Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh tiền giang

118 23 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN THỊ KIM NHUNG TẾ H HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH N H NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ẠI H Ọ C KI TỈNH TIỀN GIANG MÃ SỐ: 31 01 10 Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ NỮ MINH PHƯƠNG HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc U Ế Người thực luận vặn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Nguyễn Thị Kim Nhung i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Quý thầy Phòng đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh Tế Huế, Trường Đại học Tiền Giang giúp đỡ nâng cao kiến thức chuyên môn suốt thời gian học tập Tôi cảm ơn Ban lãnh đạo, cán Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố, đơn vị giao dịch giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi nhiều q trình nghiên cứu luận văn U Ế Tôi biết ơn đến Người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln đồng H hành ủng hộ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu TẾ Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học: N H TS Lê Nữ Minh Phương, Trường Đại Học Kinh Tế Huế nhiệt tình hướng dẫn, động viên tơi hồn thành luận văn tiến độ Sự hiểu biết sâu sắc khoa học, Ọ C đạt kết nghiên cứu KI truyền đạt kinh nghiệm q báu Cơ động lực giúp tơi hồn thành H Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn khơng ẠI tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp quý báu Quý G Đ thầy cô bạn để luận văn hồn thiện Ờ N Tơi xin trân trọng cảm ơn TR Ư Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Nhung ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ KIM NHUNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh Tế Niên khóa: 2016 -2019 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ NỮ MINH PHƯƠNG Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG 1.Mục đích đối tượng nghiên cứu U Ế - Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng công tác KSC VĐT H XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN tỉnh Tiền Giang từ năm 2015 – 2017, nghiên TẾ cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đơn vị đến năm 2025 N H - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến công tác KSC VĐT XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN tỉnh Tiền Giang KI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Ọ C 2.1 Thu thập số liệu: gồm số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp H 2.2 Xử lý số liệu: điều tra, thống kê mô tả, phân tổ, so sánh, tổng hợp phân tích ẠI Các kết nghiên cứu kết luận Đ Kết nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác G KSC VĐT XDCB qua KBNN; Đánh giá thực trạng, làm rõ kết đạt được, Ờ N khẳng định vị KBNN Tiền Giang công tác KSC chặt chẽ, hiệu quả, Ư tránh lãng phí, gây thất NSNN Tuy vậy, hạn chế yếu tố TR ảnh hưởng đến trình thực hiện: chế sách, quy trình KSC, trách nhiệm CĐT, việc nhập dự toán… khâu phân bổ kế hoạch vốn từ lâu chưa thể khắc phục Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện công tác KSC VĐT XDCB từ nguồn NSNN KBNN tỉnh Tiền Giang thời gian tới phải có phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống thực tốt nhiệm vụ KB, CĐT, Ban ngành có liên quan cơng tác KSC KBNN đạt hiệu cao Luận văn có ý nghĩa thực tiễn khoa học, làm tài liệu cho học tập, bồi dưỡng, tham khảo cho CB KBNN cấp, cơng trình nghiên cứu có liên quan iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - Nguyên nghĩa CB Cán CĐT Chủ đầu tư CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DA Dự án ĐBSCL Đồng sơng Cửu Long ĐT Đầu tư GPMB Giải phóng mặt KB Kho bạc KBNN Kho bạc Nhà nước 10 KCN Khu công nghiệp 11 KHV Kế hoạch vốn 12 KSC Kiểm soát chi 13 KT-XH Kinh tế xã hội 14 KTV Kế toán viên 15 KTT 16 NS 17 NSNN ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Ký hiệu G Đ Kế toán trưởng Ngân sách Ngân sách Nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương 19 ODA Hỗ trợ phát triển thức 20 QLDA Quản lý dự án 21 Tabmis Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc 22 UBND Ủy ban nhân dân 23 VĐT Vốn đầu tư 24 XDCB Xây dựng TR Ư 18 Ờ N STT iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ix Ế DANH MỤC CÁC HÌNH x U PHẦN 1: MỞ ĐẦU H TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TẾ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU N H ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU KI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC LUẬN VĂN .5 Ọ C PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC KIỂM ẠI SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ Đ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC G 1.1 Lý luận đầu tư xây dựng Ờ N 1.1.1 Khái niệm đầu tư xây dựng Ư 1.1.2 Đặc điểm vai trò đầu tư xây dựng TR 1.1.3 Phân loại chi đầu tư xây dựng kinh tế 1.2 Lý luận vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước 10 1.2.1 Khái quát vốn đầu tư xây dựng .10 1.2.2 Nguồn hình thành vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước .11 1.2.3 Đối tượng sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 12 1.3 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 13 v 1.3.1 Khái quát kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 13 1.3.2 Mục đích vai trò kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước 14 1.3.3 Nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 15 1.3.4 Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 16 U Ế 1.3.5 Sự cần thiết phải thực kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua hệ H thống Kho bạc Nhà nước 27 TẾ 1.3.6 Các tiêu chí đánh giá cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng 29 N H 1.3.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 30 KI 1.4 Kinh nghiệm kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước 35 Ọ C 1.4.1 Tại số địa phương nước 35 H 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho KBNN tỉnh Tiền Giang 36 ẠI CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ Đ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ G NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG 38 Ờ N 2.1 Khái quát chung tỉnh Tiền Giang Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 38 Ư 2.1.1 Tình hình đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Tiền Giang .38 TR 2.1.2 Tổng quan Kho bạc Nhà nước Tiền Giang .39 2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Tiền Giang giai đoạn 2015-2017 .41 2.2.1 Mơ hình tổ chức Bộ máy kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 41 2.2.2 Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Tiền Giang .43 2.2.3 Quy hoạch cơng trình đầu tư xây dựng .49 2.2.4 Kế hoạch phân bổ vốn 52 vi 2.2.5 Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Tiền Giang giai đoạn 2015-2017 54 2.2.6 Thanh, kiểm tra, giám sát khoản mục chi 57 2.2.7 Thanh tốn cơng trình, dự án ĐTXDCB 60 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác KSC KBNN Tiền Giang 63 2.3.1 Khái quát mẫu điều tra, khảo sát 63 2.3.2 Kết điều tra khảo sát đối tượng điều tra 64 2.4 Đánh giá công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng giai đoạn U Ế 2015-2017 73 H 2.4.1 Kết đạt nguyên nhân 73 TẾ 2.4.2 Hạn chế cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng .76 N H CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ KI NƯỚC TIỀN GIANG .83 Ọ C 3.1 Định hướng, mục tiêu .83 H 3.1.1 Định hướng, mục tiêu KBNN 83 ẠI 3.1.2 Định hướng mục tiêu KBNN tỉnh Tiền Giang 85 Đ 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác KSC VĐT XDCB KBNN Tỉnh Tiền Giang 86 G 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán Ờ N bộ, công chức 86 Ư 3.2.2 Tăng cường công tác đạo, kiểm tra nghiệp vụ KSC ĐT XDCB .87 TR 3.2.3 Hồn thiện quy trình kiểm soát chi VĐT 87 3.2.4 Hiện đại hoá hoạt động kiểm soát chi VĐT XDCB dựa ứng dụng công nghệ thông tin 89 3.2.5 Tăng cường việc đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư 90 3.2.6 Coi trọng việc nộp trả NSNN tốn cơng trình phê duyệt tốn 90 3.2.7 Tăng cường phối hợp chủ đầu tư, đơn vị chuyên môn có liên quan với KBNN 91 vii 3.2.8 Tăng cường trách nhiệm CĐT 93 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .95 1.Kết luận 95 Kiến nghị .97 2.1 Kiến nghị với Chính phủ 97 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài KBNN .97 2.3 Kiến nghị với Bộ xây dựng 97 2.5 Kiến nghị với chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) 98 U Ế TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 TẾ PHẢN BIỆN H QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN N H PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN KI BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 1.1 Đối tượng cấu khảo sát Bảng 2.1 Số lượng trình độ chun mơn cán công chức KBNN tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015-2017 .40 Bảng 2.2 Danh mục dự án đầu tư trọng điểm tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020 .50 Kế hoạch vốn đầu tư XDCB KBNN TG giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 2.4 Kết giải ngân VĐT XDCB KBNN Tiền Giang giai đoạn U Ế Bảng 2.3 H 2015-2017 55 Cơ cấu VĐT XDCB theo khoản mục chi phí 58 Bảng 2.6 Tình hình từ chối toán VĐT XDCB từ năm 2015-2017 59 Bảng 2.7 Tình hình tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành giai đoạn 2015- N H TẾ Bảng 2.5 KI 2017 KBNN Tiền Giang 61 Đặc điểm mẫu điều tra 64 Bảng 2.9 Ý kiến đánh giá yếu tố Năng lực, trách nhiệm, đạo đức CB KSC H Ọ C Bảng 2.8 ẠI .66 Ý kiến đánh giá chế sách .67 Bảng 2.11 Ý kiến đánh giá yếu tố lực, trách nhiệm chủ đầu tư 68 Bảng 2.12 Ý kiến đánh giá yếu tố Hồ sơ thủ tục, quy trình, nghiệp vụ.69 G N Ờ Ý kiến đánh giá yếu tố trách nhiệm quan có liên TR Ư Bảng 2.13 Đ Bảng 2.10 Bảng 2.14 quan 71 Ý kiến đánh giá yếu tố Ứng dụng công nghệ thông tin 72 ix chất lượng công tác KSC VĐT XDCB vốn NSNN sử dụng cách hiệu + Đối với CĐT cần qui định rõ thởi gian định gửi hồ sơ đến KB kể từ ngày bố trí KHV, ví dụ sau sáu tháng mà CĐT chưa có động thái gửi hồ sơ đến KB giải ngân bị cắt nguồn vốn điều chuyển nguồn vốn sang công trình đầu tư khác… 3.2.8 Tăng cường trách nhiệm CĐT - CĐT cần chấp hành chế độ, sách quản lý chi phí đầu tư, có U Ế trách nhiệm sử dụng vốn NSNN, tốn cơng trình qui định H - CĐT cần phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng người, TẾ người làm công việc kế tốn khơng tùy tiện ký hồ sơ, ký nháy chữ ký N H thủ trưởng đơn vị, dấu đơn vị cần phải quản lý chặt chẽ nhằm tránh chiếm đoạt NSNN KI - CĐT có trách nhiệm với cơng trình giai đoạn Ọ C chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư mà cơng trình khai thác đưa vào sử H dụng, bước quan trọng để đánh giá uy tín, lực quản lý sử dụng vốn ẠI CĐT, cần công khai, minh bạch công tác đấu thầu, đánh giá chất lượng công Đ trình sử dụng để giao quản lý vốn cơng trình ngược lại G - Với cơng tác GPMB, CĐT cần áp giá chi phí bồi thường, giải tỏa sát với giá Ờ N thực tế, cấp, phát tái định cư đảm bảo kế sinh nhai, ổn định sống người Ư dân, tránh khiếu kiện, hạn chế ảnh hưởng tối đa đến tiến độ thi cơng cơng trình TR - CĐT nâng cao trách nhiệm cơng tác thẩm định, trình duyệt DA đầu tư bảo đảm thời gian quy định, tăng cường cơng tác kiểm tra, rà sốt tiến độ cơng trình, xác định trách nhiệm khâu thực tiến độ thi công lực đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi cơng để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời tồn tại, yếu Đối với nhà thầu, khơng phối hợp tốn DA khơng tham gia dự thầu cơng trình khác - CĐT cần có phối hợp nhịp nhàng với KB khơng chậm trễ khâu gửi hồ sơ tốn, thực đối chiếu hàng tháng, hàng quí, hàng năm với KB theo qui định, 93 hạn chế sai sót, hồn thiện hồ sơ nhanh, gọn, xác nhằm nâng cao chất lượng sử dụng vốn NSNN hiệu Ngồi ra, KBNN Tiền Giang cần có mối liên hệ chặt chẽ với CĐT: + KBNN có cơng khai, minh bạch đầy đủ quy trình, thủ tục đầu tư sảnh giao dịch KBNN nơi CĐT đến giao dịch toán, tra cứu thực cách dễ dàng + Cơng khai đường dây nóng để CĐT trao đổi thông tin cần thiết vấn đề cán cơng chức thực cơng tác KSC VĐT chưa tốt, giao U Ế tiếp chưa thể văn minh, văn hố nghề, có biểu nhũng nhiễu, gây khó TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H khăn KSC 94 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Kiểm soát chi VĐT XDCB từ NSNN vấn đề có ý nghĩa quan trọng đến nguồn lực tài quan trọng Quốc gia, quỹ NSNN hoạt động ĐT XDCB nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế xu hội nhập quốc tế, tăng thu nhập quốc dân, phát triển cấu kinh tế Tuy nhiên, việc đầu tư XDCB Việt U Ế Nam dàn trải, thiếu tập trung, chi phí huy động vốn cao làm H tăng nợ cơng Chính phủ thơng qua nhiều dự án chậm tiến độ, có dự án hồn TẾ thành không đạt mục tiêu đề ra, hiệu quả….Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với phê duyệt ban đầu, thay đổi thiết kế, phê duyệt lại dự tốn làm tăng giá trị N H gói thầu, sách đền bù không thỏa đáng phổ biến dẫn đến lãng phí, gây KI thất NSNN Việc huy động sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả, nguy tăng Ọ C nhanh cơng nợ, nợ Chính phủ nợ nước Năng lực số nhà quản lý, CĐT hạn chế Việc kiểm sốt chi sử dụng nguồn vốn ĐTXD CB chưa thật ẠI H hiệu Nhất nguồn thu NSNN nước ta hạn hẹp việc KSC VĐT Đ XDCB cần phải chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, thất NSNN, giảm G nợ đọng vốn ĐT XDCB, giảm nợ cơng Chính phủ Từ kết nghiên cứu đề tài: N “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ờ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang” ta kết luận: TR Ư Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác KSC VĐT XDCB từ nguồn vốn NSNN Thứ hai, Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác KSC yếu tố ảnh hưởng đến trình thực KSC VĐT XDCB từ nguồn vốn NSNN Kết nghiên cứu cho thấy, công tác KSC VĐT XDCB từ nguồn NSNN địa bàn Tiền Giang đạt chất lượng q trình kiểm sốt, thực chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo sử dụng kinh phí NSNN mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tiêu cực, giảm thất thốt, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu 95 sử dụng vốn NSNN Kết đạt phần lớn nhờ phấn đấu học tập, nỗ lực làm việc, kiến tạo khoa học CB KSC, phối hợp tốt đơn vị, Cơ quan Ban, ngành CB KB kiểm soát chặt chẽ khoản chi làm giảm đáng kể nợ đọng VĐT XDCB, nợ cơng Chính phủ, giải ngân vốn kịp thời tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế chung đất nước Tuy nhiên, bên cạnh thành công định phát sinh nhiều hạn chế, bất cập chế tạm ứng thu hồi tạm ứng chưa phù hợp, việc kiểm U Ế soát quản lý cam kết chi gặp nhiều khó khăn, chế độ thơng tin báo cáo H tình hình tốn VĐT chưa đáp ứng với nhu cầu thực tiễn, việc nộp trả, thu hồi TẾ NSNN chưa dứt điểm, đặc biệt việc phân bổ điều chỉnh kế hoạch vốn chậm, N H chưa bám sát tiến độ dự án, dồn vào thời điểm cuối năm ảnh hưởng đến tốc độ giải ngân VĐT XDCB tồn hệ thống Kho bạc Đó khơng trách nhiệm riêng KI ngành KB mà trách nhiệm Bộ, ngành, quan cấp có liên Ọ C quan làm ảnh hưởng đến công tác KSC VĐT XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN H Thứ ba, luận văn đề xuất tám nhóm giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác ẠI kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Đ Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang thời gian tới (1) Nhóm giải pháp nâng G cao chất lượng nguồn nhân lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, cơng Ờ N chức; (2) Nhóm giải pháp tăng cường công tác đạo, kiểm tra nghiệp vụ KSC Ư VĐT XDCB; (3) Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi VĐT; (4) Hiện đại hoá hoạt TR động kiểm soát chi VĐT XDCB dựa ứng dụng công nghệ thông tin; (5) Tăng cường việc đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư; (6) Coi trọng việc nộp trả NSNN tốn cơng trình phê duyệt toán; (7) Tăng cường phối hợp chủ đầu tư, đơn vị chun mơn có liên quan với KBNN;(8) Tăng cường trách nhiệm CĐT 96 Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Chính phủ - Chính phủ cần sớm ban hành văn Luật - Kiến nghị Chính Phủ tổ chức lại máy quản lý theo hướng tập trung vào quan đầu mối NSNN nhằm hạn chế tình trạng bất cập việc tổ chức lập, phân bổ, thực vốn đầu tư công; trách nhiệm quan “chồng chéo” với Bộ kế hoạch đầu tư với Bộ Tài chính, cần tổ chức lại máy quản lý theo hướng tập trung vào quan đầu mối Bộ tài U Ế 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài KBNN H - Hạn chế việc bổ sung nhiều Thông tư, tiến hành rà sốt thay văn TẾ khơng phù hợp, ban hành Thơng tư có nội dung phù hợp với thực tế - Hoàn thiện chế sách, Quy trình KSC VĐT XDCB từ NSNN chặt N H chẽ, hiệu qua KBNN nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa KI loại biểu mẫu giấy tờ Nhất giai đoạn tiến tới hình thành Kho bạc điện tử Ọ C cần phải cải cách thủ tục hành nhằm tránh tải, ách tắc Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin phải nâng cấp, công tác phân bổ vốn, nhập dự toán H đảm bảo kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu phát triển KBNN đại ẠI - Bộ Tài cần qui định cụ thể chế tài đủ mạnh đơn vị Đ khơng phối hợp tốn DA, không nộp trả NSNN sau phê duyệt N G toán, đặc biệt trường hợp doanh nghiệp phá sản, người dân đền bù Ờ chuyển chỗ sang nơi khác cần qui định cụ thể để đảm Ư bảo NSNN thu hồi dứt điểm, cơng tác tất tốn tài khoản KB thực TR nghiêm qui định 2.3 Kiến nghị với Bộ xây dựng - Sớm hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng bản, giá nguyên vật liệu, phải phù hợp với thực tiễn, với khác biệt vùng, miền, địa phương - Cần tra, giám sát chặt chẽ trường hợp thay đổi thiết kế ban đầu, tăng tổng mức đầu tư làm tăng giá nguyên vật liệu, rút ruột cơng trình …và có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm minh trường hợp sai phạm qui hoạch đô thị, qui hoạch xây dựng chất lượng cơng trình kém, nhanh xuống cấp 97 -Tăng cường tra cấp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy chuẩn, chất lượng…ngay trình thi cơng 2.4.Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Hoàn thiện chế phân cấp, ủy quyền định đầu tư - Có chế độ khen thưởng xử phạt nghiêm minh CĐT, nhà thầu sai phạm lĩnh vực ĐT XDCB, không tuân thủ qui định pháp luật, thi công cầm chừng làm chậm tiến độ DA, đặc biệt sai phạm Luật đấu thầu chất lượng cơng trình U Ế - Tạo mơi trường đầu tư thơng thống, minh bạch, có tính cạnh tranh cao: H sách tài chính, thuế, hỗ trợ lãi suất ổn định nguồn thu để phục vụ tốt cho công TẾ tác chi ĐT XDCB N H - Định kỳ thường xuyên, hàng quý tổ chức giao ban với sở, ban, ngành, UBND huyện nhằm đánh giá nguyên nhân kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó KI khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, dự án, phát huy tối đa hiệu nguồn Ọ C vốn đầu tư, hoàn thành mục tiêu chung phát triển KT-XH địa phương H 2.5 Kiến nghị với chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) ẠI - CĐT cần tăng cường vai trò, trách nhiệm cơng tác quản lý điều G dựng cơng trình Đ hành dự án ĐTXDCB Khuyến khích doanh nghiệp địa bàn tham gia xây Ờ N - CĐT cần sớm hoàn thành công tác bồi thường GPMB di dời công trình hạ Ư tầng (nếu có) trước ký kết hợp đồng thi công xây dựng việc đẩy mạnh cơng TR tác bồi thường GPMB góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án giải pháp hiệu khắc phục tình trạng tồn đọng lớn số dư tạm ứng đền bù nhằm tránh lãng phí NSNN - CĐT cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tuân thủ trình tự ĐT XD, quản lý chi phí ĐTXDCB, tốn cơng trình, tránh gây lãng phí, thất NSNN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2005), Thơng tư số 53/2005/TT-BTC: Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định, báo cáo toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo Niên độ ngân sách hàng năm Bộ Tài (2007), Thông tư số 33/2007/TT-BTC: Thông tư hướng dẫn tốn dự án hồn thành Bộ Tài (2007), Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày tháng năm Ế 2007 Bộ Tài hướng dẫn quản lý toán, toán vốn đầu tư dự U án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước H Bộ Tài (2008), Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 TẾ năm 2008 Bộ Tài hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách N H nhà nước qua KBNN Bộ Tài (2008), Thơng tư số 117/2008/TT-BTC: Thông tư hướng dẫn KI quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư dự án sử dụng vốn NSNN Ọ C Bộ Tài (2011), Thơng tư số 119/2011/ TT-BTC ngày 14 tháng 02 ẠI thuộc nguồn vốn nhà nước H năm 2011 Bộ Tài quy định Quy định tốn dự án hồn thành Đ Bộ Tài (2011), Thơng tư số 10/2011/ TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm G 2011 Bộ Tài Quy định quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án N dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Ờ Bộ Tài (2012), Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 TR Ư Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài (2014), Thơng tư số 05/2014/ TT-BTC ngày tháng 01 năm 2014 Bộ Tài Quy định quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ 10 Bộ Tài (2014), Thơng tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24 tháng năm 2014 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ 99 11 Bộ Tài (2016), Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN 12 Bộ Tài (2016), Thơng tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 Bộ Tài hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN 13 Bộ Tài (2016), Thơng tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Bộ Tài Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày U Ế 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng H nguồn vốn ngân sách nhà nước TẾ 14 Bộ Tài (2017), Quyết định số 1357/QĐ-BTC ngày 19/7/2017 (sửa N H đổi, bổ sung định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực KI thuộc trung ương Ọ C 15 Bộ Tài (2017), Thơng tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 H Bộ Tài hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ ẠI Kho bạc Nhà nước Đ 16 Bộ xây dựng (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BXD: Thông tư hướng dẫn G hợp đồng hoạt động xây dựng Ờ N 17 Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính Ư phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước TR 18 Chính phủ (2005), Nghị định số 16/2005/NĐ-CP-NĐ quản lý dự án đầu tư xây dựng 19 Chính phủ (2007), Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 20 Chính phủ (2009), Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 100 21 Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 22 Chính phủ (2013), Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính Phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước 23 Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhả thầu U Ế 24 Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 H Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng TẾ 25 Chính phủ (2016), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính N H phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng 26 Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 KI Chính phủ Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Ọ C 27 Chính phủ (2017), Nghị số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 : Về H nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực giải ngân kế hoạch vốn ẠI đầu tư công Đ 28 Mai Trang Dung (2016), “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây G dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Thanh Hóa” Ờ N 29 Dương Đức Hào (2016), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư Ư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa TR Thiên Huế” 30 Kho Bạc Nhà Nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN 2020, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 31 Kho bạc Nhà nước (2013), Công văn số 507/KBNN-THPC ngày 22 tháng 03 năm 2013 KBNN việc hướng dẫn thực Thông tư số113/2008/TTBTC quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN 32 Kho bạc Nhà nước (2015), Công văn số 1999/KBNN-KSC ngày 18/8/2015 việc phân cơng nhiệm vụ kiểm sốt chi NSNN 101 33 Kho bạc Nhà nước (2016), Quy trình số 5657/QĐ-KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 34 Kho bạc Nhà nước (2017), Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 Quy trình nghiệp vụ thống đầu mối kiểm soát khoản chiNSNN 35 Kho bạc Nhà nước (2017), Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn thực Chế độ kế toán NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN U Ế 36 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang (2015,2016,2017), Báo cáo toán vốn đầu H tư xây dựng bản, công tác tổ chức cán KBNN Tiền Giang 2015, 2016, 2017 TẾ 37 NXB Chính trị quốc gia Hà Nội (1999), “ Từ điển kinh tế học đại”, N H tr.129 38 Quốc hội 11 (2003), Luật xây dựng số 16/2003/QH 11 ban hành ngày KI 26/11/2003 Ọ C 39 Quốc hội 11 (2005), Luật đấu thầu số 61/2005/QH 11 ban hành ngày H 29/11/2005 ẠI 40 Quốc hội 13 (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc hội nước Đ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam G 41 Quốc hội 13 (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng Ờ N hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ư 42 Quốc hội 13 (2014), Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 TR 43 Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 44 Bùi Quang Sáng (2015), “Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc Gia 45.Thủ tướng (2015), Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 46 Đức Việt (2015), “Kho bạc Nhà nước An Giang: Tích cực giải ngân vốn trái phiếu phủ”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia 102 Ờ Ư TR N G Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 103 TẾ U H Ế Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Số phiếu: Phần giới thiệu Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Nguyễn Thị Kim Nhung- Hiện công tác Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang Tôi theo học lớp Cao học Quản lý kinh tế Trường Đại học Kinh tế Huế Để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu đề tài “Hồn Ế thiện cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách H U Nhà Nước” Phiếu điều tra thiết kế để thu thập thông tin cho việc nghiên TẾ cứu tơi Do đó, tơi cám ơn quý anh chị dành chút thời gian điền vào bảng câu hỏi Thông tin mà quý anh chị cung cấp sử dụng cho N H mục đích nghiên cứu đề tài bảo mật tuyệt đối KI Chân thành cám ơn hợp tác quý Anh, Chị! Ọ C Nguyên tắc điền phiếu I THÔNG TIN CHUNG ẠI Giới tính H Anh chị vui lòng đánh dấu () vào vng ( ) thích hợp  Nữ Đ  Nam N G Độ tuổi Ờ  Dưới 30  30-40  41-50  51-60  Đại học  Cao đẳng Trung cấp Ư Trình độ học vấn TR  Sau đại học Đơn vị công tác  Kho bạc Nhà Nước tỉnh  Kho bạc Nhà nước Thành phố, huyện  Chủ đầu tư, ban quản lý dự án Thời gian công tác  Dưới năm  Từ - 10 năm 11 - 15 năm  Từ 15 năm trở lên 104 Vị trí cơng tác  Lãnh đạo  Trưởng, phó phòng tương đương  Chuyên viên, cán bộ, nhân viên II NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/ Chị cho biết mức độ đánh giá số tiêu chí liên quan đến hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng II 10 III 11 12 13 Không đồng ý Đồng ý Rất đồng ý H TẾ N H 105 Bình thường U Rất khơng đồng ý KI Ọ C TR Ư Ờ H ẠI Đ Mức độ đánh giá Cơ chế sách Các văn bản, quy phạm pháp luật kiểm soát chi rõ ràng, phù hợp với thực tế Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ hiểu Các biểu mẫu chứng từ, báo cáo, thay đổi, đồng dễ thực Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật công khai, minh bạch Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ Quy trình kiểm sốt chi, hợp lý, thống Hình thức kiểm soát”thanh toán trước, kiểm soát sau” toán lần mang lại hiệu Thời gian xử lý hồ sơ qui định Trình tự thực cơng việc chặt chẽ Quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm sốt cơng khai minh bạch Cơ chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý Năng lực, trách nhiệm, đạo đức cán kiểm soát chi (CB KSC) CB KSC có lực, chun mơn nghiệp vụ tốt CB KSC giải thích rõ ràng hướng dẫn tận tình hồ sơ sai sót, chưa phù hợp Kiểm sốt chặt chẽ q trình tốn G I Tiêu chí N S T T Ế từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang 17 Ọ C KI 18 CĐT tính tốn mức tạm ứng hợp lý, hồn ứng qui định, đảm bảo sử dụng vốn mục đích, đối tượng hiệu Ế 16 U IV đảm bảo giải ngân kịp thời, trả kết hạn CB KSC có trách nhiệm cao, tuân thủ qui trình kiểm sốt chi CB KSC có đạo đức tốt, khơng gây khó dễ, phiền hà Năng lực, trách nhiệm chủ đầu tư (CĐT) CĐT có lực, trình độ chun mơn tốt CĐT chấp hành chế độ, sách quản lý chi phí đầu tư, tình hình sử dụng vốn, tốn cơng trình TR Ư Ờ N G Đ ẠI H 19 CĐT phối hợp tốt với kho bạc, hoàn thiện hồ sơ tốn nhanh chóng qui định V Ứng dụng công nghệ thông tin 20 Trang thiết bị, máy vi tính Kho bạc đầy đủ, đại 21 Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử vào quy trình kiểm sốt chi, khai thác báo cáo 22 Hệ thống thông tin quản lý ngân sách (Tabmis) dùng chủ yếu hệ thống Kho bạc phù hợp với thông lệ quốc tế 23 Thư điện tử sử dụng phổ biến giao dịch Kho bạc với CĐT VI Trách nhiệm quan có liên quan 24 Kế hoạch vốn bố trí vốn tập trung, kịp thời, bám sát tiến độ dự án 25 Dự toán Tabmis nhập nhanh chóng xác 106 Bình thường H 15 Tiêu chí Khơng đồng ý TẾ 14 Rất khơng đồng ý N H S T T Đồng ý Rất đồng ý 2.Những đề xuất Anh/ Chị nhằm nâng cao công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà Nước KBNN Tiền Giang thời gian tới: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp Anh/ Chị 107 ... Lý luận kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 1.3.1 Khái quát kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kiểm soát bao... vai trò kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước 14 1.3.3 Nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. .. kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 13 v 1.3.1 Khái quát kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh tiền giang , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh tiền giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn