Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị min

28 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  - U Ế LÊ DUY THANH ́H HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TÊ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KI N H VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Mã số: 60 34 01 02 H O ̣C Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG QUANG THÀNH HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Ế Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2018 TÊ ́H U TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đ ẠI H O ̣C KI N H LÊ DUY THANH i LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành cho phép tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tới tất tổ chức cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cám ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Quý Ế Thầy - Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế truyền đạt kiến thức, tạo U điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập trình nghiên cứu ́H thực luận văn vừa qua Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồng Quang Thành, giảng viên TÊ hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực luận văn H Tôi xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ban Giám đốc anh chị em đồng N nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, KI Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình thu thập thơng tin, số liệu phục vụ nghiên cứu ̣C Cám ơn hỗ trợ, chia sẽ, động viên, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, O bạn bè người thân suốt trình học tập nghiên cứu H Luận văn hồn thành chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế ẠI Kính mong q Thầy, Cơ giáo, chuyên gia, bạn bè, đồng nghiệp tiếp tục giúp Đ đỡ, đóng góp để luận văn hồn thiện Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ DUY THANH ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: LÊ DUY THANH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG QUANG THÀNH TÊN ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Ế Tính cấp thiết đề tài U Tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam nói chung ngân hàng thương ́H mại (NHTM) nói riêng Tuy nhiên, việc cho vay KHDN tồn khơng TÊ rủi ro, NHTM nói chung, BIDV Quảng Trị nói riêng chưa xem trọng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng (RLRRTD) cho vay cách khoa học, có hệ H thống để từ làm giảm chi phí cho việc khắc phục rủi ro Vì vậy, hồn thiện cơng tác cơng tác RLRRTD cho vay KHDN nhiệm vụ sống N NHTM KI Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: từ Báo cáo thường niên BIDV, BIDV ̣C Quảng Trị (qua năm 2015-2017) ; Tham khảo tài liệu, báo nghiên cứu O có liên quan thực lấy phiếu khảo sát ý kiến đối tượng liên quan H - Phương pháp phân tích số liệu: sử dụng phương pháp số tương đối, số tuyệt ẠI đối, số bình quân; phương pháp so sánh, tổng hợp Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Đ - Luận văn hệ thống hóa làm rõ lý luận rủi ro, RRTD cho vay QLRRTD cho vay KHDN - Trình bày phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến RRTD cho vay KHDN, tồn hạn chế nguyên nhân công tác QLRRTD cho vay KHDN BIDV Quảng Trị Từ đó, tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng QLRRTD cho vay KHDN BIDV Quảng Trị - Đồng thời luận văn đưa số kiến nghị Chính phủ, NHNN, BIDV, BIDV Quảng Trị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị nói riêng tồn hệ thống nói chung iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Hội sở chính) Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị CIC: Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CB: Cán DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước NQH: Nợ hạn QLKH: Cán quản lý khách hàng QLRR: Quản lý rủi ro QLRRTD: Quản lý rủi ro tín dụng QTTD : Quản trị tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng U ́H TÊ H N KI ̣C O Xếp hạng tín dụng nội Đ ẠI XHTDNB: Tài sản bảo đảm H TSBĐ: Ế BIDV Quảng Trị: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ix PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu U Mục tiêu nghiên cứu .2 ́H Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN N DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG KI THƯƠNG MẠI ̣C 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại .6 O 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại .7 H 1.1.3 Hoạt động hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại ẠI 1.1.4 Tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTM Error! Bookmark not defined Đ 1.1.4.1 Khách hàng doanh nghiệp NHTM Error! Bookmark not defined 1.2 Rủi ro Rủi ro tín dụng NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.1 Rủi ro phân loại rủi ro Error! Bookmark not defined 1.2.2 Rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng cho vay NHTM Error! Bookmark not defined 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng cho vay NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng NHTM Error! Bookmark not defined v 1.3.2 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng cho vay NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng cho vay: .Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho vay số NHTM học cho BIDV Quảng Trị .Error! Bookmark not defined 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN số NHTM Error! Bookmark not defined Ế 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho BIDV Quảng Trị .Error! Bookmark not defined U CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV QUẢNG TRỊ Error! Bookmark ́H not defined TÊ 2.1 Tổng quan BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .Error! Bookmark not defined H 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh chức năng, nhiệm vụ phận Error! N Bookmark not defined KI 2.1.3 Tình hình lao động Chi nhánh qua năm 2015-2017: Error! Bookmark not defined ̣C 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not O defined H 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined ẠI 2.2.1 Quy trình sách cấp tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị Đ .Error! Bookmark not defined 2.2.2 Đặc điểm KHDN vay vốn BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined 2.2.3 Tình hình dư nợ tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị giai đoạn 20152017 Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined 2.3.1 Công tác nhận diện rủi ro tín dụng cho vay KHDN Error! Bookmark not defined vi 2.3.2 Công tác đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng cho vay KHDNError! Bookmark not defined 2.3.3 Về cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHDN Error! Bookmark not defined 2.3.4 Công tác tài trợ rủi ro tín dụng cho vay KHDN Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay Ế KHDN BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined U 2.4.1 Ý kiến đánh giá khách hàng Error! Bookmark not defined ́H 2.4.2 Đánh giá KHDN công tác kiểm tra, giám sát Chi nhánh Error! Bookmark not defined TÊ 2.4.2 Đánh giá cán tín dụng KHDN BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined H 2.4.3 Đánh giá cán lãnh đạo quản lý công tác quản lý rủi ro tín dụng N cho vay KHDN chi nhánh Error! Bookmark not defined KI 2.5 Đánh giá chung công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined ̣C 2.5.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined O 2.5.2 Các hạn chế tồn quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh H nghiệp BIDV Quảng Trị .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO ẠI TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV Đ QUẢNG TRỊ Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV BIDV Quảng Trị giai đoạn 2018 2022 Error! Bookmark not defined 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển BIDV Error! Bookmark not defined 3.2 Định hướng, mục tiêu phát triển BIDV Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2022 Error! Bookmark not defined 3.2.1 Định hướng .Error! Bookmark not defined 3.2.2 Mục tiêu Error! Bookmark not defined vii 3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hồn thiện Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng cho vay KHDN Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hồn thiện cơng tác đo lường phân tích rủi ro tín dụng cho vay KHDN Error! Bookmark not defined 3.3.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Error! Bookmark not Ế defined U 3.3.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng cho vay Error! Bookmark not ́H defined PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12 TÊ Kết luận 12 Kiến nghị .13 H Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 13 N Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: .15 KI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .16 PHỤ LỤC .Error! Bookmark not defined ̣C QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ O BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN H NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN ẠI BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 1.1: Phân loại doanh nghiệp theo quy mô lao động tổng nguồn vốn Error! Bookmark not defined Bảng 2.1: Tình hình lao động BIDV Quảng Trị qua năm 2015-2017 Error! Bookmark not defined Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động BIDV Quảng Trị qua năm 2015-2017 Error! Bookmark not defined Thị phần huy động vốn BIDV Quảng Trị địa bàn tỉnh Quảng Trị Ế Bảng 2.3: Thị phần dư nợ vay ngân hàng địa bàn Quảng Trị Error! ́H Bảng 2.4: U qua năm 2015 - 2017 Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: TÊ Bookmark not defined Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua năm 2015 - 2017 Error! Bookmark not defined Phân loại KHDN theo kết định hạng tín dụng nội BIDV Error! Số lượng cấu KHDN vay vốn BIDV Quảng Trị qua năm 2015 - KI Bảng 2.7: N Bookmark not defined H Bảng 2.6: 2017 Error! Bookmark not defined Dư nợ tín dụng KHDN Chi nhánh qua năm 2015- 2017 Error! ̣C Bảng 2.8: Tình hình phân loại dư nợ vay KHDN BIDV Quảng Trị qua năm 2015 H Bảng 2.9: O Bookmark not defined – 2017 Error! Bookmark not defined Tình hình nợ xấu KHDN BIDV Quảng Trị qua năm 2015 -2017 ẠI Bảng 2.10: Đ Error! Bookmark not defined Bảng 2.11: Phân loại nợ xấu KHDN BIDV Quảng Trị qua năm 2015-2017 Error! Bookmark not defined Bảng 2.12: Đánh giá tổn thất tín dụng tài trợ RRTD KHDN BIDV Quảng Trị năm 2015-2017 Error! Bookmark not defined Bảng 2.13: Tình hình trích lập dự phòng RRTD KHDN qua năm 2015 - 2017 Error! Bookmark not defined Bảng 2.14: Tình hình sử dụng dự phòng TSBĐ để tài trợ RRTD BIDV Quảng Trị qua năm 2015 – 2017 Error! Bookmark not defined ix Chính lý trên, kết hợp với q trình làm việc thực tế, tơi định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Quảng Trị” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay Ế khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi U nhánh Quảng Trị, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Chi ́H nhánh thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể TÊ - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại; H - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay N khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi KI nhánh Quảng Trị - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay ̣C khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi O nhánh Quảng Trị năm H Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan ẠI đến Công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân Đ hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Quảng Trị 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị - Phạm vi thời gian: Các thông tin thứ cấp thu thập giai đoạn từ năm 2015-2017; Các thông tin sơ cấp thu thập khoảng thời gian từ tháng hai (02) đến hết tháng năm (5) năm 2018; Các giải pháp đề xuất áp dụng cho giai đoạn đến năm 2022 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu - Nguồn số liệu thứ cấp: Thu thập từ Báo cáo thường niên BIDV, số liệu thống kê tài liệu có liên quan phận chuyên môn thuộc BIDV Quảng Trị cung cấp, qua năm 2015-2017 Ngồi tác giả tham khảo loại sách báo, giáo trình, tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan cơng bố Ế - Nguồn số liệu sơ cấp: Được thu thập qua việc khảo sát ý kiến trực U bảng câu hỏi đối tượng gồm: ́H (1) Cán nhân viên trực tiếp thực nghiệp vụ tín dụng quản lý rủi ro tín dụng KHDN Chi nhánh: TÊ Số lượng mẫu khảo sát: 32 người (toàn Cán nhân viên trực tiếp thực nghiệp vụ tín dụng quản lý rủi ro tín dụng KHDN Chi nhánh); Nội H dung khảo sát gồm thông tin đội ngũ làm cơng tác tín dụng KHDN chi N nhánh về: chun mơn, giới tính, độ tuổi, trình độ chun mơn, số năm kinh KI nghiệm; Ý kiến họ nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh; Mục đích khảo sát đối tượng nhằm có ̣C thơng tin đặc điểm đội ngũ làm cơng tác tín dụng KHDN chi nhánh O về: chun mơn, giới tính, độ tuổi, trình độ chun mơn, số năm kinh nghiệm Đồn thời H có đánh giá họ mức độ phổ biến nguyên nhân dẫn đến ẠI RRTD cho vay KHDN theo ý kiến cán làm cơng tác tín dụng KHDN Chi nhánh Đ (2) Đại diện doanh nghiệp khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng cho vay BIDV Quảng Trị: Số lượng mẫu khảo sát nhóm đối tượng là: 126 doanh nghiệp; Số lượng mẫu điều tra xác định theo công thức: Trong đó: n : kích thước mẫu : giá trị tới hạn tương ứng với độ tin cậy (1-α), với mức ý nghĩa α = 0,05, độ tin cậy (1-α) = 0,95 nên = 1,96 p : tỷ lệ tổng thể ε: sai số mẫu, với ε = 0,1 Để đảm bảo kích thước mẫu đủ lớn tin cậy, chúng tơi chọn p = 0,5 Ế (1-p) = 0,5 kích thước mẫu tối thiểu là: U n = 1,962 x 0,5(1-0,5)/0,12 = 96 (mẫu) ́H Nội dung khảo sát bao gồm thông tin KHDN có quan hệ tín dụng BIDV Quảng Trị về: thành phần kinh tế, ngành nghề kinh doanh, quy mơ; TÊ tình hình vay vốn khách hàng; khảo sát tình hình thực quy trình kiểm tra, giám sát việc thực quy trình tín dụng theo ý kiến khách hàng; Mục đích H khảo sát đối tượng nhằm thu thập thông tin khách N hàng (loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh), tình hình vay vốn doanh KI nghiệp như: mục đích vay vốn, thời gian quan hệ tín dụng, tình hình quan hệ TCTD, biện pháp bảo đảm tín dụng; Đồng thời có ý kiến đánh giá ̣C họ việc tuân thủ quy trình trước, sau cấp tín dụng có cán O QLKH khách hàng tuân thủ theo quy định BIDV hay không H (3) Cán lãnh đạo quản lý (Ban Giám đốc lãnh đạo phòng ban có ẠI liên quan đến hoạt động tín dụng KHDN) Chi nhánh; Số lượng mẫu khảo sát: Đ 17 người (toàn Ban Giám đốc lãnh đạo phòng ban có liên quan đến hoạt động tín dụng KHDN Chi nhánh); Nội dung khảo sát bao gồm: Khảo sát thông tin về: Lĩnh vực quản lý, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm; Khảo sát thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015- 2017; Thông qua việc khảo sát nhằm thu thập thông tin về: Lĩnh vực quản lý, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm cán lãnh đạo quản lý, đồng thời có ý kiến họ thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015- 2017 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích Tác giả sử dụng số phương pháp tổng hợp phân tích sau: - Phương pháp thống kê mô tả: Thống kê phân tổ, tổng hợp số liệu từ báo cáo, thống kê kết điều tra từ khách hàng doanh nghiệp, thống kê đánh giá ý kiến cán quản lý khách hàng doanh nghiệp - Các phương pháp phân tích thơng kê số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân; phương pháp so sánh, tổng hợp để phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ế KHDN BIDV Quảng Trị qua năm, sau tổng hợp rút điểm U mạnh, tồn tại, hạn chế nguyên nhân hạn chế làm sở cho việc đề xuất ́H giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng KHDN BIDV Quảng Trị TÊ 4.3 Công cụ xử lý số liệu: Việc xử lý tính tốn số liệu tiến hành máy tính phần mềm EXCEL H Bố cục luận văn N Ngoài phần Mở đầu Kết luận, nội dung luận văn kết KI cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng cho vay ̣C khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại O Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh H nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay ẠI khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Đ Chi nhánh Quảng Trị PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại NHTM tổ chức trung gian tài có vị trí quan trọng kinh Ế tế quốc dân hoạt động theo định chế trung gian mang tính chất tổng hợp Các nhà U nghiên cứu ghi nhận rằng, NHTM hình thành sở phát triển sản xuất ́H trao đổi hàng hố Khi sản xuất phát triển nhu cầu trao đổi mở rộng sản xuất vùng lãnh thổ, quốc gia tăng lên, để khắc phục khác biệt TÊ tiền tệ khu vực thì xuất thương gia làm nghề đổi tiền Khi trao đổi hàng hoá phát triển quay trở lại kích thích sản xuất hàng hóa Cùng với phát N thực hoạt động tín dụng H triển đó, nghiệp vụ phát triển dần giữ tiền hộ, chi trả hộ sở KI Từ lịch sử hình thành hệ thống NHTM cho thấy, NHTM xuất điều kiện kinh tế phát triển đến trình độ định, dẫn đến tính tất ̣C yếu khách quan việc hình thành hệ thống ngân hàng gắn bó chặt chẽ với phát O triển kinh tế Với trọng trách ngành kinh tế huyết mạch trình vận H động kinh tế, ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng Với chức ẠI nhà trung gian tài kinh tế, NHTM cầu nối chủ thể kinh Đ tế sẵn có vốn chủ thiếu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng, hay nói cách khác nhà “cung vốn” nhà “cầu vốn” Điều thiếu kinh tế lành mạnh, có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững Theo Peter S.Rose, “ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng - đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ tóan Và thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” [4,5] Theo Điều Luật tổ chức tín dụng năm 2010 (luật số 47/2010/QH12), “Ngân hàng loại hình TCTD thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm NHTM, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã” “NHTM loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” [10,2] Như vậy, nói NHTM định chế tài trung gian quan trọng vào loại bậc kinh tế thị trường lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - tín 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại Thứ nhất, chức trung gian tín dụng ́H Ngân hàng thương mại có chức bản: U Ế dụng dịch vụ ngân hàng liên quan đến ngành TÊ Khi thực chức trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò "cầu nối" người dư thừa vốn người có nhu cầu vốn H Thông qua việc huy động khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi N kinh tế, ngân hàng thương mại hình thành nên quỹ cho vay để cung cấp tín dụng KI cho kinh tế Với chức này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò người vay vừa đóng vai trò người cho vay ̣C Với chức trung gian tín dụng, NHTM góp phần tạo lợi ích cho tất O bên tham gia: người gửi tiền, ngân hàng người vay, đồng thời thúc đẩy H phát triển kinh tế ẠI Đối với người gửi tiền, họ thu lợi từ khoản vốn tạm thời nhàn rỗi Đ hình thức lãi tiền gửi mà ngân hàng trả cho họ Hơn nữa, ngân hàng đảm bảo cho họ an toàn khoản tiền gửi cung cấp dịch vụ toán tiện lợi Đối với người vay, họ thoả mãn nhu cầu vốn để kinh doanh, chi tiêu, tốn mà khơng phí nhiều sức lực, thời gian cho việc tìm kiếm nơi cung ứng vốn tiện lợi, chắn hợp pháp Đối với NHTM, họ tìm kiếm lợi nhuận cho thân từ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi hoa hồng mơi giới Lợi nhuận sở để tồn phát triển NHTM Đối với kinh tế, chức có vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn để đảm bảo trình tái sản xuất thực liên tục để mở rộng quy mô sản xuất Với chức này, NHTM biến vốn nhàn rỗi khơng hoạt động thành vốn hoạt động, kích thích q trình luân chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng ngân hàng thương mại phản ánh chất NHTM vay vay, Ế định tồn phát triển ngân hàng Đồng thời sở để U thực chức khác ́H Thứ hai, chức trung gian tốn NHTM làm trung gian tốn thực toán theo yêu cầu TÊ khách hàng trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để toán tiền hàng hoá, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng tiền thu bán hàng H khoản thu khác theo lệnh họ Ở NHTM đóng vai trò người "thủ quỹ" cho N doanh nghiệp cá nhân ngân hàng người giữ tài khoản họ KI NHTM thực chức trung gian toán sở thực chức trung gian tín dụng tiền đề để khách hàng thực tốn qua ngân ̣C hàng phần tiền gửi trước Việc NHTM thực chức O trung gian tốn có ý nghĩa to lớn toàn kinh tế Với chức H này, NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện toán thuận ẠI lợi Nhờ đó, chủ thể kinh tế tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian tới Đ gặp chủ nợ, người phải toán lại đảm bảo việc tốn an tồn Qua đó, chức thúc đẩy lưu thơng hàng hố, đẩy nhanh tốc độ tốn, tốc độ lưu chuyển vốn, từ góp phần phát triển kinh tế Đồng thời, việc tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng giảm lượng tiền mặt lưu thông, dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thơng tiền mặt chi phí in ấn, đếm nhận, bảo quản tiền Đối với NHTM, chức góp phần tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng thơng qua việc thu lệ phí tốn Thêm nữa, lại làm tăng nguồn vốn cho vay ngân hàng thể số dư có tài khoản tiền gửi khách hàng Chức sở hình thành chức tạo tiền NHTM Thứ ba, chức "tạo tiền" Khi có phân hố hệ thống ngân hàng, hình thành nên ngân hàng phát hành ngân hàng trung gian ngân hàng trung gian khơng thực chức phát hành giấy bạc ngân hàng Nhưng với chức trung gian tín dụng trung gian tốn, NHTM có khả tạo tiền tín dụng (hay tiền ghi sổ) thể tài khoản tiền gửi toán khách hàng NHTM Đây phận lượng tiền sử dụng giao dịch Ế Ban đầu từ khoản tiền dự trữ tăng lên, NHTM sử dụng vay U chuyển khoản, sau khoản tiền quay lại ngân hàng thương mại phần người sử dụng tiền gửi vào dạng tiền gửi không kỳ hạn ́H Quá trình tiễp diễn hệ thống ngân hàng tạo nên lượng tiền gửi (tức TÊ tiền tín dụng) gấp nhiều lần số dự trữ tăng thêm ban đầu Mức mở rộng tiền gửi phụ thuộc vào hệ số mở rộng tiền gửi Hệ số này, đến lượt chịu tác động yếu N tốn cơng chúng H tố: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vượt mức tỷ lệ giữ tiền mặt so với tiền gửi KI Với chức "tạo tiền", hệ thống NHTM làm tăng phương tiện toán kinh tế, đáp ứng nhu cầu toán, chi trả xã hội Rõ ràng khái niệm ̣C tiền hay tiền giao dịch không tiền giấy ngân hàng trung ương phát hành O mà bao gồm phận quan trọng lượng tiền ghi sổ NHTM tạo H Chức mối quan hệ tín dụng ngân hàng lưu thơng tiền tệ Một khối lượng tín dụng mà NHTM cho vay làm tăng khả tạo tiền ẠI ngân hàng thương mại, từ làm tăng lượng tiền cung ứng Đ Các chức NHTM có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, chức trung gian tín dụng chức nhất, tạo sở cho việc thực chức sau Đồng thời ngân hàng thực tốt chức trung gian tốn chức tạo tiền lại góp phần làm tăng nguồn vốn tín dụng, mở rộng hoạt động tín dụng 1.1.3 Hoạt động hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Hoạt động Ngân hàng thương mại Mặc dù có cách phát biểu khơng hoàn toàn nhau, định nghĩa thống coi NHTM loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài tiền tệ với hoạt động huy động vốn, tài trợ cung ứng dịch vụ toán dịch vụ tài tiền tệ khác Cũng theo Mục 12, Điều Luật TDTD theo khái niệm NHTM nói thì: “Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng;c) Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản” [10,4] Các hoạt động kinh doanh NHTM trình bày cụ thể qua Hình 1.1: Ủy thác Ế Tín dụng TÊ ́H U Bảo hiểm Lập kế hoạch đầu tư Ngân hàng thương mại đại O Quản lý tiền mặt Tiết kiệm Thanh toán ẠI H Đầu tư bảo lãnh ̣C KI N H Mơi giới Hình 1.1: Hoạt động kinh doanh NHTM Đ Huy động vốn: Hoạt động huy động vốn NHTM theo nghĩa rộng gồm: huy động tiền gửi, vay vốn thị trường huy động vốn từ chủ sở hữu Hoạt động tài trợ: Hoạt động tài trợ hoạt động quan trọng NHTM, với hai nhóm chính: Cấp tín dụng cho khách hàng Đầu tư chứng khoán Hoạt động toán hoạt động khác: Cung cấp dịch vụ toán mảng hoạt động đặc trưng khác ngân hàng Các NHTM chủ thể hệ thống tốn bù trừ, chuyển tiền hệ thống toán khác 10 Ngoài hoạt động kể trên, NHTM cung cấp hàng loạt dịch vụ tài tiền tệ khác Những hoạt động dịch vụ quan trọng thực dịch vụ uỷ thác đầu tư, tư vấn đầu tư, bảo quản chứng từ vật có giá, cho th tài chính, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý 1.1.3.2 Hoạt động tín dụng tín dụng cho vay NHTM Tín dụng hiểu “quá trình chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu đến người sử dụng, sau thời gian định để thu hồi lượng Ế giá trị lớn lượng giá trị ban đầu” [4,11] U Tín dụng bao gồm hình thức: tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng; tín ́H dụng nhà nước; tín dụng tiêu dùng; tín dụng th mua; tín dụng quốc tế Trong đó, tín dụng cho vay thuộc hình thức tín dụng ngân hàng TÊ Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng bên ngân hàng bên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh tế Tín dụng ngân hàng mang H chất chung quan hệ tín dụng, quan hệ vay mượn có hồn trả vốn N lãi sau thời gian định; quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng KI vốn quan hệ bình đẳng hai bên có lợi Theo Luật tổ chức tín dụng 2010 Mục 16, điều 4: “Cho vay hình thức ̣C cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng O khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo Đ ẠI H thỏa thuận với nguyên tắc có hoản trả gốc lãi” [10,5] 11 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong hoạt động NHTM, tín dụng cho vay KHDN hoạt động mang lại nguồn thu lớn đồng thời hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng cho vay KHDN Ngân hàng thương mại ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng mà ảnh hưởng lớn đến tồn kinh tế Do hồn thiện cơng Ế tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng để U đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng hạn chế rủi ro vấn đề cần ́H NHTM quan tâm hàng đầu Thông qua việc nghiên cứu công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN TÊ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị cho thấy: - Hoạt động tín dụng cho vay KHDN mạnh BIDV H Quảng Trị Mặc dù hoạt động địa bàn nhiều khó khăn song Chi nhánh có N quy mơ tín dụng cho vay KHDN lớn, đơn vị có thị phần tín dụng hàng đầu KI số ngân hàng địa bàn tỉnh Quảng Trị Trong năm qua Chi nhánh trọng áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng cho vay ̣C KHDN, hoạt động tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh nhìn chung đảm O bảo an toàn, nhiều năm liền Chi nhánh có tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu mức thấp H tỷ lệ chung toàn hệ thống BIDV tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ẠI địa bàn Hoạt động tín dụng cho vay KHDN Chi nhánh góp phần quan Đ trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương - Công tác nhận diện rủi ro Chi nhánh thực tốt, rủi ro từ khoản cấp tín dụng đánh giá cách xác, đầy đủ trước cấp tín dụng - Chi nhánh xây dựng quy trình thẩm định cấp tín dụng cho vay KHDN xác, chặt chẽ; Đồng thời chế kiểm tra, giám sát việc thực quy trình cho vay KHDN nhằm giảm thiểu rủi ro thực nghiêm túc, quy trình Tuy nhiên bên cạnh kết đạt hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cho vay KHDN BIDV Quảng Trị số mặt hạn chế, thể hiện: 12 - Cơ cấu tín dụng cho vay KHDN nhiều chỗ chưa hợp lý: tỷ trọng cho vay khách hàng lớn cao; số tiêu cấu tín dụng tỷ lệ dư nợ trung dài hạn cao có xu hướng tăng nhanh, tiệm cận với mức quy định BIDV - Tuy tỷ lệ nợ xấu giữ mức thấp so với quy định BIDV giá trị tuyệt đối có xu hướng tăng nhanh năm gần Thời gian xử lý nợ xấu kéo dài thiếu biện pháp liệt vướng mắc đến Ế thủ tục pháp lý U - Công tác thẩm định giá trị tài sản bảo đảm trước cho vay chưa có xu hướng tăng năm gần ́H tốt, dẫn đến tỷ lệ sử dụng dự phòng rủi ro để bù đắp tổn thất khoản vay cao TÊ - Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay KHDN chưa thực cách hiệu quả, đồng chưa có Quy trình xử lý nợ hạn, nợ xấu rõ ràng, H dẫn đến trình xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm kéo dài, làm tăng nợ xấu N giảm hiệu hoạt động chi nhánh KI Để khắc phục mặt hạn chế đòi hỏi thời gian tới Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị cần phải xây dựng ̣C chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho vay KHDN phù hợp với mục tiêu, định O hướng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đồng thời phải H áp dụng đồng nhiều giải pháp như: thực tốt việc phân loại áp dụng ẠI sách khách hàng; chuyển dịch cấu tín dụng theo định hướng BIDV; nâng cao Đ chất lượng cơng tác thẩm định; hồn thiện tăng cường hiệu lực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt; bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng… Kiến nghị Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Hồn thiện hệ thống pháp lý thị trường tài ổn định cho hoạt động doanh nghiệp, để làm điều NHNN cần ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể định đạo quan quản lý nhà nước cho NHTM: Các văn NHNN ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể, định, đạo quan quản lý nhà nước cho NHTM phải bao qt 13 hết tình có khả phát sinh thực tế, tránh nhầm lẫn, xung đột việc thực thi Khoảng thời gian từ lúc ban hành định, quy định đến có thay đổi chúng cần kéo dài Việc thay đổi liên tục gây khó khăn cho ngân hàng việc đầu tư thời gian, chi phí để đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ, hoạt động dễ gây sai sót NHNN cần nâng cao lực quản lý điều hành NHTM, đảm bảo thông tin cung cấp cách đầy đủ, kịp thời xác Ế cho NHTM để NHTM nâng cao mở rộng hoạt động tín dụng NHNN U cần tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên ́H cập nhập kịp thời thông tin khách hàng, đảm bảo Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin TCTD TÊ Hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý nợ xấu chế phối hợp xử lý nợ xấu ngân hàng H NHNN xây dựng ứng dụng chuẩn mực quốc tế đại, đặc biệt tuân N thủ nguyên tắc Basel (17 nguyên tắc) quản lý nợ xấu có ý KI nghĩa quan trọng như: (1) tạo điều kiện cho NHTM tăng khả huy động vốn, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy kinh tế phát triển; (2) tăng uy tín cho ngân hàng; ̣C NHNN xây dựng hệ thống tra giám sát hiệu để hỗ trợ cho việc O phát triển thị trường tài xây dựng hệ thống NH phát triển, vững mạnh bền H vững, đáp ứng điều kiện hội nhập quốc tế ẠI Hiện nay, xử lý nợ xấu nội dung quan trọng đề án Đ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng NHNN thường xuyên phối hợp với quan liên quan NHTM triển khai đồng giải pháp xử lý nợ xấu NHNN phủ cần hướng dẫn triển khai đồng giải pháp xử lý nợ xấu như: bán nợ xấu có tài sản đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Xóa nợ nguồn dự phòng rủi ro xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ; chuyển nợ thành vốn góp, cổ phần DN vay; khoản nợ xấu phát sinh thực cho vay theo đạo chủ trương, sách Chính phủ mà khơng có tài sản đảm bảo khơng có khả thu hồi Chính phủ xóa nợ nguồn vốn ngân sách nhà nước; bán nợ xấu cho DN 14 NHTM, công ty mua bán nợ tư nhân công ty mua bán nợ NHTM Đối với số khoản vay chấp bất động sản, cơng trình hồn thành hồn thành chưa bán được, Chính phủ xem xét mua lại bất động sản để phục vụ cho mục đích an sinh xã hội hoạt động quan nhà nước Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: Đa dạng hoá khách hàng: Để giảm thiểu rủi ro, BIDV cần đa dạng hoá đối tượng KHDN, cụ thể: Ế - Đối với khách hàng doanh nghiệp có uy tín, hoạt động kinh U doanh hiệu khách hàng truyền thống quan hệ lâu năm BIDV: ́H BIDV cần tiếp tục củng cố, thắt chặt mối quan hệ, có ưu đãi lãi suất, phí dịch vụ: chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh , ưu tiên xử lý giao dịch TÊ - BIDV cần tập trung hướng tới Doanh nghiệp ngồi quốc doanh, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, DNNVV Đây đối tượng khách hàng H động, có khả thích ứng nhanh với thay đổi thị trường, máy N quản lý gọn nhẹ, hiệu kinh tế gắn liền với người sản xuất kinh doanh KI Xây dựng ứng dụng công cụ đo lường rủi ro tín dụng đại: Trong bối cảnh BIDV 10 ngân hàng NHNN chọn để triển khai Basel 2, ̣C BIDV cần cải tiến tự động hố quy trình quản lý tín dụng Hiện nay, BIDV O áp dụng hệ thống XHTDNB theo phương pháp chuyên gia xây dựng từ năm H 2006 Mặc dù, hệ thống nâng cấp, bổ sung, cải tiến mơ hình nhằm hỗ ẠI trợ xây dựng công cụ đo lường rủi ro nhiên có nhiều hạn chế, chưa đo Đ lường hết rủi ro khách hàng Vì vậy, BIDV cần sớm xây dựng ứng dụng công cụ đo lường rủi ro tín dụng đại với mục tiêu: - Thiết lập khung đo lường rủi ro tín dụng đại, tồn diện nhằm hỗ trợ định kinh doanh - Xây dựng sở liệu tín dụng theo chuẩn mực - Trở thành ngân hàng tiên phong việc tuân thủ chuẩn mực nâng cao Basel - Cải tiến tự động hố quy trình quản lý rủi ro tín dụng 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV, Chiến lược phát triển BIDV đến năm 2022 Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2022 Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Hùng (1998), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2009), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ế Thống đốc NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích U lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ́H TCTD, chi nhánh ngân hàng nước TÊ BIDV, Quy định 4633/BIDV-QLTD quy trình cấp tín dụng với khách hàng tổ chức BIDV, Quy định số 10544/ QyĐ-BIDV ngày 15/12/2016 việc ban hành sách tín dụng khách hàng tổ chức H BIDV Quảng Trị, Báo cáo tổng kết năm 2015, 2016, 2017 N 10 Quốc Hội, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 KI 11 Quốc Hội, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 12 BIDV, Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017 ̣C 13 Thời báo ngân hàng năm 2015, 2016, 2017 O 14 Tạp chí đầu tư Phát triển BIDV năm 2015, 2016, 2017 H 15 Lê Văn Tư (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài 16 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, ẠI Hà Nội Đ 17 Trang Web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://www.sbv.gov.vn 18 Trang Web Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam http://www.bidv.com.vn 19 Các trang web: http://www.tapchitaichinh.vn http://www.Vietnambanker.UB 16 ... TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay ẠI khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi KI nhánh Quảng Trị - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay ̣C khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư. .. sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng cho vay ̣C khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại O Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh H nghiệp Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị min , Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị min