế, sách quản lý đầu tư xây dựng + Khối lượng công việc tăng lên, số dự án quản lý song song thời điểm nhiều dễ dẫn đến chồng chéo, nhầm lẫn gây nhiều khó khăn cho kế tốn viên cần áp dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý vốn đầu tư (sử dụng phần mềm kế tốn) - Cơng tác quản lý nợ đọng: Hiện nay, vấn đề quản lý xử lý nợ đọng xây dựng vấn đề cần giải dứt điểm Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hướng Hóa Đơn vị cần nghiêm túc thực quy định Luật Đầu tư công, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng xây dựng Cụ thể: Cần kiểm soát chặt chẽ phối hợp với quan quản lý, đơn vị thẩm định, thẩm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư định đầu tư dự án đầu tư công - Kiểm soát việc điều chỉnh dự án đầu tư: Thực thẩm định nguồn vốn cân đối vốn trước trình cấp có thẩm quyền định điều chỉnh dự án Cần làm rõ nội dung, nguyên nhân trách nhiệm tổ chức, cá nhân dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư dự án không thuộc trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư quy định Luật Đầu tư công - Đơn vị không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án chưa bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng (trừ trường hợp dự án khẩn cấp, có u cầu thi cơng gấp doanh nghiệp có cơng văn xin triển khai, hồn thành dự án tiến độ) - Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bố trí vốn Thực lập điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo tiến độ chung dự án kế hoạch vốn giao theo quy định Luật Đấu thầu Nghị định 93 Chính phủ Nghiệm thu tốn gói thầu, dự án hồn thành theo quy định Luật Đấu thầu Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị UBND tỉnh, huyện - Triển khai thực đồng giải pháp để thực phương án lộ trình toán nợ đọng xây dựng bản, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên xin bố trí vốn tốn nợ đọng xây dựng trước bố trí vốn cho dự án khởi công 3.2.8 Nâng cao lực cán bộ, công nhân viên phối hợp quan, đơn vị công tác quản lý dự án đầu tư - Nâng cao chất lượng, lực đội ngũ cán bộ, công nhân viên: Tăng cường lực quản lý trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công nhân viên đơn lĩnh vực, đặc biệt mảng quản lý xây dựng Việc bố trí cán hợp lý số lượng, chất lượng phù hợp chuyên môn nghiệp vụ tăng cường lực xử lý công việc, chất lượng công việc phận đơn vị Cụ thể: - Rà soát đội ngũ cán bộ, nhân viên theo chun mơn, nghiệp vụ mà vị trí cần đòi hỏi - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ cán cho quản lý: lãnh đạo, quản lý chung, xây dựng kế hoạch, thẩm định dự toán, giám sát cơng trình kiểm sốt khối lượng trường, kiểm soát toán vốn đầu tư, kiểm soát nợ đọng… - Tăng cường cách thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công việc tất mặt: giám sát cơng trình, đấu thầu, giám sát đánh giá dự án đầu tư, quản lý chất lượng cơng trình, quản lý vốn, quản lý dự án, định giá xây dựng, - Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Có chế độ khen thưởng, xử phạt hợp lý để động việc răn đe đội ngũ cán bộ, nhân viên Đối với hành vi làm thất thoát vốn ngân sách giám sát quản lý cơng trình lỏng lẻo, có hành vị thơng đồng với nhà thầu tạo lợi ích nhóm gây nên thiệt hại cho ngân sách cần kiểm soát nghiêm trị - Nâng cao công tác phối hợp Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hướng Hóa với ban, ngành, đơn vị liên quan: Q trình triển khai cơng tác đầu tư xây dựng cho dự án phải trải qua nhiều bước thực hiện, nhiều giai đoạn; điều cần phối hợp nhịp nhàng 94 thống tất quan liên quan, từ cấp quản lý đến đơn vị trực tiếp thực Cụ thể: - Trong trình chuẩn bị đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cần có phối hợp tốt với đơn vị tư vấn, sở, ban, ngành việc khảo sát thiết kế, xin chủ trương đầu tư, xin bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, xin phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt vẽ thi cơng dự tốn, Cần tiếp cận phối hợp tốt với đầu mối tiếp nhận hồ sơ để nhanh chóng giải vướng mắc, giải trình bổ sung nội dung đầu tư cần thiết - Trong trình thực đầu tư: Đây giai đoạn yêu cầu đơn vị cần có phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan công tác đầu tư Đơn vị cần có phối hợp cơng tác lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát, thi công, thiết kế; phối hợp với đơn vị chức trình giải phóng mặt để cơng trình triển khai thông suốt, phối hợp với đơn vị phụ trách tài (Sở Tài chính, phòng TC - KH, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh huyện, ) việc bố trí giải ngân tốn vốn Đảm bảo cơng trình thi cơng kế hoạch, nguồn vốn giải ngân toán kịp thời xác - Trong q trình kết thúc dự án: Đơn vị cần có phối hợp cơng tác tốn, giải cơng nợ cho nhà thầu, giải phát sinh tra, kiểm toán Mặt khác, phải phối hợp với đơn vị hưởng lợi việc bàn giao cơng trình văn pháp lý - Bám sát Nghị quyết, kế hoạch, chủ trương cấp để chủ động công tác đầu tư: Đối với đơn vị, cần thiết nắm bắt nghị HĐND cấp ban hành kế hoạch đầu tư dài hạn trung hạn cho dự án đầu tư Do vậy, trước mắt, đơn vị cần nắm rõ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2019-2026 dự án, công trình dự kiến đơn vị giao làm chủ đầu tư HĐND tỉnh Quảng Trị HĐND huyện Hướng Hóa phê duyệt Cần chủ động cơng tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành kế hoạch theo thời gian quy định Nhà nước Đồng thời, kiến nghị với đơn vị quản lý, phối hợp với sở, ngành việc bổ sung dự án kế hoạch trung hạn cần thiết cấp bách 95 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong năm qua, với phát triển kinh tế - xã hội nước, công tác đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn địa bàn huyện Hướng Hóa có chuyển biến tích cực Nhiều cơng trình hạ tầng giao thông nông thôn đầu tư xây dựng tăng số lượng, với quy mô, giá trị lớn nâng cao chất lượng hiệu sử dụng Trong giai đoạn từ năm 2016-2018, huyện Hướng Hóa có 163 dự án phê duyệt đầu tư xây dựng, có dự án nhóm B 159 dự án nhóm C Các dự án chủ yếu đầu tư xây dựng chiếm khoảng 90% số lượng vốn đầu tư Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nơng thơn địa bàn huyện Hướng Hóa bước hoàn thiện nâng cao Đến hết năm 2018 địa bàn huyện hệ thống đường giao thông nông thơn hồn thiện 235Km đường nhựa, 205Km đường bê tông, xi măng Công tác lập kế hoạch đầu tư dần vào quy định; công tác phê duyệt dự án tiếp nhận vốn đầu tư ngày chặt chẽ hiệu quả, công tác lựa chọn nhà thầu quy định Kết giai đoạn 2016-2018 xây dựng nhiều cơng trình giao thơng nơng thơn hạng mục quan trọng địa bàn; Hồn thành nhiều tiêu kế hoạch đề ra, phát triển, sở hạ tầng cải thiện đáng kể, diện mạo nơng thơn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên, có ý nghĩa quan trọng địa phương, tảng để phát triển địa phương thời gian tới Mặc dù đạt nhiều kết vậy, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn địa bàn huyện Hướng Hóa bộc lộ nhiều tồn tại, từ khâu quy hoạch, lập dự án, khảo sát thiết tổ chức thi cơng, nghiệm thu, bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng…Hệ thống quản lý chất lượng cơng trình giao thơng nơng thơn địa bàn huyện nhiều bất cập, thiếu đồng chưa có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành dẫn đến hiệu quản lý chưa cao Năng lực hoạt động tổ chức, lực hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chưa đáp ứng quy định pháp luật Việc 96 triển khai thực Luật Xây dựng văn quy phạm pháp luật quản lý chất lượng công trình xây dựng chưa quan tâm mức; Một số đơn vị, cá nhân hoạt động xây dựng chưa làm tròn trách nhiệm Đây nguyên nhân tiềm ẩn làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng cơng trình, dự án, gây thất thoát, giảm hiệu dự án Đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn thời kỳ đổi đặt nhiều vấn đề, cần tập trung nguồn lực Nhà nước nhân dân, giải vấn đề cấp bách, đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo, có việc phát triển hồn thiện hệ thống hạ tầng giao thơng nơng thơn nhiệm vụ trị quan trọng hàng đầu Những chủ trương đắn Đảng, Nhà nước, tâm cao Chính phủ, Bộ, ngành địa phương, hạ tầng giao thông nông thôn chắn có phát triển góp phần thiết thực đưa đất nước bước vào giai đoạn mới, giai đoạn cơng nghiệp hóa đại hóa Đối với địa bàn huyện Hướng Hóa tăng cường cơng tác quản lý đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn nhằm đưa dự án vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng phát huy hiệu đầu tư, có vai trò định việc tạo sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội; nhân tố định làm thay đổi cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế; để đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế việc hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn yêu cầu thiết khơng với huyện Hướng Hóa mà với ngành giao thông vận tải nước giai đoạn KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành Cần nâng cao hiệu áp dụng hệ thống pháp lý cách mạnh mẽ, đảm bảo cho cấp quyền chủ động, độc lập việc định đầu tư sở kế hoạch chiến lược dài hạn cấp có thẩm quyền phê duyệt Nắm bắt hội thời điểm yếu tố quan trọng định hiệu đầu tư tổ chức tài tất chủ đầu tư 97 2.2 Đối với quyền địa phương - Cần khẩn trương rà sốt, cụ thể hóa văn quy định cho thực tế thiết thực cụ thể địa phương quản lý hoạt động đầu tư có văn hướng dẫn kịp thời để tạo quyền chủ động sáng tạo phát huy quyền tự chủ cấp - Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý sử dụng thông tin (xác định thông tin báo cáo, hệ thống thu thập xử lý thông tin); xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin quan liên quan - Nghiên cứu quy hoạch mở rộng hệ thống CSHT GTNT đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài để huyện Hướng Hóa xứng tầm trung tâm huyện lỵ, đầu cầu phát triển tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường đầu tư xây dựng cơng trình GTNT để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội địa phương Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè hướng tới điều kiện để phát triển huyện tương lai - Xây dựng phát triển công tác dự báo phân tích kinh tế; coi trọng tập trung vào dự báo ngắn hạn; xử lý nhanh, kịp thời thơng tin có tác động trực tiếp đến điều hành kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất nguồn lực - Tạo điều kiện thuận lợi để huyện huy động nguồn lực nước, nước ngồi sớm triển khai xây dựng cơng trình quan trọng - Kiện toàn tổ chức máy trình độ cán chủ đầu tư Ban quản lý dự án Cần ban hành quy chế, quy định rõ trách nhiệm vật chất hành cá nhân liên quan đến trình đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng giao thơng nơng thơn; phân định quyền hạn trách nhiệm vật chất chủ đầu tư, Ban QLDA, tổ chức tư vấn quản lý chế tài cụ thể - Phải quan tâm đến công tác tổ chức, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý đầu tư Trong giai đoạn chuyển biến từ kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hội nhập cần phải đầu tư cho nhân tố người, có tầm quan trọng đặc biệt phát triển khoa học công nghệ tiên tiến - Đẩy mạnh công tác cải cách hành nhằm xếp, tinh giản máy; chống quan liêu, cửa quyền, nâng cao hiệu lực hoạt động đơn vị; kiện toàn 98 máy theo hướng tinh gọn tập trung, khơng có chồng chéo chức nhiệm vụ - Về công tác tuyên truyền: Các cấp ủy đảng, Mặt trận, đoàn thể quyền địa phương cần tuyên truyền sâu rộng tầng lớp nhân dân, quan, doanh nghiệp địa bàn lợi ích việc xây dựng phát triển hệ thống sở hạ tầng giao thơng nơng thơn Trên sở đó, vận động tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp… tự nguyện đóng góp kinh phí, hỗ trợ đất đai hoa màu công tác GPMB… để xây dựng CSHT; quán triệt thực tốt phương châm “Nhà nước nhân dân làm”, thực tốt quy chế dân chủ sở, công khai minh bạch, thực tốt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơng trình CSHT, phục vụ phát triển KTXH đời sống nhân dân - Kiến nghị với UBND tỉnh để xây dựng chương trình phát triển riêng cho huyện ban hành số chế sách đặc thù, mở rộng phân cấp nhằm tạo điều kiện cho Hướng Hóa chủ động xúc tiến đầu tư, quản lý, giải vấn đề liên quan đến địa bàn huyện Phân cấp cho huyện định số nhóm dự án đầu tư phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển KT - XH xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Hà Nội Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Quy định phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Hà Nội Bộ Tài (2016), Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Hà Nội Nguyễn Việt Ánh, Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hòa (2010), Quản trị dự án đầu tư, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2007), Quản lý dự án cơng trình xây dựng NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Bộ Xây dựng (2011), Quản lý xây dựng, NXB xây dựng, Hà Nội Bộ Tài (2007), Phân tích kinh tế dự án đầu tư, NXB Tài chính, Hà Nội 10 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1998), Kinh tế đầu tư, NXB Giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 12 Hoàng Hữu Hoà (chủ biên), Tập giảng phương pháp nghiên cứu khoa học, trường Đại học Kinh tế Huế, Thừa Thiên Huế 13 Chi cục Thống kê huyện Hướng Hóa (2018), “Niên giám thống kê huyện năm 2018” 14 UBND huyện Hướng Hóa (2018), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016-2018 15 Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hướng Hóa (2018), Báo cáo “Tình hình thực xây dựng qua năm 2016-2018” 16 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hướng Hóa (2018), Báo cáo “Cơng tác quản lý cơng trình xây dựng giai đoạn năm 2016-2018” 100 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Xin kính chào quý anh (chị)! Tôi học viên Cao học Trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài luận văn “Quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng công tác Quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thơng nơng thơn địa bàn huyện Qua đó, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm bước hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông địa bàn Ý kiến quý anh (chị) đóng góp vơ q giá nghiên cứu tơi Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh (chị) Xin chân thành cảm ơn! I NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh (chị) vui lòng cho biết quan điểm đánh giá anh (chị) nhận định sau liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Hãy khoanh tròn vào số thích hợp, đó: 1=Rất khơng đồng ý; 2=Khơng đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) Mức độ Tiêu chí đánh giá đánh giá I Cơng tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch dự án đầu tư sở hạ tầng GTNT 1.1 Các dự án đầu tư lập dựa sở nhu cầu người dân 1.2 Các dự án đầu tư lập dựa sở nguồn vốn ngân sách/nguồn lực địa phương 101 5 1.3 Các dự án đầu tư lập đơn vị tư vấn có lực 1.4 Công tác thẩm định, phê duyệt thực tiến độ 5 1.5 Lợi ích kinh tế, xã hội môi trường dự án ln xem xét q trình thẩm định II Công tác khảo sát thiết kế dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn 2.1 Dự án đầu tư khảo sát thiết kế phù hợp quy mô, địa điểm phạm vi, tiêu chuẩn áp dụng 2.2 Cơng tác khảo sát có nội dung phù hợp với bước thiết kế 5 5 2.3 Công tác khảo sát thiết kế giám sát thường xuyên, có hệ thống từ bắt đầu đến hồn thành người có chun mơn phù hợp thực 2.4 Kết khảo sát thiết kế lập thành báo cáo, chủ đầu tư nghiệm thu lập thành biên bản, lưu đầy đủ III Công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đầu tư sở hạ tầng GTNT 3.1 Việc thông báo mời thầu dự án đầu tư thực 5 3.4 Các đơn vị định thầu đảm bảo lực chuyên môn 3.5 Công tác phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu diễn kịp thời công khai, minh bạch rõ ràng 3.2 Các tiêu chuẩn đánh giá lực nhà thầu rõ ràng, xác 3.3 Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu khách quan, đơn vị tư vấn có lực IV Cơng tác quản lý thi công chất lượng dự án đầu tư sở hạ tầng GTNT 4.1 Cơng tác giải phóng mặt tiến độ 4.2 Thời hạn khởi cơng cơng trình ln với kế hoạch 5 4.3 BQL dự án huyện đáp ứng trình độ, lực quản lý dự án đầu tư xây dựng 4.4 Các văn quy định QL thi cơng dự án đảm bảo tính 102 thống nhất, dễ áp dụng 4.5 Công tác quản lý chất lượng thi cơng cơng trình ln xây 5 5 5 5.4 Cơng tác tốn phải điều chỉnh sai sót 5.5 Cơng tác giải ngân vốn đầu tư giải kịp thời dựng tổ chức suốt thời gian thi công 4.6 BQL dự án điều chỉnh kịp thời với thay đổi 4.7 Tiến độ, thời gian kết thúc thi công thực theo kế hoạch V Công tác quản lý vốn đầu tư, tốn dự án hồn thành 5.1 Vốn đầu tư sử dụng theo chủ trương, kế hoạch đề 5.2 Việc điều chỉnh kinh phí dự án xảy sau phê duyệt 5.3 Cơng tác tốn phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng điều kiện hợp đồng VI Công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn 6.1 Hoạt động kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực dự án theo quy định, kịp thời 6.2 Việc bàn giao dự án đảm bảo yêu cầu 6.3 Cán thực chức kiểm tra, giám sát thường xun có trình độ chun mơn 6.4 Những sai sót, cố khắc phục kịp thời theo quy định 5 5 VII Đánh giá chung tác động hiệu dự án đầu tư sở hạ tầng GTNT 7.1 Dự án đạt mục tiêu đề 7.2 Dự án tạo tác động tích cực kinh tế người dân 7.3 Dự án tạo tác động tích cực xã hội môi trường người dân 103 5 Xin Anh (chị) cho biết thuận lợi khó khăn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian qua? Theo anh (chị), cần phải có giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hướng Hóa thời gian tới? II Thông tin chung người vấn Họ tên người vấn:…………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Giới tính: ฀ Nam ฀ Nữ Tuổi: Trình độ chun mơn: ฀ đại học, ฀ Đại học, ฀ Dưới Đại học XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH (CHỊ)! 104 ... I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1.1 Dự án quản lý. .. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 1.1.1 Dự. .. thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Đối tư ng nghiên cứu: Công tác quản lý dự án đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị , Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan