PHÁT TRIỂN CHO VAY đầu tư tại QUỸ đầu tư PHÁT TRIỂN và bảo LÃNH tín DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

130 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế VƢƠNG ĐÌNH NAM H U PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ TẾ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN KI N H DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA H Ọ C TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MÃ SỐ: 60 34 04 01 TR Ư Ờ N G Đ ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung Luận văn hồn tồn đƣợc hình thành phát triển từ nghiên cứu, quan điểm cá nhân tơi, dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS TS Bùi Dũng Thể Các số liệu kết có đƣợc Luận văn hoàn toàn trung thực H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Vƣơng Đình Nam i LỜI CẢM ƠN Đề tài “PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” nội dung chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp sau hai năm theo học chƣơng trình cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế trƣờng Đại học Kinh tế Huế Để hoàn thành q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn này, lời xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Dũng Thể trực tiếp bảo U Ế hƣớng dẫn suốt trình nghiên cứu để tơi hồn thiện luận văn H Ngồi tơi xin chân thành cảm ơn Anh/chị Quỹ Đầu tƣ phát triển TẾ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế đóng góp N H ý kiến quý báu cho luận văn KI Cuối cùng, xin cảm ơn ngƣời thân, bạn bè bên tơi, động Ọ C viên tơi hồn thành khóa học luận văn H Trân trọng cảm ơn! TR Ư Ờ N G Đ ẠI Tác giả luận văn Vƣơng Đình Nam i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa ĐTPT Đầu tƣ phát triển Quỹ Đầu tƣ phát triển Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Huế DCGF Thiên Huế HFIC HIFU Quỹ BLTD U Ế Công ty Đầu tƣ tài thành phố Hồ Chí TẾ H Minh 10 11 G N Quỹ ĐTPTĐP Ờ Ọ C H ẠI DNVVV Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Quỹ Đầu tƣ phát triển địa phƣơng TCTD Tổ chức tín dụng UBND Ủy ban nhân dân VDB Ngân hàng Phát triển Việt Nam TR Ư Quỹ Bảo lãnh tín dụng Quỹ BLTD cho Đ KI N Chí Minh H Quỹ Đầu tƣ phát triển đô thị Thành phố Hồ ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ vii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Ế Mục tiêu nghiên cứu H U Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu TẾ Phƣơng pháp nghiên cứu .3 H PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI N CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CHO Ọ C VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG H 1.1 Cơ sở lý luận phát triển cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng ẠI 1.1.1 Các khái niệm Đ 1.1.2 Cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng 10 N G 1.2 Phát triển cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng .18 Ờ 1.2.1 Nội dung phát triển cho vay đầu tƣ 18 TR Ư 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng 26 1.3.1 Các nhân tố bên .26 1.3.2 Các nhân tố bên 29 1.4 Thực trạng hoạt động phát triển cho vay Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng Việt Nam 31 1.4.1 Kết đạt đƣợc .31 1.4.2 Tồn tại, hạn chế .34 1.4.3 Nguyên nhân 34 iii CHƢƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 36 2.1 Giới thiệu Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế .36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế .37 U Ế 2.1.3 Kết hoạt động Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh H nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế .39 TẾ 2.2 Thực trạng phát triển cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín H dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 46 KI N 2.2.1 Thực trạng phát triển cho vay 46 Ọ C 2.2.2 Phát triển cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho H doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 52 ẠI 2.3 Kết đạt đƣợc tồn tại, hạn chế phát triển cho vay đầu tƣ Đ Huế DCGF 60 N G 2.3.1 Kết đạt đƣợc .60 Ờ 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế: 61 TR Ư 2.4 Nguyên nhân 62 2.4.1 Nguyên nhân chủ quan 62 2.4.2 Nguyên nhân khách quan 67 CHƢƠNG III ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 70 3.1 Định hƣớng cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 70 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 70 iv 3.1.2 Nhu cầu vốn đầu tƣ tỉnh Thừa Thiên Huế 73 3.1.3 Khả cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 74 3.1.4 Định hƣớng cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 74 3.2 Giải pháp cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 75 3.2.1 Giải pháp tăng trƣởng quy mô cho vay đầu tƣ 75 3.2.2 Tăng vai trò “vốn mồi” Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho U Ế doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế để thu hút nguồn vốn đầu tƣ H xã hội 78 TẾ 3.2.3 Thay đổi cấu tín dụng phù hợp với mục tiêu, định hƣớng phát triển kinh tế N H - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .79 KI 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ 80 Ọ C 3.2.5 Tăng cƣờng kiểm sốt rủi ro tín dụng đầu tƣ hoạt động cho vay đầu tƣ H .81 ẠI 3.2.6 Giải pháp hỗ trợ .82 G Đ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 N I KẾT LUẬN 85 TR Ư Ờ II KIẾN NGHỊ 86 Kiến nghị quan Trung ƣơng 86 1.1 Đối với Chính phủ: .86 1.2 Đối với Bộ Tài 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 89 Quyết định việc thành lập Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ Nhận xét Luận văn thạc sĩ Biên Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Giấy xác nhận hoàn thiện luận văn v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình hoạt động Quỹ ĐTPTĐP đến 31/12/2016 31 Bảng 2.1 Tốc độ phát triển GRDP tỷ trọng ngành kinh tế 39 tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017 .39 Bảng 2.3 Vốn hoạt động Huế DCGF giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 2.4 Kết hoạt động Huế DCGF giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.5 Kết hoạt động Huế DCGF giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 2.6 Bảng lãi suất cho vay cụ thể từ tháng 8/2017 đến .50 Ế Bảng 2.7 Tình hình cho vay đầu tƣ Huế DCGF giai đoạn 2015-2017 53 H U Bảng 2.8 Tình hình thu hút vốn đầu tƣ xã hội Huế DCGF đoạn 2015-2017 54 TẾ Bảng 2.9 Cơ cấu cho vay đầu tƣ theo ngành kinh tế Huế DCGF 56 H giai đoạn 2015-2017 56 KI N Bảng 2.10 Tình hình cho vay đầu tƣ theo thành phần kinh tế Huế DCGF giai Ọ C đoạn 2015-2017 57 H Bảng 2.11 Tình hình cho vay đầu tƣ theo địa bàn Huế DCGF 58 ẠI giai đoạn 2015-2017 58 Đ Bảng 2.12 Tình hình nhận ủy thác Huế DCGF 2015-2017 .59 N G Bảng 2.13 Bảng tổng hợp Kết khảo sát doanh nghiệp 63 Ờ Bảng 2.14 Danh sách lĩnh vực đề nghị bổ sung đối tƣợng cho vay Huế DCGF TR Ư .63 Bảng 2.15 Bảng xác định giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay Huế DCGF 64 Bảng 3.1 Tỷ trọng ngành kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 .70 vi DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức máy Quỹ ĐTPTĐP 13 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Huế DCGF 38 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 2.2: Tỷ trọng vốn cho vay Huế DCGF giai đoạn 2015-2017 55 vii PHẦN I: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Đầu tƣ phát triển hoạt động tạo tài sản vật chất cho quốc gia, giúp phát triển đồng kết cấu hạ tầng kinh tế, nhân tố quan trọng để chuyển dịch cấu kinh tế đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế Đối với Việt Nam, nhìn chung, sở hạ tầng kinh tế chƣa phát triển nên chƣa thu hút đƣợc nhiều nhà đầu tƣ đến để hoạt động kinh doanh Nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế địa phƣơng, năm 1997 Chính phủ thực thí điểm thành lập Quỹ đầu tƣ phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997 để tạo cơng cụ tài U Ế để địa phƣơng huy động thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động H đầu tƣ phát triển địa phƣơng Với kết đạt đƣợc từ hoạt động Quỹ TẾ đầu tƣ phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007, Chính phủ ban hành H Nghị định số 138/2007/NĐ-CP để tạo lập hành lang pháp lý để hình thành hệ thống KI N Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng toàn quốc nhằm giúp phát triển hạ tầng Ọ C kinh tế - xã hội địa phƣơng Đến năm 2013, Chính phủ tiếp tục ban hành ẠI H Nghị định số 37/2013/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2007/NĐ-CP để hoàn thiện hành lang pháp lý Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng Đ Theo thống kê Bộ Tài chính, đến cuối năm 2017, tồn quốc có 42/63 N G tỉnh, thành phố hình thành Quỹ đầu tƣ phát triển Với hoạt động nhƣ huy động Ờ vốn, liên kết với khu vực kinh tế tƣ nhân… đặc biệt hoạt động cho vay đầu tƣ để TR Ư tạo “vốn mồi” Qũy đầu tƣ phát triển địa phƣơng góp phần phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nhiều địa phƣơng Tuy nhiên, nhiều điều kiện khó khăn khác nên đến đầu năm 2015, tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế thành lập Quỹ Đầu tƣ phát triển Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế tảng hành lang pháp lý Quỹ đầu tƣ phát triển địa phƣơng hành lang pháp lý Qũy bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa; Do thời gian thành lập đến chƣa đủ lâu nên hoạt động Quỹ Đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; bao gồm hoạt động cho vay đầu tƣ; Phụ lục số 04 Ế KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC SỞ, HUYỆN VỀ ĐỐI TƢỢNG CHO VAY TẠI HUẾ DCGF H U TT Đối tƣợng cho vay Sở, huyên đề nghị bổ sung Đầu tƣ phát triển sản phẩm nghề truyền thống, làng nghề cụm làng nghề Đầu tƣ, phát triển sản phẩm đặc sản Huế gắn với thƣơng hiệu du lịch Các dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ Các dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao công nghệ thông tin y tế TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Đơn vị đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Sở Công thƣơng Sở Kế hoạch Đầu tƣ Sở Giáo dục Đào tạo Phụ lục số 05 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƢỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƢ GIAI ĐOẠN 2015-2017 Ế Lĩnh vực Tên dự án Số CNĐT U Nhà đầu tƣ Công ty CP Đầu tƣ phát triển Nguyễn Kim Nhà máy lon nhôm hai mãnh nắp lon Công ty CP TM &DV Hồng Phát Công ty TNHH Thực phẩm An Long miền Trung H N Hƣơng Trà 188.000 311033000068 05/02/2015 Phong Điền 7.000 KCN Phú Bài 20.000 Công ty TNHH Takson CN Khu Du lịch nghỉ dƣỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô DV 312033000068 29/06/2015 Huyện Phú Lộc 7.728.000 Trung tâm thƣơng mại - dịch vụ - giải trí - văn phòng khách sạn Nguyễn Kim DV 311031000280 30/06/2015 Thành phố Huế 822.830 CN 313043000083 18/06/2015 KCN Phú Bài KS 311031000279 17/06/2015 Thành phố Huế 2.500 CN 31221000062 huyện Phú Lộc 78.000 Đ ẠI H Ọ C KI 04/01/2015 5176587779 Dự án ấp nở trứng gia cầm N G CN Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) 11.459.042 NN 5462286776 7/9/ 201 Ờ Nhà máy sinh dƣợc phẩm Hera TR Ư Công ty TNHH Sinh dƣợc phẩm Hera Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Quốc Trung Nhà máy may mặc Takson Huế Công ty Cổ phần quốc tế Minh Viễn Địa điểm TẾ Năm 2015 Ngày cấp H TT Nhà máy lon nhôm hai mãnh nắp lon Dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thƣờng khu vực bãi bồi Lƣơng Quán Nhà máy sản xuất dầu ăn An Long miền Trung 22/5/2015 1.628.000 DV 31221000061 16/5/2015 13 Hợp tác xã Thủy Phù I 14 Công ty CP Đầu tƣ Tam Giang 15 Doanh nghiệp TN Minh Tâm U H TẾ H N Doanh nghiệp TN Phú Lộc Khai thác đá làm vật liệu xây KS 311031000277 14/05/2015 dựng thông thƣờng Xây dựng nhà máy sản xuất CN,KS 311031000276 13/05/2015 đá ốp lát Gabro Bát Sơn Khai thác đất làm vật liệu DV 311031000275 21/04/2015 san lấp Khai thác khoáng sản đất DV 311031000274 14/04/2015 làm vật liệu san lấp Trạm dừng nghỉ Phá Tam DV 311031000273 12/02/2015 Giang Chợ Minh Tâm TM 311031000272 23/01/2015 N G 12 Ế Bến số 3-Cảng Chân Mây KI Công ty TNHH Hào Hƣng Huế Công ty TNHH Tập đồn Sơn Hải Cơng ty CP Đầu tƣ Hà An Phú Lộc Ọ C 11 Ngày cấp H 10 Số CNĐT ẠI Tên dự án Nhà đầu tƣ Đ TT Lĩnh vực Địa điểm huyện Phú Lộc huyện Nam Đông huyện Phú Lộc huyện Phú Lộc thị xã Hƣơng Thủy huyện Phú Lộc huyện Phong Điền Năm 2016 17 CÔNG TY TNHH AN VIÊN 18 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRẦN NĂNG Trồng sơ chế dƣợc liệu Dây chuyền tuyển rửa cát trắng Trang trại chăn nuôi lợn tập trung 846.700 14.779 36.133 2.500 1.000 75.000 8.600 2.487.994 Ờ CÔNG TY TNHH SINH DƢỢC PHẨM HERA TR Ư 16 Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) NN CN NN 264/QĐUBND 306/QĐUBND 1184/QĐUBND 04/02/2016 Quảng Điền 4.000 23/02/2016 Phong Điền 17.666 06/03/2016 Phong Điền 5.000 Số CNĐT Ngày cấp Địa điểm Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) 16/03/2016 Hƣơng Trà 106.697 18/03/2016 Hƣơng Trà 12.358 11/04/2016 Phú Lộc 14.331 12/04/2016 Thành phố Huế 8.063 Nhà đầu tƣ Tên dự án 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO VINGO HUẾ Nhà máy sản xuất viên nén lƣợng tái tạo Thiên Phú CN 509/QĐUBND 20 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TUYẾT LIÊM Nhà văn phòng điều hành, xƣởng sửa chữa bãi đỗ xe ô tô nội TM 542/QĐUBND Cửa hàng xăng dầu Lộc Trì TM 22 U H TẾ H N KI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 720/QĐUBND 728/QĐUBND Cửa hàng xăng dầu An Đông TM GTVT 745/QĐUBND 13/04/2016 Thành phố Huế 15.755 DLDV 914/QĐUBND 04/05/2016 Quảng Điền 14.500 Khu nhà sinh viên Khu quy hoạch Đại học Huế TM 1230/QĐUBND 08/06/2016 Thành phố Huế 199.618 Ọ C 21 Ế TT Lĩnh vực CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUỖI GIÁ TRỊ Bãi đỗ xe khách tham quan Lăng Tự Đức Lăng Đồng Khánh 24 CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐẦU TƢ SINH THÁI VIỆT Khu nghỉ dƣỡng Coastal Sịa 25 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TISCO HUẾ 26 HTX MÔI TRƢỜNG VÀ ĐÔ THỊ XÃ PHONG HIỀN Dự án sở sản xuất phân bón hữu vi sinh Hợp tác xã Môi trƣờng NN 1387/QĐUBND 21/06/2016 Phong Điền 5.000 27 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 1-5 Trang trại tổng hợp Hoàng Bằng NN 1541/QĐUBND 07/07/2016 Phong Điền 136.586 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H 23 Số CNĐT Ngày cấp Địa điểm Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) Nhà đầu tƣ Tên dự án 28 CÔNG TY CỔ PHẦN PHƢỚC HIỆP THÀNH Nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất CN 1607/QĐUBND 11/07/2016 Hƣơng Trà 14.000 29 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY NGUYỄN Nhà máy sản xuất đũa, tăm, xiên nƣớng tre xuất CN 1655/QĐUBND 20/07/2016 Hƣơng Trà 10.500 30 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HỒNG THÁI Cửa hàng xăng dầu Phong Bình TM 1694/QĐUBND 21/07/2016 Phong Điền 2.335 31 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TUẤN HẢI Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thƣờng KS 1698/QĐUBND 22/07/2016 Phong Điền 2.000 32 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP VINECO Nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco - Thừa Thiên Huế NN 1840/QĐUBND 05/08/2016 Hƣơng Trà 525.475 33 CÔNG TY TNHH VINCOM RETAIL MIỀN BẮC Trung tâm thƣơng mại Vincom Hƣơng Trà – Thừa Thiên Huế TM 1839/QĐUBND 05/08/2016 Hƣơng Trà 215.000 05/08/2016 Phú Vang 544.800 15/08/2016 A Lƣới 73.347 35 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MỸ AN Công ty Cổ phần Thủy điện Trƣờng Phú U H TẾ H N KI Ọ C H ẠI Đ N G Ờ TR Ư 34 Ế TT Lĩnh vực Khu nghỉ dƣỡng nƣớc khoáng nóng Mỹ An Nhà máy thủy điện A Lin thƣợng DL CN 1842/QĐUBND 1917/QĐUBND Ngày cấp Địa điểm Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) 26/08/2016 Hƣơng Trà 10.000 N 2030/QĐUBND 29/08/2016 Hƣơng Trà 76.000 VHTT 2027/QĐUBND 29/08/2016 Hƣơng Trà 196.034 TM 2278/QĐUBND 28/09/2016 Hƣơng Thủy 38.000 Nhà máy sản xuất hàng mộc mỹ nghệ cao cấp xuất CN 2637/QĐUBND 06/10/2016 Hƣơng Trà 6.000 Cửa hàng xăng dầu Ngô Đồng 10 TM 2454/QĐUBND 14/10/2016 Huyện Quảng Điền 7.243 Nhà đầu tƣ Tên dự án 36 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ AN NHIÊN Khu bể bơi ngồi trời kết hợp vui chơi giải trí thiếu niên, nhi đồng VHTT 37 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUẾ TRƢỜNG HẢI Trung tâm trƣng bày dịch vụ bảo hành, bảo trì xe tơ thƣơng mại Huế TM 38 CƠNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA LƢ – HUẾ Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch – Thƣơng mại Hƣơng Trà 39 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG Nhà máy tồn trữ chiết nạp gas 40 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG THỊNH 41 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ ĐỒNG 1991/QĐUBND U H TẾ H KI Ọ C H ẠI Đ N G Ờ TR Ư Số CNĐT Ế TT Lĩnh vực 42 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC Bến xe buýt Hoàng Đức GTVT 43 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN CỬA HÀNG XĂNG DẦU BAO VINH Cửa hàng xăng dầu Bao Vinh TM Nhà máy may xuất Triệu Phú Khai thác đá khối Gabro để chế biến đá ốp lát Di dời trạm nghiền xi măng 100.000 tấn/năm KI Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân 48 Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Du lịch Cửu Long Xanh 49 Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Hải An Trang trại nuôi lợn công nghiệp xã Phú Sơn, thị xã Hƣơng Thủy Ngày cấp Địa điểm 2455/QĐUBND 14/10/2016 Hƣơng Thủy 23.500 24/10/2016 Hƣơng Trà 2.800 27/10/2016 Quảng Điền 20.800 17/11/2016 Phú Lộc 16.000 18/11/2016 Hƣơng Thủy 46.900 TẾ H N Ọ C H ẠI 47 Đ Công ty Cổ phần Long Thọ N G 46 CN KS CN 2517/QĐUBND 2588/QĐUBND 2897/QĐUBND 2911/QĐUBND NN 3039/QĐUBND 30/11/2016 Hƣơng Thủy 60.473 Khu dịch vụ tắm suối thác Chín Chàng, Khe Đầy DLDV 3325/QĐUBND 14/12/2016 Hƣơng Thủy 6.000 Khai thác khoáng sản đá sét làm nguyên liệu phụ gia xi măng khu vực đồi Khe Trâm, phƣờng Hƣơng An, thị xã Hƣơng Trà KS 3299/QĐUBND 21/12/2016 Hƣơng Trà 2.000 Ờ 45 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC TRIỆU PHÚ Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế TR Ư 44 Số CNĐT Ế Tên dự án U Nhà đầu tƣ Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) H TT Lĩnh vực Công ty TNHH Lộc Lợi 56 Công ty TNHH Sản xuất Thƣơng mại Havi 57 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ 58 Công ty Cổ phần VIF An Lộc Đ Công ty Cổ phần Hồng Đức N G 55 Dự án trà Lộc Mai Dự án Hệ thống bán nƣớc tự động Xây dựng xƣởng sản xuất vật liệu Composite thiết bị khí Ờ Cơng ty TNHH Lộc Mai TR Ư 54 ẠI Năm 2017 6872507132 01/06/2016 Thành phố Huế 19.693 745/QĐUBND 13/04/2016 Thành phố Huế 14.755 Phú Lộc 12.767 Ế 53 Bãi đỗ xe khách tham quan Lăng Tự Đức Lăng Đồng Khánh Cửa hàng XD dầu Lộc Lợi 2.000 H Công ty TNHH TM DV Chuỗi Giá Trị Phong Điền TẾ 52 21/12/2016 3300/QĐUBND H Công ty Cổ phần An Việt II Huế Địa điểm KS N 51 Ngày cấp Số CNĐT KI Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Hải An Khai thác khoáng sản quặng sắt Laterit làm phụ gia xi măng khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền Cải tạo, nâng cấp Khách sạn Kỳ Lân Ọ C 50 Tên dự án U Nhà đầu tƣ H TT Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) Lĩnh vực DV TM 01/QĐ-UBND 03/01/2017 4.071.128 CN 71/QĐ-UBND 16/01/2017 DV 75/QĐ-UBND 15/03/2017 CN 84/QĐ-UBND 16/01/2017 Phú Lộc Thành phố Huế 6.000 37.210 Thị xã Hƣơng Thủy 267 Nhà máy Thủy điện Sông Bồ CN 119/QĐUBND 18/01/2017 Huyện A Lƣới 480.000 Công viên nghĩa trang phƣờng Hƣơng An, thị xã Hƣơng Trà HT 187/QĐUBND 25/01/2017 Thị xã Hƣơng Trà 260.736 Số CNĐT Ngày cấp Địa điểm Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) 15/02/2017 Thị xã Hƣơng Trà 6.600 Nhà đầu tƣ Tên dự án 59 Công ty TNHH Phát triển ăn Hồng Thanh Bình Trang trại trồng Hồ tiêu ăn NN 299/QĐUBND 60 Công ty TNHH Kim Sora Nhà máy sản xuất hàng may mặc trang y tế Kim Sora – Chi nhánh II CN 347/QĐUBND 22/02/2017 Huyện Nam Đông 26.436 61 DNTN Dũng Huệ Xƣởng sản xuất chổi đót CN 396/QĐUBND 28/02/2017 thị xã Hƣơng Thủy 4.000 62 Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế Cửa hàng Xăng dầu Hƣơng Long, phƣờng Hƣơng Long, thành phố Huế TM 516/QĐUBND 15/03/2017 thành phố Huế 9.679 63 Công ty Cổ phần Đào tạo Dịch vụ Du lịch Huế Khu dịch vụ trải nghiệm Tam Giang Lagoon DL 663/QĐUBND 03/04/2017 huyện Phú Vang 1.800 64 Công ty Cổ phần Kinh doanh Xây dựng Thịnh Phát Nhà máy sản xuất bê tông thƣơng phẩm bê tông đúc sẵn CN 719/QĐUBND 11/04/2017 thị xã Hƣơng Thủy 50.000 65 Hợp tác xã Bình Điền 67 Cơng ty TNHH Bạch Mã Village Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế U H TẾ H N KI Ọ C H ẠI Đ N G Ờ TR Ư 66 Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Điểm du lịch sinh thái Green Valley Camp & Homestay Cửa hàng xăng dầu Thủy Xuân Ế TT Lĩnh vực NN DL TM 740/QĐUBND 926/QĐUBND 906/QĐUBND 13/04/2017 08/05/2017 06/05/2017 thị xã Hƣơng Trà huyện Phú Lộc thành phố Huế 900 9.000 6.947 Số CNĐT Ngày cấp Địa điểm Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) 09/05/2017 thị xã Hƣơng Trà 28.798 Nhà đầu tƣ Tên dự án 68 Công ty cổ phần Cung ứng thực phẩm An Thịnh Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phía Bắc, tỉnh Thừa Thiên Huế NN 949/QĐUBND 69 Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế CN 1033/QĐUBND 15/05/2017 huyện Phú Vang 799 1050/QĐUBND 18/05/2017 thị xã Hƣơng Trà 7.153 H 74 Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Sao Khuê 75 Công ty Cổ phần Nhật Tiến Huế 76 Công ty TNHH Xây dựng Thƣơng mại Dịch vụ Bình Giang 77 Doanh nghiệp tƣ nhân Trung Hiếu U H TẾ H Ọ C KI N NN CN CN ẠI Công ty cổ phần Lâm nghiệp 1-5 1087/QĐUBND 1131/QĐUBND 23/05/2017 27/05/2017 huyện Phú Vang huyện Phong Điền 798 870.000 NN 1216/QĐUBND 07/06/2017 huyện Phong Điền 107.912 GD 1342/QĐUBND 19/06/2017 thành phố Huế 25.000 TM 1377/QĐUBND 22/06/2017 thị xã Hƣơng Thủy 200.000 Cửa hàng Xăng dầu Thủy Lƣơng TM 1410/QĐUBND 23/06/2017 thị xã Hƣơng Thủy 2.700 Cửa hàng Xăng dầu Phú Diên TM 1411/QĐUBND 23/06/2017 huyện Phú Vang 4.200 Đ 73 Trang trại Lợn nái Nam Sơn N G 72 Trƣờng mầm non tƣ thục Everest Công viên nghĩa trang Vƣờn Địa Đàng thị xã Hƣơng Thủy Ờ 71 TR Ư 70 Nhà trực vận hành Đội quản lý điện Vinh An Sản xuất nông nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ sinh thái Go Green Sinh Thái Go -Green Farm Farm Công ty Điện lực Thừa Thiên Nhà trực vận hành Đội quản Huế lý điện Phú Đa Công ty Cổ phần Điện Gia Nhà máy điện mặt trời Phong Lai Điền Ế TT Lĩnh vực Số CNĐT Ngày cấp Địa điểm Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) Nhà đầu tƣ Tên dự án 78 DNTN TMDV Hoàng Long Thiên Phú Trung tâm dịch vụ cơng nghiệp Hồng Long CN 1417/QĐUBND 26/06/2017 thị xã Hƣơng Thủy 8.000 79 Công ty TNHH Rạp chiếu phim – Thể thao giải trí Ngơi Huế Rạp chiếu phim CineStar Huế TM 1548/QĐUBND 10/07/2017 thành phố Huế 150.000 KS 1541/QĐUBND 10/07/2017 huyện Phú Lộc 2.000 DL 1569/QĐUBND 11/07/2017 huyện Nam Đông 25.000 DL 1570/QĐUBND 11/07/2017 Huyện Quảng Điền 3.000 YT 590/QĐUBND, điều chỉnh 1443/QĐUBND 13/08/2018 thành phố Huế 400.000 VH 1732/QĐUBND, điều chỉnh QĐ 3056/QĐUBND 04/08/2017 thành phố Huế 60.000 83 84 Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế Công ty cổ phần Đầu tƣ Sunrise Khu du lịch sinh thái Lee House Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế Dự án Khu văn hóa đa cơng viên Kim Đồng U H TẾ H N KI Ọ C H ẠI 82 Công ty Cổ phần thƣơng mại xây dựng dịch vụ Green House Đ Công ty TNHH MTV Đồng Tiến Phƣơng N G 81 Ờ Cơng ty TNHH MTV Sơn Đình Thu TR Ư 80 Khai thác đất làm vật liệu san lấp khu vực thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc Khu du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng thiên nhiên Thác Trƣợt Ế TT Lĩnh vực Số CNĐT Ngày cấp Địa điểm Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) 09/08/2017 thị xã Hƣơng Thủy 7.000 Nhà đầu tƣ Tên dự án 85 Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Dịch vụ Mỹ thuật Cố Đô Xƣởng điêu khắc mỹ nghệ từ đá thiên nhiên chất liệu Composite CN 1760/QĐUBND 86 Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Duyên Anh Nhà hàng Duyên Anh mở rộng DL 1759/QĐUBND 09/08/2017 huyện Phú Vang 7.000 87 Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Dịch vụ Lê Hùng Anh Cửa hàng Xăng dầu Vinh Mỹ TM 1733/QĐUBND 04/08/2017 huyện Phú Lộc 7.000 88 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thủy Tân Cửa hàng Xăng dầu Thủy Tân TM 1725/QĐUBND 03/08/2017 thành phố Huế 4.000 89 Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Công ty TNHH Đầu tƣ Xây dựng Đồng Lâm Trạm nghiền xi măng số công suất 900.000 xi măng/năm – Nhà máy xi măng Đồng Lâm CN 1865/QĐUBND 18/08/2017 huyện Phong Điền 458.287 Công ty TNHH MTV Lê Phƣớc Bảo Duy Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Minh Nhật Nhà máy sản xuất mộc mỹ nghệ cao cấp Xƣởng sản xuất gạch không nung Xƣởng gia công khí bảo dƣỡng tơ Xƣởng sản xuất gạch khơng nung 91 92 93 DNTN Phúc Hồng Châu U H TẾ H N KI Ọ C H ẠI Đ N G Ờ TR Ư 90 Ế TT Lĩnh vực CN CN CN CN 1932/QĐUBND 2074/QĐUBND 2073/QĐUBND 2063/QĐUBND 25/08/2017 09/09/2017 09/09/2017 07/09/2017 Thị xã Hƣơng Trà thị xã Hƣơng Thủy thị xã Hƣơng Thủy thị xã Hƣơng Thủy 9.680 8.500 9.000 3.600 Ngày cấp Địa điểm 2122/QĐUBND 14/09/2017 huyện Nam Đông 4.080 2123/QĐUBND 14/09/2017 huyện Phong Điền 248.109 TM 2231/QĐUBND 27/09/2017 thành phố Huế 60.000 2132/QĐUBND 27/09/2017 thị xã Hƣơng Trà 115.820 Tên dự án 94 Doanh nghiệp tƣ nhân Thƣơng mại Dịch vụ Xăng dầu Hạo Nhiên Cửa hàng Xăng dầu Hạo Nhiên TM 95 Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm Tổ hợp sản xuất, chế biến Nông sản hữu thôn Đông Lái, xã Phong Thu, huyện Phong Điền NN 96 Công ty Cổ phần du lịch tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel Xây dựng cơng trình chuỗi dịch vụ lữ hành dịch vụ bổ trợ có tầm vóc quốc tế 97 Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Trạm dừng nghỉ Sơn Thái Trạm dừng nghỉ hai bên đƣờng cao tốc đạt chuẩn loại I tỉnh Thừa Thiên Huế TM Điểm dịch vụ - du lịch sinh thái Phúc Nguyên Phƣơng DL 100 101 102 Nhà máy chế biến Lâm sản CN Cửa hàng Xăng dầu Điền Hải TM Khu nghỉ dƣỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary Đầu tƣ xây dựng sở sản xuất mộc mỹ nghệ, dân dụng TẾ H N KI Ọ C H ẠI Đ N G Ờ 99 Công ty TNHH MTV Phúc Nguyên Phƣơng Công ty TNHH Hải sản Dịch vụ Du Lịch Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế Công ty TNHH MTV Hue Spirit Sanctuary Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tích TR Ư 98 U Nhà đầu tƣ H TT Ế Số CNĐT Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) Lĩnh vực DL CN 2262/QĐUBND 2601/QĐUBND 2693/QĐUBND 2830/QĐUBND 2846/QĐUBND 29/09/2017 31/10/2017 14/11/2017 04/12/2017 06/12/2017 huyện Phú Lộc huyện Nam Đông huyện Phong Điền thị xã Hƣơng Trà thị xã Hƣơng Trà 6.025 7.000 2.873 205.000 750 2869/QĐUBND 11/12/2017 thành phố Huế 11.064 H U Ế DL Văn phòng làm việc Kho phân phối thực phẩm Đ ẠI H TỔNG CỘNG TM 2873/QĐUBND 3102/QĐUBND 1931/QĐUBND TẾ DL TM N G 106 Địa điểm Trạm dừng nghỉ La Sơn Ờ 105 Công ty TNHH MTV Khắc Hùng Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Thái Đông Anh TR Ư 104 Khu nghỉ sinh thái cộng đồng ẩm thực Green Garden Huế Khu du lịch Bát Sơn Lộng Nguyệt - Tám núi vờn Trăng Ngày cấp H Công ty TNHH Du lịch Biển Xanh Số CNĐT N 103 Tên dự án Tổng mức đầu tƣ (1.000.000đ) KI Nhà đầu tƣ Ọ C TT Lĩnh vực 11/12/2017 29/12/2017 25/08/2017 huyện Phú Lộc huyện Phú Lộc huyện Phú Vang 60.000 19.794 21.610 18.018.164 Phụ lục số 06 CÁC DỰ ÁN CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA HUẾ DCGF GIAI ĐOẠN 2015-2017 H Tổng mức đầu tƣ U Ế Đvt: đồng Tên Chủ dự án Dự án Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ chế biến 14.567.000.000 Công ty TNHH Sinh dƣợc phẩm Hera Dự án Sinh dƣợc phẩm Hera 188.000.000.000 Công ty TNHH MTV Chăn Nuôi Quốc Trung Dự án ấp nở trứng gia cầm Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 01/5 Năm 2015 H TẾ TT Số dƣ nợ cho vay Năm 2016 Năm 2017 2.000.000.000 3.411.000.000 8.000.000.000 8.570.000.000 8.258.950.000 7.000.000.000 1.952.000.000 1.577.000.000 Dự án Trang trại Tổng hợp Hoàng Bằng 136.586.000.000 1.550.000.000 6.978.557.500 Công ty Cổ phần Đào tạo Dịch vụ Du lịch Huế Dự án khu du lịch trải nghiệm Tam Giang Lagoo 1.800.000.000 213.000.000 Công ty TNHH Lộc Mai Dự án trà Lộc Mai 6.000.000.000 2.000.000.000 Công ty Cổ phần Hồng Đức Dự án Hệ thống bán nƣớc tự động 3.721.000.000 1.500.000.000 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N 800.000.000 Tổng cộng 357.674.000.000 8.800.000.000 14.072.000.000 23.938.507.500 ... PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 70 3.1 Định hƣớng cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín. .. PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 36 2.1 Giới thiệu Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh. .. triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 74 3.2 Giải pháp cho vay đầu tƣ Quỹ đầu tƣ phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN CHO VAY đầu tư tại QUỸ đầu tư PHÁT TRIỂN và bảo LÃNH tín DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TỈNH THỪA THIÊN HUẾ , PHÁT TRIỂN CHO VAY đầu tư tại QUỸ đầu tư PHÁT TRIỂN và bảo LÃNH tín DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TỈNH THỪA THIÊN HUẾ