Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại kho bạc nhà nước mỹ tho, tỉnh tiền giang

107 255 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế NGUYỄN NGỌC MINH THY N H HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI Ọ C KI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI Ờ N G Đ ẠI H KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế NGUYỄN NGỌC MINH THY TẾ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI H THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI Ọ C KI N KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ờ N G Đ ẠI MÃ SỐ: 8310110 TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG VĂN LIÊM HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bảng luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rỏ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi Mỹ Tho, ngày 02 tháng 06 năm 2018 H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Nguyễn Ngọc Minh Thy i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học - TS Hồng Văn Liêm Trong suốt q trình nghiên cứu, Thầy tận tình truyền đạt kiến thức quý báu đưa lời khun, góp ý, phê bình sâu sắc giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho tơi kiến cứu trình bày luận văn yêu cầu trường H U Ế thức quý báu suốt q trình học tập, từ giúp tơi có phương pháp nghiên TẾ Tơi xin gởi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho tạo H điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn N Cuối trân trọng cảm ơn quan tâm, giúp đỡ, động viên người Ọ C trình học tập nghiên cứu KI thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln đồng hành ủng hộ suốt H Mặc dù nỗ lực để thực đề tài cách tốt khơng tránh ẠI khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp Thầy Mỹ Tho, ngày 02 tháng 06 năm 2018 Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ Cô Hội đồng bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện tốt Nguyễn Ngọc Minh Thy ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN NGỌC MINH THY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG VĂN LIÊM Tên đề tài: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG H U Ế Mục đích đối tượng nghiên cứu: 1.1 Mục đích: TẾ Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên H NSNN Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện N cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho Ọ C 1.2 Đối tượng nghiên cứu: KI thời gian tới H Đối tượng nghiên cứu luận văn thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ẠI thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho Đ Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: G Phương pháp nghiên cứu dựa sở sử dụng nhiều phương pháp như: khảo Ờ N cứu tài liệu, thu thập liệu, thống kê, tổng hợp, phân tích kinh tế, so sánh, đánh giá… TR Ư Các kết nghiên cứu kết luận Qua việc tìm hiểu sở lý luận thực tiễn phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Mỹ Tho từ đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân đưa kiến nghị giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Mỹ Tho iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa CNTT Công nghệ thông tin HCNN Hành chánh Nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KSC Kiểm soát chi KT-XH Kinh tế xã hội NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước ODA Hỗ trợ phát triển thức SNKT Sự nghiệp kinh tế TABMIS Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc THHC Tổng hợp - Hành chánh UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng H U TẾ H N KI Ọ C H ẠI Đ G N Ờ TR Ư iv Ế Ký hiệu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ix H U Ế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ x PHẦN I MỞ ĐẦU TẾ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu H Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài N Đối tượng, phạm vi nghiên cứu KI Phương pháp nghiên cứu Ọ C Kết cấu Luận văn H PHẦN II NỘI DUNG ẠI Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN Đ SÁCH NHÀ NƯỚC Ở CƠ QUAN KHO BẠC NHÀ NƯỚC G 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC N 1.1.1 Khái niệm Ngân sách Nhà nước TR Ư Ờ 1.2 TỔNG QUAN VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên NSNN 1.2.2 Nội dung, phương thức chi thường xuyên NSNN 1.3 KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 10 1.3.1 Khái quát Kho bạc Nhà nước Việt Nam 10 1.3.2 Kho bạc Nhà nước với cơng tác kiểm sốt tốn khoản chi thường xuyên NSNN 14 v 1.3.3 Nội dung, quy trình kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước 20 1.3.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước 27 1.4 CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 30 1.4.1 Nhóm nhân tố bên 30 1.4.2 Nhóm nhân tố bên ngồi 32 H U Ế 1.5 KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN Ở MỘT SỐ HUYỆN TRONG TỈNH 34 TẾ 1.5.1 Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên Kho bạc Nhà nước huyện Cái Bè, H tỉnh Tiền Giang 34 N 1.5.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi thường xuyên Kho bạc Nhà nước huyện Tân KI Phước tỉnh Tiền Giang 35 Ọ C 1.5.3 Kinh nghiệm rút cho Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 35 H Chương THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ẠI NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO , TỈNH TIỀN GIANG GIAI Đ ĐOẠN 2015-2017 36 G 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 36 Ờ N 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: 36 TR Ư 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức KBNN Mỹ Tho 39 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO 42 2.2.1 Tình hình cấp phát tốn khoản chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc nhà nước Mỹ Tho 42 2.2.2 Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Mỹ Tho 46 vi 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI KBNN MỸ THO 60 2.3.1 Bảng tổng hợp thông tin mẫu điều tra 60 2.3.2 Kết đánh giá đối tượng khảo sát công tác kiểm soát chi thường xuyên KBNN Mỹ Tho 61 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO 64 2.4.1 Những kết đạt 64 H U Ế 2.4.2 Hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho 65 TẾ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN H Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho 68 N Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN KI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO713.1 MỤC Ọ C TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NSNN QUA KBNN 52 H 3.1.1 Mục tiêu kiểm soát chi ngân sách nhà nước quan Kho bạc Nhà nước 71 ẠI 3.1.2 Định hướng hồn thiện kiểm sốt chi ngân sách nhà nước quan Kho bạc Đ Nhà nước đến năm 2020 72 G 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN Ờ N SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO 74 TR Ư 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi ngân sách nhà nước 74 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác nhân ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao lực kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho 77 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội tra Kho bạc Nhà nước 83 3.2.4 Phối hợp với quan nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN 84 vii PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 3.1.KẾT LUẬN 86 3.2 KIẾN NGHỊ 87 3.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài 87 3.2.2 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước Trung ương 88 3.2.3 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TẾ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H U Ế PHỤ LỤC 96 BẢN GIẢI TRÌNH TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN N H NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 viii 3.2.2.2 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao lực kiểm soát chi Xâydựng kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước, lấy hệ thống thơng tin quản lý ngân sách kho bạc làm xương sống nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách quản lý tài - ngân sách; mở rộng ứng dụng tin học đại vào hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước theo hướng tập trung tích hợp với hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc Cụ thể: Triển khai đầy đủ toàn diện hệ thống phục vụ hoạt động nghiệp vụ quản H U Ế trị nội Kho bạc Nhà nước: Tập trung xây dựng triển khai đầy đủ tồn diện tốn phục vụ chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước: quản lý quỹ ngân TẾ sách nhà nước, quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước, kế toán, toán, huy H động vốn cho NSNN cho đầu tư phát triển, sở hình thành kho liệu N phục vụ thống kê, phân tích nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước KI Ứng dụng công nghệ thông tin cho tất mảng hoạt động quản trị nội Ọ C Kho bạc Nhà nước, toàn hoạt động liên quan đến quản lý điều hành nội H Kho bạc Nhà nước thực môi trường mạng, sở hình thành ẠI kho liệu phục vụ thống kê, phân tích nội Kho bạc Nhà nước Đ Tăng cường kết nối, tích hợp trao đổi thơng tin: Liên kết, tích hợp, trao đổi G thông tin ứng dụng công nghệ thông tin nội Kho bạc Nhà nước, Ờ N Kho bạc Nhà nước với đơn vị có liên quan thực thơng qua TR Ư trục tích hợp ứng dụng hệ thống Kho bạc Nhà nước Trục tích hợp ứng dụng đảm bảo cho trình liên kết quy trình có liên quan chặt chẽ với nhau, hình thành chuỗi quy trình nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin cách đầy đủ, hiệu quả, hướng đến mục tiêu đồng bộ, chia sẻ, tái sử dụng thông tin ứng dụng mảng nghiệp vụ khác nội hệ thống Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước với đơn vị có liên quan Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tập trung: Hệ thống công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước xây dựng, chuyển đổi theo mô hình 81 tập trung, tạo sở để thực giao dịch cách trực tuyến, tổng hợp số liệu nhanh chóng phục vụ cho cơng tác quản lý điều hành Tập trung hóa tảng để triển khai việc liên kết, tích hợp trao đổi thông tin ứng dụng công nghệ thông tin, điều chỉnh hình thành nên quy trình nghiệp vụ hoàn toàn dựa tảng ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại Tối ưu hóa hạ tầng cơng nghệ: Tối ưu hóa hạ tầng cơng nghệ theo xu hướng ảo hóa điện tốn đám mây cho phép triển khai nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tảng phần cứng Cơng nghệ ảo hóa điện tốn đám H U Ế mây cho phép tối ưu hóa việc sử dụng lực phần cứng hệ thống ứng dụng cơng nghệ thơng tin, nâng cao tính linh hoạt hạ tầng công nghệ thông tin, TẾ phản ứng nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi H hoạt động nghiệp vụ, nhu cầu phát triển mở rộng hệ thống công nghệ thông tin N 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội tra Kho bạc KI Nhà nước Ọ C Kho bạc Nhà nước quan Nhà nước giao nhiệm vụ kiểm soát chi H thường xuyên NSNN Hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát ngành Kho ẠI bạc Nhà nước góp phần quan trọng vào việc củng cố kỷ cương kỷ luật Đ đơn vị Kho bạc Nhà nước, đảm bảo đắn, minh bạch hoạt động G nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Vì vậy, cần có biện pháp để nâng cao chất lượng Ờ N tra, kiểm tra kiểm soát để quản lý rủi ro có hiệu hệ thống Kho TR Ư bạc Nhà nước sau: - Kho bạc Nhà nước cần tăng cường đẩy mạnh công tác tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm soát nội cách tăng số lượng đợt kiểm tra, mở rộng phạm vi, đối tượng thời gian kiểm tra Đồng thời cần nghiêm túc xử lý nghiên túc tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm phát qua tra, kiểm tra, kiểm soát - Xây dựng từ điển rủi ro chuyên ngành sở dự báo; kiện tồn mơ hình quản lý rủi ro cụ thể hóa hoạt động tra - kiểm tra; xác lập công cụ quản lý rủi ro phù hợp với thực tiễn Kho bạc Nhà nước; tổ chức quản lý hành động 82 khắc phục, phòng ngừa Quản lý rủi ro yêu cầu tất yếu phần hữu hoạt động quản lý đại Hoạt động Kho bạc Nhà nước lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, tiềm ẫn rủi ro trọng yếu Quản lý rỏ ro phải trở thành ý thức hữu cơng đoạn, quy trình tác nghiệp cơng chức - Phát huy tính hữu hiệu công tác tra chuyên ngành nhiệm vụ triển khai tổ chức thực công tác tra chuyên ngành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách hệ thống Kho bạc Nhà nước từ năm 2016 Kho bạc Nhà nước người trực tiếp toán khoản chi H U Ế thường xuyên NSNN cho đơn vị sử dụng ngân sách, nên thực kiểm tra trọng tâm, xác chuyên môn Hơn nữa, thông qua TẾ công tác tra chuyên ngành lĩnh vực Kho bạc Nhà nước nhằm tra, kiểm H tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, siết chặt kỷ luật tài đơn vị sử dụng N ngân sách với nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chi NSNN KI Kho bạc Nhà nước Phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kiến nghị xử lý hành vi vi Ọ C phạm pháp luật cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách Bên cạnh đó, thơng qua H cơng tác kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn pháp ẠI luật, quy phạm pháp luật nhằm khắc phục lỗ hổng pháp luật, tránh bị lợi Đ dụng tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước đơn vị G sử dụng ngân sách hoạt động giao dịch, giám sát, quản lý điều hành Ờ N quỹ NSNN giao cho Kho bạc Nhà nước kiểm soát, quản lý TR Ư 3.2.4 Phối hợp với quan nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN Với chức quan quản lý quỹ NSNN địa bàn, Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho cần tiếp tục tham mưu tốt cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố Mỹ Tho tình hình thực dự toán chi NSNN đơn vị dự tốn cấp thành phố, cấp Xã Trên sở Uỷ ban Nhân dân Thành phố Mỹ Tho có giải pháp điều hành chi ngân sách kịp thời, thúc đẩy đơn vị địa bàn chấp hành chi NSNN quy định 83 Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho phối hợp với Phòng Tài Kế hoạch Thành phố Mỹ Tho quan chủ quản đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp thời chế độ, định mức, sách ban hành cho đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho việc toán Kho bạc Nhà nước với đơn vị sử dụng ngân sách thuận tiện nhanh chóng, theo chế độ qui định H U Ế KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác TẾ kiểm sốt chi thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho Việc hoàn H thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun thuộc nguồn vốn NSNN KBNN đòi N hỏi phải thực đồng giải pháp kiến nghị sách chế độ, quy KI trình nghiệp vụ, cơng nghệ thông tin, tổ chức máy, công tác tra, kiểm tra, Ọ C giám sát cấp ngành để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm H sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Mỹ Tho hạn chế lãng phí, hoạt TR Ư Ờ N G Đ ẠI động KSC thường xuyên NSNN 84 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Trong năm qua công tác quản lý, kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước mang lại hiệu tích cực công tác quản lý sử dụng NSNN, đánh giá có chuyển biến tích cực cải cách quản lý tài chính, ngân sách, song chưa thể khẳng định đổi kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước cải cách có tính hệ thống hiệu Ế Có thể nói cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN nội dung H U quan trọng quản lý chi tiêu ngân sách Nhà nước Thực tốt cơng tác TẾ có ý nghĩa to lớn việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, góp phần lành mạnh hố tài quốc gia, tạo điều kiện tập trung nguồn N H lực tài để phát triển kinh tế - xã hội đất nước KI Cùng với tiến trình đổi chế kinh tế Đảng Nhà nước, ngành Kho Ọ C bạc nói chung Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho nói riêng với chức chủ yếu quản lý nhà nước quỹ NSNN, có cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên H NSNN, khẳng định cách vững vị trí, vai trò, nhiệm vụ quan trọng ẠI hệ thống quản lý tài nước nhà Tuy nhiên, G Đ vấn đề tồn cần khắc phục để hồn thiện cơng tác N Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà Ờ nước Mỹ Tho vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh TR Ư vực khác Các giải pháp cần phải có tính hệ thống, xuyên suốt phù hợp với chế, sách, từ Luật đến văn hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Vì hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho giúp cho trình sử dụng ngân sách đạt hiệu cao Kiểm soát chặt chẽ khoản chi thường xuyên NSNN góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn NSNN, góp phần chống lãng phí hạn chế tượng tiêu cực nảy sinh làm thất NSNN Đó mục tiêu mà nội dung Luận văn đề cập tới 85 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị với Bộ Tài Trong giai đoạn nay, với phát triển mang tính thời đại xã hội phát triển, chế quản lý kiểm soát lại bộc lộ yếu Đây nói mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước ngành cấp Thực tốt công tác kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà nước có ý nghĩa quan trọng việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, ổn định lành mạnh hóa Tài Quốc gia, chống H U Ế tượng tiêu cực, góp phần ổn định tiền tệ, chống lạm phát Do đó, việc hồn thiện nâng cao chất lượng kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước phải đạt TẾ mục tiêu sau: H - Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển kinh tế, nâng N cao đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường cơng tác đối KI ngoại; đồng thời đảm bảo tính bao quát phạm vi, đối tượng mức độ kiểm soát Ọ C theo tinh thần Luật Ngân sách Nhà nước H - Đảm bảo sử dụng hiệu tiết kiệm nguồn lực đất nước; cấp đủ, ẠI kiểm soát chặt chẽ Ngân sách Nhà nước để góp phần loại bỏ tiêu cực, chống tham ô, Đ tham nhũng, chống phiền hà, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn Nhà nước G - Gắn liền quyền lợi trách nhiệm quan, cấp ngân sách Ờ N việc quản lý kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước TR Ư - Quy trình thực kiểm sốt phải khoa học, minh bạch, cơng khai tạo thuận lợi cho đơn vị thụ hưởng ngân sách - Để đạt mục tiêu trên, cơng tác kiểm sốt chi Ngân sách Nhà nước thời gian tới cần hoàn thiện theo định hướng sau: + Hoàn thiện phương thức cấp Ngân sách Nhà nước theo dự toán từ Kho bạc Nhà nước xuống đơn vị thụ hưởng + Hồn thiện quy trình tốn Ngân sách Nhà nước + Luật hóa hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động Kho bạc Nhà nước 86 + Cần phải qui định rỏ trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư việc xác định số vốn ngân sách, vốn đầu tư bố trí cho khoản chi, hợp đồng năm kế hoạch đảm bảo khoản đề nghị cam kết chi không vượt kế hoạch vốn năm giao, đề nghị cam kết chi phải đảm bảo đầy đủ tiêu thông tin phải gởi trước thời hạn theo qui định… 3.2.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước Để thực có hiệu chế kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho ngồi điều kiện chủ quan, khách quan, H U Ế bên bên ngồi điều kiện người, công nghệ thông tin, pháp luật máy tổ chức có ý nghĩa trực tiếp hoạt động Kho bạc TẾ Nhà nước Mỹ Tho H Qua nghiên cứu Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, đưa số kiến nghị N nhằm hồn thiện chế kiểm sốt chi thường xun Ngân sách Nhà nước Kho KI bạc Nhà nước Mỹ Tho sau: Ọ C - Nhà nước, Bộ, ban, ngành địa phương cần tiếp tục hoàn thành hệ H thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phù hợp, thống làm lập, duyệt ẠI dự toán, kiểm soát toán toán chi Ngân sách Nhà nước Đồng thời Đ luật pháp, tổ chức máy phải hoàn thiện cải tiến để tạo nên hành lang G pháp lý phân định nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị liên quan cần cấp Ờ N phát, toán sử dụng Ngân sách Nhà nước tất khâu từ lập, chấp hành TR Ư đến tốn ngân sách - Phát triển đội ngũ cơng chức Kho bạc Nhà nước đại, có trình độ, lực cơng tác có phẩm chất trị vững vàng; có đủ trí lực thể lực để tiếp thu, vận hành làm chủ công nghệ thông tin tiên tiến hoạt động Kho bạc Nhà nước Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán kế toán, cần thường xuyên tổ chức học tập chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức buổi sơ kết, tổng kết, tập huấn, tổ chức giao ban nghiệp vụ, thi tay nghề, đánh giá kết công tác thực hàng tháng, hàng quý, tháng, năm; phổ biến văn nghiệp vụ Trung ương ban hành, đồng thời trao đổi thống biện pháp 87 thực Cần thường xuyên hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo cách có hệ thống cho cán làm công tác quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước nghiệp vụ để có khả kiểm tra, kiểm sốt tình hình sử dụng kinh phí đơn vị kịp thời, chế độ, định mức, tiêu chuẩn - Hiện tại, việc đáp ứng đề án Tabmis Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho gặp phải khó khăn định, đề án đòi hỏi người cán cần phải có trình độ nghiệp vụ chun mơn vững Do cán Kho bạc khơng tự ý thức rèn luyện thân nâng cao trình độ mà thường xun tham gia vào khóa H U Ế đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Tabmis, từ đảm bảo cho việc sử dụng đề án Tabmis đạt hiệu TẾ - Tăng cường sở vật chất, điều kiện kỹ thuật phục vụ cho việc tính tốn, H tốn, lưu giữ số liệu, lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát, mở rộng nối mạng N truyền tin đáp ứng nhu cầu quản lý Ngân sách Nhà nước giai đoạn KI Cần thiết lập hạ tầng kỹ thuật đại gồm trang thiết bị truyền thông tin Ọ C thống nhất, xây dựng đưa vào khai thác sử dụng sở liệu tài quốc gia H - Đối với thân cán công chức ngành Kho bạc Nhà nước, phải ẠI tận tâm với công việc, không ngừng học hỏi, trao đổi để nâng cao nhận thức, nâng Đ cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Luôn cố gắng làm hết khả trách nhiệm G mình, hạn chế tối đa sai sót xảy ra, rèn luyện tính tuân thủ quy Ờ N trình, quy tắc nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp ngành kho bạc TR Ư - Về phía Kho bạc Nhà nước cần phải có sách sử dụng nhân lực đãi ngộ nhân tài cách hợp lý - Kho bạc Nhà nước nên thống quy trình kiểm sốt chi NSNN, theo hướng quy định thủ tục cam kết chi nằm quy trình kiểm sốt chi NSNN ( bao gồm kiểm soát chi thường xuyên chi đầu tư xây dựng chung quy trình Như vậy, quy trình đồng hơn, phù hợp với mơ hình thống đầu mối kiểm sốt chi nhằm tạo thuận lợi trình tham chiếu tác nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian kiểm sốt chi hồ sơ, chứng từ toán 88 3.2.3 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, định mức chi NSNN phân cấp cách nhanh chóng khơng trái với quy định quan chức cấp Tổ chức triển khai đầy đủ kịp thời văn quy định chế độ chi tiêu NSNN đến tất đơn vị sử dụng NSNN Chỉ đạo đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh thực nghiêm chỉnh chế độ quy định chi tiêu NSNN, chế độ tốn khơng dùng tiền mặt việc chi trả lương qua tài khoản thẻ ATM Có biện pháp tác động đến ngân H U Ế hàng thương mại địa bàn để ngân hàng mở rộng điểm chi trả qua máy ATM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng hình thành TẾ thối quen không giữ tiền mặt H Về phân bổ dự tốn NSNN: Để đơn vị sử dụng ngân sách có đủ dự toán để thực N cam kết chi, UBND cấp cần thay đổi chế thực giải pháp tình KI điều kiện thu NSNN không kịp tiến độ chi NSNN Thay phân bổ dự Ọ C tốn nhiều lần năm theo tiến độ thu, thực phân bổ lần vào đầu năm H theo Luật Ngân sách Hàng tháng, vào tình hình tồn quỹ địa phương, ẠI UBND cấp thông báo hạn mức chi đơn vị sử dụng ngân sách cho Kho bạc Đ Nhà nước để Kho bạc Nhà nước giải ngân theo hạn mức chi thông báo G UBND Huyện có trách nhiệm điều hành, quản lý ngân sách cấp Huyện cấp Ờ N xã thông qua việc đạo, phối hợp quan Tài – Thuế - Kho bạc TR Ư Nhà nước Nâng cao vai trò giám sát HĐND huyện Ban Kinh tế - Xã hội lĩnh vực kinh tế huyện Xã bốn cấp Ngân sách Nhà nước, để quản lý sử dụng NSNN có hiệu cần phải nâng cao trình độ hiểu biết kỹ điều hành NSNN đội ngũ cán lãnh đạo cấp (Đảng ủy- HĐND-UBND) cán kế toán ngân sách xã Từ nguyên nhân tồn cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho tham khảo chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi 89 thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Trong giải pháp đề xuất, có giải pháp thực Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, có giải pháp phải kiến nghị quan quản lý cấp thực Ngoài ra, để thực số giải pháp cần phải có điều kiện định mặt pháp lý cho chủ trương thực hiện, yếu tố hỗ trợ xét đến nhằm đảm bảo tính khả thi cho giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua Kho TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế bạc Nhà nước Mỹ Tho 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Thơng tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 việc Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài Bộ Tài (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, Nhà xuất Tài H U Ế Bộ Tài (2010), Cuốn sách “Nghiệp vụ quản lý Kho bạc Nhà nước”, Nhà xuất Tài TẾ Bộ Tài (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN; Văn hợp KI khoản chi NSNN qua KBNN N H 08/VBHN-BTC ngày 30/05/2016 hợp quy định chế độ kiểm soát, toán Ọ C Bộ Tài (2016), Thơng tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 Sửa H đổi, bổ sung số Điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 ẠI Bộ Tài Đ Bộ Tài (2016), Thơng tư 58/2016/TT - BTC ngày 29/03/2016 Quy định G chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm trì hoạt động thường N xuyên quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị TR Ư Ờ nghiệp công lập, tổ chức trị, tổ chức trị -xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Bộ Tài (2017), Thơng tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Bộ Tài quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Chính phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý chi hành quan Nhà nước Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập 91 10 Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật ngân sách nhà nước 11 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009, ban hành “Quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” 12 Kho bạc Nhà nước (2013), Quyết định số 161/QĐ-KBNN ngày 19/02/2013 Tổng Giám đốc KBNN “Một số quy trình nghiệp vụ kế toán Nhà nước điều kiện áp dụng Tabmis” H U Ế 13 Kho bạc Nhà nước (2015-2017), Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số năm 2015-2017 TẾ 14 Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho (2015-2017), Báo cáo chi NSNN năm 2015- H 2017 N 15 Kho bạc nhà nước -Trường nghiệp vụ Kho bạc (2016), Giáo trình bồi dưỡng KI nghiệp vụ KBNN, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Ọ C 16 Quốc hội (2002), Luật ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002 H 17 Quốc hội (2015), Luật ngân sách Nhà nước, ngày 25/06/2015 ẠI 18 PGS.TS.Lâm Chí Dũng -TS Phan Quảng Thống (2017), Xây dựng hệ tiêu chí Đ đánh giá hiệu quản lý Quỹ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước, Tạp chí TR Ư Ờ N G tài 92 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO Nhằm mục đích cải tiến công việc quan KBNN Mỹ Tho ngày hoàn thiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đề nghị anh/chị cho biết ý kiến cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Mỹ Tho cách đánh dấu x vào ô □ tô đậm cho đáp án câu hỏi Ế bảng câu hỏi bên gởi phản hồi qua hộp thư điện tử email theo địa H U thynnm@vst.gov.vn: I Về công chức □ Lịch sự, dễ hiểu chức KSC KBNN Mỹ Tho □ Chưa tận tình, khó hiểu H TẾ Thái độ làm việc phục vụ công KI N □ Chưa tốt, gây khó khăn, phiền hà Ọ C Tinh thần trách nhiệm công chức H tiếp xúc, giải công việc cho anh/ chị □ Có trách nhiệm □ Thiếu trách nhiệm □ Đầy đủ, lần, dễ hiểu cầu liên quan để giải cơng việc □ Còn khó hiểu G công chức Kho Bạc Đ ẠI Việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu Ờ N □ Không hiểu, yêu cầu bổ sung nhiều lần □ Tốt, hài lòng chức KSC Kho bạc □ Chưa tốt/ chưa hài lòng TR Ư Kết giải công việc công II Về công khai công vụ: □ Rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu Các nội dung niêm yết công khai □ Chưa rõ ràng, chưa đầy đủ Hình thức niêm yết cơng khai □ Thuận tiện cho quan sát □ Trang trọng, thẩm mỹ, dễ thấy □ Không thuận tiện cho quan sát; không trang trọng, thiếu thẩm mỹ 93 III Về quy trình thủ tục giải cơng việc Quy trình thủ tục giải cơng việc □ Hợp lý theo quy định hành Kho bạc áp dụng □ Chưa hợp lý, cần cải tiến thêm Cách thức giải công việc Kho □ Đúng trình tự, cách thức bạc theo quy trình quy định □ Chưa trình tự □ Có yêu cầu thêm hồ sơ quy H U IV Về thời gian trả hồ sơ giải công việc Ế định □ Nhanh, trước hạn với phiếu hẹn / thời hạn quy định □ Đúng , kịp thời TẾ Thời gian trả kết giải hồ sơ so N H □ Không đúng, chậm trễ KI V Những nội dung tổ chức, công dân cảm □ Thái độ phục vụ, tinh thần, trách H Ọ C thấy hài lòng nhiệm cơng chức Kho bạc □ Thành phần hồ sơ, biểu mẫu ẠI □ Thời gian giải hồ sơ Đ □ Phương thức nhận, giải G trả kết thông qua công chức Ờ N nghiệp vụ TR Ư VI Những nội dung tổ chức, công dân cảm □ Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ thấy không hài lòng □ Thái độ phục vụ, tinh thần, trách nhiệm công chức Kho bạc □Thành phần hồ sơ, biểu mẫu □Thời gian giải hồ sơ Xin chân thành cảm ơn Quý Anh/ Chị! 94 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO Hiện thực nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang” Được đồng ý lãnh đạo KBNN Mỹ Tho cho phép thực khảo sát đơn vị để phục vụ cho đề tài nghiên cứu Xin anh/chị cho biết ý kiến cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Mỹ Tho cách đánh dấu x Khối lượng công việc mà anh/ chị đảm nhiệm H U Ế vào ô □ cho đáp án câu hỏi bảng câu hỏi bên dưới: □ N H TẾ □ Vừa phải H Ọ C KI Số tăng ca bình quân năm anh chị □ Nhiều □ Quá nhiều □ Dưới 200 giờ/ năm □ Vừa đủ 200 giờ/ năm □ Trên 200 giờ/ năm ẠI Nhận xét anh/ chị quy định thời gian xử lý hồ □ Vừa phải sơ cho khách hàng KBNN Mỹ Tho Đ □ Nhanh N G □ Quá nhanh □ Rườm rà, phức tạp, theo quy định nhiều thời gian TR Ư Ờ Nhận xét anh/ chị quy trình Kiểm sốt chi □ Quy trình dài chặt chẽ □ Đơn giản, chặt chẽ Anh/chị có thường bị áp lực căng thẳng với cơng □ việc □ Khá thường xuyên □ Rất thường xuyên Xin chân thành cảm ơn Quý anh/ chị! 95 ... Kho bạc Nhà nước với cơng tác kiểm sốt tốn kho n chi Ọ C thường xuyên NSNN H 1.3.2.1 Khái niệm kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước ẠI Kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà. .. Thanh toán kho n chi thường xuyên NSNN Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017 48 Bảng 2.3: Chi lương, phụ cấp lương Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai... giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi thường xuyên H NSNN Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện N cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho Ọ C 1.2 Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại kho bạc nhà nước mỹ tho, tỉnh tiền giang , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại kho bạc nhà nước mỹ tho, tỉnh tiền giang , PHẦN I. MỞ ĐẦU, Kết cấu của Luận văn, Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở CƠ QUAN KHO BẠC NHÀ NƯỚC., * Hồ sơ kiểm soát chi thường xuyên NSNN ở Kho bạc Nhà nước, 48T Cơ chế quản lý NSNN: NSNN được sử dụng trong chi thường xuyên nhằm đạt được những mục tiêu trong từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước trong từng thời kỳ nhất định, tùy theo mục tiêu cụ thể mà Nhà nước có những cơ chế áp..., 48T Hệ thống pháp luật, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu NSNN: Pháp luật là bộ phận không thể thiếu trong một nhà nước pháp quyền. Để hệ thống pháp luật với vai trò hướng dẫn và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong xã hội hoạt động tron..., 48TKẾT LUẬN CHƯƠNG 1, 48T Chương 2. 48TTHỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO , TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2017., Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 – 2017, Bảng 2.4: Từ chối thanh toán lương, phụ cấp lương ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2015 - 2017, Đơn vị tính: Triệu đồng, Tuy tốc độ tăng tài khoản chi mua sắm tài sản và sửa chữa lớn tài sản cố định có xu hướng giảm nhưng việc kiểm soát và cấp phát khoản chi này ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho đang gặp một số khó khăn cụ thể như sau:, Bảng 2.6: Tình hình từ chối thanh toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản qua kiểm soát ở Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho 2015 - 2017, Bảng 2.7: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đơn vị sử dụng ngân sách về công tác kiểm soát chi tại KBNN Mỹ Tho, Công tác chi thường xuyên NSNN trong thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính trong tình hình mới. Tuy nhiên, công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Tho vẫn ..., - Do nhiệm vụ chi ngân sách Phường, xã rất phức tạp, nhiều nguồn, nhiều mã ngành kinh tế … nên rất khó được phân định rõ ràng giữa nội dung chi của đơn vị dự toán và nội dung chi của cấp ngân sách. Trong khi chưa có văn bản nào hướng dẫn để phân loại ..., Chương 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ THO, PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Về phân bổ dự toán NSNN: Để đơn vị sử dụng ngân sách có đủ dự toán để thực hiện cam kết chi, UBND các cấp cần thay đổi cơ chế thực hiện giải pháp tình thế trong điều kiện thu NSNN không kịp tiến độ chi NSNN như hiện nay. Thay vì phân bổ dự toán nhiều ...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm