HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước TỈNH QUẢNG TRỊ min

117 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TẾ H U Ế TRƢƠNG THỊ THU HỒI KI N H HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ Đ ẠI H Ọ C NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ MÃ SỐ: 60 34 04 10 TR Ư Ờ N G CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi c ng xin cam đoan gi p đ cho việc thực luận văn đ cảm n c c thông tin tr ch d n đ rõ nguồn gốc Huế, tháng năm 2019 KI N H TẾ H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C TRƢƠNG THỊ THU HOÀI i LỜI CÁM ƠN Để hồn thành Luận văn mình, với lòng k nh trọng biết n sâu sắc, xin gửi lời tri ân đến c c thầy, c c cô Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, thầy - cô giảng dạy truyền đạt với đầy tâm huyết, cung cấp cho kiến thức bổ ch cần thiết, không lý thuyết mà từ thực tế Đây trở thành kinh nghiệm quý b u gi p vững vàng h n qu trình làm việc phấn đấu Tôi c ng xin gửi lời cảm n đến L nh đạo, c c c n chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học c c phòng ban Trường Đại học Kinh tế đ tạo điều Ế kiện gi p đ tơi hồn thành khố học H U Tôi xin trân trọng cảm n PGS.TS.Trịnh Văn S n, người hướng d n khoa học, TẾ người thầy đ hướng d n tận tình, đồng thời đưa ý kiến quý b u sâu sắc, H gi p tơi hồn thiện Luận văn KI N Tơi c ng xin bày tỏ lòng biết n quý trọng đến Ban l nh đạo, Ọ C c n công t c Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị người thân, bạn bè đ hết lòng gi p đ , tạo điều kiện thuận lợi cho qu trình nghiên cứu ẠI H thực Luận văn Đ Luận văn nghiên cứu vấn đề kh rộng, thời gian không nhiều, kiến thức G thân am hiểu thực tế hạn chế nên tr nh khỏi sai Ờ N sót Tơi mong nhận thêm nhiều ý kiến quý b u c c nhà khoa học, c c nhà TR Ư quản lý độc giả để Luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cám ơn! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2019 Trƣơng Thị Thu Hồi ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: TRƢƠNG THỊ THU HOÀI Quản lý Kinh tế ứng dụng Chuyên ngành: Niên khóa: 2016-2018 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ” Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động đầu tư XDCB ch nh tiền đề định việc tạo c sở hạ tầng - vật chất, kỹ thuật cho x hội, nhân tố t c động làm thay đổi c cấu kinh tế, Ế th c đẩy tăng trưởng ph t triển kinh tế Tỉnh Quảng Trị đ tranh thủ hỗ trợ từ H U nhiều nguồn vốn, bật ngân s ch nhà nước để tập trung cho công t c đầu tư TẾ XDCB Tuy nhiên, việc quản lý triển khai thực c c cơng trình, dự n đầu tư H XDCB từ NSNN năm qua bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém, d n đến KI N thất tho t, l ng ph vốn đầu tư, hiệu đầu tư chưa cao Yêu cầu cấp thiết đặt phải hoàn thiện c chế quản lý nguồn chi ngân s ch Ọ C nhà nước ĐTXDCB Vì vậy, t c giả chọn đề tài: "Hồn thiện Kiểm sốt chi vốn H đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Đ ẠI tỉnh Quảng Trị" làm đề tài cho luận văn thạc sĩ G Phƣơng pháp nghiên cứu N Luận văn sử dụng c c phư ng ph p Thu thập số liệu, thống kê mô tả, phư ng TR xử lý số liệu Ư Ờ pháp tổng hợp- phân t ch, phư ng ph p chuyên gia sử dụng phần mềm thống kê để Kết nghiên cứu Luận văn đ đạt c c kết nghiên cứu sau: Hệ thống hóa c sở lý luận quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Đ nh gi thực trạng quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị Đề xuất giải ph p chủ yếu nhằm hồn thiện cơng t c kiểm so t chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời c m n ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Mục lục iv Danh mục c c bảng viii Danh mục biểu đồ, s đồ ix PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Ế Mục tiêu nghiên cứu H U Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ Phư ng ph p nghiên cứu H Kết cấu luận văn KI N PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ẠI H NHÀ NƢỚC Đ 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ G NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ờ N 1.1.1 C c kh i niệm liên quan TR Ư 1.1.2 Bản chất kinh tế vai trò Ngân s ch nhà nước 1.1.3 Đặc điểm, vai trò c c giai đoạn chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân s ch nhà nước 1.2 KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 11 1.2.1 Tổng quan Kho bạc nhà nước 11 1.2.2 Kiểm so t chi vốn đầu tư xây dựng c từ Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước 13 1.2.3 Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng c từ Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước 18 iv 1.2.4 Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 23 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 26 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 26 1.3.2 Nhóm nhân tố kh ch quan 27 1.4 KINH NGHIỆM VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC Ế NHÀ NƯỚC 28 H U 1.4.1 Kinh nghiệm kiểm so t chi vốn đầu tư XDCB của số Kho bạc nhà nước TẾ nước ta 28 H 1.4.1.1 Kinh nghiệm kiểm so t chi Kho bạc nhà nước Đà Nẵng 28 KI N 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị 29 Ọ C CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO ẠI H BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 31 Đ 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH G QUẢNG TRỊ 31 Ờ N 2.1.1 Hệ thống Kho bạc nhà nước 31 TR Ư 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng trị 32 2.1.3 C cấu tổ chức Kho bạc nhà nước Quảng Trị 33 2.1.4 Tình hình thu chi Ngân s ch nhà nước đại bàn tỉnh Quảng Trị 35 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 36 2.2.1 Thực trạng công quản lý chi vôn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân s ch nhà nước tỉnh Quảng trị 36 2.2.2 Thực trạng công tác kiểm so t chi đầu tư xây dựng c Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng trị 40 v 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRỊ 52 2.3.1 M u điều tra 52 2.3.2 Ý kiến đ nh gi đối tượng điều tra c chế ch nh s ch 53 2.3.3 Ý kiến đ nh gi thủ tục mở tài khoản 55 2.3.4 Ý kiến đ nh gi đối tượng điều tra hồ s thủ tục quy trình kiểm so t chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN 56 Ế 2.3.5 Ý kiến đ nh gi CĐT lực tr ch nhiệm c n kiểm so t chi 59 H U 2.3.6 Ý kiến đ nh gi CBCC KBNN lực tr ch nhiệm CĐT 63 TẾ 2.3.7 Đ nh gi công t c giải ngân vốn 64 H 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI HẠN KI N CHẾ VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐT XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN Ọ C QUA KBNN TỈNH QUẢNG TRỊ 66 2.4.1 Những kết đạt 66 ẠI H 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 69 Đ 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 71 G CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC Ờ N KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ TR Ư NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 75 3.1 CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 75 3.1.1 Chiến lược 75 3.1.2 Định hướng chung 79 3.1.3 Định hướng hoàn thiện công t c kiểm so t chi đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Quảng Trị đến năm 2022 80 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 82 3.2.1 Kiện toàn tổ chức m y, đào tạo c n kiểm so t chi đầu tư 82 vi 3.2.2 Tăng cường công t c tuyên truyền, gi o dục để nâng cao t nh tự gi c tr ch nhiệm chủ đầu tư 83 3.2.3 Tăng cường hoàn thiện mối quan hệ phối hợp Kho bạc nhà nước chủ đầu tư 84 3.2.4 Hồn thiện tăng cường cơng t c kiểm tra, gi m s t lĩnh vực đầu tư xây dựng c từ Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 87 KIẾN NGHỊ 89 Ế 2.1 Kiến nghị Nhà nước 89 H U 2.2 Kiến nghị Kho bạc nhà nước (Trung ng) 90 TẾ 2.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 95 H 2.4 Kiến nghị Sở Tài ch nh tỉnh Quảng Trị 95 KI N DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Ọ C PHỤ LỤC 100 ẠI BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG H QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Đ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN G BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Ờ N BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình thu, chi NSNN tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015 – 2017 35 Bảng 2.2: Tình hình Dự to n chi Ngân s ch nhà nước địa bàn Tỉnh Quảng trị, giai đoạn 2015-2017 36 Bảng 2.3: Tình hình chi Ngân s ch địa phư ng cho đầu tư XDCB tỉnh Quảng Trị , giai đoạn 2015-2017 37 Bảng 2.4: Quyết to n chi đầu tư xây dựng c địa bàn Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 38 Kết đấu thầu c c Dự n có vốn đầu tư từ Ngân s ch nhà nước Ế Bảng 2.5: H U tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 39 Tình hình kiểm so t chi chuẩn bị đầu tư xây dựng c qua Kho bạc TẾ Bảng 2.6: H Nhà nước Quảng Trị, giai đoạn 2015 – 2017 45 Tình hình phân bổ vốn đầu tư XDCB hàng năm qua hệ thống Kho bạc KI N Bảng 2.7: Nhà nước Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017 46 Tình hình kiểm so t vốn đầu tư XDCB hàng năm qua hệ thống Kho bạc Ọ C Bảng 2.8: H Nhà nước Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017 47 Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Đ ẠI Bảng 2.9: N Tình hình từ chối, bổ sung, hồn thiện hồ s to n vốn đầu tư Ờ Bảng 2.10: G tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015 – 2017 48 Ư XDCB từ NSNN KBNN Quảng Trị 50 Bảng tổng hợp thông tin đối tượng điều tra 52 Bảng 2.12: Ý kiến đ nh gi c chế ch nh s ch 54 Bảng 2.13 Ý kiến đ nh gi thủ tục mở tài khoản 55 Bảng 2.14: Ý kiến đ nh gi hồ s thủ tục, quy trình kiểm so t chi vốn đầu tư 57 Bảng 2.15: Ý kiến đ nh gi CĐT lực, tr ch nhiệm c n kiểm so t TR Bảng 2.11: chi 60 Bảng 2.16: Ý kiến đ nh gi CBCC lực, tr ch nhiệm CĐT 63 Bảng 2.17: Ý kiến đ nh gi công t c giải ngân vốn 65 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ S đồ 1.1: C c giai đoạn dự n ĐTXDCB 10 S đồ 2.1 Quy trình luân chuyển kiểm so t chi vốn đầu tư XDCB 68 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 2.1: C cấu tổ chức m y hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị 34 ix ... VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ẠI H NHÀ NƢỚC Đ 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ G NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC... KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 11 1.2.1 Tổng quan Kho bạc nhà nước 11 1.2.2 Kiểm so t chi vốn đầu tư xây dựng c từ Ngân. .. luận quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Đ nh gi thực trạng quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước TỈNH QUẢNG TRỊ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước TỈNH QUẢNG TRỊ min

Từ khóa liên quan