Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cảng hàng không đồng hới – quảng bình

124 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRUNG KIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRUNG KIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI VĂN XUÂN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Trung Kiên i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Mai Văn Xuân tận tình hướng dẫn giúp đỡ, góp ý cho tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học quý Thầy cô giáo Trường Đại học kinh tế Huế - Đại học Huế tạo điều kiện, giúp đỡ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành Ban lãnh đạo Cảng hàng không Đồng Hới - Quảng Bình cán phòng ban liên quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập thu thập số liệu để nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Huế, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Tác giả Nguyễn Trung Kiên ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên Chuyên ngành : NGUYỄN TRUNG KIÊN : QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS MAI VĂN XUÂN Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHƠNG ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đơn vị năm tới Đối tượng nghiên cứu đề tài chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới, Quảng Bình Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Cảng Hàng Không Đồng Hới Số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo hoạt động kinh doanh Cảng, đề tài đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cảng Với số liệu sơ cấp thu thập từ bảng khảo sát người lao động làm việc Cảng, tác giả tiến hành mã hóa phân tích định lượng phần mềm SPSS Các kết nghiên cứu kết luận Trên sở thu thập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc điểm thực trạng chất lượng nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới, đề tài thực nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp nói chung Cảng hàng khơng nói riêng; Đánh giá thực trạng chất lượng NNL Cảng hàng không Đồng Hới Quảng Bình qua hai khía cạnh; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL Cảng khía cạnh phân tích theo thứ tự ưu tiên: Công tác đào tạo bồi dưỡng, công ty tuyển dụng lao động, sử dụng lao động, tiền lương chế độ sách iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt CBCNV CMKT Cán công nhân viên Chuyên môn kỹ thuật CD Chế độ sách DN Doanh nghiệp DT Đào tạo bồi dưỡng EFA Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố khám phá ILO Tổ chức Lao động quốc tế NNL Nguồn nhân lực SD Sử dụng TD Tuyển dụng TL Tiền lương iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Kết cấu đề tài .6 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan nguồn nhân lực .7 1.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực .9 1.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 11 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 11 1.2 Các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 15 1.2.1 Hoạt động tuyển dụng .15 1.2.2 Hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16 1.2.3 Hoạt động xếp, bố trí sử dụng lao động .18 1.2.4 Hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người lao động 19 1.2.5 Hoạt động kích thích vật chất tinh thần cho người lao động .19 1.2.6 Hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp .21 v 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 21 1.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 21 1.3.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 25 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 29 1.4.1 Kinh nghiệm số tổ chức, doanh nghiệp 29 1.4.2 Kinh nghiệm Cảng hàng không nước 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH 37 2.1 Tổng quan Cảng hàng không Đồng Hới .37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cảng hàng khơng Đồng Hới 37 2.1.2 Sơ đồ tổ chức máy 38 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017 .39 2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới 41 2.2.1 Chất lượng nguồn nhân lực thể lực .41 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực trí lực 44 2.2.3 Thực trạng phẩm chất thái độ người lao động 45 2.2.4 Thực trạng kết thực công việc người lao động 46 2.3 Các hoạt động chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới 47 2.3.1 Hoạt động tuyển dụng .47 2.3.2 Hoat động đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn 50 2.3.3 Hoạt động xếp, bố trí lao động 52 2.3.4 Hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động .54 2.3.5 Hoạt động nâng cao vật chất tinh thần cho người lao động .55 2.4 Đánh giá tác động nhân tố đến chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới qua số liệu điều tra 56 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 56 2.4.2 Thông tin mẫu nghiên cứu .59 vi 2.4.3 Phân tích kết điều tra 60 2.5 Đánh giá chung hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới .71 2.5.1 Những kết đạt 71 2.5.2 Những tồn 73 2.5.3 Nguyên nhân mặt tồn .73 Tóm tắt chương 75 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH 76 3.1.Định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới .76 3.1.1 Chiến lược phát triển ngành hàng không 76 3.1.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới 77 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới 78 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đào tạo bồi dưỡng .78 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển dụng .83 3.2.3 Giải pháp nhằm nâng cao công tác sử dụng lao động 85 3.2.4 Giải pháp nhằm nâng cao công tác tiền lương 87 3.2.5 Giải pháp nhằm nâng cao chế độ sách 88 Tóm tắt chương 91 KẾT LUẬN .92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Cảng hàng không Đồng Hới giai đoạn 2015 – 2017 .40 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo chức Cảng 41 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo giới tính độ tuổi .43 Bảng 2.4: Trình độ chun mơn kỹ cần thiết người lao động .45 Bảng 2.5: Kết đánh giá thực công việc CBCNV Cảng 46 Bảng 2.6: Bảng kê chi tiết nhân cần tuyển năm 2017 49 Bảng 2.7: Hoạt động đào tạo Cảng giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 2.8: Tình hình bố trí lao động theo phận Cảng 53 Bảng 2.9: Hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động Cảng 54 Bảng 2.10: Tình hình lương, thưởng phúc lợi 56 Bảng 2.11: Bảng phân bố mẫu theo số thuộc tính người khảo sát 59 Bảng 2.12: Cronbach’s Alpha thang đo “Tuyển dụng lao động” .60 Bảng 2.13: Cronbach’s Alpha thang đo “Đào tạo bồi dưỡng” 61 Bảng 2.14: Cronbach’s Alpha thang đo “Sử dụng lao động” .61 Bảng 2.15: Cronbach’s Alpha thang đo “Công tác tiền lương” 62 Bảng 2.16: Cronbach’s Alpha thang đo “Chế độ sách” 62 Bảng 2.17: Cronbach’s Alpha thang đo“Chế độ sách” sau loại biến 63 Bảng 2.18: Kết định KMO Bartlett’s .64 Bảng 2.19: Kết phân tích nhân tố Bảng 2.20: Đánh giá người lao động công tác tuyển dụng 66 Bảng 2.21: Đánh giá người lao động công tác sử dụng lao động 67 Bảng 2.22: Đánh giá người lao động công tác tiền lương .68 Bảng 2.23: Đánh giá người lao động Chế độ, sách 69 Bảng 2.24: Đánh giá người lao động công tác đào tạo bồi dưỡng 70 viii A .65 14 Quan tâm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn 15 Quan tâm chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn lao động cho CBCN 16 Thực tốt sách khen thưởng – kỷ luật 17 Giải kịp thời chế độ sách cho người lao động Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng người lao động phù hợp với nhu cầu Đào tạo bồi dưỡng 18 công việc 19 Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hàng năm 20 Thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên 21 Việc đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tổ chức định 5 kỳ 22 Đánh giá chung mức độ hài lòng cơng tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! 99 Phụ lục 2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha - Biến sử dụng lao động Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 978 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SD1 10,43 4,301 0,919 0,979 SD2 11,32 4,436 0,928 0,976 SD3 10,32 4,544 0,975 0,964 SD4 10,36 4,394 0,964 0,966 - Biến tiền lương Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 919 100 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TL1 14,38 7,464 0,740 0,919 TL2 14,18 7,139 0,892 0,870 TL3 14,13 7,576 0,754 0,914 13,96 6,602 0,881 0,872 TL4 - Biến tuyển dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 912 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TD1 14,39 5,682 0,703 0,909 TD2 14,56 5,203 0,902 0,865 TD3 14,68 5,481 0,887 0,871 TD4 14,19 5,415 0,775 0,894 TD5 14,32 6,202 0,636 0,911 - 101 - Biến chế độ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 917 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CD1 9,81 2,622 0,893 0,863 CD2 9,96 2,818 0,807 0,893 CD3 9,81 2,640 0,911 0,857 CD4 9,74 3,058 0,642 0,948 - Biến chế độ sau loại CD4 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 948 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CD1 6,45 1,330 0,929 0,894 CD2 6,59 1,505 0,803 0,888 CD3 6,45 1,348 0,945 0,882 102 - Biến đào tạo Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 914 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DT1 10,32 3,283 0,780 0,896 DT2 10,18 3,067 0,838 0,876 DT3 10,51 3,315 0,824 0,881 DT4 10,51 3,495 0,778 0,897 2.2 Phân tích nhân tố khám phá KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 803 Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2658.661 df 190 Sig .000 103 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of % of Cumulative Variance % Cumulative Total Variance % Cumulative Total Variance % 6.623 33.117 33.117 6.623 33.117 33.117 3.894 19.470 19.470 4.221 21.104 54.221 4.221 21.104 54.221 3.757 18.787 38.258 2.905 14.526 68.747 2.905 14.526 68.747 3.444 17.220 55.478 1.696 8.478 77.225 1.696 8.478 77.225 3.172 15.862 71.339 1.598 7.992 85.217 1.598 7.992 85.217 2.776 13.878 85.217 701 3.506 88.723 413 2.066 90.789 397 1.985 92.774 304 1.522 94.297 10 240 1.198 95.495 11 185 927 96.422 12 153 764 97.187 13 131 653 97.840 14 117 587 98.427 15 086 432 98.859 16 078 390 99.249 17 055 275 99.524 18 052 259 99.783 19 026 129 99.912 20 018 088 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis ANOVAa Model Sum of df Mean Squares F Sig Square Regression 20.948 4.190 Residual 24.909 106 235 Total 45.857 111 a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), CD, SD, TD, TL, DT 104 17.829 000b 2.3 Phân tích thống kê mô tả - Mô tả thang đo tuyển dụng lao động Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation TD1 113 3.65 706 TD2 113 3.45 681 TD3 113 3.35 638 TD4 113 3.81 580 TD5 113 3.71 562 Valid N (listwise) 113 TD1 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 1.8 1.8 1.8 Khong co y kien 49 43.4 43.4 45.1 Hai long 49 43.4 43.4 88.5 13 11.5 11.5 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total Khong hai long Khong co y kien Hai long Valid Hoan toan hai long Total TD2 Frequenc Percent y 7.1 50 44.2 51 45.1 Valid Cumulative Percent Percent 7.1 7.1 44.2 51.3 45.1 96.5 3.5 3.5 113 100.0 100.0 105 100.0 TD3 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 8.0 8.0 8.0 Khong co y kien 57 50.4 50.4 58.4 Hai long 46 40.7 40.7 99.1 9 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total TD4 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong co y kien 32 28.3 28.3 28.3 Hai long 71 62.8 62.8 91.2 10 8.8 8.8 100.0 113 100.0 100.0 Valid Hoan toan hai long Total TD5 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 9 Khong co y kien 36 31.9 31.9 32.7 Hai long 71 62.8 62.8 95.6 4.4 4.4 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total 106 - Mô tả thang đo sử dụng lao động Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation SD1 113 3.72 761 SD2 113 2.84 689 SD3 113 3.82 671 SD4 113 3.78 716 Valid N (listwise) 113 SD1 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 4.4 4.4 4.4 Khong co y kien 38 33.6 33.6 38.1 Hai long 54 47.8 47.8 85.8 16 14.2 14.2 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total SD2 Frequenc Percent y Khong hai long Khong co y Valid kien Hai long Total Valid Cumulative Percent Percent 37 32.7 32.7 32.7 57 50.4 50.4 83.2 19 16.8 16.8 100.0 113 100.0 100.0 107 SD3 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 9 Khong co y kien 34 30.1 30.1 31.0 Hai long 62 54.9 54.9 85.8 16 14.2 14.2 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total SD4 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 2.7 2.7 2.7 Khong co y kien 35 31.0 31.0 33.6 Hai long 59 52.2 52.2 85.8 16 14.2 14.2 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total - Mô tả thang đo Công tác tiền lương Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation TL1 113 3.79 647 TL2 113 3.81 610 TL3 113 3.86 479 TL4 113 3.72 633 Valid N (listwise) 113 108 TL1 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 1.8 1.8 1.8 Khong co y kien 32 28.3 28.3 30.1 Hai long 67 59.3 59.3 89.4 12 10.6 10.6 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total TL2 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 9 Khong co y kien 31 27.4 27.4 28.3 Hai long 70 61.9 61.9 90.3 11 9.7 9.7 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total TL3 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong co y kien 22 19.5 19.5 19.5 Hai long 85 75.2 75.2 94.7 5.3 5.3 100.0 113 100.0 100.0 Valid Hoan toan hai long Total 109 TL4 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 1.8 1.8 1.8 Khong co y kien 37 32.7 32.7 34.5 Hai long 65 57.5 57.5 92.0 8.0 8.0 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total - Mơ tả thang đo Chế độ sách Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation CD1 113 3.89 488 CD2 113 3.91 474 CD3 113 3.36 628 Valid N (listwise) 113 CD1 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong co y kien 20 17.7 17.7 17.7 Hai long 85 75.2 75.2 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 Valid Hoan toan hai long Total 110 CD2 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong co y kien 18 15.9 15.9 15.9 Hai long 87 77.0 77.0 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 Valid Hoan toan hai long Total CD3 Frequenc Percent y Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 5.3 5.3 5.3 Khong co y kien 63 55.8 55.8 61.1 Hai long 41 36.3 36.3 97.3 2.7 2.7 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total - Valid Thống kê mô tả thang đo Đào tạo bồi dưỡng Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation DT1 113 3.32 555 DT2 113 3.67 574 DT3 113 3.32 555 DT4 113 3.33 508 Valid N (listwise) 113 111 DT1 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 3.5 3.5 3.5 Khong co y kien 70 61.9 61.9 65.5 Hai long 38 33.6 33.6 99.1 9 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total DT2 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 1.8 1.8 1.8 Khong co y kien 37 32.7 32.7 34.5 Hai long 70 61.9 61.9 96.5 3.5 3.5 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total DT3 Frequenc Percent y Valid Valid Cumulative Percent Percent Khong hai long 3.5 3.5 3.5 Khong co y kien 70 61.9 61.9 65.5 Hai long 38 33.6 33.6 99.1 9 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan hai long Total 112 DT4 Frequenc Percent y Khong hai long Khong co y Valid kien Hai long Total Valid Cumulative Percent Percent 1.8 1.8 1.8 72 63.7 63.7 65.5 39 34.5 34.5 100.0 113 100.0 100.0 113 ... tiễn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới – Quảng Bình Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng. .. CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH 76 3.1.Định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới ... quan trọng nguồn nhân lực phát triển việc nâng cao nguồn nhân lực doanh nghiệp tình hình nay, em chọn đề tài: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cảng hàng không Đồng Hới – Quảng Bình làm luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cảng hàng không đồng hới – quảng bình , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cảng hàng không đồng hới – quảng bình