CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại cục dự TRỮ NHÀ nước KHU vực BÌNH TRỊ THIÊN min

106 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:43

,BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế TRẦN XUÂN TÀI Ọ C KI N H TẾ H U CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn kết nghiên cứu tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học Giáo viên hƣớng dẫn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn tốt nghiệp đƣợc cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tác giả TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Huế, tháng 05 năm 2019 i Trần Xuân Tài LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình nghiên cứu tác giả giúp đỡ nhiều mặt Quý thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, nhiều cá nhân tổ chức Trước hết xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Phát – giáo viên trực tiếp hướng dẫn khoa học định hướng góp ý khoa học Thầy suốt trình hồn thiện luận văn Tơi xin cảm ơn lãnh đạo cán nhân viên Cục Dự trữ Nhà nước khu U Ế vực Bình Trị Thiên nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình thu thập số liệu liên H quan đến đề tài nghiên cứu TẾ Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ quý báu thời N H gian, vật chất để tác giả hoàn thành luận văn tiến độ Huế, tháng 05 năm 2019 Tác giả Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! TR Ư Trần Xuân Tài ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: TRẦN XUÂN TÀI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Phát Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài U Ế Phát triển thời đại, Việt Nam bƣớc vào thời kỳ công nghiệp hóa, đại H hóa đất nƣớc với nhiều biến đổi sâu sắc tầm vóc to lớn theo nhịp độ phát triển TẾ ngày cao Trong điều kiện xã hội đó, nhân tố tri thức ngƣời ngày N H chiếm vị trí quan trọng, nguồn nhân lực có tính động, sáng tạo hoạt động trí KI óc ngƣời ngày trở nên có ý nghĩa to lớn Nguồn nhân lực đƣợc coi Ọ C yếu tố quan trọng đóng vai trò định đến thành bại doanh nghiệp Để H đạt đƣợc tiêu kế hoạch nhƣ mục tiêu chiến lƣợc đề ra, ẠI doanh nghiệp cần có kết hợp sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, G Đ khơng thể khơng kể đến nguồn lực ngƣời Thực tế cho thấy, doanh nghiệp N sở hữu nguồn nhân lực chất lƣợng sử dụng tốt nguồn lực doanh Ư Ờ nghiệp thành công Hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh TR nghiệp phụ thuộc lớn vào hiệu lao động cá nhân Nhận thức đƣợc tầm quan trọng hoạt động tạo động lực lao động cho phát triển đơn vị, năm vừa qua, Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên thực có hiệu công tác tạo động lực cho ngƣời lao động thông qua sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến ngƣời lao động họ có đƣợc động lực làm việc tốt Tuy nhiên, việc phát triển chƣa đồng phù hợp với nhu cầu ngày lớn ngƣời lao động thời đại Vì vậy, việc phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động, đánh giá mức độ ảnh hƣởng nhân tố đề giải pháp phù hợp iii vấn đề thiết cần phải đƣợc nghiên cứu, giải Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên Xuất phát từ lý tác giả chọn đề tài: “Các nhân tố c àm việc i a t i Cục D trữ N ớc k u v c Bì Trị T iê ” làm luận văn tốt nghiệp Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc thực gồm phƣơng pháp định tính định lƣợng Phƣơng pháp định tính áp dụng bao gồm thảo luận nhóm tập trung với chuyên gia lãnh đạo Cục vấn trực tiếp ngƣời lao động làm U Ế việc đơn vị Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng đƣợc áp dụng công cụ kiểm định H độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy tuyến tính bội TẾ nhân tố độc lập N H Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn KI Luận văn thừa kế, tiếp thu nhiều tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài, Ọ C sở có bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu đối tƣợng nghiên cứu H Luận văn có số đóng góp nhƣ sau: ẠI (1) Luận văn khẳng định vấn đề nghiên cứu động lực làm việc G Đ ngƣời lao động có ý nghĩa thực tiễn Cục dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Ư Ờ ngƣời lao động N Thiên công tác trị nguồn nhân lực nhằm phát huy mạnh tăng động lực TR (2) Luận văn hệ thống hóa đƣợc vấn đề lý luận & thực tiễn nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động (3) Luận văn phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới tạo động lực làm việc ngƣời lao động Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên (4) Luận văn đƣa nhóm giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho ngƣời lao động Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GTTB Giá trị trung bình HP Hewleft-Packark KMO Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy U Ế Chỉ số đƣợc sử dụng để xem xét thích hợp H phân tích nhân tố NLĐ Ngƣời lao động PGS.TS Phó giáo sƣ.Tiến sĩ QTNL Quản trị nhân lực N H KI Ọ C Statistical Package for the Social (phần mềm thống SPSS kê trogn khoa học xã hội H Thƣơng mại cổ phần Ư Ờ N G Đ ẠI TMCP TR 10 TẾ v MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục từ viết tắt iii Mục lục vi Danh mục bảng x Danh mục hình xi PHẦN I: MỞ ĐẦU U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu N H Quy trình phƣơng pháp nghiên cứu KI Kết cấu luận văn Ọ C PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU H CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỘNG LỰC ẠI LÀM VIỆC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM G Đ VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG N 1.1 Những vấn đề chung động lực làm việc nhân tố ảnh hƣởng đến động Ư Ờ lực làm việc ngƣời lao động TR 1.1.1 Khái niệm động lực làm việc 1.1.2 Phân biệt động động lực lao động 1.1.3 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động .9 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến trình tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 10 1.1.5 Các phƣơng thức tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 14 1.2 Các học thuyết nghiên cứu liên quan đến vấn đề tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 17 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow .17 vi 1.2.2 Thuyết nhu cầu thúc đẩy David McClelland 19 1.2.3 Thuyết hai nhân tố Herzberg .20 1.2.4 Thuyết công J.s.Adams 21 1.2.5 Thuyết kỳ vọng Vroom 23 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 25 1.3.1 Một số nghiên cứu nƣớc 26 1.3.2 Một số nghiên cứu nƣớc 28 1.4 Giả thuyết nghiên cứu, mơ hình nghiên cứu đề xuất thang đo đo lƣờng động lực làm việc ngƣời lao động .29 U Ế 1.4.1 Các giả thuyết động lực làm việc ngƣời lao động nhân tố ảnh H hƣởng .29 TẾ 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 30 N H 1.4.3 Thang đo đo lƣờng biến mơ hình nghiên cứu 31 KI 1.5 Kinh nghiệm tạo động lực cho ngƣời lao động nƣớc .34 Ọ C 1.5.1 Kinh nghiệm tạo động lực cho ngƣời lao động nƣớc 34 H 1.5.2 Kinh nghiệm tạo động lực cho ngƣời lao động ngồi nƣớc 36 ẠI TĨM TẮT CHƢƠNG 38 G Đ CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TẠO ĐỘNG N LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CỤC DỰ TRỮ Ư Ờ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN .39 TR 2.1 Tổng quan Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển đơn vị 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị 39 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên .44 2.2 Kết phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới động lực làm việc công chức Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên .46 2.2.1 Mô tả mẫu khảo sát 46 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 47 vii 2.2.3 Mô tả động lực làm việc nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên 58 2.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 50 2.2.5 Phân tích hồi quy tuyến tính 53 2.3 Hạn chế nguyên nhân .64 TÓM TẮT CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 67 U Ế 3.1 Quan điểm định hƣớng phát triển đội ngũ lao động Cục Dự trữ Nhà nƣớc H khu vực Bình Trị Thiên 67 TẾ 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng động lực làm việc cho ngƣời lao động Cục Dự N H trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên 67 KI 3.2.1 Giải pháp quan hệ công việc 72 Ọ C 3.2.2 Giải pháp đặc điểm công việc .73 H 3.2.3 Giải pháp tăng cƣờng ghi nhận đóng góp cá nhân 73 Đ ẠI 3.2.4 Giải pháp hội thăng tiến 74 G 3.2.5 Giải pháp sách phúc lợi 68 N 3.2.6.Giải pháp điều kiện làm việc .70 Ư Ờ 3.2.7 Giải pháp sách tiền lƣơng 68 TR PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .76 KẾT LUẬN 76 KIẾN NGHỊ 77 2.1 Đối với Tổng cục Dự trữ Nhà nƣớc 77 2.2 Đối với Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 82 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét luận văn Phản biện viii Nhận xét luận văn Phản biện Biên Hội đồng chấm luận văn Bản giải trình chỉnh sửa luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Xác nhận hoàn thiện luận văn ix TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng công chức năm 2016, năm 2017 Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên Bùi Anh Tuấn (2009), “Giáo trình hành vi tổ chức”, nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân Trần Xuân Cầu & Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân H lực", nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Ế Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), "Giáo trình quản trị nhân U Hà Văn Hội (2008), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Bƣu điện Nguyễn Thị Phƣơng Lan (2015), Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho N H TẾ Học viện Hành Quốc gia Nguyễn Thành Long (2006) "Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất Ọ C KI công chức quan hành Nhà nước, Luận án Tiến sĩ Quản lý công, ẠI H lượng đào tạo đại học trường ĐH An Giang Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu G Đ Trƣờng Đại học kinh tế TP.HCM Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) "phân tích liệu với SPSS Ư Ờ N với SPSS, NXB Thống kê, Hà Nội TR – tập 2", nhà xuất Hồng Đức 10 Nguyễn Đình Thọ (2011), "Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh", nhà xuất LĐXH TIẾNG ANH A.H Maslov, A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50 (1943):370-96 Buelens, Marc and Van den Broeck, Herman(2007), “An Analysis of 80 Differences in WorkMotivation between Public and PrivateOrganizations”, Public Administration Review, Vol.67, No.1, pp.65 – 74 Denibutun, S.Revda (2012), “Work Motivation: Theoretical Framework”, Journal on GSTF Business Review, Vol.1, No.4, pp.133-139 Frederick Herzberg (2008), “One More Time: How Do You Motivate Employees?”, Harvard Business Press Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B (1959), The Motivation to Work, Willey, New York Luis R Gomez-Mejia, David B Balkin, Robert L Cardy (2007), Managing U Mead, R (1994), International management: Cross cultual dimensions, H TẾ Hartnolls Limited, Great Britain… Wood, J., Wallace, J., Zefane, R.M> (2001), Organizational behavior: A global N H Ế Human Resources, Prentice Hall College Div Ọ C Yair Re’em (2010), “Motivating PublicSector Employees: An Application H OrientedAnalysis of Possibilities and PracticalTools”, A thesis submitted in Đ ẠI partialfulfillment of requirements for the degree of Executive Master Public Ư Ờ N G Management, Hertie School of Governance, Berlin, Germany TR KI perspective, John Wilet & Són Australia, Ltd, Milton 81 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI PHỤ LỤC 82 TẾ U H Ế PHỤ LỤC A: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Xin chào Anh/ Chị, Hiện tại, thực đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hƣởng đến đ ng lực làm việc ngƣời lao đ ng Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên” Rất mong Anh/ Chị dành chút thời gian cho số ý kiến Xin lƣu ý khơng có câu trả lời sai, tất ý kiến trả lời có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu chúng tơi Chúng mong nhận U Ế đƣợc hỗ trợ Anh/ Chị TẾ H N i dung thảo luận Hỏi chung N H - Anh/Chị Công tác công ty rồi? H * Đặc điểm công việc: Ọ C Nhóm nhân tố thúc đẩy KI - Trình độ học vấn cao Anh/Chị gì? ẠI Khi làm việc Cục Anh/Chị có cảm thấy cơng việc làm phù hợp với G Đ Anh/Chị không? Cụ thể nhƣ nào? N Bây đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) Ư Ờ Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá đặc điểm công việc mà TR Anh (chị) cảm nhận đƣợc làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên có cần thêm bớt khơng? Vì sao? - Cơng việc phù hợp với tính cách, lực - Công việc nêu bật đƣợc mạnh thân - Công việc tạo nhiều động lực phấn đấu - Cơng việc khuyến khích sáng kiến lao động * Cơ h i thăng tiến: Anh/ Chị có đánh giá nhƣ Cơ hội thăng tiến Cục Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên? Anh/ Chị mong muốn nhƣ nào? Vì sao? 83 Bây tơi đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá Cơ hội thăng tiến mà Anh (chị) cảm nhận đƣợc làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên có cần thêm bớt khơng? Vì sao? - Có nhiều hội thăng tiến - Cơ hội thăng tiến cơng với ngƣời - Chính sách đào tạo phát triển nghề nghiệp tốt - Đảm bảo việc đào tạo ngƣời, chuyên môn * Sự ghi nhận đóng góp cá nhân: U Ế Đối với Anh (chị), đóng góp cá nhân đƣợc ghi nhận có quan trọng đối H với Anh (chị) lựa chọn đơn vị cơng tác khơng? Vì sao? Theo Anh (chị) ghi TẾ nhận đóng góp cá nhân đơn vị ảnh hƣởng nhƣ đến động lực làm việc N H Anh (chị)? Vì sao? KI Bây tơi đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) Ọ C Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá ghi nhân đóng góp H cá nhân mà Anh (chị) đánh giá làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình ẠI Trị Thiên có cần thêm bớt khơng? Vì sao? G Đ - Thành tích cá nhân đƣợc ghi nhận N - Đƣợc khen thƣởng công đóng góp hữu ích Ư Ờ - Có ứng dụng vào cơng việc đóng góp hiệu TR * Quan hệ cơng việc Anh/ Chị có đánh giá nhƣ quan hệ công việc Cục Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên? Anh/ Chị mong muốn nhƣ nào? Vì sao? Bây tơi đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá quan hệ công việc mà Anh (chị) cảm nhận đƣợc làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên có cần thêm bớt khơng? Vì sao? - Đồng nghiệp hòa đồng, thoải mái - Đồng nghiệp thƣờng giúp đỡ lẫn 84 - Có đối xử cơng quan hệ công việc - Cấp ghi nhận tơn trọng cấp dƣới Nhóm nhân tố trì * Điều kiện làm việc: Đối với Anh (chị), điều kiện làm việc có quan trọng Anh (chị) yếu tố quan trọng để tạo động lực làm việc công việc không? Vì sao? Bây tơi đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá điều kiện làm việc nhằm tạo động lực làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên U Ế có cần thêm bớt khơng? Vì sao? - Khơng gian làm việc hợp lý, thống mát N H * Mơi trƣờng làm việc TẾ H - Thiết bị làm việc đầy đủ, đại KI Đối với Anh (chị), môi trƣờng làm việc có quan trọng Anh (chị) Ọ C yếu tố quan trọng để tạo động lực làm việc cơng việc khơng? Vì sao? H Theo Anh (chị) môi trƣờng làm việc đơn vị ảnh hƣởng nhƣ đến động ẠI lực làm việc Anh (chị)? Vì sao? G Đ Bây đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) N Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá môi trƣờng làm việc Ư Ờ nhằm tạo động lực làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên TR có cần thêm bớt khơng? Vì sao? - Mơi trƣờng làm việc chuyên nghiệp - Giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh - Khơng khí làm việc vui vẻ * Chính sách tiền lƣơng Đối với Anh (chị), sách tiền lƣơng có quan trọng Anh (chị) yếu tố quan trọng để tạo động lực làm việc cơng việc khơng? Vì sao? Theo Anh (chị) sách tiền lƣơng đơn vị ảnh hƣởng nhƣ đến động lực làm việc Anh (chị)? Vì sao? 85 Bây tơi đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá sách tiền lƣơng nhằm tạo động lực làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên có cần thêm bớt khơng? Vì sao? - Tiền lƣơng đƣợc chi trả xứng đáng cho lực - Hài lòng khoản thƣởng, phụ cấp - Đảm bảo thời hạn trả lƣơng * Chính sách phúc lợi Đối với Anh (chị), sách phúc lợi có quan trọng Anh (chị) U Ế yếu tố quan trọng để tạo động lực làm việc công việc khơng? Vì sao? TẾ H Theo Anh (chị) sách phúc lợi đơn vị ảnh hƣởng nhƣ đến động lực làm việc Anh (chị)? Vì sao? N H Bây tơi đƣa câu sau đây, xin Anh (chị) cho biết (1) KI Anh (chị) có hiểu đƣợc khơng? Vì sao? (2) Nếu đánh giá sách phúc lợi Ọ C nhằm tạo động lực làm việc Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên H có cần thêm bớt khơng? Vì sao? ẠI - Các dịp Lễ, Tết có thƣởng G Đ - Các khoản cơng tác phí đƣợc hỗ trợ đầy đủ Ư Ờ N - Toàn nhân viên đƣợc đóng bảo hiểm TR CẢM ƠN CÁC ANH/CHỊ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN CHO BUỔI THẢO LUẬN 86 Số thứ tự: PHỤ LỤC B BẢNG CÂU HỎI Họ tên người vấn : Giới tính: Tuổi: Kí ửi: Cá b công nhân viên Cục D trữ k u v c Bì Trị T iê ! Hiện Tôi thực đề tài nghiên cứu “Các nhân tố c i a t i Cục D trữ N ớc khu v c Bình Trị Thiên” nhằm mục đích khảo sát nhân tố ảnh hƣởng, đánh giá thực trạng đƣa U Ế giải pháp nâng cao động lực làm việc cho ngƣời lao động Cục Rất mong Quý H ông/bà dành chút thời gian cho số ý kiến Xin lƣu ý khơng có TẾ câu trả lời sai, tất ý kiến trả lời có giá trị, hữu ích N H cho việc nghiên cứu Chúng mong nhận đƣợc hỗ trợ cộng Ọ C I Thông tin chung KI tác chân thành Quý ông/bà ạc sỹ G Đ ại họ ẳng ẠI ấp H Câu 1: Xin vui lòng cho trình độ học vấn Quý Ông/Quý Bà -3 năm - -10 năm TR Ư Ờ N Câu 2: Xin vui lòng cho biết thâm niên cơng tác Q Ơng/Q Bà Quy ƣớc nhƣ sau: Hồn tồn Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 87 II Câu hỏi khảo sát Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến nhân tố tác động tới động lực làm việc ngƣời lao động Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên nhƣ quy ƣớc TT Mức đ đánh giá Nhân tố NHÓM CÁC NHÂN TỐ THÚC ĐẨY Đặc điểm công việc (job) Cơng việc làm phù hợp với tính cách, lực mạnh nhân viên Nhân viên đƣợc giao quyền hạn phù hợp với trách nhiệm cơng việc Cơng việc tạo cho nhân viên có nhiều động lực phấn đấu Nhân viên đƣợc khuyến khích đƣa sáng kiến liên quan đến TẾ H U Ế N H công việc KI Cơ h i thăng tiến (promotion) Có nhiều hội thăng tiến với công việc làm cho nhân viên Các sách đào tạo phát triển nghề nghiệp đơn vị H Ọ C Đ ẠI tốt Cơ hội thăng tiến công cho ngƣời Công tác đào tạo đơn vị ngƣời, chuyên môn Ờ N G Ư Sự ghi nhận đóng góp cá nhân (recognize) Những thành tích cá nhân nhân viên đƣợc ghi nhận 10 Những đóng góp hữu ích đƣợc khen thƣởng 11 Những đóng góp có hiệu đƣợc ứng dụng công việc TR Quan hệ công việc (relation) 12 Mọi ngƣời đƣợc đối xử công 13 Đồng nghiệp thoải mái, dễ chịu hòa đồng với 14 Các đồng nghiệp thƣờng giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ 88 15 Nhân viên đơn vị đƣợc cấp tôn trọng tin cậy cơng việc NHĨM CÁC NHÂN TỐ DUY TRÌ Điều kiện làm việc (condition) 16 Đơn vị trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ cho CB CNV làm việc 17 Không gian làm việc tốt, sẽ, vệ sinh thoáng mát 18 Trang thiết bị đại Môi trƣờng làm việc (Enviroment) Môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp 20 Giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh, rõ ràng 21 Khơng khí làm việc thoải mái, vui vẻ H U Ế 19 TẾ Chính sách tiền lƣơng (Salary) Tiền lƣơng đƣợc trả xứng đáng với lực làm việc ngƣời 23 Nhân viên hài lòng khoản phụ cấp, thu nhập tăng thêm N H 22 Tiền lƣơng đƣợc trả thời hạn ẠI H Chính sách phúc lợi (benefit) Ọ C 24 KI đơn vị Nhân viên nhận đƣợc tiền thƣởng dịp lễ, tết 26 Nhân viên đƣợc hỗ trợ toàn cơng tác phí q trình làm việc G Đ 25 Ư Nhân viên đƣợc đóng bảo hiểm đầy đủ TR 27 Ờ N nhƣ tiền lại, liên lạc, ăn uống, nghỉ ngơi Đ ng lực làm việc (Motivation) 28 Nhân viên đơn vị ln cố gắng hồn thành tốt công việc đƣợc giao 29 Mọi ngƣời cảm thấy có động lực để gắn bó với cơng việc lâu dài 30 Nhân viên ln nỗ lực hồn thành mục tiêu phận đơn vị Xi c â t c m kí c úc a 89 /c ị sức k ỏe, t c ! Nhóm nhân tố thúc đẩy Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared nent Loadings Total % of Cumulative % Total % of Variance Cumulative Varian Total % % of Cumulative Variance % 4.823 32.152 32.152 4.823 32.152 32.152 3.438 22.922 22.922 3.594 23.958 56.110 3.594 23.958 56.110 3.233 21.556 44.478 2.584 17.226 73.336 2.584 17.226 73.336 3.173 21.156 65.634 1.547 10.312 83.648 1.547 10.312 83.648 2.702 18.014 83.648 526 3.506 87.154 450 2.998 90.152 359 2.392 92.544 235 1.570 94.114 213 1.417 95.531 10 175 1.169 96.701 11 154 1.027 97.728 12 133 884 13 091 605 14 079 525 15 039 Ờ U H TẾ N H KI Ọ C H N G Đ 98.612 99.217 99.742 100.000 Ư 258 Ế ẠI ce TR Extraction Method: Principal Component Analysis 90 Rotated Component Matrix a Component PRO3 PRO1 PRO2 PRO4 927 924 859 850 REL3 REL4 REL1 REL2 JOB2 JOB3 JOB1 JOB4 REC3 921 911 903 816 Ế 921 907 857 825 U 934 H 926 862 TẾ REC1 REC2 Extraction Method: Principal Component Analysis N H Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KI Total Variance Explained H 3.934 87.817 370 3.080 90.898 269 2.241 93.139 238 1.981 95.120 185 1.545 96.664 10 156 1.297 97.961 11 143 1.191 99.152 12 102 848 100.000 Ư Total % of Variance ẠI 472 26.618 49.615 68.436 83.883 Đ 26.618 22.997 18.822 15.447 G 3.194 2.760 2.259 1.854 Cumulative % TR % of Variance N Total Extraction Sums of Squared Loadings Ọ C Initial Eigenvalues Ờ Component 3.194 2.760 2.259 1.854 26.618 22.997 18.822 15.447 Extraction Method: Principal Component Analysis - Nhân tố khám phá biến phụ thuộc 91 Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 26.618 49.615 68.436 83.883 2.650 2.644 2.426 2.346 % of Variance 22.083 22.032 20.217 19.551 Cumulative % 22.083 44.115 64.333 83.883 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.499 83.294 83.294 271 9.049 92.343 230 7.657 100.000 Total % of Variance 2.499 83.294 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Ế Component MOT2 909 MOT3 908 H 921 TẾ MOT1 U N H Extraction Method: KI Principal Component Analysis Ọ C a components ẠI H extracted R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 220 Ờ a N G Model Đ Model Summaryb 048 022 Durbin-Watson 52684 1.843 Ư a Predictors: (Constant), REL, JOB, PRO, REC TR b Dependent Variable: MOT ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 2.047 512 Residual 40.246 145 278 Total 42.293 149 a Dependent Variable: MOT b Predictors: (Constant), REL, JOB, PRO, REC Coefficientsa 92 F 1.844 Sig .000b Cumulative % 83.294 Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Coefficients B (Constant) Std Error Beta 3.262 401 8.132 000 JOB 169 077 185 2.182 031 PRO -.003 077 -.004 -.042 967 REC -.142 075 -.176 -1.885 061 REL 050 068 062 741 460 a Dependent Variable: MOT Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Method Ế Model REL, JOB, PRO, Enter RECb TẾ H U Removed N H a Dependent Variable: MOT b All requested variables entered Sum of Squares 2.047 H Regression 40.246 ẠI Residual df Ọ C Model 42.293 a Dependent Variable: MOT Mean Square F 512 145 278 Sig .124b 1.844 149 G Đ Total KI ANOVAa N b Predictors: (Constant), REL, JOB, PRO, REC Ư Ờ Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients TR Model B (Constant) Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 3.262 401 8.132 000 JOB 169 077 185 2.182 031 911 1.098 PRO -.003 077 -.004 -.042 967 783 1.278 REC -.142 075 -.176 -1.885 061 752 1.329 REL 050 068 949 1.054 062 a Dependent Variable: MOT Variables Entered/Removeda 93 741 460 Model Variables Entered Variables Method Removed BEN, ENV, Enter CON, SALb a Dependent Variable: MOT b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 899 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 809 804 Durbin-Watson 23602 1.785 Ế a Predictors: (Constant), BEN, ENV, CON, SAL H U b Dependent Variable: MOT Residual Total Mean Square 34.216 8.077 145 42.293 149 F Sig .000b 153.554 056 H a Dependent Variable: MOT 8.554 KI Regression df N H Sum of Squares Ọ C Model TẾ ANOVAa 907 TR (Constant) Ư B N Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Ờ Model CON Coefficientsa G Đ ẠI b Predictors: (Constant), BEN, ENV, CON, SAL Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance 196 VIF 4.630 000 024 029 030 830 408 991 1.009 ENV -.027 031 -.033 -.886 377 957 1.045 SAL 021 034 024 630 530 931 1.074 BEN 747 031 890 23.985 000 957 1.045 a Dependent Variable: MOT 94 ... TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TẠO ĐỘNG N LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CỤC DỰ TRỮ Ư Ờ NHÀ NƢỚC KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN .39 TR 2.1 Tổng quan Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên. .. TIỄN VỀ ĐỘNG LỰC ẠI LÀM VIỆC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM G Đ VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG N 1.1 Những vấn đề chung động lực làm việc nhân tố ảnh hƣởng đến động Ư Ờ lực làm việc. .. thực tiễn nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động (3) Luận văn phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới tạo động lực làm việc ngƣời lao động Cục Dự trữ Nhà nƣớc khu vực Bình Trị Thiên (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại cục dự TRỮ NHÀ nước KHU vực BÌNH TRỊ THIÊN min , CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG lực làm VIỆC của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại cục dự TRỮ NHÀ nước KHU vực BÌNH TRỊ THIÊN min

Từ khóa liên quan