Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

137 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế HỒ THỊ LAN HƢƠNG H NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO VAY KI N HỘ NGHÈO TẠI PHÕNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH ẠI H Ọ C SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TR Ư Ờ N G Đ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHAN VĂN HÕA HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tác giả i Hồ Thị Lan Hương LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, nhận giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân Trước hết xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Phan Văn Hòa, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường đại học Kinh tế Huế lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo Phân hiệu Đại học Huế Quảng Trị nhiệt tình giúp đỡ thời gian học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ biết ơn chân thành đến lãnh đạo, cán bộ, nhân U Ế viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Linh, Tổ Tiết H kiệm Vay vốn địa phương địa bàn hỗ trợ cung cấp số liệu TẾ nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn H thành đề tài KI N Tôi xin gửi lời cảm ơn đến hộ nghèo vay vốn Phòng giao dịch Ọ C NHCSXH huyện Vĩnh Linh hợp tác để tơi có liệu sơ cấp cho đề tài ẠI H Cuối xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, tồn thể gia đình người thân động viên tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Đ Do hạn chế nhiều mặt nên luận văn chắn thiếu N G sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy, Ờ giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện tốt TR Ư Một lần xin chân thành cảm ơn! Tác giả Hồ Thị Lan Hương ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Hồ Thị Lan Hương Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Niên khoá: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Văn Hòa Tên đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Tính cấp thiết đề tài Phòng giao dịch NHCSXH Vĩnh Linh, với mục tiêu thực sách tín Ế dụng ưu đãi người nghèo đối tượng sách khác, nhằm giúp họ H U có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng TẾ cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã H hội Bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động cho vay hộ nghèo PGD N NHCSXH huyện Vĩnh Linh nhiều khó khăn, hạn chế Đó nguồn vốn KI huy động thiếu tính ổn định, quy mơ cho vay nhỏ, điều kiện cho vay thiếu Ọ C rõ ràng, đặc biệt thủ tục cho vay rườm rà Với lý nêu trên, đề tài: ẠI H "Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân Đ hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị" có ý nghĩa thiết thực Ư Ờ N G Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo giai đoạn 2016-2018, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Vĩnh TR Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Các phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp: điều tra, thống kê mô tả, so sánh, phân tổ, phân tích nhân tố, phân tích hồi qui Kết nghiên cứu Đã hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo, phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh, đề xuất giải pháp nhằm nâng chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cán công nhân viên CBTD Cán tính dụng HĐND Hội đồng nhân dân NHCSXH Ngân hàng sách xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM NHTM NQH Nợ hạn SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng Tổ TK&VV Tổ Tiết kiệm Vay vốn UBND Ủy ban nhân dân TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế CBCNV iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng biểu, hình, sơ đồ ix PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu U Ế Mục tiêu nghiên cứu đề tài H Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ Phương pháp nghiên cứu H Kết cấu luận văn KI N PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH ẠI H VỤ TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Đ 1.1 Cơ sở lý luận dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách N G Xã hội Ờ 1.1.1 Lý luận chung Ngân hàng sách Xã hội TR Ư 1.1.2 Dịch vụ tín dụng cho vay NHCSXH 1.1.3 Lý luận chung hộ nghèo 11 1.1.4 Dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo NHCSXH 14 1.2 Cơ sở lý luận chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo NHCSXH 17 1.2.1 Chất lượng dịch vụ chất lượng dịch vụ tín dụng 17 1.2.2 Lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng thỏa mãn khách hàng 21 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo NHCSXH 28 v 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo NHCSXH 31 1.3 Tình hình cho vay hộ nghèo NHCSXH VN kinh nghiệm nâng cao chất lượng DV TD cho vay hộ nghèo số NHCSXH học cho PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh 34 1.3.1 Tình hình cho vay hộ nghèo NHCSXH VN 34 1.3.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo số NHCSXH 39 1.4 Mơ hình nghiên cứu 43 Ế CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ H U NGHÈO TẠI PHÕNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẾ HUYỆN VĨNH LINH 46 H 2.1 Tổng quan PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh tình hình nghèo đói KI N địa bàn huyện Vĩnh Linh 46 Ọ C 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHCSXH huyện Vĩnh Linh 46 ẠI H 2.1.2 Tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ NHCSXH huyện Vĩnh Linh 46 2.1.3 Tình hình nghèo đói địa bàn huyện Vĩnh Linh 48 Đ 2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH N G huyện Vĩnh Linh 52 Ư Ờ 2.2.1 Quy trình dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Vĩnh TR Linh 52 2.2.2 Chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo gói sản phẩm cho vay hộ nghèo 54 2.2.3 Về nguồn vốn đáp ứng chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 59 2.2.4 Thời hạn dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 60 2.2.5 Tình hình cho vay hộ nghèo theo ủy thác 61 2.2.6 Dư nợ cho tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 62 2.2.7 Chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 63 vi 2.3 Đánh giá hộ nghèo điều tra chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 66 2.3.1 Đặc điểm hộ nghèo điều tra 66 2.3.2 Đánh giá hộ nghèo điều tra chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 69 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 72 2.4 Đánh giá chung chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh 83 Ế 2.4.1 Những kết đạt 83 H U 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 85 TẾ CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP H NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO KI N TẠI PHÕNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN Ọ C VĨNH LINH 89 ẠI H 3.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh 89 Đ 3.1.1 Định hướng 89 N G 3.1.2 Mục tiêu 90 Ờ 3.2 Hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo TR Ư PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh 90 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chương trình tín dụng, tăng khả đáp ứng cho vay hộ nghèo 90 3.2.2 Tăng cường phối kết hợp với tổ chức trị - xã hội, tăng khả phục vụ hộ nghèo 92 3.2.3 Hoàn thiện mạng lưới hoạt động tuyến sở, tăng lực phục vụ PGD NHCSXH huyện Vĩnh Linh 93 3.2.4 Nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm sốt PGD NHCSXH huyện hoạt động tín dụng 95 3.2.5 Nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán tín dụng, nâng cao độ tin cậy PGD hộ nghèo 96 vii 3.2.6 Tăng cường đầu tư trang thiết bị, sở vật chất hữu hình 97 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị 99 2.1 Đối với UBND huyện Vĩnh Linh 99 2.2 Đối với UBND xã, thị trấn 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 105 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Ế BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN N TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TẾ H U BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình hộ nghèo địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 49 Bảng 2.2: Tỷ lệ hộ nghèo địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 2.3: Nguyên nhân nghèo hộ nghèo địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2017 52 Bảng 2.4: Chương trình sách cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh giai đoạn 2015 – 2017 58 Nguồn vốn đáp ứng tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Ế Bảng 2.5: Tình hình cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh giai đoạn TẾ Bảng 2.6: H U Vĩnh Linh giai đoạn 2015 – 2017 60 Tình hình ủy thác cho vay hộ nghèo qua hội đoàn thể PGD N Bảng 2.7: H 2015 – 2017 phân theo thời hạn 61 Bảng 2.8: Ọ C KI NHCSXH Vĩnh Linh giai đoạn 2015 – 2017 62 Dư nợ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh giai Tình hình thu nợ cho hộ nghèo vay PGD NHCSXH Vĩnh Linh giai Đ Bảng 2.9: ẠI H đoạn 2015 – 2017 63 G đoạn 2015 – 2017 phân theo thời hạn 64 Ờ N Bảng 2.10: Tình hình nợ hạn hộ nghèo vay PGD NHCSXH Vĩnh Linh Ư giai đoạn 2015 – 2017 phân theo thời hạn 65 TR Bảng 2.11: Tình hình nợ xấu hộ nghèo vay PGD NHCSXH Vĩnh Linh giai đoạn 2015 – 2017 phân theo thời hạn 65 Bảng 2.12: Đặc điểm hộ nghèo vay vốn điều tra năm 2018 67 Bảng 2.13: Mục đích, nhu cầu hình thức vay vốn hộ nghèo điều tra 68 Bảng 2.14: Khả trả nợ, trả lãi vay hiệu vay vốn hộ nghèo vay vốn PGD NHCSXH Vĩnh Linh 69 Bảng 2.15 Đánh giá hộ nghèo điều tra chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH Vĩnh Linh 70 Bảng 2.16: Kiểm định độ tin cậy biến điều tra 73 Bảng 2.17: Kết kiểm định KMO and Bartlett's Test 75 ix ... tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Tính cấp thiết đề tài Phòng giao dịch NHCSXH Vĩnh Linh,. .. LƢỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 Cơ sở lý luận dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách Xã hội 1.1.1 Lý luận chung Ngân hàng sách Xã hội Trong kinh... THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH ẠI H VỤ TÍN DỤNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Đ 1.1 Cơ sở lý luận dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách N G Xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị , Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan