HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đào tạo NGHỀ CHO THANH NIÊN tại sở LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội TỈNH QUẢNG BÌNH min

123 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế HOÀNG THỊ HOA Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH MÃ SỐ: 8310110 TR Ư Ờ N G CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cúng xin cam đoan gúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rỏ nguồn gốc H U Ế Học viên TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Hoàng Thị Hoa i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đƣợc đề tài luận văn thạc sĩ này, bên cạnh cố gắng, nỗ lực thân, đƣợc bảo, hƣớng dẫn nhiệt tình thầy, cô giáo Sự giúp đỡ anh chị làm Sở Lao động thƣơng binh – xã hội tỉnh Quảng Bình, sỏ dạy nghề địa bàn tỉnh Sự động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo các công chức Trƣờng Đại học Kinh tế Huế khoa sau đại học giúp đỡ mặt Ế suốt trình học tập nghiên cứu H U Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến thầy giáo hƣớng dẫn TẾ khoa học PGS.TS Trịnh Văn Sơn dành thời gian tâm huyết bảo hƣớng N H dẫn cho em hoàn thành luận văn KI Do nhận thức thời gian có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi Ọ C thiếu sót Vì tơi mong nhận đƣợc góp ý, bảo thầy để luận văn H đƣợc hồn thiện Đ ẠI Trân trọng cảm ơn! TR Ư Ờ N G Học viên Hồng Thị Hoa ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: HOÀNG THỊ HOA Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hƣớng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8310110 Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH” Ế Mục đích đối tƣợng nghiên cứu: H U Mục đích: Trên sở lý luận đánh giá thực trạng, Luận văn nhằm đề TẾ xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc (QLNN) N H đào tạo nghề cho niên Sở LĐTB&XH Quảng Bình Ọ C niên địa bàn tỉnh Quảng Bình KI Đối tượng nghiên cứu: Công tác QLNN đào tạo nghề cho Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng: phƣơng pháp thống kê, ẠI H so sánh, tổng hợp, phân tích số phƣơng pháp khác Đ Các kết nghiên cứu kết luận: Công tác đào tạo nghề cho G thnah niên QLNN ĐTN cho niên thời gian qua đạt Ờ N đƣợc số kết định Tỷ lệ lao động niên qua tạo nghề TR Ư đƣợc tăng lên hảng năm, ngành nghề đào tạo ngày đƣợc bổ sung thêm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhu cầu thị trƣờng lao động Bộ máy quản lý Nhà nƣớc đào tạo nghề ngày hoàn thiện từ tỉnh xuống đến sở, chủ động thực chức quản lý Công tác đảm bảo cho đào tạo nghề nhƣ đội ngũ giáo viên, sở vật chất, chƣơng trình, giáo trình đƣợc quan tâm thực Tuy nhiên, cơng tác quản lý Nhà nƣớc đào tạo nghề cho niên tồn hạn chế định, số ngành nghề đào tạo chƣa phù hợp, máy QLNN đào tạo nghề chƣa đáp ứng với nhiệm vụ đƣợc giao Trong thời gian tới cần tăng cƣờng đảm bảo điều kiện cho đào tạo ngề , nhƣ thực đồng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN đào tạo nghề địa bàn tỉnh iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH: Ban chấp hành CBCC: Cán công chức CĐN: Cao đẳng nghề CSDN: Cơ sở dạy nghề CSSX: Cơ sở sản xuất CNH - HĐH: Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cộng hòa dân chủ nhân dân DN: Dạy nghề ĐTN: Đào tạo nghề GD-ĐT: Giáo dục - đào tạo KHKT: Khoa học kỹ thuật KT - XH: Kinh tế - Xã hội KI N H TẾ H U Ế CHDCND: Ọ C LĐ-TB&XH: Lao động - Thƣơng binh Xã hội Lao động nông thôn NNL: Nguồn nhân lực ẠI H LĐNT: N QLHCNN: Ờ Quản lý nhà nƣớc Đ G QLNN: Quản lý hành nhà nƣớc Trung cấp nghề TTDN: Trung tâm dạy nghề THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông UBND: Ủy ban nhân dân SCN: Sơ cấp nghề XHCN: Xã hội chủ nghĩa TR Ư TCN: iv MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn .iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục hình vẽ, đồ thị ix PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài U Ế Mục tiêu nghiên cứu H Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu TẾ Phƣơng pháp nghiên cứu N H Kết cấu luận văn KI PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ H NƢỚC ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN ẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ G Đ 1.1.1 Một số khái niệm N 1.1.2 Quan điểm định hƣớng đào tạo nghề 10 Ư Ờ 1.1.3 Các loại hình đối tƣợng đạo tạo nghề Lao động Thƣơng binh xã hội tỉnh Quảng Bình” Tơi xây dựng mẫu triều tra nhằm xin ý kiến đánh giá anh/chị để phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học Mong quý anh/chị vui lòng bớt chút thời gian trả lời cho câu hỏi phiếu điều tra U Ế Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu X vào mà cho thích hợp I Thông tin chung 1.Đề nghị anh/chị cho biết tuổi mình:……… TẾ H Địa phƣơng sinh sống KI N H Nghề nghiệp trƣớc tham gia học nghề TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C II Đánh giá công tác đào tạo nghề Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá Anh/Chị đối vấn đề sau cách đánh dấu x vào mức độ Anh/Chị cho hợp lý từ đến nhƣ sau: Hồn tồn khơng đồ ng ý 2: Không đồng ý 3: Khá đồng ý 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Nội dung Công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên tư vấn học nghề, việc làm cho niên 1.1 Cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên đƣợc thực thƣờng xuyên có hiệu 1.2 Các sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tƣợng sách tạo điều kiện cho đối tƣợng đƣợc tham gia đào tạo nghề 1.3 Công tác tƣ vấn chọn nghề việc làm giúp niên tiếp cận đƣợc thông tin nhu cầu lao động trơng lĩnh vực để từ có lựa chọn học nghề phù hợp Các sách hỗ trợ đào tạo nghề 2.1 Có sách hỗ trợ học nghề cho niên, đặc biệt niên nông thôn, đội xuất ngũ, niên dân tộc thiểu số 2.2 Chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất 2.3 Có sách làm cho niên, đặc biệt niên nông thôn, đội xuất ngũ, niên dân tộc thiểu số Chương trình đào tạo nghề 3.1 Chƣơng trình, giáo trình dạy nghề ln đƣợc đổi mói, phù hợp 107 Ọ C KI N H TẾ H U Ế với quy định dạy nghề 3.2 Các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trƣờng lao động 3.3 Thời gian dành cho thực hành đƣợc ƣu tiên Đội ngũ giáo viên 4.1 Giáo viên có trình độ, truyền đạt kiến thức cho ngƣời học dễ hiểu, 4.2 Giáo viên đƣợc bố trí dạy chun mơn 4.3 Đội ngũ giáo viên có khả tích hợp vừa dạy lý thuyết vừa dạy thục hành Về trang thiết bị dạy học 5.1 Phòng học, nhà xƣởng rộng rái, thống mát, đáp ứng nhu cầu ngƣời học 5.2 Máy móc thiết bị phục vụ cho thực hành có cơng nghệ tiên tiến, đại 5.3 Kết qủa đào tạo 6.1.Nâng cao hiểu biết có định hƣớng nghề nghiệp, việc làm cho niên 6.2 Phát triển kỹ nghề nghiệp, kỹ xã hội 6.3 Nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ áp dụng vào đời sống sản xuất cho niên Đ ẠI H III Một số ý kiến khác (nếu có) TR Ư Ờ N G Xin chân thành cám ơn ý kiến anh (chị) 108 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN Tổng số phiếu phát ra: 50 phiếu Tổng số phiếu thu : 50 phiếu Kết : TB Tỷ lệ 14 32 3,6 0 28 64 15 31 3,7 30 62 20 25 3,5 40 50 48 0 96 KI Số lƣợng N H TẾ H U Ế 1.Độ tuổi: 20-30: 10 30-40 : 25 40-60: 15 Giới tính: 23 Nam: 27 Nữ : Thời gian công tác Dƣới 05 năm : 10 Từ 05 đến 10 năm : 12 Từ 11 đến 15 năm: 23 Trên 15 năm 5 Lĩnh vực công tác : Quản lý đào tạo nghề quan chuyên môn : Cán quản lý sở đào tạo nghề: 11 Giáo viên sở dạy nghề : 34 ẠI Đ TR Ư Ờ N G Về công tác quy hoạch xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho niên Công tác quy hoạch đào tạo nghề sát với mục tiêu định hƣớng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm phù hợp với thực tế địa phƣơng Chỉ tiêu đào tạo hàng năm phù hợp với điều kiện sở vật chất trang thiết bị sở Về cơng tác lập dự tốn, phân bổ dự toán, toán ngân sách dạy nghề , phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương Cơng tác lập dự tốn phân bổ dự tốn năm kịp thời, quy định H Ọ C Nội dung 109 20 23 3,4 10 40 46 12 38 4,3 0 24 76 10 38 3,1 76 16 42 4,1 0 84 12 12 31 3,7 24 62 0 0 0 Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế TR Ư Ờ N G Việc đầu tƣ trang thiết bị cho sở đào tạo nghề phù hợp với chƣơng trình đào tạo Việc phân cấp quản lý ngân sách đào tạo cho địa phƣơng giao quyền tự chủ cho sở đào tạo nghề tạo điều kiện thuận lợi cho đại phƣơng, đơn vị Cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên tư vấn học nghề, việc làm cho niên Công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên đƣợc thực thƣờng xuyên có hiệu Các sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tƣợng sách tạo điều kiện cho đối tƣợng đƣợc tham gia đào tạo nghề Công tác tƣ vấn chọn nghề việc làm giúp niên tiếp cận đƣợc thông tin nhu cầu lao động trông lĩnh vực để từ có lựa chọn học nghề phù hợp Cơng tác quản lý sử dụng cán quản lý, giáo viên Việc xây dựng vị trí việc làm cấu viên chƣc theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo cho sở dạy nghề tốt chức Việc xây dựng tiêu chuẩn nhà giáo đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề 40 3,9 0 14 80 41 3,9 0 14 82 110 12 3,7 10 24 52 14 0 0 14 32 3,7 28 64 41 3,8 0 18 82 13 33 H U Ế 26 0 26 66 0 0 0 28 19 3,3 56 38 19 21 10 3,8 0 38 42 20 15 22 13 0 30 44 26 0 0 3,8 24 62 10 3,6 0 32 66 3,3 64 28 Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ 3,8 TR Ư Ờ N G 4.3 Các giáo viên đƣợc bố trí dạy với ngành nghề đƣợc đào tạo Công tác đào tạo, bồi dư ng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 5.1 Các đồng chí giáo viên năm đƣợc tham gia khóa bồ dƣỡng nghiệp vụ 5.2 Các giáo viên có quyền tham đƣợc khuyến khích gia hội thi giáo vên dạy giỏi 5.3 Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đƣợc đầu tƣ, khuyến khích Chương trình đào tạo nghề 6.1 Chƣơng trình, giáo trình dạy nghề ln đƣợc đổi mói, phù hợp với quy định dạy nghề 6.2 Thời gian dành cho thực hành đƣợc ƣu tiên 6.3 Ban hành danh mục nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế thị trƣờng lao động ngƣời học Trang thiết bị sở dạy nghề 7.1, Phòng học nhà xƣởng CSDN đáp ứng nhu cầu 7.2 Trang thiết bị sở dạy nghề đủ đáp ứng đƣợc yêu cầu dạy học 7.3 Hằng năm đêu lập dự toán mua sắm bổ sung trang thiết bị thay máy móc thiết bị cơng nghệ cũ 2 12 31 16 33 32 14 111 ... phần hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc (QLNN) N H đào tạo nghề cho niên Sở LĐTB&XH Quảng Bình Ọ C niên địa bàn tỉnh Quảng Bình KI Đối tượng nghiên cứu: Công tác QLNN đào tạo nghề cho Các phƣơng... triển kinh tế xã hội tỉnh nhu cầu thị trƣờng lao động Bộ máy quản lý Nhà nƣớc đào tạo nghề ngày hoàn thiện từ tỉnh xuống đến sở, chủ động thực chức quản lý Công tác đảm bảo cho đào tạo nghề nhƣ đội... THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH” Ế Mục đích đối tƣợng nghiên cứu: H U Mục đích: Trên sở lý luận đánh giá thực
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đào tạo NGHỀ CHO THANH NIÊN tại sở LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội TỈNH QUẢNG BÌNH min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đào tạo NGHỀ CHO THANH NIÊN tại sở LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội TỈNH QUẢNG BÌNH min

Từ khóa liên quan