NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN lâm NGHIỆP bến hải

111 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế TRẦN QUỐC HƢNG H Ọ C KI N H TẾ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, TỈNH QUẢNG TRỊ Đ ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR Ư Ờ N G MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Tơi đƣợc hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Các nội dung, kết nghiên cứu đề tài trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Những số liệu bảng, biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn U Ế Huế, ngày 18 tháng 02 năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Tác giả luận văn i Trần Quốc Hƣng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, Tơi nhận đƣợc tận tình giúp đỡ quan cấp lãnh đạo cá nhân Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới tập thể cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu thực khóa luận Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến quý thầy cô Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Huế với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho Tôi suốt thời gian học tập Trƣờng nhƣ U Ế trình thực nghiên cứu luận văn TẾ H Bên cạnh đó, Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng nghiệp vụ, Chi nhánh Xí nghiệp thuộc Cơng ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh N H Quảng Trị cung cấp số liệu hỗ trợ Tôi trình nghiên cứu thực KI đề tài Ọ C Đặc biệt, Tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Tài Phúc H dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, bảo tạo điều Đ ẠI kiện thuận lợi cho Tơi suốt q trình thực nghiên cứu đề tài hoàn G chỉnh Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế Ờ N Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích TR Ư lệ, chia sẻ, giúp đỡ đồng hành với Tơi sống nhƣ q trình học tập nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng song luận văn tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, Tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q thầy để khóa luận đƣợc hoàn thiện Huế, ngày 18 tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Trần Quốc Hƣng ii TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: TRẦN QUỐC HƢNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẾN HẢI” Lý chọn đề tài Trong năm qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đạt đƣợc thành tựu định thành công sản xuất kinh doanh với U Ế đổi chế độ, sách, đào tạo, phát triển hoạt động nhằm TẾ H nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, song kết mang lại chƣa thực cao, chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc, dẫn N H đến hiệu thực công việc chƣa cao Việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân KI lực Công ty để đáp ứng nhiệm vụ tình hình chƣa có tác giả Ọ C nghiên cứu nên Tôi lựa chọn thực đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn H nhân lực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị” làm luận Đ ẠI văn G Phƣơng pháp nghiên cứu Thu thập thông tin, số liệu: số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp - Tổng hợp xử lý số liệu: phƣơng pháp thống kê, so sánh, Excel TR Ư Ờ N - Những đóng góp luận văn - Trên sở thơng tin thu thập, tiến hành phân tích, tổng hợp để đánh giá thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị Trên sở đó, đƣa đánh giá mặt đạt đƣợc, mặt hạn chế nguyên nhân tồn q trình hoạt động Cơng ty Kết nghiên cứu đề tài tài liệu khoa học giúp cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng trị thực nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực thời gian tới iii Nguồn nhân lực TCLĐ- HC Tổ chức lao động- Hành KH-KT-KD-BVR Kế hoạch- Kỹ thuật- Kinh doanh- Bảo vệ rừng TC- KT Tài chính- Kế tốn TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên HĐTV Hội đồng thành viên CB CNV Cán cơng nhân viên ATVSLĐ An tồn vệ sinh lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh XDCB Xây dựng UBND Ủy ban nhân dân U H TẾ H N KI Ọ C ẠI Đ TR Ư N Ờ CNH, HĐH G FSC® GTTB Ế NNL H DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Hội đồng quản trị rừng giới Công nghiệp hóa, đại hóa Giá trị trung bình iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Mục lục v Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục sơ đồ xi PHẦN MỞ ĐẦU U Ế Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu TẾ H Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu N H Phƣơng pháp nghiên cứu KI Nội dung nghiên cứu Ọ C PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN Đ ẠI NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP G 1.1 Cơ sở lý luận chất lƣợng nguồn nhân lực Ờ N 1.1.1 Nguồn nhân lực TR Ư 1.1.2 Chất lƣợng nguồn nhân lực 1.1.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 11 1.2 Tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 12 1.2.1 Nâng cao trí lực 12 1.2.2 Nâng cao thể lực 16 1.2.3 Nâng cao tâm lực 18 1.3 Nội dung hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 21 1.3.1 Quy hoạch nguồn nhân lực 21 1.3.2 Tuyển dụng, sử dụng, đánh giá nguồn nhân lực 21 1.2.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 23 v 1.3.4 Chính sách ngƣời lao động 23 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 25 1.4.1 Những nhân tố bên 25 1.4.2 Những nhân tố bên 26 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp nƣớc 28 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh 28 U Ế 1.5.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty TNHH H thành viên Lâm Công Nghiệp Long Đại 29 TẾ 1.5.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty Đầu tƣ Phát N H triển Lâm nghiệp Công nghiệp & Dịch vụ Đăk Tô 30 KI 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải 31 Ọ C TÓM TẮT CHƢƠNG 1: 32 H CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG ẠI TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, G Đ TỈNH QUẢNG TRỊ 33 N 2.1 Khái quát Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lâm nghiệp Bến Hải 33 TR Ư Ờ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải 35 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải giai đoạn 2015-2017 42 2.2 Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lâm nghiệp Bến Hải 43 2.2.1 Số lƣợng, cấu, trình độ lao động 43 2.2.2 Chất lƣợng nguồn nhân lực 46 vi 2.3 Hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lâm nghiệp Bến Hải 52 2.3.1 Quy hoạch nguồn nhân lực 52 2.3.2 Tuyển dụng, sử dụng đánh giá nguồn nhân lực 53 2.3.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 56 2.3.4 Chính sách ngƣời lao động 59 2.4 Đánh giá đối tƣợng khảo sát chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lâm nghiệp Bến Hải 62 2.4.1 Thông tin chung đối tƣợng khảo sát 62 U Ế 2.4.2 Kết đánh giá đối tƣợng khảo sát 64 H 2.5 Đánh giá chung 76 TẾ 2.5.1 Những kết đạt đƣợc 76 N H 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 77 KI TÓM TẮT CHƢƠNG 78 Ọ C CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC H TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ẠI BẾN HẢI TRONG THỜI GIAN TỚI 79 G Đ 3.1 Định hƣớng mục tiêu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty trách N nhiệm hữu hạn thành viên Lâm nghiêp Bến Hải 79 TR Ư Ờ 3.2 Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lâm nghiệp Bến Hải 82 3.2.1 Thực có hiệu cơng tác tuyển dụng, bố trí sử dụng ngƣời lao động Công ty 82 3.2.2 Thực kịp thời, hợp lý chế độ đãi ngộ ngƣời lao động 84 3.2.3 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực 86 3.2.4 Hoàn thiện, sửa đổi quy chế đánh giá lao động Công ty 88 3.4.5 Giải pháp nâng cao sức khoẻ ngƣời lao động 88 TÓM TẮT CHƢƠNG 89 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 vii 3.1 Kết luận 90 3.2 Kiến nghị 91 3.2.1 Đối với UBND tỉnh Quảng Trị 91 3.2.2 Đối với Ban lãnh đạo Công ty 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 95 BIÊN BẢN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SỸ NHẬN XÉT LUẬN VĂN CỦA PHẢN BIỆN Ế NHẬN XÉT LUẬN VĂN CỦA PHẢN BIỆN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H H TẾ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN U BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 - 2017 42 Bảng 2.2 Tình hình lao động theo tính chất công việc Công ty giai đoạn 2015-2017 43 Bảng 2.3 Tình hình lao động theo giới tính Cơng ty giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.4 Tình hình lao động theo độ tuổi Cơng ty giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 2.5 Bảng cấu NNL theo trình độ lao động Cơng ty giai đoạn 2015-2017 46 Trình độ tin học, ngoại ngữ, trị Cơng ty giai đoạn 2015 - Ế Bảng 2.6 U 2017 47 Bảng thống kê tình hình sức khỏe ngƣời lao động năm 2015-2017 48 Bảng 2.8 Kết đánh giá thực công việc qua năm 2015-2017 51 Bảng 2.9 Bảng quy hoạch chức danh Công ty giai đoạn 2012-2020 N H TẾ H Bảng 2.7 KI quy hoạch giai đoạn 2020-2025 53 Ọ C Bảng 2.10 Bảng tiêu kết tuyển dụng lao động năm 2015-2017 55 H Bảng 2.11 Bảng quy trình đào tạo: 57 Đ ẠI Bảng 2.12 Kết đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực công ty giai đoạn 2015- G 2017 58 Ờ N Bảng 2.13 Bảng tiền lƣơng, tiền thƣởng toán cho ngƣời lao động 2015- TR Ư 2017 61 Bảng 2.14 Quy mô cấu mẫu khảo sát 62 Bảng 2.15 Kết khảo sát đánh giá nguồn nhân lực đặc điểm công việc 64 Bảng 2.16 Kết khảo sát đánh giá nguồn nhân lực sách tuyển dụng, bố trí sử dụng lao động 65 Bảng 2.17 Kết khảo sát đánh giá nguồn nhân lực hội đào tạo thăng tiến 66 Bảng 2.18 Kết khảo sát đánh giá nguồn nhân lực tiền lƣơng, thƣởng 68 Bảng 2.19 Kết khảo sát đánh giá nguồn nhân lực điều kiện môi trƣờng làm việc 69 ix + Phải xây dựng bổ sung đƣợc mơ tả cơng việc cho tất vị trí việc làm Từ đó, Ban lãnh đạo Cơng ty đánh giá mức độ, khối lƣợng tính chất phức tạp vị trí, ứng với cơng việc cần có u cầu kỹ năng, nghiệp vụ, trình độ tối thiểu để đảm trách cơng việc Dựa vào đó, Cơng ty dễ dàng việc bình bầu, đánh giá xếp loại ngƣời lao động cuối năm + Công ty cần khảo sát lƣơng đơn vị ngành lâm nghiệp tỉnh, lấy ý kiến ngƣời lao động, đồng thời thƣờng xuyên cập nhật thông tin quy định, văn pháp quy Nhà nƣớc: Quy định tiền lƣơng, tiền làm giờ, ngày nghỉ, chế độ bảo hiểm xã hội sách có liên quan U Ế đến ngƣời lao động để từ có điều chỉnh nhằm xây dựng quy chế trả lƣơng H cho ngƣời lao động phù hợp TẾ + Công ty phải ban hành quy định thời gian chi trả lƣơng, tránh trƣờng hợp N H trả lƣơng không thời hạn, ảnh hƣởng đến chất lƣợng đời sống ngƣời lao KI động đơn vị Ọ C - Chính sách thưởng H Cơng ty phải xây dựng bổ sung Quy chế khen thƣởng phù hợp với Luật thi đua ẠI khen thƣởng để phân loại ngƣời lao động, kết hợp thƣởng vật chất thƣởng G Đ tinh thần Hiện tại, khoản thƣởng Cơng ty mang tính chất cào N thƣởng vào dịp lễ lớn nhƣ 30/4, 1/5, 2/9, 1/1, tết âm lịch chƣa có TR Ư Ờ đợt khen thƣởng đột xuất cá nhân, tập thể có sáng kiến nhằm nâng cao hiệu công tác Khen thƣởng đột xuất hành động góp phần động viên kịp thời ngƣời lao động giỏi, khuyến khích nâng cao khả sáng tạo ngƣời lao động, từ dễ dàng tìm nhân tố có lực cơng việc Bên cạnh đó, tiền thƣởng, thu nhập tăng thêm nên có phân loại khơng nên cào bằng, cụ thể nên vào lực, trình độ chuyên môn ngƣời lao động để phân loại mức thƣởng, phần tạo động lực cho lao động làm việc tốt, ngồi cơng cụ tạo nên sáng tạo bình đẳng trình cơng tác Ngồi ra, Cơng ty có quỹ phúc lợi riêng để thăm hỏi ngƣời lao động gia đình họ có đám cƣới, hiếu hỉ, ma chay, ốm đau bệnh tật Tuy nhiên, cán bộ, 85 viên chức lao động nỗ lực, khắc phục khó khăn hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban lãnh đạo Cơng ty cần có chế độ khen thƣởng phúc lợi nhƣ: + Dịch vụ phúc lợi mặt tài chính: hỗ trợ mặt tài cho ngƣời lao động gia đình đến tài khoản cá nhân ngƣời lao động + Các dịch vụ giải trí: tổ chức buổi tham quan học tập kinh nghiệm tặng thƣởng quà đặc biệt phù hợp với nhu cầu lợi ích ngƣời lao động Cơng ty linh hoạt việc trao đổi phúc lợi khác cho cán bộ, viên chức lao động nhƣ: thay tham quan nghỉ mát, nhận quà đặc biệt đƣợc chuyển đổi tiền mặt họ thích Nói chung, phải tìm hiểu sở thích, nguyện vọng U Ế nhu cầu ngƣời lao động để có hình thức sử dụng phúc lợi cho hợp lý H 3.2.3.Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực TẾ Trong năm qua, Công ty quan tâm đến công tác đào tạo N H phát triển nhân lực, nhiên hiệu đào tạo chƣa thực cao Do đó, thời KI gian tới, Cơng ty cần hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực, qua Ọ C nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty Giải pháp hồn thiện cơng tác đào H tạo phát triển nhân lực Công ty cần tập trung vào hoạt động cụ thể sau: ẠI - Thứ nhất, xác định mục tiêu đối tượng đào tạo: Xây dựng sách đào G Đ tạo có mục tiêu, phân loại theo đối tƣợng bám sát vào Chiến lƣợc phát triển N Công ty; đặc biệt trọng đến chƣơng trình đào tạo chuyên sâu cho đội TR Ư Ờ ngũ cán kỹ thuật, lực lƣợng cơng nhân có tay nghề cao, chun sâu phù hợp với nhiệm vụ Công ty; - Thứ hai, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo phù hợp: Với đặc thù công việc Công ty sản xuất lâm nghiệp nên phận phụ trách đào tạo Công ty cần thiết kế nội dung, chƣơng trình theo nội dung cụ thể sau: - Lập kế hoạch đào tạo cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Đào tạo kỹ thuật khai thác rừng tác động thấp, kỹ thuật gieo tạo giống, kỹ thuật khai thác dƣỡng nhựa thông theo nguyên tắc quản lý rừng bền vững FSC® 86 - Đào tạo an tồn vệ sinh lao động theo Luật an toàn vệ sinh lao động cấp thẻ An toàn vệ sinh lao động cho ngƣời lao động Công ty - Đào tạo, bồi dƣỡng thƣờng xuyên chuyên môn, nghiệp vụ nhƣ: Phổ biến pháp luật liên quan đến kỹ thuật; kinh tế - thƣơng mại, tài - kế tốn, quản lý nhân lực, chế độ sách… - Thứ ba, lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp Trong năm qua, Cơng ty tổ chức nhiều chƣơng trình đào tạo, nhiên chƣơng trình đào tạo đại trà, chƣa chuyên sâu chủ yếu nội Công ty trực tiếp đào tạo nên hiệu chƣa cao Do đó, thời gian tới, Cơng ty cần H tạo nội trực tiếp hƣớng dẫn kỹ thuật trƣờng U Ế triển khai đào tạo theo hƣớng: Đào tạo chuyên sâu, định hƣớng chuyên gia đào TẾ Với chƣơng trình đào tạo nội cơng ty sử dụng giảng viên nội để N H giảng dạy hƣớng dẫn thực hành; chƣơng trình đào tạo định hƣớng KI chuyên gia nên th chun gia bên ngồi(có kiến thức, kinh nghiệm uy tín Ọ C nƣớc) đào tạo theo nội dung đặt hàng Công ty kết hợp chuyên gia H thuê giảng viên nội Công ty ẠI - Thứ tư, kinh phí đào tạo: Cơng ty cần chủ động trích quỹ đào tạo hàng G Đ năm để có nguồn kinh phí lớn, từ thực chiến lƣợc đào tạo dài hạn, N đặc biệt thực chƣơng trình đào tạo phải thuê chuyên gia Bên cạnh đó, TR Ư Ờ Cơng ty cần xây dựng quy chế hỗ trợ kinh phí đào tạo cho ngƣời lao động tự học nhƣ học thạc sỹ, đại học giúp họ có điều kiện hồn thành chƣơng trình đào tạo để phục vụ cơng việc lâu dài Cơng ty - Thứ năm, cần có biện pháp sử dụng nhân lực hợp lý sau đào tạo Sau kết thúc chƣơng trình đào tạo, Cơng ty cần xếp, bố trí lao động vào vị trí cơng việc phù hợp, liên quan đến kiến thức mà họ đƣợc đào tạo, tập huấn Điều vừa giúp ngƣời lao động áp dụng đƣợc kiến thức vừa học vào thực tiễn, nâng cao hiệu làm việc, vừa có tác dụng khuyến khích ngƣời lao động tự tham gia đào tạo nâng cao trình độ họ thấy kiến thức học đƣợc đƣợc sử dụng cơng việc 87 3.2.4 Hồn thiện, sửa đổi quy chế đánh giá lao động Công ty Để đánh giá lao động hàng năm Công ty không mang tính chung chung nhƣ tại, phù hợp với đối tƣợng lao động phận nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty, Ban lãnh đạo Cơng ty cần xây dựng tiêu chí đánh giá lao động cụ thể (theo khối lƣợng lao động làm việc theo thời gian, theo sản phẩm, nhóm lãnh đạo quản lý nhóm khơng giữ chức vụ quản lý) Triển khai đánh giá kết thực công việc hàng tháng, hàng quý để cuối năm làm sở xếp loại lao động Thang điểm đánh giá phân loại lao động cần có phân biệt rõ ràng, tránh cào Bên cạnh đó, Cơng ty cần nhận định rõ nhóm tiêu chí quan U H 3.4.5 Giải pháp nâng cao sức khoẻ ngƣời lao động Ế trọng từ xác định số điểm cho lĩnh vực phù hợp TẾ Một yếu tố thiếu ngƣời lao động sức khoẻ Sức khoẻ ngày H không đƣợc hiểu tình trạng khơng có bệnh tật, mà hoàn thiện KI N mặt thể chất lẫn tinh thần Trên thực tế, tảng ngƣời lao động thể Ọ C trạng sức khoẻ, kết tổng hợp nhiều nhân tố: mơi trƣờng vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chế độ dinh dƣỡng, khám chữa bệnh, điều kiện thể dục, ẠI H thể thao, hƣởng thụ văn hoá, học tập , ngƣời lao động, dù lao động bắp hay Đ lao động trí óc cần có sức vóc thể chất tốt để trì phát triển trí tuệ, để G chuyển tải tri thức vào hoạt động thực tiễn, biến tri thức thành sức mạnh vật chất Ờ N Hơn cần phải có dẻo dai hoạt động thần kinh, niềm tin ý chí, khả TR Ư vận động trí lực điều kiện khác Thể lực ngƣời chịu ảnh hƣởng mức sống vật chất, chăm sóc sức khoẻ rèn luyện cá nhân cụ thể Một thể khoẻ mạnh, thích nghi với mơi trƣờng sống lƣợng sinh đáp ứng yêu cầu hoạt động cụ thể đó, thể lực có ý nghĩa định đến lực hoạt động ngƣời Phải lực, ngƣời phát triển trí tuệ quan hệ xã hội Chỉ có ngƣời khoẻ mạnh thể chất lẫn tinh thần nâng cao sức mạnh thân, bắt nhịp đƣợc với sống đại Họ làm việc dẻo dai, có khả tập trung trí tuệ làm việc, có sức mạnh niềm tin ý chí để làm tốt công việc 88 Sức khoẻ vừa mục đích, đồng thời điều kiện phát triển, nên bảo vệ nâng cao sức khoẻ ngƣời đòi hỏi đáng mà xã hội phải đảm bảo Để ngƣời lao động có sức khỏe thể chất tinh thần tốt, Công ty cần thực giải pháp sau: - Đảm bảo việc thực khám bệnh định kỳ bắt buộc (6 tháng/lần ngƣời lao động) Tuyên truyền để ngƣời lao động thấy đƣợc tầm quan trọng việc khám bệnh định kỳ, để ngƣời lao động tham gia khám bệnh đầy đủ nhằm sớm phát có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, kịp thời - Quy định việc khám sức khỏe định kỳ bắt buộc tất ngƣời lao U Ế động đặc biệt đội ngũ công nhân khai thác nhựa thông, khai thác rừng, gieo tạo H giống công nhân bảo vệ rừng TẾ - Tăng cƣờng hoạt động truyền thông, giáo dục thực nội dung N H chăm sóc sức khoẻ sinh sản kế hoạch hố gia đình cho ngƣời lao động; KI - Thực biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức ngƣời lao động Ọ C việc tự bảo vệ sức khoẻ cho thân việc cung cấp kiến thức dinh H dƣỡng hàng ngày, chế độ chăm sóc sức khoẻ hợp lý, phát động phong trào thể dục thể ẠI thao tồn đơn vị (khuyến khích cá nhân lựa chọn cho mơn thể N G Đ thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe thƣ giãn sau ngày làm việc) TÓM TẮT CHƢƠNG TR Ư Ờ Trong chƣơng 3, tác giả nêu định hƣớng mục tiêu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải Trên sở tác giả đƣa số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty Các giải pháp đƣợc trình bày cụ thể, gắn với thực tế Cơng ty mang tính khả thi cao 89 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp đƣợc thể kết làm việc họ cống hiến cho doanh nghiệp, vững mạnh doanh nghiệp thƣơng trƣờng đƣợc định thái độ, ý thức tinh thần làm việc đội ngũ lao động Cần phải xác định đầu tƣ cho nhân lực dạng đầu tƣ mang lại hiệu to lớn nhất, nguồn lực ngƣời nguồn lực có lợi cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt ngày Bởi phải có U Ế biện pháp sử dụng lao động cho có lợi nhất, hiệu H Thực trạng chất lƣợng NNL Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải TẾ năm qua đƣợc đánh giá đáp ứng yêu cầu SXKD Công ty N H tảng cho Công ty phát triển thời gian đến năm 2025 Tuy nhiên, KI công tác nâng cao chất lƣợng NNL Công ty số mặt chƣa đáp ứng đƣợc Ọ C yêu cầu SXKD Công ty thời gian đến là: H - Đối với lao động quản lý chƣa hoàn toàn đáp ứng đƣợc với yêu cầu cơng ẠI việc Nguồn lao động trực tiếp yếu kỹ giao tiếp, lao động gián tiếp G Đ Công ty thiếu kỹ quản lý, điều hành, kiến thức tin học, ngoại ngữ N - Cơng tác bố trí, xếp sử dụng NNL Cơng ty số vấn đề bất TR Ư Ờ cập Việc bố trí lao động chủ yếu dựa vào tính chủ quan cán quản lý, số lƣợng lao động gián tiếp chiếm tỷ lệ cao, điều làm ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu SXKD, suất lao động thấp Nguyên nhân Công ty nhận thức chƣa đầy đủ vai trò quan trọng chất lƣợng NNL; chƣa xây dựng kế hoạch nâng cao chất lƣợng NNL cho đơn vị; chƣa có sách đầu tƣ đáng, khuyến khích vật chất tinh thần cho ngƣời lao động, sách tiền lƣơng mang tính bình qn; chƣa xây dựng hệ thống tiêu đánh giá lực thực công việc đánh giá khả lao động Đặc biệt, thông qua điều tra 147 đối tƣợng CB CNV công tác cơng ty, với việc sử dụng cơng cụ phân tích nhân tố xác định đƣợc nhân tố tác 90 động đến nâng cao chất lƣợng NNL Công ty Trên sở đó, để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty thời gian đến, Công ty cần thực đồng giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân cơng ty thời gian tới là: Các giải pháp thực hiệu công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng lao động cơng ty, giải pháp thực kịp thời, hợp lý chế độ đãi ngộ ngƣời lao động, giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giải pháp hoàn thiện, sửa đổi quy chế đánh giá lao động giải pháp nâng cao sức khoẻ cho ngƣời lao động Công ty thời gian tới Ế Nâng cao chất lƣợng NNL lĩnh vực khó khăn, phức tạp, đòi hỏi ln H U phải đƣợc nghiên cứu kỹ sáng tạo khơng ngừng nhằm tìm giải pháp tối TẾ ƣu tùy theo điều kiện doanh nghiệp Tác giả hy vọng giải pháp H cần đƣợc kiểm nghiệm thực tế qua thực tế giải pháp N đƣợc bổ sung hồn thiện, điều góp phần vào việc hồn thiện công tác nâng Ọ C KI cao chất lƣợng NNL Cơng ty, từ tạo động lực cho trình phát triển ẠI nghiệp đứng đầu nƣớc H Công ty, sớm đƣa Công ty trở thành doanh nghiệp sản xuất lâm Đ 3.2 Kiến nghị N G 3.2.1 Đối với UBND tỉnh Quảng Trị Ờ - Một là,các sách hỗ trợ việc đào tạo doanh nghiệp, đạo TR Ư sở, ban ngành thơng qua chƣơng trình, dự án đào tạo, nâng cao chun mơn, trình độ cho ngƣời lao động doanh nghiệp tỉnh - Hai là, hỗ trợ trƣờng dạy nghề nâng cao sờ vật chất, chất lƣợng đào tạo nhằm cung cấp ngƣời lao động có chất lƣợng cho doanh nghiệp - Ba là, sách giữ chân ngƣời có trình độ, chun mơn giỏi, đồng thời thu hút nhân tài, ngƣời giỏi từ địa phƣơng khác đến với Tỉnh Qua đó, doanh nghiệp tỉnh đƣợc hƣởng lợi từ NNL chất lƣợng cao - Bốn là, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp Nhà nƣớc địa bàn tỉnh Quảng Trị 91 3.2.2 Đối với Ban lãnh đạo Công ty - Thứ nhất, tập trung đánh giá lại chất lƣợng đội ngũ nhân viên (trực tiếp gián tiếp) Thiết lập quy trình tuyển chọn tối ƣu để lựa chọn đƣợc đội ngũ quản lý giỏi chuyên môn, thạo quản lý, đội ngũ lao động trực tiếp chuyên nghiệp, kỹ giao tiếp tốt, đáp ứng yêu cầu ngày cao yêu cầu chất lƣợng sản phẩm phục vụ khách hàng - Thứ hai, Ban lãnh đạo Công ty xem xét, cấu để Phòng Tổ chức Lao động - HC có từ 1-2 cán chun trách công tác nâng cao chất lƣợng NNL, giúp cho công tác nâng cao chất lƣợng NNL đƣợc cách khoa học, hiệu Ế - Thứ ba, bố trí xếp lại lao động dôi dƣ từ phận gián tiếp đƣa xuống bổ H U sung cho khối lao động trực tiếp TẾ - Thứ tư, tiến hành lập chiến lƣợc hoạch định nguồn nhân lực Công ty năm đến năm 2025 N H - Thứ năm, tiến hành phân tích lại cơng việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn KI chức danh cụ thể, rõ ràng để làm sở cho việc đào tạo bổ nhiệm cán Ọ C Công ty Xây dựng mô tả công việc vị trí cơng việc cụ thể, rõ H ràng, sát với yêu cầu nhiệm vụ phòng nghiệp vụ Chi nhánh Xí ẠI nghiệp trực thuộc Đ - Thứ sáu, có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ cho ngƣời lao động, xây N G dựng kế hoạch đào tạo cán nguồn chuyên sâu Xây dựng sách ƣu đãi vật Ờ chất điều kiện làm việc ngƣời có trình độ đào tạo từ đại học TR Ư thạc sỹ trở lên, bố trí lực lƣợng với lực, trình độ, có chế độ lƣơng thƣởng tƣơng xứng, thỏa đáng lực làm việc ngƣời để hạn chế tình trạng chảy máu chất xám Lập quy trình khai thác hồ sơ CB CNV Công ty theo hƣớng áp dụng công nghệ tiện lợi cho việc tìm hiểu thơng tin NNL Cơng ty - Thứ bảy, hồn thiện chế khốn tiền lƣơng cho Phòng nghiệp vụ Chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc Cơng ty Cho phép phận đƣợc tự chủ xây dựng chế độ thang, bảng lƣơng phận dựa tổng số kinh phí Cơng ty khốn cho đơn vị Văn phòng Cơng ty làm nhiệm vụ quản lý vĩ mô, không can thiệp sâu vào trình sản xuất kinh doanh chi nhánh Xí nghiệp nhƣ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Nguồn nhân lực”- Đại học Lao động – Xã Hội, 2011 PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh- Đại học Kinh tế quốc dân, 2008, Giáo trình “Kinh tế nguồn nhân lực”, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Ths Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân chủ biên- Đại học Kinh tế quốc dân, 2005, Giáo trình “Quản trị nhân lực” TS Bùi Thị Ngọc Lan, 2002, “Nguồn trí tuệ nghiệp đối Việt Nam”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội U Ế Bùi Văn Nhơn, 2006, Giáo trình “Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã H hội”, Nhà xuất Tƣ pháp, Hà Nội TẾ GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng, 2006, Giáo trình “Kinh tế phát triển”, Nhà xuất H Lao động, Hà Nội KI N PGS.TS Nguyễn Tiệp- Đại học Lao động - Xã hội, 2005, Giáo trình “ Nguồn Ọ C nhân lực”, Nhà xuất Lao động - xã hội H Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, 2015 Báo cáo tổng kết tình hình ẠI hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản Đ xuất kinh doanh năm 2016 N G Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, 2016 Báo cáo tổng kết tình hình Ờ sản xuất kinh doanh năm 2016 phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh TR Ư doanh năm 2017 10 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, 2017 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 11 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, 2015 Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2015 12 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, 2016 Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2016 13 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, 2017 Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017 93 14 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Di Linh, 2015 Phƣơng án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2015-2020 15 Công ty Đầu tƣ phát triển lâm nghiệp công nghiệp Dịch vụ Dak tô, 2015 Phƣơng án quản lý rừng bền vững 2015-2020 16 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Long Đại, 2015, Phƣơng án quản lý rừng bền vững 2015-2020 17 Trang Web: http://lamnghiepbenhai.quangtri.gov.vn 18 WB, 2000, World Development Indicator, London, Oxford TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế 19 Trang Web:http://voer.edu.vn/m/chat-luong-nguon-nhan-luc/758c8b47 94 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Với mong muốn hoàn thiện việc đánh giá Luận văn Thạc sỹ mình, Tôi thiết kế bảng hỏi với số nội dung thu thập thơng tin, tìm hiểu tâm tƣ, nguyện vọng mức độ hài lòng ngƣời lao động, đồng thời xác định yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải để đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng nguốn nhân lực Công ty, mong nhận đƣợc hợp tác từ anh(chị) Tôi xin cam đoan thông tin thu nhận đƣợc qua việc trả lời câu hỏi dƣới U Ế anh (chị) hồn tồn phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài, không sử TẾ H dụng cho mục đích khác, danh tính ngƣời cung cấp thơng tin đƣợc bảo mật, khơng trích dẫn báo cáo kết khảo sát Vì vậy, kính mong anh (chị) N H đƣa nhận xét trung thực, khách quan mang tính xây dựng KI I Thông tin cánhân Ọ C Chức vụ công tác: H  Trƣởng phòng, Phó phòng, Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp, trạm trƣởng ẠI bảo vệ rừng, tổ trƣởng, Nhân viên văn phòng, kế tốn, nhân viên kỹ thuật, G Đ nhân viên quản lý tài nguyên TR Ư Ờ giống N  Công nhân khai thác nhựa thông, công nhân bảo vệ rừng, công nhân gieo tạo Giới tính  Nam  Nữ Độtuổi:  Dƣới 30 tuổi  Từ 31 tuổi - dƣới 40 tuổi  Từ 41 tuổi - dƣới 50 tuổi  Trên 51 tuổi Trình độ: 95  Đại học sau đại học  Cao đẳng  Trung cấp  Dạy nghề, Lao động phổ thông Thâm niên côngtác:  Dƣới năm  Từ 3-5 năm  Từ 6-10 năm  Trên 10 năm U Ế II Phần khảosát H Tíchvào tƣơng ứng Bảng hỏi dƣới theo suy nghĩ Anh/chị TẾ vấn đề q trình Cơng tác Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, N H theo thang đánh giá sau: Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Ọ C KI ẠI H (Ghi chú: mức đánh giá thấp nhất; mức đánh giá cao nhất) Chỉ tiêu G Đ STT N Cơng việc có phù hợp với trình độ, TR Ư Ờ 1 Đặc điểm công việc chuyên ngành đƣợc đào tạo Công việc làm phù hợp với nguyện vọng anh/chị khai, minh bạch, phù hợp, thu hút đƣợc nhân tài dụng, bố trí sử dụng Cơng việc Anh/chị làm phù hợp với Chính sách tuyển dụng Cơng ty cơng Chính sách tuyển lực cá nhân anh/chị Bố trí cơng việc ngƣời đáp ứng yêu 96 Mức độ đánh giá lao động cầu nhiệm vụ vị trí việc làm Bố trí, xếp, sử dụng ngƣời lao động Công ty chuyên môn đƣợc đào tạo Miễn nhiệm, bãi nhiễm, luân chuyển cán viên chức khơng hồn thành nhiệm vụ Anh/chị ln đƣợc tạo điều kiện q trình bồi dƣỡng, đào tạo nâng cao U Ế trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Cơ hội TẾ H Anh/chị đƣợc Cơng ty hỗ trợ tài đào tạo,bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn thắng tiến Anh/chị có nhiều hội đƣợc tham gia KI N H đào tạo đào tạo tiếp cận kỹ thuật tiên tiến Ọ C H ngồi nƣớc Đ ẠI Anh/ chị có nhiều hội thăng tiến nỗ lực làm việc Công ty G N Chính sách lƣơng, thƣởng tƣơng xứng với Tiền lương, TR Ư Ờ thưởng Điều kiện, môi trường làm lực trình độ anh/chị Chính sách lƣơng, thƣởng khuyến khích động viên Anh/chị làm việc tích cực Tiền lƣơng đƣợc trả đầy đủ hạn Anh chị hài lòng với chế độ lƣơng, thƣởng Cơng ty Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc tốt Phòng, địa điểm làm việc khang trang, 97 rộng rãi, thống mát việc Mơi trƣờng làm việc Công ty thân thiện, vui vẻ Lãnh đạo Cơng ty ln có sách động viên, khuyến khích, tạo động lực để ngƣời lao động nâng cao hiệu công việc Anh/chị nhận đƣợc quan tâm, hỗ trợ từ cấp TẾ Ế vàđối xử điều hành, giải công việc hiệu U Quan hệ Lãnh đạo Cơng ty có lực quản lý, H Anh chị nhận đƣợc góp ý, hỗ trợ H đồng nghiệp thực công việc N công việc Ọ C Anh/chị đƣợc đối xử công H KI đƣợc giao học đƣợc thực khách quan, công G Đ ẠI Việc đánh giá kết công tác năm kết TR Ư Đánh giá Ờ N bằng, khoa học công tác Kết đánh giá sở để xét lƣơng, thƣởng, đề bạt Anh/chị ln nhận đƣợc góp ý, rút kinh nghiêm q trình tổ chức đánh giá kết cơng việc Kết đánh giá giúp Anh/chị cải thiện nâng cao suất lao động Công ty đảo đảm đóng BHXH, BHYT, Phúc lợi BHTN khám sức khỏe định kỳ hình thức hỗ trợ ốm đau, thai sản đầy đủ 98 Thƣờng xuyên tổ chức tham quan, nghỉ mát cho ngƣời lao động Luôn nhận đƣợc hỗ trợ từ Công ty, Công đoàn gặp ốm đau, bệnh tật, thân gia đình gặp khó khăn Cán bộ, CNV ngƣời lao động Cơng ty có ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành tốt nội quy, quy định Cán bộ, CNV ngƣời lao động Công ty có ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản Ế U Đánh giá Công ty CB CNV, Thái độ làm việc đa số ngƣời lao TẾ H chung động động: nhanh nhẹn, tận tình, có ý thức trách H N người lao KI nhiệm với công việc H vững văn quy định, quy chế Đ hành ẠI Ọ C Hầu hết CB CNV ngƣời lao động nắm Ờ người lao động TR Ư lòng tƣơng lai N 10 Sự hài Tin tƣởng vào phát triển Cơng ty G Hài lòng tin tƣởng tập thể Ban lãnh đạo Công ty Anh/chị gắn bó làm việc lâu dài Cơng ty 11 Anh/ chị có ý kiến khác đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty tương lai ……………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………… …… Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp Anh/chị! 99 ... TRẠNG CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG ẠI TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BẾN HẢI, G Đ TỈNH QUẢNG TRỊ 33 N 2.1 Khái quát Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lâm. .. cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lâm nghiệp Bến Hải 52 2.3.1 Quy hoạch nguồn nhân lực 52 2.3.2 Tuyển dụng, sử dụng đánh giá nguồn nhân lực. .. Những hạn chế nguyên nhân 77 KI TÓM TẮT CHƢƠNG 78 Ọ C CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC H TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP ẠI BẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN lâm NGHIỆP bến hải , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn một THÀNH VIÊN lâm NGHIỆP bến hải