Phát triển doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

130 448 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -   ́H U Ế VÕ THÀNH LỘC KI N H TÊ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG ẠI H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN VĂN HÒA HUẾ, 2019 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sĩ “Phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” học viên Võ Thành Lộc thực hướng dẫn khoa học giảng viên PGS TS Phan Văn Hòa Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác Các số liệu thơng tin luận văn chưa sử Ế dụng để bảo vệ học vị U Tiền Giang, tháng năm 2019 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Tác giả luận văn i Võ Thành Lộc LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn, em nhận giúp đỡ quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, em xin chân thành cảm ơn giảng viên khoa kinh tế, Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học kinh tế Huế, Đại học Tiền Giang, đặc biệt giảng viên PGS.TS Phan Văn Hòa hướng dẫn tận tình suốt thời gian em nghiên cứu hoàn thành luận văn Ế Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo U cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Chi ́H cục Thuế thành phố Mỹ Tho, Chi cục Thống kê thành phố Mỹ Tho, quý doanh nghiệp… góp ý giúp đỡ em suốt thời gian em nghiên cứu hoàn thành TÊ luận văn Xin chân thành cảm ơn đến người thân, đồng nghiệp, bạn bè động H viên, khích lệ tơi suốt thời gian em nghiên cứu hoàn thành luận văn N Mặc dù thân cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi với tinh thần cố KI gắng nỗ lực cao, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy cô, nhà khoa học, O ̣C chuyên gia người quan tâm để luận văn hồn thiện thực thi tốt thực tiễn H Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Đ ẠI Tác giả luận văn Võ Thành Lộc ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Họ tên học viên: Võ Thành Lộc Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN VĂN HÒA Tên đề tài: “Phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” Mục tiêu phương pháp nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây Ế dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010-2017, đề xuất U giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành ́H phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 Để đạt mục tiêu trên, luận văn kết hợp sử dụng phương pháp thu thập số TÊ liệu thứ cấp, điều tra thu thập số liệu sơ cấp, phương pháp phân tích thống kê mơ tả, thống kê so sánh, phân tổ thống kê, phương pháp chuyên gia chuyên khảo H Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến phát triển N doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang KI Phạm vi nghiên cứu mặt nội dung: Luận văn tập trung vào phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp cơng nghiệp, xây dựng thành phố sở O ̣C đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước quyền địa phương Từ đề xuất hệ thống giải pháp phát triển doanh nghiệp gian đến H công nghiệp, xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thời ẠI Phạm vi nghiên cứu mặt không gian: Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đ Phạm vi nghiên cứu mặt thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn năm 2010-2017; đề xuất giải pháp đến năm 2025 Kết nghiên cứu Luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng; phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010-2017; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thời gian đến iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT An ninh quốc phòng BQ: Bình qn CNH, HĐH: Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN: Cơng nghiệp DN: Doanh nghiệp ĐVT: Đơn vị tính GDP: Tổng sản phẩm nước GTGT: Giá trị gia tăng KD: Kinh doanh KHCN: Khoa học công nghệ KT: Kinh tế LĐ: Lao động SX: Sản xuất PT: Phát triển H VHTT: ẠI XNK: U ́H TÊ Văn hóa thơng tin Xã hội Xuất nhập Xây dựng Đ XD: Ủy ban nhân dân O ̣C UBND: XH: H N KI Quản lý nhà nước QLNN: Ế ANQP: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii Ế PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU U Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn H PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU N CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH KI NGHIỆP CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG 1.1 Cơ sở lý luận phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng O ̣C 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò doanh nghiệp cơng nghiệp, xây dựng phát triển công nghiệp, H xây dựng 11 ẠI 1.1.3 Nội dung phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng 17 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng 20 Đ 1.2 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng số địa phương học rút cho thành phố Mỹ Tho 29 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng số địa phương nước 29 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho thành phố Mỹ Tho 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO 37 v 2.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Mỹ Tho 37 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Về điều kiện kinh tế - xã hội 39 2.1.3 Thực trạng phát triển doanh nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho 44 2.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho 47 2.2.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng 47 Ế 2.2.2 Phát triển số lượng sở kinh tế cá thể hoạt động ngành công nghiệp, U xây dựng 49 ́H 2.2.3 Tình hình lao động doanh nghiệp cơng nghiệp, xây dựng 51 2.2.4 Tình hình sử dụng lao động sở kinh tế cá thể ngành công nghiệp, TÊ xây dựng 53 2.2.5 Thực trạng đầu tư vốn doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng 55 H 2.2.6 Thực trạng chuyển dịch cấu doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng 58 N 2.2.7 kết tăng trưởng giá trị sản xuất doanh nghiệp công nghiệp, xây KI dựng 59 2.3 Đánh giá doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng điều tra 63 O ̣C 2.3.1 Đặc điểm chung doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng điều tra 63 2.3.2 Đánh giá DN công nghiệp xây dựng điều tra 67 H 2.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng ẠI thành phố Mỹ Tho 71 2.4.1 Kết đạt 71 Đ 2.4.2 Những hạn chế, tồn 75 2.4.3 Nguyên nhân 76 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, HỆ THỐNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG CỦA 78 THÀNH PHỐ MỸ THO, TIỀN GIANG 78 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng thành phố Mỹ Tho 78 vi 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng thành phố Mỹ Tho 78 3.1.2 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng thành phố Mỹ Tho 79 3.2 Hệ thống giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng thành phố Mỹ Tho 80 3.2.1 Xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch sách phát triển doanh Ế nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho 80 U 3.2.2 Tạo lập môi trường kinh doanh để phát triển công nghiệp địa bàn thành ́H phố Mỹ Tho 85 3.2.3 Xúc tiến, thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ TÊ Tho 89 3.2.4 Kiểm tra hoạt động phát triển doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp H công nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho 90 N 3.2.5 Cải cách hành chính, tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp cơng nghiệp, xây KI dựng 91 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 O ̣C Kết luận 94 Kiến nghị 95 H 2.1 Đối với Chính phủ ngành Trung ương 95 2.2 Đối với UBND tỉnh Tiền Giang Sở Ban ngành cấp tỉnh 95 ẠI 2.3 Đối với doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động lĩnh vực công nghiệp, Đ xây dựng địa bàn 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Cơ cấu 60 mẫu điều tra doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng thành phố Mỹ Tho năm 2017 Bảng 2.1 Dân số lao động thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2015 - 2017 39 Bảng 2.2 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Mỹ Tho năm 2017 40 Bảng 2.3 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2015 - 2017 phân theo loại hình doanh nghiệp 45 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp địa bàn TP Mỹ Tho Ế Bảng 2.4 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp cơng nghiệp, xây dựng ́H Bảng 2.5 U giai đoạn 2015 - 2017 phân theo ngành kinh tế 46 Bảng 2.6 TÊ địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 phân theo ngành nghề48 Tình hình phát triển số lượng sở kinh tế cá thể ngành CN, H XD địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 phân theo ngành Bảng 2.7 N nghề 50 Tình hình phát triển số lượng lao động DN CN, XD địa Số lao động bình quân doanh nghiệp công nghiệp - xây dựng O ̣C Bảng 2.8 KI bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 phân theo ngành kinh tế 51 thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 52 Tình hình phát triển số lượng lao động sở kinh tế cá thể ngành H Bảng 2.9 CN, XD địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 phân theo ẠI ngành nghề 53 Đ Bảng 2.10 Bảng 2.11 Số lao động bình quân sở kinh tế cá thể ngành công nghiệp - xây dựng thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 54 Tình hình phát triển vốn đầu tư ngành công nghiệp, xây dựng địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 phân theo ngành nghề 55 Bảng 2.12 Số lượng doanh nghiệp CN, XD địa bàn TP Mỹ Tho năm 2017 phân theo quy mô vốn 56 Bảng 2.13 Số vốn đầu tư bình quân doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2017 57 viii 6,7 6,7 58,3 20 8,3 8,3 66,7 21 10,0 10,0 76,7 22 1,7 1,7 78,3 25 5,0 5,0 83,3 26 1,7 1,7 85,0 27 1,7 1,7 86,7 29 1,7 1,7 88,3 30 5,0 5,0 93,3 35 1,7 1,7 95,0 36 1,7 1,7 40 3,3 3,3 60 100,0 100,0 KI Valid O ̣C Frequency Percent Percent Valid H Đ ẠI Total ́H TÊ N Q11 LD 96,7 100,0 H Total Cumulative Percent 11,7 11,7 11,7 18 30,0 30,0 41,7 35 58,3 58,3 100,0 60 100,0 100,0 Q12 Thunhap BQ LD Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 19 31,7 31,7 31,7 41 68,3 68,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 105 Ế U 19 Q14 Boiduong Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 17 28,3 28,3 28,3 43 71,7 71,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 20 33,3 33,3 40 66,7 66,7 Total 60 100,0 100,0 33,3 100,0 H TÊ Valid Percent U Frequency Percent Percent Cumulative ́H Valid N Q16 VonSohuu KI Valid Frequency Percent Percent Đ ẠI H Total Cumulative Percent 25 41,7 41,7 41,7 35 58,3 58,3 100,0 60 100,0 100,0 O ̣C Valid Q17 VonVay Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 15,0 15,0 15,0 22 36,7 36,7 51,7 29 48,3 48,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 106 Ế Q15 VonKD Q18 ThutucVay Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 45 75,0 75,0 75,0 15 25,0 25,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 60 100,0 100,0 Q20 Maymoc Them H Valid 10 Total 60 H ẠI Percent 83,3 83,3 16,7 16,7 100,0 100,0 100,0 KI Cumulative 83,3 O ̣C 50 N Frequency Percent Percent Valid 100,0 TÊ Valid Percent U Frequency Percent Percent Cumulative ́H Valid Q21 CN Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 53 88,3 88,3 88,3 11,7 11,7 100,0 60 100,0 100,0 Đ Valid Total Q22 Dauvao Valid Frequency Percent Percent 107 Ế Q19 Maymoc Cumulative Percent Valid 47 78,3 78,3 78,3 13 21,7 21,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 Q25 Frequency Percent Percent Cumulative Percent 1,7 1,7 1,7 2 3,3 3,3 5,0 12 20,0 20,0 25,0 19 31,7 31,7 26 43,3 43,3 Total 60 100,0 100,0 ́H TÊ Frequency Percent Percent Cumulative Percent 15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 20,0 14 23,3 23,3 43,3 ẠI O ̣C 100,0 H Valid Valid 56,7 N KI Q26 U Valid 11 18,3 18,3 61,7 23 38,3 38,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 Đ H Q27 Valid Frequency Percent Percent Valid 15,0 15,0 108 Ế Valid Cumulative Percent 15,0 5,0 5,0 20,0 16 26,7 26,7 46,7 16 26,7 26,7 73,3 16 26,7 26,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 Q28 Ế Percent Valid 15,0 15,0 15,0 8,3 8,3 12 20,0 20,0 ́H Frequency Percent Percent Cumulative U Valid 13 21,7 21,7 65,0 21 35,0 35,0 100,0 Total 60 100,0 23,3 H TÊ 43,3 KI N 100,0 Q29 O ̣C Valid 5,0 5,0 5,0 22 36,7 36,7 41,7 35 58,3 58,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 H ẠI Valid Percent Đ Frequency Percent Percent Cumulative Q30 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 11,7 11,7 11,7 10,0 10,0 21,7 109 12 20,0 20,0 41,7 13 21,7 21,7 63,3 22 36,7 36,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 Q31 Percent 10 16,7 16,7 16,7 17 28,3 28,3 45,0 33 55,0 55,0 Total 60 100,0 100,0 100,0 TÊ H Q32 U Valid ́H Frequency Percent Percent Cumulative Ế Valid N Valid Percent 11,7 11,7 11,7 13,3 13,3 25,0 19 31,7 31,7 56,7 26 43,3 43,3 100,0 60 100,0 100,0 O ̣C Valid KI Frequency Percent Percent Cumulative H ẠI Total Đ Q33 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 8,3 8,3 8,3 11,7 11,7 20,0 11,7 11,7 31,7 19 31,7 31,7 63,3 110 22 36,7 36,7 Total 60 100,0 100,0 100,0 Q34 Frequency Percent Percent Cumulative Percent 12 20,0 20,0 20,0 17 28,3 28,3 48,3 31 51,7 51,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 ́H U Valid TÊ Q35 Valid Percent 3,3 5,0 5,0 8,3 15 25,0 25,0 33,3 19 31,7 31,7 65,0 21 35,0 35,0 100,0 60 100,0 100,0 O ̣C H ẠI Đ N Valid Total 3,3 Cumulative KI H Frequency Percent Percent Ế Valid 3,3 Q36 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 6,7 6,7 6,7 20 33,3 33,3 40,0 36 60,0 60,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 111 Q37 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 1,7 1,7 1,7 11,7 11,7 13,3 12 20,0 20,0 33,3 40 66,7 66,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 U Ế Valid Valid Cumulative Percent TÊ Frequency Percent Percent ́H Q38 15,0 15,0 15,0 21 35,0 35,0 50,0 30 50,0 50,0 100,0 Total 60 100,0 N H Valid KI 100,0 O ̣C Q39 Valid Percent 1,7 1,7 1,7 2 3,3 3,3 5,0 13,3 13,3 18,3 23 38,3 38,3 56,7 26 43,3 43,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 ẠI Đ Valid H Frequency Percent Percent Cumulative 112 Q40 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 8,3 8,3 8,3 13,3 13,3 21,7 16 26,7 26,7 48,3 31 51,7 51,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 U Ế Valid Valid Cumulative Percent TÊ Frequency Percent Percent ́H Q41 11,7 11,7 11,7 3,3 3,3 15,0 21 35,0 35,0 50,0 30 50,0 50,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 O ̣C KI N H Valid Q42 H Valid Percent Valid 13,3 13,3 13,3 Đ ẠI Frequency Percent Percent Cumulative 5,0 5,0 18,3 6,7 6,7 25,0 18 30,0 30,0 55,0 27 45,0 45,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 113 Q43 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 11,7 11,7 11,7 10 16,7 16,7 28,3 16 26,7 26,7 55,0 27 45,0 45,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 U Ế Valid Valid Cumulative Percent TÊ Frequency Percent Percent ́H Q44 11,7 11,7 11,7 2 3,3 3,3 15,0 10,0 10,0 25,0 19 31,7 31,7 56,7 26 43,3 43,3 100,0 100,0 100,0 N KI O ̣C 60 Q45 H Total H Valid ẠI Valid Percent Đ Frequency Percent Percent Cumulative Valid 11 18,3 18,3 18,3 8,3 8,3 26,7 11,7 11,7 38,3 17 28,3 28,3 66,7 20 33,3 33,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 114 Q46 Frequency Percent Percent Cumulative Percent 14 23,3 23,3 23,3 15,0 15,0 38,3 15,0 15,0 53,3 13 21,7 21,7 75,0 15 25,0 25,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 Cumulative TÊ Valid ́H Q47 U Valid Frequency Percent Percent 8,3 1,7 12 27 1,7 10,0 20,0 20,0 30,0 45,0 45,0 75,0 15 25,0 25,0 100,0 60 100,0 100,0 H Total 8,3 KI O ̣C Q48 ẠI Đ Percent 8,3 H N Valid Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent Valid 1,7 1,7 1,7 12 20,0 20,0 21,7 23 38,3 38,3 60,0 24 40,0 40,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 115 Ế Valid Q49 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 1,7 1,7 1,7 13,3 13,3 15,0 24 40,0 40,0 55,0 27 45,0 45,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 U Ế Valid Valid Cumulative Percent TÊ Frequency Percent Percent ́H Q50 1,7 1,7 1,7 12 20,0 20,0 21,7 22 36,7 36,7 58,3 25 41,7 41,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 O ̣C KI N H Valid Q51 H Valid Percent Valid 2 3,3 3,3 3,3 Đ ẠI Frequency Percent Percent Cumulative 15 25,0 25,0 28,3 22 36,7 36,7 65,0 21 35,0 35,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 116 Q52 Valid Frequency Percent Percent Cumulative Percent 13 21,7 21,7 21,7 13,3 13,3 35,0 13 21,7 21,7 56,7 26 43,3 43,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 U Ế Valid Valid Cumulative Percent TÊ Frequency Percent Percent ́H Q53 10,0 10,0 10,0 12 20,0 20,0 30,0 17 28,3 28,3 58,3 25 41,7 41,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 O ̣C KI N H Valid Q54 H Valid Percent Valid 2 3,3 3,3 3,3 Đ ẠI Frequency Percent Percent Cumulative 20 33,3 33,3 36,7 18 30,0 30,0 66,7 20 33,3 33,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 117 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 9 Val 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 id 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N Mis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sing Ế 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, U Mean 5 9 5 9 mum Maxi TÊ 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 O ̣C mum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H Mini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N an 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, KI Medi ́H 3 8 2 0 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H Sum 1 7 5 3 5 4 Đ ẠI 7 2 7 1 6 118 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ ... tiễn phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng; phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010-2017; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp. .. xây Ế dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010-2017, đề xuất U giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp xây dựng địa bàn thành ́H phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến... trạng phát triển doanh nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho 44 2.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng địa bàn thành phố Mỹ Tho 47 2.2.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang , Phát triển doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang