HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại bảo HIỂM xã hội TỈNH QUẢNG TRỊ min

112 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN THỊ YẾN TẾ H HỒN THIỆN CƠNG TÁC N H ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC H Ọ C KI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ : QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số : 31 01 10 Ư Ờ N G Đ ẠI Chuyên ngành TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng đƣợc hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Trịnh Văn Sơn Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chƣa cơng bố dƣới hình thức trƣớc Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đƣợc tác giả thu thập trình nghiên cứu Tôi xin cam đoan rằng, thông tin trích dẫn luận văn đƣợc TẾ H U Ế rõ nguồn gốc giúp đỡ cho luận văn đƣợc gửi lời cảm ơn Tác giả luận văn H Ọ C KI N H Quảng Trị, ngày 16 tháng 02 năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI Nguyễn Thị Yến i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc chân thành, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hoàn thành Luận văn Để hồn thành chƣơng trình Cao học Luận văn, ngồi nổ lực cố gắng thân, xin chân thành cảm ơn đến tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế Ế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu H U Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS.Trịnh Văn TẾ Sơn ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn dày công bảo giúp đỡ tơi suốt q N H trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng KI Trị, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên Ọ C nhiều trình học tập hoàn thành Luận văn H Mặc dù, thân cố gắng, nhƣng chắn Luận văn không tránh Đ ẠI khỏi tồn tại, hạn chế Kính mong quý thầy, cô giáo, đồng nghiệp, cá G nhân có quan tâm đến vấn đề góp ý cho tơi để luận văn đƣợc hồn thiện Ờ N Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất ngƣời thân, bạn bè Ư động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn TR Tơi xin chân thành cảm ơn! Quảng Trị, ngày 09 tháng 02 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Yến ii Giải thích CBNV : Cán nhân viên CBCNVC : Cán công nhân viên chức CBVC : Cán viên chức CV, CNV : Cán bộ, công nhân viên CCVC : Công chức viên chức CĐ : Cao đẳng ĐH : Đại học BHXH : Bảo hiểm Xã hội BHYT : Bảo hiểm Y tế BHTN : Bảo hiểm Thất nghiệp NNL KI N H TẾ H U Ế Chữ viết tắt Ọ C DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT H : Nguồn nhân lực : Quản trị nguồn nhân lực ẠI QTNNL G : Ngƣời lao động : Ngƣời sử dụng lao động TR Ư Ờ N NSDLĐ Đ NLĐ iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ YẾN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Niên khóa: 2017 - 2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ” Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng tạo nên thành công tổ Ế chức Đối với ngành BHXH, thời gian qua, Đảng Nhà nƣớc ta quan H U tâm lãnh đạo, đạo, xây dựng thực sách an sinh xã hội, coi vừa TẾ mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nƣớc Song, để thực tốt nhiệm vụ chức trách ngành, đòi hỏi phải có đội ngũ cán có trình độ chun môn, N H nghiệp vụ thực tốt công tác quản trị nhân lực, công tác đào tạo phát KI triển nguồn nhân lực Vì vậy, cơng tác đào tạo phát triển NNL Ọ C nhiệm vụ quan trọng đƣợc đặt hàng đầu để nâng cao chất lƣợng NNL H ngành BHXH nói chung BHXH tỉnh Quảng Trị nói riêng Xuất phát từ đó, tơi Đ ẠI nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực G Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị” Ờ N Phƣơng pháp nghiên cứu Ư Luận văn sử dụng phƣơng pháp nhƣ: Phƣơng pháp thu thập tài liệu, số TR liệu; Tổng hợp xử lý số liệu; Phƣơng pháp phân tích: Phƣơng pháp phân tổ thống kê, Phƣơng pháp So sánh, Phƣơng pháp thống kê mơ tả, phân tích tần suất ; Phƣơng pháp phân tích kinh tế khác Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu giải tốt mục tiêu: Góp phần hệ thống hố sở lý luận thực tiễn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Đánh giá đƣợc thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực BHXH tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 Đồng thời, từ kết nghiên cứu thực trạng, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực BHXH tỉnh Quảng Trị đến năm 2022 iv MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU H U Ế CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH BẢO HIỂM N H TẾ 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm liên quan .6 Ọ C KI 1.1.2 Mục tiêu, vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực H 1.2 ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH BẢO HIỂM VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .11 Đ ẠI 1.2.1 Đặc điểm ngành Bảo hiểm xã hội đặc điểm nguồn nhân lực .11 G 1.2.2 Nội dung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16 Ư Ờ N 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân ngành Bảo hiểm xã hội 28 TR 1.3 TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT SỐ ĐƠN VỊ BHXH Ở NƢỚC TA 32 1.3.1 Hệ thống văn pháp quy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 32 1.3.2 Kinh nghiệm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội số tỉnh .33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ .37 v 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng trị 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý .41 2.1.4 Tình hình hoạt động kết thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 44 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ 48 2.2.1 Đánh giá nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 48 2.2.2 Đánh giá công tác xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 52 2.2.3 Đánh giá công tác xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực .57 H U Ế 2.2.4 Đánh giá công tác xác định đối tƣợng tổ chức triển khai công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 58 N H TẾ 2.2.5 Đánh giá cơng tác xây dựng nội dung, chƣơng trình phƣơng pháp đào tạo nguồn nhân lực 61 Ọ C KI 2.2.6 Đánh giá sở vật chất kinh phí phục vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực BHXH tỉnh Quảng Trị 65 2.2.7 Đánh giá công tác lựa chọn đội ngũ giáo viên giảng dạy 67 ẠI H 2.2.8 Đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển 68 Ờ N G Đ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, HẠN CHẾ - TỒN TẠI VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BHXH QUẢNG TRỊ .69 Ư 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 69 TR 2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 71 CHƢƠNG III: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ .74 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VỀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ .74 3.1.1 Định hƣớng, quan điểm phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh 74 vi 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG TRỊ 75 3.2.1 Xây dựng văn hóa ngành Bảo hiểm 75 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực .76 3.2.3 Hoàn thiện nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo 78 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 81 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng quản lý đào tạo phát triển 83 U Ế 3.2.6 Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu sau đào tạo 83 H 3.2.7 Hồn thiện cơng tác sử dụng, bố trí hợp lý CBVC sau đào tạo 84 TẾ 3.2.8 Hồn thiện sách tạo động lực cho CBVC đƣợc đào tạo 85 KI N H 3.2.9 Hoàn thiện sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .86 Ọ C PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .88 H KẾT LUẬN 88 ẠI KIẾN NGHỊ 89 Đ 2.1 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 89 N G 2.2 Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị 89 TR PHỤ LỤC Ư Ờ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1: So sánh đào tạo phát triển NNL .8 Bảng 2.1: Bộ máy quản lý BHXH Quảng Trị: cấu chức 42 Bảng 2.2: Số lƣợng ngƣời tham gia bảo hiểm tỉnh Quảng Trị .45 Bảng 2.3: Kết hoạt động thu BHXH tỉnh Quảng Trị 46 Bảng 2.4: Kết hoạt động chi BHXH tỉnh Quảng Trị 46 Bảng 2.5: Qui mô cấu NNL (công chức, viên chức, lao động) BHXH Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 2.6 Thực trạng trình độ trị, ngoại ngữ quản lý nhà nƣớc H Nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực BHXH tỉnh qua năm từ TẾ Bảng 2.7: U Ế đội ngũ cán công chức Bảo hiểm xã hội Quảng Trị .51 2015-2017 53 Mục tiêu số chƣơng trình đào tạo 57 Bảng 2.9: Số lƣợng lƣợt lao động cử đào tạo thực tế BHXH tỉnh giai đoạn KI N H Bảng 2.8: Chƣơng trình, nội dung đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn BHXH H Bảng 2.10: Ọ C 2015 -2017 59 Nội dung đào tạo, bồi dƣỡng dài hạn BHXH, G Bảng 2.11: Đ ẠI giai đoạn 2015 - 2017 62 Số lƣợng lƣợt ngƣời lao động tham gia đào tạo đƣợc chi trả TR Bảng 2.13: Tình hình sử dụng kinh phí đào tạo BHXH tỉnh qua năm 66 Ư Bảng 2.12: Ờ N giai đoạn 2015 - 2017 63 BHXH tỉnh Quảng Trị, năm 2017 .66 Bảng 2.14: Mức độ đánh giá học viên giáo viên giảng dạy 67 viii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Nội dung xác định nhu cầu đào tạo phát triển 17 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy BH H tỉnh Quảng Trị 44 Biểu đồ 2.1: Tình hình tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng BHXH 54 Biểu đồ 2.2: Nhu cầu đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức, kỹ BHXH .55 Biểu đồ 2.3: Mức độ tạo điều kiện tham gia đào tạo, bồi dƣỡng BHXH 56 Biểu đồ 2.4: Các kiến thức, kỹ muốn đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng BHXH 56 Biểu đồ 2.5: Các mục tiêu ngƣời lao động tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng U Ế .58 Sự hợp lý bố trí cán tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng 60 Biểu đồ 2.7: Đánh giá học viên sở vật chất công tác chuẩn bị tài liệu 61 Biểu đồ 2.8: Đánh giá học viên nội dung, chƣơng trình học .64 Biểu đồ 2.9: Đánh giá học viên phƣơng pháp đào tạo .65 KI N H TẾ H Biểu đồ 2.6: TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C Biểu đồ 2.10: Đánh giá học viên áp dụng kiến thức học vào công việc 68 ix PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Con ngƣời đƣợc coi yếu tố định đến tồn phát triển tổ chức ngƣời nhân tố, hạt nhân tổ chức, định thành công hay thất bại tổ chức Vì vậy, đào tạo phát triển NNL có chất lƣợng cách giải giúp BHXH Việt Nam nói chung BHXH tỉnh Quảng Trị nói riêng khơng ngừng tồn tại, phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đảng Nhà nƣớc ta đặt ngành BHXH Với mục tiêu nghiên cứu đƣợc đề ra, luận văn “Hồn thiện cơng tác đào tạo Ế phát triển nguồn nhân lực BHXH tỉnh Quảng Trị” giải đƣợc số vấn H U đề lý luận thực tiễn công tác đào tạo phát triển NNL nhƣ sau: TẾ - Thơng qua q trình nghiên cứu, tác giả làm rõ số sở lý luận thực N H tiễn công tác đào tạo phát triển NNL ngành BHXH KI - Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển NNL BHXH tỉnh Quảng Ọ C Trị, cụ thể công tác xác định nhu cầu, đối tƣợng, xây dựng chƣơng trình kế hoạch, tổ chức thực thi đánh giá hiệu công tác đào tạo Trong giai đoạn từ năm 2015 – ẠI H 2017, nhu cầu đào tạo NNL BHXH tỉnh 806 lƣợt ngƣời Sau đánh giá thực tế Đ mục tiêu đào tạo, BHXH tỉnh tổ chức đào tạo cho 721 lƣợt, đạt tỷ lệ 89,4% so với G nhu cầu Nguồn kinh phí sử dụng cho đào tạo 845 triệu đồng, so với kế hoạch (920 Ờ N triệu đồng) đạt 91,8% Kết phân tích thực trạng đƣợc mặt tích cực TR Ư nhƣ hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế, tồn việc lựa chọn đối tƣợng đào tạo, chƣơng trình, nội dung phƣơng pháp thực hiện, - Từ việc đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển NNL, tác giả đề xuất 09 giải pháp chủ yếu để hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển NNL BHXH tỉnh Quảng Trị Những giải pháp đƣa luận văn có tính khả thi chúng dựa kết hợp chặt chẽ thực tiễn với nghiên cứu lý luận chung Các giải pháp có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung hỗ trợ cho chúng thực có ý nghĩa đƣợc sử dụng cách đồng Việc phát huy tác dụng giải pháp phụ thuộc vận dụng chúng cách hợp lý vào thực tiễn xây dựng, nâng cao chất lƣợng đào tạo NNL BHXH tỉnh 88 Luận văn đƣợc thực với nỗ lực cố gắng lớn tác giả Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu có giới hạn đƣợc thực tác giả phải đảm bảo hoàn thành cơng tác chun mơn, bên cạnh hạn chế kiến thức nhƣ trình bày nên luận văn chƣa thể đề cập hết vấn đề muốn nói khơng tránh khỏi số hạn chế Vì mong nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp bổ sung quý thầy cô, Ban Giám đốc BHXH tỉnh để luận văn đƣợc hồn chỉnh áp dụng để mang lại phần lợi ích cho BHXH tỉnh Quảng Trị thời gian tới KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ế Để thực tốt giải pháp trên, BHXH tỉnh Quảng Trị cần đƣợc quan H U tâm giúp đỡ BHXH Việt Nam Mong muốn BHXH Việt Nam cần có hỗ TẾ trợ kinh phí, cơng nghệ, đào tạo nhân lực, tiếp tục tạo điều kiện nhiều để N H BHXH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, chủ động hội nhập phát triển KI hƣớng đến hệ thống BHXH chuyên nghiệp, đại, bền vững hiệu quả, lấy Ọ C hài lòng ngƣời dân doanh nghiệp tham gia BHXH làm mục tiêu, làm thƣớc đo chất lƣợng hoạt động ngành; tiến tới xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống an ẠI H sinh xã hội cách bền vững, đại, minh bạch, thân thiện phù hợp với yêu cầu, Đ trình độ phát triển Việt Nam, hòa dòng chảy xu hội nhập hợp tác G giới Ờ N 2.2 Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị TR Ư Ban Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị cần trọng việc đào tạo, phát triển chất lƣợng đội ngũ CBVC ngƣời lao động để nâng cao chất lƣợng hoạt động ngành, mở rộng số lƣợng ngƣời tham gia loại hình bảo hiểm, tiến tới phủ sóng mạng lƣới loại hình bảo hiểm tồn tỉnh Để thực tốt công tác đào tạo phát triển NNL BHXH tỉnh, Ban Giám đốc cần lƣu ý thêm số vấn đề sau: - Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên kiêm chức đủ sức đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dƣỡng - Làm tốt công tác quy hoạch cán để làm sở cho việc xây dựng chiến lƣợc đào tạo, phát triển NNL BHXH tỉnh Quảng Trị - Cần có biện pháp để làm phong phú thêm chƣơng trình đào tạo 89 - Chú ý chất lƣợng đào tạo thể qua quan tâm Ban Giám đốc, tạo điều kiện thuận lợi thời gian sở vật chất, chất lƣợng đội ngũ cán giảng dạy - Quan tâm đến biện pháp thúc đẩy ngƣời lao động, tạo dựng đƣợc môi trƣờng làm việc tận tụy, kỹ cƣơng, động thân thiện, khích lệ tinh thần lao động hăng say, tạo dựng đƣợc đoàn kết nội BHXH tỉnh, tạo cho ngƣời lao động TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế niềm tin vào ngành BHXH vào ổn định công việc họ 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, Báo cáo kết hoạt động năm 2015, 2016, 2017 - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, Báo cáo công tác đào tạo năm (2015-2017) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, Báo cáo cơng tác tài năm (2015-2017) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị (2016), Quy chế làm việc Ban Giám đốc - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị (2016), Phân công nhiệm vụ phòng – Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2012), Quyết định số 445/QĐ-BHXH phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012 - 2020; U H hành Quy chế đào tạo, bồi dƣỡng công chức, viên chức; Ế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2013), Quyết định số 133/QĐ-BHXH việc ban TẾ - Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (1997), Nghị số 03-NQ/TW chiến lƣợc N H cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc; KI - Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (2017), Nghị số 18-NQ/TW tiếp tục đổi Ọ C mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ẠI H 10 - Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (2018), Nghị số 28-NQ/TW cải cách Đ sách BHXH; G 11 - Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (2018), Nghị số 26-NQ/TW tập trung Ờ N xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lƣợc, đủ phẩm chất, lực uy TR Ư tín, ngang tầm nhiệm vụ 12 - Chính phủ (2010) Nghị định 18/2010/NĐ-CP đào tạo, bồi dƣỡng công chức; 13 - Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (2009), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, N B Đại học Kinh tế Quốc dân 14 - Trần Kim Dung (2009), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, N B Lao động - Xã hội 16 - Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, N B Lao động - Xã hội 17 - Các Website:- https://www.google.com.vn/; https://vi.wikipedia.org/ 91 92 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI TẾ U H Ế Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C N H KI TẾ 93 U H PHỤ LỤC Ế PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Mã số phiếu: Kính chào Anh/Chị! Tơi học viên cao học trƣờng Đại học Kinh tế Huế, nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị” Xin Anh/Chị vui lòng dành phút để trả lời phiếu khảo sát Phiếu khảo sát không ghi lại tên Anh/Chị, tất nhằm mục đích nghiên cứu, học tập Rất mong nhận đƣợc tham gia nhiệt tình Anh/Chị Ế Xin chân thành thành cảm ơn! TẾ H U Chúc Anh/Chị có ngày làm việc vui vẻ hiệu quả! N H PHẦN I: NỘI DUNG KHẢO SÁT KI Câu 1: Anh, chị tham gia khóa đào tạo, tập huấn liên quan đến công việc Ọ C chƣa? □ Đã tham gia □ Chƣa tham gia ẠI H Câu 2: Anh, chị có cần học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng công việc không? Đ □ Rất cần G □ Cần □ Khơng cần □ Khơng có ý kiến Ờ N Câu 3: BHXH tỉnh Quảng Trị có tạo điều kiện cho anh, chị để đƣợc đào tạo, phát triển TR Ư nâng cao trình độ khơng? □ Rất tạo điều kiện □ Không tạo điều kiện □ Tạo điều kiện □ Khơng có ý kiến Câu 4: Anh, chị thƣờng có nhu cầu cần đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nội dung ? □ Nghiệp vụ Bảo hiểm □ Kế toán, kiểm toán □ Quản lý Nhà nƣớc □ Lý luận trị □ Tin học, ngoại ngữ Câu 5: Anh, chị muốn đƣợc đào tạo thêm nhằm mục đích gì? □ Thực tốt cơng việc □ Tăng lƣơng 94 □ Thăng tiến □ Học hỏi thêm Câu 6: Anh, chị muốn đƣợc đào tạo đâu? □ Tại Trƣờng Đại Học □ Tại trung tâm bồi dƣỡng □ Tại sở khác nƣớc □ Tại BHXH tỉnh Câu 7: Hình thức đào tạo sau hiệu phù hợp với anh, chị? □ Đào tạo lớp (lý thuyết) □ Đào tạo từ xa □ Đào tạo công việc (thực hành) □ Khác Câu 8: Anh, chị muốn đƣợc đào tạo vào thời điểm năm ? □ Quý III □ Quý II □ Quý IV Ế □ Quý I H U Và thời gian bao lâu? □ 1-3 tháng □ 1-4 tuần □ Trên tháng (dài hạn) N H TẾ □
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại bảo HIỂM xã hội TỈNH QUẢNG TRỊ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại bảo HIỂM xã hội TỈNH QUẢNG TRỊ min